Marseille i Provence er Frankrikes største og viktigste havneby, og mye mer enn det. Den som første gang kommer hit blir overveldet av størrelsen, den sydfranske arkitekturen, havnen, gamlebyen og atmosfæren. For ikke å snakke om tilbudet av badestrender i og utenfor Marseille, maten, kulturen og alt det du som feriegjest kan oppleve i denne store havnebyen. Over Marseille og havnen Vieux Port ruver den vakre katedralen Notre-Dame-de-la-Garde, på byens høyeste punkt 155 meter over havet, med et 46 meter høyt tårn kronet av en gyllen madonnafigur. For et syn!

Marseilles historie og kulturarv

Marseille har en lang historie og en omfat­tende kulturarv. Greske kolo­nister fra Fokaia grunnla byen Massalia som provins om lag 600 år før Kristus, kanskje tidli­gere. Det gamle bysam­funnet i antikken utviklet seg her rundt det vi i dag kaller Vieux-Port, eller den gamle havna. Det finnes mange rester fra denne peri­oden rundt dagens Vieux-Port. Det er også funnet bygnings­rester ved Jardin des Vestiges, en arkeo­lo­gisk park som viser funn fra utgra­vinger i det gamle Marseille. Med utgangs­punkt i Marseille, kolo­ni­serte grekerne herfra byer i områ­dene rundt, samt vest­over og nord­over fra Avignon. Grekerne brakte vindruer hit, plantet dem og produ­serte meget aner­kjent vin i samtiden, til eksport til hele den greske verden. Det produ­seres visstnok frem­deles vin av de opprin­ne­lige druetypene.

Sol, bading og shopping i Marseille i Provence

Både østover og vest­over fra Marseille finner du vakre hvite klipper avbrutt av små viker med sand eller stein­strender og små havner. Dette natur­skjønne området er et paradis for klat­rere, dykkere og turgåere. Over alt i Marseille finner du fortaus­ka­feer og restau­ranter, der du kan slå deg ned for å nyte en forfrisk­ning eller et lite måltid. Marseilles er berømt for sitt enorme tilbud av skalldyr og fisk, og i havne­om­rådet finner du mange av de beste restau­ran­tene for sjømat. Byen er stor og har tilsva­rende shoppingmuligheter.

Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Le Vieux Port – den gamle haven – er selve hjertet i Marseille.

Havnen i Marseille

Marseille har en lyst­båt­havn med 6500 plasser, som gjør den til Europas nest største. Lyst­båt­havnen her tiltrekker seg havsei­lere og lyst-yatcher fra hele verden, noe som bidrar til Marseilles inter­na­sjo­nale og spesi­elle mari­time atmo­sfære. Det arran­geres store nasjo­nale og inter­na­sjo­nale kapp­sei­lings-begi­ven­heter i Marseille. Fra strand­bu­le­varden Corniche i Marseilles havne­om­råde kan du se øygruppa Frioul og øya île d’If, den som er den mest kjente på grunn av slottet som er et berømt fort udøde­lig­gjort av Greven av Monte Cristo av Alex­ander Dumas. Det går ferge fra den gamle havna til øya île d’If. Enten du spaserer langs byens hoved­gate, den berømte Cane­bière-avenyen, rusler rundt i Vieux-Port (den gamle havnen), titter på fiske­mar­kedet, eller går ombord i en liten ferge som seiler over Vieux-Port, så vil du fornemme denne byens ekso­tiske atmosfære.

Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Pano­rama over Le Vieux Port og Marseilles havneområde.

Kulturtilbudet i Marseille

Det fler­kul­tu­relle Marseille har alltid tiltrukket seg kunst­nere fra alle verdens hjørner. Marseilles har 25 teatre, deriblant 2 nasjo­nal­teatre, 10 konsert­saler, en opera og et nasjo­nalt ballett­kom­pani. Byen har 22 museer og mange kunsta­te­li­erer, som samlet utgjør det største kultur­om­rådet i Europa. Musée de Docks Romains inne­holder utgrav­ninger fra havne­om­rådet, Musée de Vieux Marseille inven­tarer fra 1700-tallet, Musée d’Histoire de Marseilles ligger i handle­sen­teret Centre Boerse og inne­holder blant annet en rekon­struk­sjon av den greske Massala fra antikken, og Musée de Beau Artes inne­holder verdens­kunst fra renes­sansen og frem­over. Til sist nevner vi Musée Grobet-Labadié nord for Marseille, med en flott samling møbler, gobe­liner, musikk­in­stru­menter og male­rier fra 1600-tallet.

Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Marseilles velstand er tuftet på handel, kjøk­kenet på hva havet gir.

Tradisjoner i Marseille

Marseille har lange tradi­sjoner innen produk­sjon av såpe og pastis – (brennevin med anis­smak). Marseille er også viden kjent for sin legen­da­riske bouil­la­baisse, fiske­gryte basert på det som ble til overs av dagens fangst – ofte kokt av fiskerne selv i store gryter i havne­om­rådet. I Marseille er det fest­lig­heter og arran­ge­menter gjennom hele året. Her kan du oppleve den frem­med­ar­tede Chan­de­leur, kyndels­messe med navette-kjeks, Marseilles flotte karneval, det særegne markedet for hvitløk og taraïettes (leke­ser­vice), barnas favo­ritt papir­drage-festi­valen og Santons-markedet.

Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Innsei­lingen til Vieux Port – den gamle havnen, tilnærmet slik den har vært i århundrer.

Marseilles Vieux Port

Vieux-Port er et enestå­ende havne­om­råde belig­gende midt i Marseilles bykjerne. Utgangs­punktet er den lune bukten som kalles Calanque du Lacydon som ble oppdaget for 2600 år siden. Vieux-Port er omringet av flotte bygg som Fort Saint-Nicolas, Fort Saint-Jean, Palais du Pharo, Saint-Laurent-kirken, Hôtel de Ville (Rådhuset), Hôtel Dieu og det berømte klokke­tårnet Accoules. Du bør oppleve fiske­mar­kedet og restau­ran­tene, særlig om morgenen. Fiskerne auksjo­nerer bort dagens fangst, og skaper livlig akti­vitet i Vieux-Port. Det er nå den berømte Bouil­la­baisen tilbe­redes i havne­om­rå­dets restau­ranter, som du finner over nesten hele havneområdet.

Om Vieux Ports arkitektur

Le Panier, eller gamle­byen har smale, buktende gater og ligger nord i Vieux-Port. Her finner vi de eldste byggene og monu­men­tene i Marseille siden oldtiden og fram til våre dager Du kan se Maison Diamantée, La Vieille Charité og l’Hôtel Dieu. Bydelen er nå under reha­bi­li­te­ring og opplever en oppblomst­ring. Le Panier tiltrekker seg mange hånd­ver­kere, som driver eller jobber i verk­steder for fabri­ka­sjon av santons, tradi­sjo­nell såpe, steintøy og kera­mikk og annet kunst­hånd­verk. Klos­teret Saint-Victor ruver over søndre del av Vieux-Port, og ble påbe­gynt i det 5. århundre på rester av oldtids-nekro­polen Massalia. Etter flere ødeleg­gelser ble klos­teret forskanset på 1300-tallet av pave Urbain V. Kryp­tene omfatter levninger fra 400-tallet og mange unike og flotte sarko­fager. Klos­teret var utgangs­punktet krist­ningen av hele Provence-regionen på 300–400-tallet, da romer­riket ble erklært kris­tent av keiser Konstantin i år 324.

Basilikaen Notre-Dame de La Garde

Basi­liken er byens symbol og ligger flott til på en 154 m høy bakke­topp med fantas­tisk utsikt. Det første kirke­bygget ble reist her i siste halvdel av 1100-tallet. I 1524 bestilte kong François I at det skulle bygges et fort. Den nåvæ­rende basi­liken i nyby­san­tinsk stil ble tegnet av arki­tekt Espé­ran­dieu og full­ført i 1864. De kost­bare mate­ria­lene og detal­jerte mosaikk­ut­smyk­nin­gene ble restau­rert i 2007. Basi­li­kaen er kronet med en 9,70 m høy forgyllet jomfru på toppen av det 46 meter høye klokke­tårnet, som er synlig over hele Marseilles. Arki­tekt Espé­ran­dieu tegnet også Palais Long­champ, som har et prakt­fullt kunst­ne­risk spring­vann­an­legg med vann­fall, fontener, bassenger og skulp­turer. Det er i dag et kunst- og natur­his­to­risk museum.

Marseille i middelalderen

Marseilles bymur ble utvidet i middel­al­deren og det ble oppført store reli­giøse bygninger, som for eksempel klos­ter­byg­ningen Saint-Victor ferdig­stilt på 400-tallet, eller Cath­é­drale de la Major der den eldste delen skriver seg fra siste halvdel av 1100-tallet.
I første del av 1600-tallet århundre befalte kong Louis XIV at orlog­sverftet Arsenal des Galères skulle bygges, og byen bredte seg nå ut over Marseilles hoved­gate Cane­bière og med rett­lin­jede gater. Her kan du frem­deles se dati­dens herska­pe­lige villaer, som ble bygget av velstå­ende kjøp­menn, redere og skipskapteiner.

Nord i Marseille – Estaque

I den aller nord­ligste delen av Marseille havnen Estaque en av de mest pitto­reske byde­lene, som har vært i stand til å beholde særpreg og livlighet. Noen av de største impre­sjo­nist­ma­lerne, fauvis­tene eller kubis­tene, som Cézanne, Dufy og Braque holdt til her. I denne lille popu­lære havnen kan du smake utpre­gede spesia­li­teter som chichi, fregi og panisses – søtt og salt frityr­stekt bakverk – mens du ser på daglig­livet rundt deg.

Andre severdigheter:

Palais de La Bourse ble bygd i år 1854 og huser et av verdens eldste handels­kamre (1599) og er i dag Marseilles marine- og økonomi­mu­seum. Den flotte utsmyk­ningen med skulp­turer reflek­terer Marseilles velstand hande­lens strå­lende historie.

Det majes­te­tiske Palais du Pharo er en gammel keiser­re­si­dens, som ble bygd under Napo­leon III og ruver over havnen rett ovenfor Fort St Jean. Det tilhører nå Marseille kommune og brukes for det meste til kongresser og andre presti­sje­fylte arran­ge­menter. I parken er det en fantas­tisk pano­rama­ut­sikt over Vieux-Port.

Le Corbusier

Litt østover i byen, rett forbi Velo­drome, ligger Le Corbu­siers berømte bolig­kom­pleks La Cité Radieuse fra 1952, bygget som et ekspe­ri­ment rundt kollektiv beboelse.

Le Corbusier, Cité Radieuse, Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Le Corbu­siers nyska­pende Cité Radieuse i Marseille.

Bolig­kom­plekset er bygd i råbe­tong på 34 enorme påler og inne­holder en inne­gate med butikker, hotell-restau­rant, skole, gymnas­tikksal, uten­dørs leke­plass og takter­rasse. Arki­tekten hadde som mål å bygge indi­vi­du­elle boliger tilpasset fami­liene: Den består av toeta­sjes leilig­heter med balkong, tilpasset barna, med farge­rike tre-inte­ri­ører og mye lys. Leilig­he­tene er møblert, og dermed kunne fami­liene flytte rett inn. Takter­rassen har pano­rama­ut­sikt over Marseille-bukta.

Vallon des Auffes, Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

I fisker­by­delen Vallon des Auffes finner du de beste restau­ran­tene for fisk og skalldyr.

Vallon des Auffes – de beste fisk- og skalldyr-restaurantene

Vallon des Auffes er opprin­nelig en gammel fisker­landsby hvor vi i dag finner de aller beste fiske­res­tau­ran­tene i Marseille. Rundt den lille frede­lige havnen med oppank­rede små, typiske, farge­rike båter – barquettes – ligger les caba­nons, gamle fisker­hytter slik de så ut. Du kommer deg dit fra strand­bu­le­varden La Corniche, via trap­pene opp en smal gate – en hyggelig spasertur bare noen minutter fra sentrum.

Notre Dame de la Gare, Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Notre Dame de la Gare med sitt 46 meter høye klokke­tårn troner over stor­byen Marseille.

La Vieux Port, Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er farge­rikt i mer enn én forstand i den gamle bydelen La Vieux Port.

 Cathédrale de la Major, Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

1700-talls­kirken Cath­é­drale de la Major rager i havneområdet.

Cathédrale de la Major, Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Stor­slåtte inte­ri­ører i Cath­é­drale de la Major.

Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Typisk gate­parti i gamle­byen i Marseille.

Vielle Charité, Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

En av byens histo­riske sever­dig­heter: Fattig­huset Vielle Charité fra år 1640.

Marseille, Unescos liste over Verdensarven, Vieux Port, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Uorto­doks plan­løs­ning i gamlebyen.