Madrid er en skattkiste for deg som vil besøke en storby med et livlig uteliv, vakker arkitektur, historisk bebyggelse og et vennlig klima fra tidlig vår til sen høst. Men Madrid er også et funn for kunstinteresserte. Den storslåtte hovedstaden i Spania har tre kunstmuseer som ruver i verdenssammenheng – Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza og Museo National Centro de Arte Reina Sofía. Lange navn, store samlinger og skyhøy kvalitet. Picassos Guernica finner du i det sist nevnte. Sentrum av Madrid er overraskende kompakt. Alt er i gåavstand.

Om å orientere seg i Madrid

Meste­parten av det stor­byen Madrid har å tilby sine besø­kende ligger mellom to stor­slåtte park­an­legg – Jardines del Campo del Moro ved det konge­lige slottet vest i sentrum – og Parc Retiro ved Prado-museet i øst. Mellom disse vakre park­an­leg­gene finner du Madrids gamleby, med Plaza Mayor og småga­tene i den trive­lige bydelen La Latina på nedsiden. Noen hundre meter østover fra denne kvad­ra­tiske plassen, finner du Placa Porta del Sol, der gåga­tene Calle de Carmen og Calle Preciados starter, begge shop­ping­gater av format, for dem som er opptatt av slikt. Madrid har et velfun­ge­rende t‑banesystem, ikke over­ras­kende kalt Metro.

Rio Manzanares, Palacio Real, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Pano­rama over Madrid med Rio Manza­nares og Palacio Real i bakgrunnen.

Mer om Madrid

Madrid har et meget livlig uteliv, ikke minst på grunn av byens mange studenter. Ved hoved­gaten Calle Mayor, full av forret­ninger med kjempe­fine shop­ping­mu­lig­heter. Madrid i Spania er Spanias hoved­stad, en velre­gu­lert og vakker by med mer enn 5 millioner innbyg­gere. Her er en mengde kirker, museer, galle­rier og klostre, sammen med et utall kafeer og fortaus­res­tau­ranter, som gjør byen til et funn for besø­kende. Madrid ligger på 600 meters høyde. Somrene er varme, mens vintrene kan være rela­tivt kalde. Både sommer, vår og høst egner seg godt for besøk.

Palacio Real, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Konge­hu­sets resi­dens Palacio Real ble bygd opp igjen på restene av et gotisk palass, som brant ned i år 1734.

Madrid og gamlebyen

Madrid er ingen spesielt gammel by. Byen ble grunn­lagt av den arabiske emiren Muhammed den første, en gang i siste halvdel av 800-tallet. Han sørget for at det ble bygd en fest­ning ved elven Rio Manza­nares og i århund­rene som kom, vokste det frem en liten by langs elvens bredder. Byen ble erobret av spanske kristne under Recon­quista, gjen­erob­ringen, i år 1085, etter at meste­parten av den iberiske halvøya hadde vært under muslimsk maurisk styre siden år 711. Da ble fest­ningen ombygd til et palass i gotisk stil, som brant ned i år 1734. Det ble gjen­opp­bygd som Palacio Real, dagens konge­lige slott. Slottet er åpent for publikum, og inne­holder prakt­fulle bygninger og inte­ri­ører, samt kunst i verdens­klasse. Foran Palacio Real ligger Madrids operahus, Teatro Real. Et kvartal nordenfor finner du en liten plass med klos­teret Mone­sterio de la Encar­nación, grunn­lagt i år 1611 på initiativ av Margaret av Øster­rike, som var kong Felipe IIIs make og Spanias dron­ning. Dette er åpent for publikum.

Torre du Lujanes, Plaza de la Villa, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Bak statuen ser du Torre de Lujanes fra 1400-tallet ved Plaza de la Villa.

Den eldste delen av gamlebyen

De eldste delene av Madrid ligger rundt Plaza de la Villa langs hoved­gaten Calle Mayor, et par kvar­taler fra Plaza Mayor. Her finnes Torre de Lujanes og Casa de Lujanes fra 1400-tallet. Her kan du også se et inngangs­parti i mudejar-stil, på fasaden til Hemero­teca Muni­cipal, som har mer enn 70 tusen aviser i arki­vene sine. Mude­jar­stil er en arki­tek­to­nisk blan­dings­stil, særegen for Spania og Portugal, som har konser­vert impulser fra arabisk kunst og arki­tektur. Kirken San Nicholás de Bari ligger ved en liten plass ved samme navn, og er kanskje Madrids eldste bygning. Man speku­lerer på om tårnet tidli­gere har tilhørt en islamsk moské.

Mer om Madrid og gamlebyen

I dette strøket bort­over mot Plaza Mayor finner du smale smug og små plasser, med mange hygge­lige serve­rings­steder, både tapas­barer og tradi­sjo­nelle restau­ranter. Hit kommer både byens befolk­ning og besø­kende for å spise lunsj og middag. Man spiser et solid kvelds­måltid sent i Madrid. Madrids flotte fersk­vare­marked, Mercado de San Miguel, ligger mellom disse to plas­sene. Et besøk i disse markeds­hal­lene anbe­fales på det varmeste. Her finner du deli­ka­tesser, skinker, pølser, grønn­saker, oster, frukt, kjøtt og fisk i et utvalg du knapt kan fore­stille deg. Svine­kjøtt er råvare for mange spanske deli­ka­tesser. De spanske speke­skin­kene er verdensberømte.

Plaza Mayor, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

En av porta­lene inn til Madrids flotte hoved­plass fra 1600-tallet, Plaza Mayor.

Plaza Mayor – Madrids store møteplass

Plaza Mayor er en stor­slått og elegant plass, midt i Madrids gamleby, med en rekke uten­dørs serve­rings­steder. Området ble ryddet og plassen påbe­gynt på begyn­nelsen av 1600-tallet, og er plan­lagt og tegnet av Juan de Herrera på slutten av 1500-tallet. Selve byggingen av plassen ble gjen­nom­ført av hans elev, arki­tekten Juan de Mora. Herrera er også mesteren bak det enorme klos­teret El Esco­rial utenfor byen. Mer om El Esco­rial i eget avsnitt. Plaza Mayor er omgitt av en helhetlig bygnings­masse i ganske stram, opprin­nelig klas­sisk spansk tolk­ning av renes­sanse­stilen, som i dag kalles Herrera-stilen. Plassen ble herjet av brann på 1700-tallet og deler av bebyg­gelsen ble gjen­opp­bygd av Juan de Vill­a­nueva, som er mesteren bak Prado-museet, som regnes som hans hoved­verk. På søndag er det samler­marked på Plaza Mayor. Plaza Mayor har opp gjennom histo­rien vært åsted for inkvi­si­sjo­nens rett­saker og henret­telser, da man forfulgte mistenkte protes­tanter og tortu­rerte og straffet dem, uten at de hadde mulighet til å forsvare seg. På Plaza Mayor ble det også arran­gert tyre­fek­ting og poli­tiske opptog.

Plaza Mayor og restaurantgatene

Når du går ut av Plaza Mayor gjennom portalen i det sydvest­lige hjørnet, kommer du ut i en av Madrids mest popu­lære og besøkte restau­rant­gater, Calle de Los Cuchil­leros. Her finnes en rekke kjente tradi­sjo­nelle restau­ranter, såkalte Mesones. Restau­ran­tene La Latina, El Bonano, Delic, La Escon­dida, El Almendro, La Taberna de los Cien Vinos, Tempra­nillo, La Sala­mandra, El Viajero, Mal de Amores og Taberna Matritum er tradi­sjo­nelle Mesones av høy kvalitet. Går du ut av Plaza mayors sørportal kommer du til Calle toledo, hvor du finner den flotte barokkirken Cole­giata de San Isidoro. Noen få kvar­taler nedenfor Plaza Mayor finner du Plaza de Cascorro, hvor det berømte markedet El Rastro avholdes hver søndag formiddag, fra klokken 10–14. Her er det alt mulig rart å få kjøpt, fra antik­vi­teter, rari­teter og klær – et loppe­marked med tradi­sjoner helt tilbake fra middel­al­deren. Hit kommer mange bare for å oppleve stemningen.

Plaza Mayor, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Hver søndag formiddag er det samler­marked på Plaza Mayor.

Puerta del Sol og de viktigste gatene

Puerta del Sol ble anlagt sammen med Plaza Mayor, og er en av Madrids trav­leste plasser. Puerta del Sol markerer inngangen til gamle­byen. På østsiden av Puerta del Sol var det lite bebyg­gelse, kun et kloster som ble oppført på 1500-tallet, i et grønt­om­råde som ble kalt Prado – som betyr “engen”. Som navnet tilsier er det her du finner Prado-museet, Museo Thyssen-Borne­misza og Museo National Centro de Arte Reina Sofía i samme nabolag. Fra Puerta del Sol stråler de viktige gatene Calle Mayor og Calle del Arenal vest­over i retning Palacio Real – mens gatene Calle de Alcalá går østover mot Plaza del Cibele og nord­siden av Parque del Retiro, og Carrera San Jero­nimo i retning Prado-museet. Parque del Retiro er enorm og meget vakker med bassenger og skulp­turer. Sentrums­be­byg­gelsen øst for Puerta del Sol kalles gjerne for Bour­bo­nenes Madrid, fordi fransk­æt­tede monarker av Bourbon-dynas­tiet i år 1713 etter­fulgte det øster­riske Habs­burg-dynas­tiet som hadde styrt i nesten 200 år, siden 1516. Gamle­byens omfat­tende 15- og 1600-talls­be­byg­gelse kalles ofte “Madrid de los Austrias” – øster­ri­kernes Madrid.

Puerta de Alcalá, Plaza de la Independenzia, Parco del Retiro, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Puerta de Alcalá, påbe­gynt i år 1769, er hugget i granitt og ligger ved Plaza de la Inde­pen­denzia i hjørnet av Parco del Retiro.

Bourbon-kongenes Madrid

I den nord­lige delen av sentrum går gaten Grand Via, som sto ferdig år 1910. Gran Via, kan nesten får deg til å tro at du er i en ameri­kansk storby – her er høyhus og tidlig 1900-talls­ar­ki­tektur, som du også finner i byer som Chicago og New York. Gran Via løper sammen med den brede avenyen Calle de Alcala om lag 100 meter vest for Plaza de Cibeles. Nå er vi i det området som Bourbon-monar­kene utviklet til grønne park­om­råder omgitt av stor­slått arki­tektur på 17- og 1800-tallet. Sørover fra denne runde plassen løper en bred, avlang park­lik­nende plass, Passeo del Prado. Som navnet antyder, begynner vi nå å nærme oss museene. Først, ved Plaza Canoves de Castillo, finner du Museo Thyssen-Borne­misza, i tillegg til en lang rekke flotte bygg, som Parla­mentet, rådhuset, det luksu­riøse Hotel Ritz, Museo Nacional de Artes Deco­ra­tivas, Palacio Linares og Salón de Reinos, for å ha nevnt noen. En spasertur her gir stort utbytte, dersom du er opptatt av arki­tektur. Et stein­kast fra Museo Thyssen-Borne­misza ligger Prado-Museet.

Museo Thyssen-Bornemisza

Den kunst­sam­lingen som du finner i Museo Thyssen-Borne­misza er basert på en ganske djerv ambi­sjon om å skape en samling som omfattet hele vestens kunst­his­torie. Baronen og kunst­els­keren Hein­rich Thyssen-Borne­misza (1875–1947) startet det møysom­me­lige arbeidet, og hans sønn Hans Hein­rich (1921–200) tok over ved farens død. Resul­tatet er et even­tyrlig innholds­rikt museum med helt enestå­ende samlinger. Her finnes kunst fra før renes­sansen frem til vår tids Pop-art, med alt fra reli­giøs middel­al­der­kunst, via flamske mestre til itali­ensk renes­sanse og barokk, og videre frem­over. Kunst­nere som Ghir­lan­daio, Breughel, Van Dyck, Tizian, Rubens, Cara­va­ggio, Canal­etto, Degas, Constable, Picasso, Cezanne, Chagall, Bacon, Lucian Freud, Edward Hopper… etc. Samt selv­føl­gelig de spanske mesterne, som El Greco, Zurbaran, Velaz­quez, Goya og Picasso. I tillegg har Carmen Thyssen-Borne­misza på få år, siden år 1987, skapt en bemer­kel­ses­verdig rik samling innen verk fra impre­sjo­nismen, som også er å finne i dette fantas­tiske museet.

Prado-museet, Prado Museum, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Prado-museet regnes for å være et av verdens fineste kunstmuseer.

Prado-museet

Det berømte Prado-museet ligger ved Plaza de Prado og har omfat­tende samlinger av kunst i verdens­klasse. Her finnes blant annet sentrale verk av de store spanske kunst­nerne Fran­cisco de Zurbarán, El Greco, Fran­sico Goya og Diego Velas­quez. I tillegg finnes her viktige verk av verdens­kunst­nere som Rafael, Tizian, Cara­va­ggio, Hiero­nymus Bosch, Rogier van der Weyden, Nicolas Poussin, Albrecht Dürer og Rembrandt. Velaz­quez, som var en venn av konge­fa­mi­lien og deres hoff­maler, spilte en viktig rolle når det gjaldt å bygge opp konge­hu­sets samling av renes­sanse­kunst. Juvelen i museets samlinger er ikke desto mindre nettopp det omfat­tende utvalget av Velas­quez’ arbeider. Hans mest kjente verk, Las Meninas, henger her. Bak Prado-museet legger den enorme parken Parc del Retiro.

Museo National Centro de Arte Reina Sofía

Dette nylig ombygde og utvi­dede museet for moderne kunst er kanskje først og fremst kjent for Picassos enorme, drama­tiske verk, Guer­nica. Her finnes imid­lertid mye annet inter­es­sant, som verk av Juan Miró, Salvador Dali, Roy Lich­ten­stein og Max Ernst, bare for å ha nevnt noen. Den perm­a­nente utstil­ling er tema­tisk del i to: Collection I 1900–1945 og Collection II 1945 ‑1968. Museet benytter sitt nye tilbygg til skif­tende utstillinger.

Museo Arqueológico Nacional Madrid, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Et maurisk skrin fra cirka år 1050 fra Al-Andalus. Foto: © Museo Arque­oló­gico Nacional Madrid/2010 Minis­terio de Cultura.

Museo Arqueológico Nacional

Madrids arkeo­lo­giske museum vurderes som meget inter­es­sant på grunn av den spesi­elle histo­rien til den Iberiske halvøya. Her har føni­kere, grekere, romere, visi­go­tere og maurere satt spor etter seg gjennom århund­rene, spesielt i det sørlige Spania – i nord vokste det frem en spesiell romansk kirke­ar­ki­tektur og ‑kunst på 8–900-tallet da de første pile­grims­rei­sene tok til på 800-tallet. Her finnes utstil­linger fra romer­ti­dens spanske kolo­nier, fra visi­go­tiske gull­skatter, fra islamsk kunst og den etter­føl­gende Mudéjar-kunsten, som konser­verte islamske elementer i kunst og arki­tektur. Dette flotte museet har dess­uten egyp­tiske, etrus­kiske og greske samlinger. I tilknyt­ning til museet finnes det også gjen­skapt hule­mil­jøer med kopier av male­riene i Alta­mira fra 16–17.000 år før vår tidsregning.

Templo de Debod, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Et egyp­tisk tempel fra 100-tallet før vår tids­reg­ning ble gitt i gave i forbin­delse med flyt­tingen av mange oldtids­minner ved utbyg­gingen av Aswandammen.

Templo de Debod

En drøy kilo­meter nord­vest for Palcio Real finner du et ekte egyp­tisk tempel fra det første århundre før vår tids­reg­ning. Tempelet ble gitt som gave til den spanske staten, som en takk for innsatsen til spanske inge­ni­ører som bidro til å fjerne og frakte utal­lige fortids­minner fra området som ble dekket av Aswan-dammen. Debod-tempelet gjør et mektig inntrykk der det ligger på en høyde over elven Manzanares.

El Escorial, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

El Esco­rial ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1984.

El Escorial

El Esco­rial er et enormt 1500-talls palass og kloster-anlegg belig­gende på 1000 meters høyde, cirka 50 kilo­meter nord­vest for Madrid sentrum. El Esco­rial ble opprin­nelig tegnet og påbe­gynt av Juan Bautista de Toldedo i år 1563, men oppgaven ble gitt videre til hans unge assis­tent Juan de Herrera, da Bautista døde i år 1567. I løpet av de neste 21 årene full­førte Herrera det kolos­sale bygget i en enkel, renskåret renes­sanse­stil. Det ble senere tilføyet noen barokke elementer. Kunst­mu­seet i El Esco­rial har flotte samlinger med kunst fra renes­sansen. Inte­ri­ø­rene er over­dådig utsmykket og deko­rert, i ganske skarp kontrast til palasset strenge ytre. El Esco­rial ble i 1984 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. El Esco­rial ble bygd for at de konge­lige skulle ha et sted å trekke seg tilbake for stillhet og kontemp­la­sjon. Palasset er delvis et kloster, et kunst­mu­seum, et bibliotek og et mauso­leum. Gravene til de spanske regen­tene hviler i grav­kam­meret i basi­lika­kirken i palasset. Kong Felipe II ga arki­tekten Juan Bautista de Toledo oppdraget av å tegne og oppføre kloster-palasset El Esco­rial, som regnes som Juan de Herreras hovedverk.

Parque del Retiro, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Fra Parque del Retiro ved museene.

Plaza Mayor, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Madrids elegante renes­sansesplass Plaza Mayor er byens viktigste møtested.

Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Fra sentrum av Madrid ved metro­sta­sjonen Sevilla.

Colegiata San Isidoro, Calle Toledo, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Kirken Cole­giata San Isidoro i Calle Toledo i barokk stil.

Calle de Los Cuchilleros, Plaza Mayor, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Calle de Los Cuchil­leros ved Plaza Mayor er en av Madrids mest popu­lære restaurantgater.

Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Madrid har stor­by­ar­ki­tektur fra første del av 1900-tallet, som kan minne om New York.

Don Quijote, Miguel Cervantes, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Miguel Cervantes monu­ment med Don Quijote og væpneren Sancho Panza.

Klosteret Monesterio de la Encarnación, musuem, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Klos­teret Mone­sterio de la Encar­nación, grunn­lagt i år 1611, er åpent for publikum.

Puerto del Sol, Km0, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

På plassen Puerto del Sol finner du Km 0 – eller kilo­metre Zero, sentrum og null­punkt for alle Spanias veier.

Templo de Debod, Historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Et to tusen år gammelt egyp­tisk tempel mot spansk stor­by­ar­ki­tektur gir en inter­es­sant effekt.

Palacio Real, Campo del Moro, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Palacio Real sett fra parken Campo del Moro – maurernes leirplass.

sentrum, arkitektur, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Heftig arki­tektur på Madrids tak.

Plaza de la Villa, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Fra ærver­dige Plaza de la Villa i Mdrids eldste del.

Plaza de Cibeles, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Stor­slått bebyg­gelse ved Plaza de Cibeles – statuen av gudinnen i vognen har havnet i skyggen.

El Escorial, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Madrid, Madrid og innlandet, Spania

Klos­ter­pa­lasset El Esco­rial ble bygd av konge­huset mellom år 1563 og 1584Rogier van der Weydens berømte Nedta­gelsen fra Korset, malt rundt år 1435, henger i Prado-museet.