Massa Marittima i Toscana i Italia ligger i Colline Metallifere, som betyr ”åsene med metall”. Oldtidsfolket etruskerne drev utstrakt gruvedrift i området, utvant både kopper og sølv, og eksporterte jern til store deler av Middelhavsområdet. I dag fremstår Massa Marittima i Italia som en middelalderby der spesielt romansk arkitektur dominerer.

Massa Marittima – etruskere og middelalder

Som de fleste andre middel­al­der­byer i Toscana ligger Massa Marit­tima høyt hevet i det frodige land­skapet, på en åsrygg. Utsikten er stor­slått og du kan se flere mil ut over det vakre toscanske land­skapet. Piazza Gari­baldi er byens hjerte og her ligger den store, domi­ne­rende duomo i romansk-gotisk blan­dings­stil, med fine detaljer og reli­effer. Inne i kirken kan du se et middel­al­der­ma­leri Maestà fra år 1316 angi­velig malt av Duccio. På plassen finner du også et par restau­ranter med uten­dørs serve­ring, og flere rundt om i byen.

Massa Marittimas Piazza Garibaldi, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massa Marit­timas Piazza Gari­baldi er byens viktigste møte­plass med flere serveringssteder.

Mer om Massa Marittima i Italia

Massa Marit­tima har mange sjar­me­rende smale gater og smug med brostein, og som middel­al­der­byer flest er den full av trapper, bueganger, kriker og kroker. Her kan man bare gå på oppda­gel­ses­ferd og la seg over­raske av det man kommer over. Massa Marit­tima har et eget gruve­mu­seum, Museo della Mineria, som delvis ligger i en tidli­gere gruve­gang. Her vises forskjel­lige gruve­red­skaper og mine­raler, samtidig som de forskjel­lige teknik­kene gjennom tidene er doku­men­tert. Museo Archeo­lo­gico e Museo d’Arte Sacra har funn fra førhis­to­risk tid til etrus­kisk og romersk periode. Her er også en samling kirke­kunst. Byens middel­al­der­fest­ning med kraf­tige murer og det spesi­elle tårnet Torre Senese er også verd å få med seg.

Massa Marittima, Duomo, Piazza Garibaldi, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massa Marit­timas vakre Duomo ligger også ved Piazza Garibaldi.

Hvem var etruskerne?

Etrus­kerne var et folk, som vi fra histo­riske kilder vet at levde i Italia mellom cirka år 900 før vår tids­reg­ning, til de ble nedkjempet og assi­mi­lert i Romer­riket i det siste århundret før vår tids­reg­ning. Deres tradi­sjo­nelle hjem­land dekker i dag Toscana, og deler av Posletten mot Adria­ter­havet, inklu­sive Bologna, som de grunnla og kalte Felsina. I løpet av sitt årtusen spilte etrus­kerne forskjel­lige roller på den itali­enske halvøya. Blant annet hadde Roma en rekke etrus­kiske konger i det sjette århundre, som kulmi­nerte i år 509 før vår tidreg­ning med at romerne kjepp­jaget sin formo­dentlig temmelig gale konge Tarquinus Superbus ut av byen, låste byporten tre ganger og sporen­streks gikk over til repub­likk som styre­form. Etrus­kerne var et krigersk folk, som besto av 12 byer i en løs føde­ra­sjon med tidvis stor intern uenighet. En etrus­kisk by var rett som det var i krig med en annen.

Romersk ekspansjon

Etter hvert som Romer­riket ekspan­derte var det uunn­gåelig at Etruria by for by ble erobret og assi­mi­lert av romerne. Etrus­kerne var imid­lertid formi­dable motstan­dere, og spesielt dyktige til sjøs, der de i mange slag nedkjempet både romerske og puniske flåter. I følge Cicero hersket en gang etrus­kerne over hele Italia. Etrus­kerne spådde i dyre­inn­voller, såkalt harus­pexi, og kunne også gjennom fugler og andre dyrs adferd forutse hendelser. Så sent som på 400-tallet etter Kristus benyttet romerske gene­raler seg av etrus­kiske prester forut for viktig slag mot germanske stammer. Etrus­kiske adels­kvinner og ‑menn var av romerne ansett som attrak­tive for giftemål. Etrus­kiske kvinner var i følge romerne vakre og dyktige til å drikke. Romerne sto åpen­bart i stor gjeld til etrus­kerne, fra de første århundrene.

Mer om etruskerne

Det etrus­kiske språket kan leses, men ikke forstås. Det er i likhet med baskisk og ungarsk ikke indo­euro­peisk, men har heller intet slekt­skap med de to nevnte språ­kene. Etrus­kerne benyttet det greske alfa­betet, som de enten brakte med seg fra Egeer­havet eller lærte av greske kolo­nister i Cumae ved Napo­li­bukten i det åttende århundre før vår tid. Det er også en to hundre år lang uenighet mellom arkeo­lo­gene og histo­ri­kerne om hvor etrus­kerne kom fra. Histo­riens far, Herodotus, som levde mellom 495 og 420 før vår tid, hevdet at de kom fra et område som i dag utgjør det nord-vest­lige Tyrkia, og at de tilhørte de opprin­ne­lige førhel­lenske stammer, tyrrhe­nerne, som igjen er knyttet til pelas­gierne. (Havet utenfor Toscana heter det Tyrrhenske hav.) Disse stam­mene eller folkene kjempet i følge Homer på Trojas side under Den Trojanske Krig, som må ha funnet sted rundt 1200–1250 før vår tids­eg­ning. Histo­ri­keren Dionysos av Hali­car­nassos, som levde på 100-tallet før vår tids­reg­ning, hevdet på sin side at etrus­kerne tilhørte de innfødte italiske stammer.

Den greske forbindelsen?

Etrus­kerne hadde en tydelig tilknyt­ning til – eller forkjær­lighet for – den greske antik­kens kultur, og i det etrus­kiske språket finnes det mange lån og tilpas­ninger av greske gude­navn, som for eksempel Zeus, som på etrus­kisk blir Tins. Etrus­kerne brukte ikke boksta­vene b, d og g, men erstattet disse med p, t og k i låneord. Under perser­kri­gene mellom år 490 og 479 før vår tids­reg­ning utvandret mange greske vase­ma­lere og hånd­ver­kere til Etruria. I følge histo­ri­kerne Herodotus og Tucidydes levde det flere spredte boset­ninger av pelas­gere i Hellas i det femte århundre før Kr, både på Lesbos, på Pele­ponnes ved Olympia, og ved Larissa i Tessalia. På øya Lemnos fant arkeo­loger på 1800-tallet en grav­stein, med et skrift­språk svært likt etrus­kisk i arkaisk form fra det sjette århundre. Ferske genetiske under­sø­kelser indi­kerer at etrus­kerne kan ha et opphav i nord­vest Anatolia, dagens Tyrkia.

San Cerbone, Duomo, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo San Serbone i Massa Marit­tima har en kraftig fasade med avta­gende søyle­rekker oppover.

Massa Marittima, duomo, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo San Cerbone med sin kraf­tige campanile.

Piazza Garibaldi, Palazzo de Podesta, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Piazza Gari­baldi igjen – Palazzo de Podesta bak para­sol­lene inne­holder et flott arkeo­lo­gisk museum.

Fortezza, Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massa Marit­timas Fortezza er fra middelalderen.

Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pano­rama over den gamle byen Massa Marittima.

Massa Marittima, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo San Cerbone.