Malta er sammen med naboøya Gozo en skattkiste for deg som har interesse for arkitektur, kultur og oldtidsfunn. Malta er litt merkelig på den måten at tre arkitektonisk perioder er spesielt sterkt representert – de mer enn 4500 år gamle gåtefulle steintemplene, samt renessansen og barokken. Malta har to byer, Valletta og Mdina, som i stor grad er bygd under renessansen og barokken på 1500- og 1600-tallet. Av den grunn finner du hele bymiljøer med en helhetlig arkitektur i disse stilartene, noe som er ganske uvanlig. Malta er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Malta – en annerledes liten verden

Malta er en anner­ledes og spen­nende ferie­de­sti­na­sjon, som ligger helt sør i Middel­havet, omtrent 10 mil sør for Sicilia og cirka 25 mil sørøst for Tunis i Nord-Afrika. Øysam­funnet var under britisk styre fra år 1800 til år 1964, da øya ble uavhengig stat i Det britiske samvelde. De fleste malte­sere snakker engelsk, i tillegg til malte­sisk, som er en arabisk dialekt fra 800-tallet. Malta er i dag en selv­stendig republikk.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Deler av øya Malta er langt mer frodig enn hva mange tror.

Repub­likken Malta har totalt om lag 400.000 innbyg­gere, som bebor 3 av de 6 øyene som landet består av. De fleste av repub­lik­kens innbyg­gere er bosatt på den største øya Malta, mens Gozo har omlag 30 tusen innbyg­gere. Den vesle øya Camino er så og si ubebodd, med kun en hånd­full innbyg­gere. De bitte små øyene Filfla, Comi­notto og St. Paul er helt ubebodde. Malta er ingen spesielt stor øy, mindre enn 30 kilo­meter lang og 15 kilo­meter bred. Det vokser ikke lenger trær på Malta. Somrene er tørre og varme, mens vintrene er rike på nedbør, noe som gjør at deler av øysam­funnet har svært grønn og frodig natur. Malta har et omfat­tende buss­rute­nett, som byr på rimelig og effektiv trans­port over hele øya.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Maleri av Valletta fra år 1801 – ukjent kunstner. Kilde: Wikipedia.

Litt om Maltas historie

Maltas stra­te­giske belig­genhet midt i Middel­havet har til alle tider gjort øya til et utsatt mål for fiendt­lige erob­rere. Det er spor etter mennesker på Malta fra mer enn 7.500 år tilbake. Hvor den opprin­ne­lige befolk­ningen kom fra, er det ingen som vet. Kanskje DNA-under­sø­kelser vil gi svaret? Gjennom årtu­se­nene  og århund­rene har øyene vært erobret, påvirket og styrt av føni­kerne, karta­gerne, grekerne, romerne, araberne, norman­nerne, fransk­men­nene, tyskerne–  og i en periode fra år 1287 – til og med av span­joler fra konge­riket Aragon. I år 1530 ble Malta gitt til kors­fa­rerne og ridderne av Joha­nitter-ordenen, etter at disse ble kastet ut fra Rhodos av muslimske otto­manske styrker i år 1522.

Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen, barokken, Valletta, Malta

Fort St. Elmo sto i mot mange angrep og belei­ringer gjennom århundrene.

Joha­nitter-ridderne bygde umid­del­bart fest­nings­verk og kirker på øya, og slo i år 1565 osmanske tyrkiske tilbake etter en lang belei­ring. Malta ble senere, i år 1798 erobret av Napo­leon en kort periode under hans felttog mot Egypt, men ble befridd av Stor­bri­tannia i år 1800. Den britiske innfly­telsen på Malta er frem­deles synlig over alt.

Oldtidsmonumentene – de unike templene på Malta

Malta har flere unike steintempler fra tiden mellom 3200 og 2500 år før Kristus, det vil si før de store pyra­mi­dene ble bygget i Ghiza i Egypt. Temp­lene ble ofte bygget parvis og finnes flere steder på Malta og Gozo. Syv av disse oldtids­mo­nu­men­tene ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1980.De to temp­lene ved Ggantija på Gozo er verd å merke seg på grunn av deres enorme bronse­al­der­struk­turer. På Malta, er temp­lene ved Hagar Qin, Mnajdra and Tarxien unike mester­verk, tatt i betrakt­ning de begren­sede ressur­sene byggerne hadde til rådighet for mer enn 5.500 år siden. Tempel­kom­plek­sene Ta’Hagrat og Skorba demon­strerer hvordan tempel­byg­gingen ble videre­ført på Malta. Tarxien rett sør for Valletta er det best bevarte.

Malta, Tarixen, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Tarixen, som ligger rett sør for Valletta er det best bevarte av oldtids­tem­plene på Malta.

Ved Hagar Quim-templet i Paola finner du for øvrig den bemer­kel­ses­ver­dige under­jor­diske nekro­po­lisen Hal Saflieni Hypogeum fra rundt år 3.300 før Kristus med mer enn 7.000 graver. Her finnes haller, kata­komber og kamre på totalt 500 kvad­rat­meter, som på det dypeste går tolv meter under bakken. Det er begrenset adgang på grunn av de skade­virk­ninger fuktighet fra besø­kendes ånde­drett medfører. Spesielt inter­es­serte kan logge seg inn på Heritage Malta og søke om et besøk.

Maltas hovedstad Valletta

Valletta er ingen stor hoved­stad. Byen har færre enn 6.500 innbyg­gere. Valletta ble grunn­lagt 28. mars 1556 av stor­mester Jean de Vallette i Johanitterordenen.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Valletta sett fra Fort St. Elmo – det finnes ikke mange steder i vedren som kan by på slik utsikt. Foto: Thyes / Wikipedia.

Valetta har innslag av senre­nes­sanse – manie­ris­tisk – arki­tektur, ved siden av mye barokk og nyklas­si­sis­tisk arki­tektur. Malta og Valletta ble kraftig bombet under 2. Verdens­krig. Valletta ble i 1980 tatt opp på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin helhet­lige arki­tektur, som omfatter både kirke­bygg, fest­nings­verk og urban bebyg­gelse fra 1500-tallet. Selv om Valletta ikke er stor, gjør den et mektig inntrykk når du ser den, ikke minst hvis du ankommer med båt. Når du har passert gjennom byporten Bieb il-Belt, finner du inter­es­sante histo­riske attrak­sjoner som Fort St. Elmo, St. Johns Co-Cath­edral og Grand Master’s Palace. Byens arkeo­lo­giske museum er vel verd et besøk.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fra den ene borg­gården til Grand Master’s Palace i Valletta – bygd for stor­mes­teren Jean Valette. Foto: Marie-Lan Nguyen / Wikipedia.

Valletta – historiske severdigheter

Grand Master’s Palace ligger midt i Valletta, og var en gang hoved­kvarter og bolig for Johannit­ter­or­de­nens stor­mes­tere. Det impo­ne­rende palasset er bygget rundt to store borg­gårder, og inne­holder et museum der du blant annet finner en enorm samling av gamle ridder­våpen som sverd og rust­ninger. I dag benyttes Gran Master’s Palace av Maltas nasjo­nal­for­sam­ling, ved siden av å være repre­sen­ta­sjons- og presi­dent­bolig. Grand Master’s Palace er åpent for publikum.

Mer om severdigheter, arkitektur og museer

Den stjerne­for­mede fest­ningen Fort St. Elmo ligger ytterst på Vallettas spiss ruver over dem som seiler inn i havnen. St. Elmo ble bygget etter de vold­somme kampene under den tyrkiske belei­ringen i 1565 sør på øya.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fort St. Elmo er et omfat­tende fest­nings­an­legg som i praksis omslutter hele den eldste delen av Valletta.

Den gang holdt cirka 6000 Joha­nit­terid­dere stand mot den over­legne tyrkiske inva­sjons­styrken på 40 tusen mann, med store tap på begge sider. Tyrkerne mistet mellom 25 og 30 tusen mann, mens 2500 Joha­nit­ter­rid­dere måtte bøte med livet i kampene. Fest­ningen motstod itali­enske marine­styrker under annen verdens­krig, et angrep du kan se spor etter i fest­nings­mu­rene. Fest­ningen huser i dag det malte­siske krigsmuseet.

Valletta – det arkeologiske museet

Maltas Museum of Archeo­logy i Vallettas hoved­gate Triq ir-Repub­lika. I dette museet finner du Maltas viktigste samling arkeo­lo­giske og histo­riske gjen­stander i en bygning fra 1500-tallet. Her kan du se gjen­stander fra alle tids­epoker øya har gjen­nom­gått, fra det eldste tempelet i Haġar Qim, via bronse­al­deren og jern­al­de­rens føni­kiske, karta­giske, greske og romerske peri­oder. Her er gjen­stander som doku­men­terer tidlig middel­alder med visi­go­tiske, arabiske og norman­niske innslag – helt opp til senmid­del­al­deren og Joha­nit­terid­dernes tid fra 1530-tallet frem til britisk styre og vår tid. Her har du en unik mulighet til å få innblikk i Maltas drama­tiske og omskif­tende historie.

Valletta og den praktfulle St. Johns Co-Cathedral

St. Johns Co-Cath­edral er en stor­slått kate­dral, og Vallettas største, som ble bygd på 1570-tallet av og for ridderne av St. Johan­nes­or­denen. Før Joha­nit­terne grunnla Valletta var Mdina hoved­staden på Malta, og den davæ­rende norman­niske kate­dralen i romansk stil øyas kate­dral for bispesetet.

 Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

St. Johns Co-Cath­edral ble bygd mellom år 1573 og 1578, det vil si senrenessansen.

St. Johns Co-Cath­edral ble i 1816 like­stilt med St. Paulska­te­dralen i Mdina derav navnet Co-Cath­edral. Kirken er en relativ stram og enkel barokk kirke ekste­ri­ør­messig med to typiske iden­tiske klokke­tårn, men det over­dådig barokke utsmyk­kede inte­ri­øret er hinsides hva vi kjenner fra norske kirker. I kirkens museum kan du se kunst­verk av barokk-kunst­neren Cara­va­ggio, som rømte til Malta på grunn av et drap han begikk i hjem­byen Roma. Cara­va­ggio malte et par av sine flot­teste verk i den tiden han bodde her, blant annet ”Døperen Johannes hals­hugges”. I krypten finner du sarko­fagen til Vallettas legen­da­riske grunn­legger Jean de la Vallette og her ligger også Maltas første stormestere.

Malta, Caravaggio, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Dette berømte male­riet av Cara­va­ggio henger i St Johns Co-Cath­edral – kunst­neren flyktet hit på begyn­nelsen av 1600-tallet etter å ha drept en mann i Roma. Kilde: Wikipedia.

Fornøyelsesstedene Sliema og St. Julians

Litt lenger ned på østkysten finner du Maltas partys­teder, fremfor noen, Sliema og beryk­tede St. Julians. I kvar­ta­lene Pace­ville rundt St. Julian’s Bay finner du barene, natt­klub­bene og disko­te­kene og her er det party og rock’n roll døgnet rundt. Kanskje ikke stedet å bo for deg, hvis du ønske å slappe av i rolige omgi­velser. Nabo­byen Sliema er et litt roli­gere område. Vi befinner oss nå på den halvøya som ligger nord for hoved­staden Valletta. Her finnes det mange hoteller, restau­ranter og utesteder, men her foregår utelivet i mer behers­kede former. Her finner du en buss­ter­minal og en ferge som tar deg rett over bukten til land­tungen som utgjør Valletta.

 Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Bussene på Malta er vidun­derlig gammel­dagse og ser svært snille ut – lenge leve!.

Floriana, Vittoriosa og Senglea

Floriana en bydel eller forstad til Valletta og ligger på utsiden av byporten. I Floriana finner du mange av Maltas offi­si­elle admi­ni­stra­sjons­bygg, samt forret­nings­bygg ved forskans­ningen innerst på land­tungen der Valletta ligger. Her finner du også hoved­buss­ter­mi­nalen. Sør for Valletta, på to mindre land­tunger med fest­nings­verk som stikker ut i nordlig retning mot Valletta, finner du de to histo­riske byde­lene Vitt­oriosa og Senglea, der Johannit­terne opprin­nelig slo seg ned i 1530. Du bør abso­lutt besøke Fort St. Angelo på tuppen av Vitt­oriosa, med en helt unik utsikt over det histo­riske Valletta. Her holder for øvrig Maltas spen­nende sjøfarts­mu­seum til, i en bygning fra 1578.

 Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Fra det kraf­tige fest­nings­verket i Vitt­oriosa, hvor du finner det Sjøfartsmuseet.

Bugibba og apostelen Paulus

Bugibba ligger nord på Malta og er en typisk turistby for char­ter­rei­sende. Bugibba ligger ved St. Pauls Bay, oppkalt etter apos­telen Paulus, som strandet her etter et skip­brudd i år 60 etter Kristus. Kris­ten­dommen har stått sterkt på Malta siden. Malta har mer enn 300 katolske kirker, og er et av de landene i Europa der kato­li­sismen står ster­kest. Et par kilo­meter lenger øst finner du til Bahar ic-Caghaq, også kalt White Cliffs. Her finner du for øvrig bade­parken Splash & Fun, og Medi­ter­raneo Marine Park. Her ligger også et gammelt vakt­tårn fra 1600-tallet, kalt Qalet Marku Tower, eller St Mark’s Tower. Nord for dette ligger turist- og villa­byen Mellieha, med en vakker kirke og det gamle forsvar­s­tårnet Red Tower. Du finner en av Maltas fineste bade­strender ved Mellieha Bay.

Malta, Mdina, det romerske museet, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Mdina var opprin­nelig øyas hoved­stad siden 800 år før Kristus – her er det ikke minst funnet gjen­stander og bygnings­rester fra romer­tiden – utstilt i byens flotte romerske museum.

Malta sørvest og vest – øyas opprinnelige hovedstad Mdina

Sørvest på kysten finner du Blue Grotto, som mange besøker og svømmer inn i når været tillater det. Lenger opp langs vest­kysten, et stykke inn på øya ligger Maltas gamle hoved­stad Mdina, med aldeles prakt­full middel­alder-arki­tektur. Mdina er en av Maltas aller eldste byer, og var øyas hoved­stad frem til Valletta ble bygget i siste halvdel av 1500-tallet. Mdina ble grunn­lagt av føni­kere så tidlig som 800 år før Kristus, og ble valgt som hoved­stad av romerne da de erobret øya i år 218 før Kristus.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Mdina ligger bak kraf­tige bymurer, bygd av våre fjerne slekt­ninger norman­nerne – bakenfor stikker kuppelen av St Pauls Cath­edral opp.

Senere skal apos­telen Paulus ha bodd her etter sitt skip­brudd. Da våre fjerne slekt­ninger norman­nerne (fra Normandie i Frank­rike og etter­kom­mere av Gange-Rolv) erobret Malta i år 1091, hadde arabere makten her. Deres innfly­telse (arabernes) er frem­deles merkbar på det malte­siske språket. Mdina ble skadet i et jord­skjelv i 1693, noe som førte til at gjen­opp­byg­gingen av både kate­dralen St. Paul og deler av byen ble utført i barokk stil. Mdina består ellers av arki­tektur i både romansk, gotisk og renes­sanse og barokk stil. Norman­nerne bygde for øvrig en kraftig bymur rundt Mdina og adskilte den fra Rabat.

Mdina, Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Det gotiske erke­bis­pe­pa­lasset i Mdina ligger ved siden av St Pauls Cath­edral og ble bygd på 1300-tallet – delvis ødelagt av jord­skjelvet i år 1693 og gjen­opp­bygd i år 1722.

Det skal finnes bygninger fra norman­ner­tiden, men ikke mange. De fleste ble ødelagt under jord­skjelvet i år 1693. Mdina er et abso­lutt must å besøke for deg som er opptatt av historie, arkeo­logi og arki­tektur. Ikke bare finner du helt enestå­ende arki­tektur innenfor norman­nernes snart 1.000 år gamle bymurer, her råder også en ro, stillhet og harmoni som er bemerkelsesverdig.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Gate­parti fra Rabat, en del av Mdina som havnet utenfor de nye bymu­rene som norman­nerne bygde på 1.000-tallet.

Maltas sørøstlige del – Marsaskala, Marsaxlokk og Birzebugga

På den Maltas sørøst­lige delen av Malta er ikke innslaget av turister så stort. For malte­serne selv er havne­byene Marsa­skala og Marsax­lokk popu­lære utflukts­steder, og du finner noen trive­lige restau­ranter og kafeer i de intime og livlige havne­om­rå­dene. Johannit­ternes fest­nings­tårn St. Thomas Tower fra siste halvdel av 1500-tallet bevokter innsei­lingen til havnen i Marsa­skala. På neset som stikker ut mellom den lille fisker­lands­byen Marsax­lokk og Birze­bugga ligger fest­nings­verket San Lucian fra år 1610, en viktig skanse som første gang kom til nytte i et angrep fra de osmanske tyrkerne den 6. juli i år 1614. Joha­nit­ter­rid­derne stoppet den muslimske tyrkiske ekspan­sjonen vest­over her. I dag huser fest­ningen Maltas National Aqua­cul­ture Rese­arch Centre.

Pjazza Madonna ta' Pompei, Marsaxlokk, Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Fra den vesle plassen Pjazza Madonna ta’ Pompei i fisker­lands­byen Marsaxlokk.

Litt om Gozo

Gozo ligger kun en 20 minut­ters fergetur unna Malta, og har en helt egen stil, selv om Gozo og Malta deler samme histo­riske bakgrunn. Gozo er mye grøn­nere og mer fruktbar enn sin store­bror Malta, og produ­serer mye mer frukt og grønn­saker enn sin større og goldere nabo. Gozo er dess­uten mer kupert, og har med sine høyt­lig­gende lands­byer et litt ”toscansk” preg. Gozos største histo­riske sever­dighet er Citadellet i Victoria: En hel by bygget i én og samme prosess på 1500-tallet, innenfor fest­nings­murer fra samme periode, belig­gende på en høyde midt inne på øya. På denne høyden ble det for øvrig bygd forsvars­verk alle­rede i bronse­al­deren, det vil si mellom år 2800 og 1000 før Kristus.

Malta, Gozo, Fort ChambrayValletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Ferge­havnen til Gozo heter Fort Chambray og ser nesten ut som den kunne ligget i England.

Mer om Gozo, utflukter, bading og severdigheter

Vest på Gozo finner du den flotte klippe­for­ma­sjonen ”The Azur Window” der et lite innsjø­bas­seng med under­jor­disk forbin­delse til havet byr på mye moro for dykkere. Her er det en liten og populær bade­strand i bukten utenfor. Gozos beste bade­strender heter Ramla Bay og San Blas. Begge har oransje finkornet sand, som tar seg flott ut mot det asurblå vannet i havet. Det finnes hele 22 kirker på øya, de eldste er San Fran­gisk fra 1492 i Rabat og Santa Lucija i lands­byen ta’Kercem fra år 1575. Avhengig av hvor mange dere er, kan det være verd å vurdere å leie en egen båt til en dags eller toda­gers utflukt fra Malta til Gozo.

Malta, Gozo, oldtidstempelet Ggjantija,Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fra det omfangs­rike 5.200 år gamle steintem­pelet Ggjantija på Gozo.

Gozo og severdigheter fra oldtiden

Gozo har også steintempler fra samme kultur som dem på Malta, nemlig de to unike ved Ggantija – begge verd å merke seg på grunn av deres enorme bronse­al­der­struk­turer. De mega­lit­tiske temp­lene her og på Malta repre­sen­terer verdens eldste reli­giøse bygg­verk, og de eldste fritt­stå­ende bygnin­gene som finnes. De 7 temp­lene på Gozo og Malta ble oppp­ført på Unescos liste over Verdens­arven i 1980. Gozo kan også by på den rela­tivt nylig utgravde Xaghra stein­sirkel, som er en under­jor­disk nekro­polis brukt til begra­velser av samme kultur­folk som dem som bygde og brukte Ggantija-tempelet. Legenden forteller at tempelet ble bygget av giganter, noe som har en paral­lell i det førhis­to­riske Hellas.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Et utsikts- og forsvar­s­tårn på Gozo – bygd av Joha­nit­ter­or­denen på 1500- eller 1600-tallet.

Midt på øya finner du Gozos kate­dral Ta Pinu, på malte­sisk Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu, som betyr den hellige jomfruen av ta Pinu. Kirken ble innviet i 1932, og på høyden ved siden av befinner det seg et underlig alter med vakre moderne skulpturer.

Comino – den vesle øya mellom Malta og Gozo

Comino er Maltas mest «ubebodde» bebodde øy. Det er mulig å besøke øya fra Bugibba i nord eller fra Sliemas ferge­ter­minal. Comino har bare ett hotell og en hånd­full innbyg­gere, men er riktig hyggelig og idyl­lisk. De fleste besø­kende benytter anled­ningen til å ta seg et bad i Den blå lagune og kose seg på den fine sand­stranda der. På Comino finner du Santa Marija Chapel fra år 1618, en meget enkel og renskåren kirke­byg­ning, med et utse­ende man kanskje heller vil forbundet med Mexico eller Sør-Amerika.

Malta – badeferie

Malta er ikke noe naturlig første­valg for bade­ferie, men det finnes bruk­bare strender flere steder på øya, dersom du får lyst på en dukkert i sommer­varmen. Selv om det meste av Maltas kyst består av klipper, finner du flere lune bukter på vest­kysten, som Para­dise Bay i nord, og videre sørover Golden Bay, Ghajn Tuffijeha Bay, Gnejna Bay, samt klippe­buk­tene Ghar Lapsi Creek og Blue Grotto hvor mange bader. Helt i sørøst finner du den fine bade­stranden i Pretty Bay ved Birze­bugga, og helt i nordøst ligger Maltas kanskje fineste bade­stand, Mellieha Bay. Her kan du leie blant annet kanoer, snorkle­ut­styr og surfe­brett. Hvis du reiser med barn, vær klar over at det finnes en flott bade­park, Splash & Fun, i forbin­delse med Medi­ter­raneo Marine Park, med flere sklier og bade­bas­senger. Her finnes det også bassenger med sjøløver, skill­padder og delfiner. Du finner anlegget ved Bahar ic-Caghaq, rett nord for Swieqi. Svøm­me­dyk­tige barn kan få bade sammen med delfiner i eget basseng mot betaling.

Popeye's Village Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Malta har en «levende» tegne­se­rie­ku­lisse, nemlig Popeye’s Village.

Maltas pussighet – Skipper’ns landsby

I 1980 ble det bygd opp en liten landsby som kulisse spesielt for Skip­per’n-filmen med Robin Williams i hoved­rollen. Her kan stor og små komme på besøk og her finnes en fornøy­el­ses­park, et plaske­bas­seng og et audio­vi­suelt show. Som om det ikke var nok, finnes det også en filial av jule­nis­sens verk­sted her. Her finnes det også en familie-restau­rant. Popeye’s Village ligger ved Anchor Bay på nord­vest på Malta.

 Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Pano­rama over den eldste delen av hoved­staden Valletta med kuppelen til St.-Johns Co-Catheral.

Mnajdra tempel, Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Mnajdra er søster­tem­pelet til Hagar Quim og etter sigende den eldste fritt­stå­ende bygning i verden.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Den ekso­tiske hoved­staden Valletta er en spen­nende og vakker by domi­nert av solide fest­nings­verk fra 1500- og 1600-tallet.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Dette male­riet av stor­mes­teren Jean Parisot de la Valette henger i Grand Master’s Palace i Valletta i dag. Kilde: Wikipedia.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Denne fres­koen fra de muslimske otto­ma­nenes belei­ring i år 1565 skal befinne seg i Stor­mes­te­rens Palass. Kilde: Wikipedia.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Vallettas fest­nings­verk var ment å være frykt­inn­gy­dende – noe de frem­deles er.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fra Hagar Quin – det er vans­kelig for oss å forstå hvilket prosjekt det var for bronse­al­der­men­nesker å bygge disse enorme tempelanleggene.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Anyone for gin and tonic? Her er det britiske frem­deles frem­tre­dende – på godt og ikke fullt så godt – i noen av byde­lene er natte­livet rølpete.

Malta, William Turner, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Joseph Mallord William Turner malte «Valletta Harbour, Malta» i år 1830. Verket er å se i Museum of Fine Arts i Valletta. Kilde: Wikipedia.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fra Vallettas pitto­reske havne­om­råde. Foto: Water­front / Wikipedia.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Grand Master’s Palace i Valletta er en stor bygning som omfatter to borg­gårder og huser et flott museum. Foto: Sudika / Wikipedia.

 Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Auberge des Castilles – bolig­kvar­teret til de spanske kastil­la­nerne som var med i Joha­nitter-ordenen – en staselig bygning i barokk stil.

Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Mye av Vallettas bebyg­gelse ligger naturlig nok ved sjøen – det samme gjelder byens beste restauranter.

Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Fra St. Elmo, Vallettas kraf­tige, nesten 500 år gamle fest­nings­verk langs havnen.

Malta, Gozo, Valletta, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Valletta er Maltas hoved­stad og kan by på bemer­kel­ses­verdig homogen og stor­slått arki­tektur fra renes­sansen og barokken.

 Malta, Sleeping Lady of Hal Saflieni, National Museum of Archaeology of Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Den 3.000 år gamle «Slee­ping Lady of Hal Saflieni», National Museum of Archa­eo­logy of Malta. Foto: Hamelin de Guet­telet / Wikipedia.

St John's Co-Cathedral, Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

St John’s Co-Cath­edral i Valletta har prakt­fulle interiører.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fra havne­om­rådet i Valletta – mange ankommer byen i seilbåt.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Joha­nit­terne bygde mange kirker – i gamle­byen i Valletta kan du bruke en hel dag på å besøke dem.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Gamle­byen i Valletta kan by på mange slike smale smug fra byens grunn­leg­gelse på 1500-tallet.

St Julian, Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Fra St.-Julians Bay i Valletta hvor det kirken til tross, finnes et rikt under­hold­ningsliv på nettene.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fort St. Elmo med impo­ne­rende murer langs Valettas havn.

 Malta, Auberge des Catalanes, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Legg merke til detal­jene og utsmyk­kingen på den forseg­gjorte fasaden til det barokke prakt­bygget Auberge des Catalanes.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

I Vallettas havn duver Middel­ha­vets farge­rike fiskerbåter.

Mdina, Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Kuppelen til Mdinas middel­al­der­ka­te­dral St Pauls stikker opp bak de kraf­tige bymurene.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Den vakre byporten til «The silent City», som Mdina, Maltas eldste by og opprin­ne­lige hoved­stad, kalles.

St Pauls Cathedral, Mdina, Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Apos­telen Paulus strandet på Malta og oppholdt seg i Mdina – en kate­dral er reist til minne om ham – St Pauls Cathedral.

Malta, Vilhena-palasset i Mdina, malteserkors

Vilhena-palasset i Mdina med det berømte malteser­korset foran, huser i dag Nasjo­nal­mu­seet for Naturhistorie.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Mdina har middel­alder-bebyg­gelse med mange smale smug, noen av dem kanskje helt tilbake fra romertid.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

I Mdina kan du komme over bakgårder som denne – langt fra A4.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Fra Mdina – typisk gate­miljø i den eldste byen på Malta.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

På Malta, som i andre katolske land – finner du helgen­fi­gurer på hushjørnene.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Det såkalte blå vinduet ved Den blå lagune på Gozo.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Pano­rama over Citadellet Victoria, som ble bygd i én veiv på 1500-tallet og som har masse flott arki­tektur å by på.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

En nydelig kirke i blan­dings­stil renes­sanse og barokk i citadellet i Victoria.

Malta, Gozo, tempelet Ggjantija, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Det finnes omfat­tende bygnings­rester fra tempelet Ggjantija å inspi­sere for den som er interessert.

Malta, Gozo, Fort Chambray, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

En nærmere titt på Fort Chambray med de karak­te­ris­tiske kirkespirene.

Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Midt inne på øya Gozo finner du den rela­tivt nye kirken ta’Pinu fra 1923, sammen med bety­delig eldre bebyggelse.

Malta, templene, Unescos liste over Verdensarven, korsfarere, Johanitter-ordenen, renessansen barokken, Valletta, Malta

Malta har flere bruk­bare bade­strender langs klippekysten.

 Malta, Gozo, Valletta, Fort St. Elmo, Mdina, Johanitter-ordenen, Jean de vallette, korsfarere, Unescos liste over Verdensarven, Normannere, St Johns Co-Cathedral, St Paul, Paulus

Gozo variant av Den blå lagune er mye besøkt av dykkere og snork­lere ved siden av å være blå.