Milano er Italias motemetropol fremfor noen. Men Milano er også mye mer enn det. Milano er Italias nest største by og hovedstaden i provinsen Lombardia. Milano er også et stilig og moderne finanssenter i nord, av mange ansett som mer europisk enn italiensk. Likevel er det italienske lett å få øye på. Milano er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Milano har helt siden romer­tiden vært et viktig knute­punkt for handelen over alpene, og har histo­risk tiltrukket seg mennesker med nett­verk ut over regionen. Milano kan tilby første­klasses shop­ping­mu­lig­heter, også i det mer eksklu­sive segmentet. Mote­in­du­strien i Italia har Milano som hoved­sete, og for dem som er opptatt av mote, er Milano et mekka og vel så det. Bare det å vinduss­hoppe er en fryd i Milano – i gatene rundt Via della Spiga og Via Monte Napo­leone finner du simpelthen det som gjelder blant de velstå­ende og oppda­terte. Men Milano har mer – hva du enn er ute etter av opple­velser og sever­dig­heter, så har Milano mye å by på. Her finnes restau­ranter i alle pris­klasser, og et hektisk natteliv, som i andre business-metropoler.
Duomo, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Milanos gotiske Duomo ble påbe­gynt på 1300-tallet og er mildt sagt spektakulær.

Milanos severdigheter

Mange av de mest inter­es­sante attrak­sjo­nene og sever­dig­he­tene befinner seg innenfor den gamle bymuren, eller rettere sagt, innenfor ring­veien som går der bymuren stod. Det eneste som i praksis står igjen av bymuren, er noen av de gamle ærver­dige bypor­tene. Bebyg­gelsen, som i sin tid lå innenfor den åtte­kan­tede bymuren, markerer frem­deles den opprin­ne­lige gamle­byens form. Det som en gang var Milanos gamleby, er i dag en bydel med noen histo­riske bygninger og enkelte kvar­taler med gammel bebyg­gelse. Milano sentrum inne­holder flere lande­merker som er nyttige når du skal orien­tere deg. Mer om dem nedenfor. Det er for øvrig flere svært trive­lige kvar­terer i Milano, der kafeene, barene og restau­ran­tene ligger tett. Sør for sentrum, ved Porta Ticinese, ligger bassenget Darsena, der de to Naviglio-kana­lene møtes. Langs disse ”Amsterdam-aktige” kana­lene er det et utelivs­strøk med barer, kafeer og restau­ranter på begge sider. Her er det også hyggelig å spasere om kvel­dene og se på folkelivet.

Shoppingmuligheter i Milano

Midt i sentrum finner du et kvartal med glass­over­bygg, som de fleste kjenner fra fotos, nemlig Galleria Vittore Emanuele II. Dette elegante shop­ping­sen­teret og lande­merket er et stort kors­formet kvartal, med handle­gater skjermet for vær og vind av enorme glasstak, som stråler ut fra den gigan­tiske kuppelen i korsets sentrum. Her finner du en mengde butikker, kafeer, iskrem­barer og restau­ranter – som den histo­riske Ristor­ante Savini – et must for mange av byens besøkende.

Galleria Vittore Emanuele, Duomo, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Det enorme Galleria Vittore Emanuele II sett fra Duomos tak.

Galleria Vittore Emanuele II åpnet i år 1871 som en arki­tek­to­nisk sensa­sjon. I dette enorme bygget ble metall for første gang i Italia benyttet som en bærende konstruk­sjon, i kombi­na­sjon med glass. Under glass­kup­pelen finner du for øvrig prakt­fulle mosa­ikker og deko­ra­sjoner, som fortjener å sees nærmere på. De mest eksklu­sive mote­ga­tene befinner seg på nord­siden av Galleria Vittore Emanuele II, mellom Via della Spiga og Via Monte Napo­leone. Det finnes masser av butikker som selger vanlige klær, og stor­ma­ga­si­nene La Rina­scente og Coin har brede utvalg. Lørdags­mar­kedet er en ganske stor ukentlig begi­venhet i gamlebyen.

Milanos kulturelle severdigheter

Den enorme gotiske kate­dralen på Piazza del Duomo ble grunn­lagt på 1300-tallet og kjenne­tegnes av en intrikat og over­dådig gotisk arki­tektur utvendig. Her finnes et utall drage­fi­gurer, spir og stre­be­buer. Kirkens inte­ri­ører omfatter enorme søyler og vakre glass­ma­le­rier. Skatt­kam­meret kan frem­vise prakt­fulle sølv- og gull­ar­beider fra flere århundrer i middel­al­deren. Under utgra­vinger er det gjort funn av rester av en tidlig kirke fra 300-tallet.

Duomo, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Skulp­turer på Milanos vakkert deko­rerte kate­dral skuer ut over stor­byens tak.

Nesten vegg i vegg med Duomo finner du Palazzo Reale, som inne­holder Museo de Duomo, der histo­rien om kirken doku­men­teres, i tillegg til byens hers­kere og viktigste fami­lier gjennom tidene. Blant annet har Visconti-fami­lien gjennom gene­ra­sjoner har hatt palasset som sin resi­dens. Her kan du også se inte­ri­ører og glass­ma­le­rier som i løpet av århund­rene er skiftet ut, helt fra den gangen den første kirken ble bygget her på 300-tallet. Det berømte opera­huset Teatro La Scala finner du på nord­siden av Galleria Vittore Emanuele II. La Scala kan selv­føl­gelig også vise til et eget museum, hvor du kan oppleve kostymer helt tilbake fra romer­tiden. Du får også tilgang til den prakt­fullt utsmyk­kede sirkel­runde salen med losjer i flere etasjer, når du besøker La Scala-museet.

Milanos bygg «Velasca» fra 1958 har klare refe­ranser til middel­al­de­rens arkitektur.

Milanos historiske severdigheter og museer

To kvar­taler oppover Via Alle­sandro Manzoni, som for øvrig sterter ved La Scala, finner du Museo Poldi-Pessoli, som omfatter en makeløs samling male­rier fra renes­sansen, skjenket til Milano by av adels­mannen Giacoma Poldi Pessoli da han døde i år 1879. Her finner du verk av verdens­kunst­nere som Piero della Fran­cesca, Mantegna, Andrea Botti­celli og flere andre mestere fra renes­sansen. Du finner dess­uten en spen­nende utstil­ling av bruks­kunst i dette museet. Vi har etter hvert beveget oss mot øst i sentrum, gåav­standen er ikke mer enn om lag 5–6 minutter.

Milano, Unesco, Leonardo

Leonardo da Vincis berømte vegg­freske «Det siste måltid» finner du i klos­ter­kirken Santa Maria Grazie i Milano.

På vest­siden av sentrum, rett på innsiden av Porta Magenta, finner du klos­ter­kirken Santa Marie della Grazie, hvor Leonardos mest kjente verk, fres­koen ”Natt­verden”, også kalt ”Det siste måltid” ble malt på våt murpuss og avduket i år 1498 til øredø­vende applaus. Denne kirken ble for øvrig oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1980. Det er også verd å få med seg klos­ter­kirken San Lorenzo, opprin­nelig fra 300-tallet med 1700 år gamle mosa­ikker i et av side­ka­pel­lene, samt Sant’Ambrogio fra år 379, ombygd siste gang på 900-tallet, for mer enn 1000 år siden!

Castello Sforzesco, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Et flott middel­al­der­tårn fra Castello Sforzesco.

Milanos to stoltheter – Castello Sforzeco og Pinacoteca di Brera

Nord­vest i Milanos histo­riske bydel finner du det prakt­fulle fest­nings­an­legget Castello Sforzeco. Denne stor­slåtte renes­sanse­borgen erstattet Viscon­ti­enes palass fra 1400-tallet, som temmelig omgå­ende og brutalt ble revet denne fami­lien ble fratatt makten i byen av den riva­li­se­rende Sforza-familen. Sforzeco-borgen er i dag museum, som omfatter arki­tektur, arkeo­lo­giske funn, kunst, inte­ri­ører og mynter. Her kan du for eksempel se Michel­angelos berømte ufer­dige skulptur fra 1546, Ronda­nina Pieta. Et par kvar­taler lenger opp i gamle­byen, så langt nord i sentrum som du kommer, ligger museet Pina­co­teca di Brera med en av Italias fineste kunst­sam­linger. Her finner du verker av de store kunst­nerne fra renes­sansen og barokken, som Rafael, Mantegna, Bellini, Cara­va­ggio og Tinto­retto bare for å ha nevnt noen. Her er også Italias 1900-talls moder­nister repre­sen­tert i fullt monn.

Sforzeco-borgen, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Sforzeco-borgen er i dag museum, som omfatter arki­tektur, arkeo­lo­giske funn, kunst, inte­ri­ører og mynter.

Milano har kunstsamlinger i verdensklasse

Det finnes imid­lertid nok et museum med kunst i verdens­klasse i Milano, et par kvar­taler vest for domkirken Duomo. Dette flotte museet heter Pina­co­teca Ambri­siana, og inne­holder kardinal Borro­meos person­lige samlinger av kunst og skrifter. Da han trakk sitt siste sukk i år 1618 hadde han intet mindre enn 30.000 manu­skripter i sitt bibliotek, de aller fleste hånd­skrevne. Her fantes blant annet en utgave av Homers Iliaden fra 400-tallet og tidlige utgaver av Dantes Guddom­me­lige komedie, samt Leonardos Codex Atlantic fra sent 1400-tall. Her kan du også oppleve et av Leonardos få male­rier, Portrett av en musiker, samt andre male­rier av renes­san­sens og barok­kens mest kjente kunst­nere. Rett ved siden av ligger den vakre renes­sanse­kirken San Satiro, med Capella delle Pieta fra 1000-tallet ved klokke­tårnet. 4–5 kvar­taler lenger vest finner du Civico Museo Archeo­lo­gico med samlinger fra regionen, blant annet helle­rist­ninger fra Val Camu­nico, i tillegg til en stor samling romersk skulptur. Museet har også greske og etrus­kiske samlinger med vaser helt tilbake fra det åttende århundre før vår tidsregning.

Duomo, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Milanos Duomo er eksep­sjo­nelt rikt deko­rert og ruver i bylandskapet.

Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Galleria Vittore Emanuel er et vare­ma­gasin som ligger ved Piazza del Duomo.

Naviglia, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Milanos kanaler i ytter­kant av gamle­byen kalles Naviglia.

Duomo Cathedral, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Utsmyk­ning på Duomos hovedfasade.

bronse-dører, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Drama­tisk scene på en av Milano-kate­dra­lens deko­rerte bronsedører.

Duomo di Milano, Donald Duck,Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Er det noe kjent ved denne karen, som er montert på katedralen?.

Santa Maria Grazie,  Leonardo da Vinci, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

I klos­teret til Santa Maria Grazie, finner du Leonardo da Vincis berømte freske, Nattverden.

Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Fra middel­al­de­rens bymur, som i stor grad omringer gamlebyen.

Klosterkirken San Lorenzo, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Klos­ter­kirken San Lorenzo, opprin­nelig fra 300-tallet, med vakre 1700 år gamle mosa­ikker i et av sidekapellene.

Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Den romanske Sant’Am­brogio, påbe­gynt i år 379. Det meste av det du ser i dag er fra 900-tallet.

Renessanseklosteret San Lorenzo Maggiore, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Renes­sanse­klos­teret San Lorenzo Maggiore fra 1400-tallet.

operae Teatro La Scala, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Milanos berømte opera Teatro La Scala.

Milano, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Pinacoteca di Brera

I Pina­co­teca di Brera kan du se dette mester­verket, «Den døde Kristus» fra år 1490 av Andrea Mantegna, ved siden av andre renes­sanse- og barokk­ma­le­rier i verdensklasse.

Castello Sforzesca, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Tilårs­kommen skulptur fra muren til Castello Sforzesco.