Napoli har kultur, kunst, arkitektur, shoppinggater, restauranter, museer – og katakomber. Napoli har en mer enn 2.700 år lang og dramatisk historie, som involverer alt fra antikkens grekere til våre fjerne slektninger normannerne. Napoli har et vell av kulturhistoriske severdigheter å by på fra antikken til nåtid. Napolis flotte og spennende historiske bydel ble i 1995 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Napoli

Napoli er Sør-Italias største by, og ikke spesielt godt kjent av norske ferie­rei­sende, annet enn fra media. Napoli har masser av sjarm og attrak­sjoner å tilby sine ferie­gjester. Napoli har eksem­pelvis et av verdens mest spen­nende arkeo­lo­giske museer. Ikke langt fra Napoli og den aktive vulkanen Vesuv ligger oldtids­byene Pompeii og Hercu­la­neum, som ble dekket av aske i år 79 etter Kristus, etter et vold­somt vulkan­ut­brudd. Men Napolis sever­dig­heter stopper ikke med dette. Les mer om hva Napoli har å by på av mat, kunst, arki­tektur, bade­mu­lig­heter, sever­dig­heter, kirker, museer og trivsel nedenfor.

Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Caampania, Sør-Italia, Italia

Pompeii ble begravd i aske etter Vesuvs utbrudd i år 79 – og konservert!.

Napoli – også et utgangspunkt for utflukter og opplevelser

Napoli er, ved siden av å være et selv­stendig feriemål, også et suve­rent utgangs­punkt for å oppleve andre histo­riske sever­dig­heter av verdens­klasse. Steder som Pompeii, Hercu­la­neum, Amal­fi­kysten, Sorrento og Paestum er i rimelig nærhet i sydlig retning. Nord­over kommer du til en rekke bukter med vakre bade­byer, som nabo­byen Pozzuoli, Miseno eller Bacoli. Her finner du også en av de aller eldste greske boset­nin­gene i Italia – Cumae – som greske kolo­nister fra Evia (Euboia) grunnla så tidlig som rundt år 750 før Kristus. De gamle romerske byene Caserta og Santa Maria Capua Vetere i innlandet nord for Napoli er også verd et besøk. Du kan også foreta dags­turer østover mot for eksempel Benevento og en mange andre små pitto­reske lands­byer i fjel­lene. Glem heller ikke at du reise vest­over fra vakre Napoli – til de sagn­om­suste, roman­tiske øyene Ischia, Capri og Procida.

Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Caampania, Sør-Italia, Italia

Napo­li­bukten med de nyde­lige ferie­øyene Procida og Ischia i det fjerne.

Enda mer om Napoli

Napoli har et utrolig utvalg av histo­riske sever­dig­heter, og du har ikke sjanse til å få med deg alt under ett besøk. Utford­ringen er å få repre­sen­ta­tivt inntrykk av denne spesi­elle og myld­rende byen. Nedenfor finner du en over­sikt, bydel for bydel, over en mengde sever­dig­heter i Napoli. Innde­lingen av Napoli er geogra­fisk, slik at du får en over­sikt over hva som finnes av forskjel­lige sever­dig­heter, om du er syd, øst, vest eller nord i sentrum. Husk at Napoli er viden kjent for et ufat­telig variert og ”grunn-itali­ensk” kjøkken, der både livs­glede, tempe­ra­ment og mennes­kelig varme hører med – det napo­li­tanske kjøkken må du simpelthen ut blant folket for å oppleve! Kom deg derfor ut på restau­ranter, kafeer og barer – og de finnes over alt for en lang lunsj eller en ditto middag. Ta den tiden du trenger, spis lang­somt, nyt vinen, maten, stem­ningen og livet – betrakt livet og levenet rundt deg, her kan du få inntrykk for livet. Når du bestiller, avslutt med ”pianis­simo per favore?” dersom du ønsker maten servert lang­somt. Som regel oppfattes det meget posi­tivt – du signa­li­serer at du ønsker å nyte kvali­tetsmat. Husk også å ta frem smilet, napo­li­ta­nerne er livlige og levende mennesker, som lytter til følel­sene. Er du heldig, får du et ufor­glem­melig måltid.

Piazza de Pebliscito, Frederico di Bourbon, Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Caampania, Sør-Italia, Italia

Fra Piazza de Pebliscito – rytter­sta­tuen av Frede­rico di Bourbon.

Bydel for bydel i Napoli sentrum

La oss se nærmere på hvordan vi kan orien­tere oss i Napoli sentrum. For å få en god over­sikt over sentrum av byen legger vi et stående rektangel oppå sentrum. Det vil si at vi nederst til venstre, innerst inne i Napolis havn og Napoli-bukten finner Palazzo Reale, rett ved lyst­båt­havnen. Her begynner Napolis store havne­om­råde med kaier, kraner og skips­anløp, og herfra strekker det seg videre sørøst­over. Fra lyst­båt­havnen går det en flott og velstelt havne­pro­me­nade i retning vest­over, hvor du finner flere gode restau­ranter med fin sjøut­sikt. Det finnes en hel drøss restau­ranter i gatene innenfor havne­pro­me­naden også. Så skal vi ta for oss noen av severdighetene.

Mer om severdigheter i Napoli sentrum

Den store avenyen Via Toledo strekker seg fra Palazzo Reale i havnen oppover i byen til det meget sever­dige Museo Archeo­lo­gico Nazio­nale, som ligger ved Piazza Museo Nazio­nale. Nå er vi øverst til venstre i det stående rektan­gelet og sentrums­om­rådet. På veien opp hit har vi gått forbi Napolis kanskje største sever­dighet, som ligger til høyre, nemlig Napolis histo­riske senter, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Hvis du går inn til høyre omtrent midt­veis i Via Toledo, enten ved plassen Piazza del Gesu Nuovo, eller rett etter ved plassen Piazza Dante, finner du gatene Via del Tribu­nale og Via Biagio del Librai, som begge er orien­tert i retning vest-øst, paral­lelt med havnen. I området omkring og imellom disse to gatene finner du en mengde smale gater, passa­sjer og smug. Nå er du i selve hjertet av det histo­riske Napoli, hvor du kan oppleve et utall store og små sever­dig­heter. Det histo­riske bysen­teret er avgrenset av gaten Via Duomo i øst, for øvrig en gate som i seg selv har nok av inter­es­sante ting å by på. Mer om det nedenfor.

Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Caampania, Sør-Italia, Italia

Napoli – fra en av gamle­byens travle og trange gater.

Kulturseverdigheter i Napolis historiske sentrum

I Napolis histo­riske sentrums­om­råde finner du flere kirker som er inter­es­sante nok. Her finner du blant andre den gotiske San Dome­nico Maggiore della Pietra­santa – bygget i peri­oden mellom 1289–1324, Sant’Angelo a Nilo fra 1300-tallet og Capella Sanse­vero fra 1500-tallet med skulp­turer fra 1700-tallet. I samme område har du mulighet til å oppleve den over­då­dige klos­ter­kirken San Gregorio Armeno, som ble bygget for og brukt av Napolis bort­skjemte adels­døtre, som ”valgte” å bli nonner i luksu­riøse omgi­velser. Du bør også få med deg den enkle gotiske, og lite typiske for Sør-Italia – San Lorenzo Maggiore. Du finner flere av kirkene så å si vegg i vegg med hver­andre. Du er nå i et område hvor du bør gå sakte og få med deg den øvrige arki­tek­turen – her har du mye igjen for å følge med både høyt og lavt. Beløn­ningen er en bygnings­masse med detaljer det ikke finnes maken til. Her kan du, uten å vite det, berøre stein­blokker som har stått her siden før vår tids­reg­ning. Du vil snart forstå hvorfor denne unike bydelen er oppført på Unescos liste over Verdens­arven når du besøker gamle, histo­riske Napoli.

Kulturseverdigheter i det sørvestlige Napoli

La oss vende tilbake tilbake til utgangs­punktet, nederst til venstre, innerst i Napolis havne­bas­seng. Her finner du Palazzo Reale fra 1600-tallet, Napolis tidli­gere resi­dens for konge­fa­mi­lien, i seg selv en sever­dighet. Her finner du blant annet en flott samling av inte­ri­ører i tillegg til de flotte trappe­hu­sene fra 1727. (NB! Må ikke forveksles med Palazzo Reale di Capodi­monte, det navn­gjetne kunst­mu­seet som ligger ovenfor for det nasjo­nale arkeo­lo­giske museet. Les mer om det lenger ned.) Ved Palazzo Reale finner du for øvrig Piazza Plebiscito, Napolis største åpne plass med kirken San Fran­cesco di Paolo fra 1816, bygget med Pant­heon-tempelet i Roma som forbilde – med en 53 meter høy kuppel. I umid­delbar nærhet av Palazzo Reale er det shop­ping­mu­lig­heter de luxe – her ligger det flotte Galleria Umberto 1, et inne­bygd shop­ping­senter under et spek­ta­ku­lært glasstak. Rett ved finner du det vakre Teatro San Carlo fra 1737, Italias første operahus og i sin tid en sensa­sjon – noe det egentlig er nå også. I samme område ligger også Castel Nuovo fra sent på 1200-tallet, som i dag huser et inter­es­sant Museo Civico. Dette bør du abso­lutt få med deg – her er omgi­vel­sene halve opplevelsen.

Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Caampania, Sør-Italia, Italia

Fra Napolis livlige sentrum, der kuppelen til Galleria Umberto er godt synlig.

Kultur i det sørvestlige Napoli og området rundt

Hvis du beveger deg vest­over fra Palazzo Reale kommer du til Castel d’Elmo, som ligger flott til på en høyde. I samme anlegg ligger Museo Nazio­nale di San Martino i et kloster bygget på 1300-tallet. Her er stor­slått arki­tektur og en aldeles prakt­full utsikt over Napoli-bukten. I dette museet finner du blant annet en omfat­tende og rik samling av krybbe­fi­gurer fra Napoli-området. Fra Palazzo Reale tar vi nå turen oppover i byen, i nordlig retning mot det arkeo­lo­giske museet. Ganske snart, rett etter jern­bane­sta­sjonen Stazione Toledo, ser du det spanske kvar­teret, Quar­tier Spag­noli, på venstre hånd. Her er det et spen­nende mylder av smale passa­sjer, smug, og bratte smågater, fra 1600-tallet – den tiden da spanske tropper anla bydelen. I dette området med et tett nett av smågater, har senere Napolis tettest befol­kede bydel med årene blitt til. Her er det livlig og farge­rikt på dagtid, men ikke spesielt hyggelig for turister på kveldstid.

Nordvest i Napoli sentrum – kulturseverdigheter

Videre i retning nord mot det arkeo­lo­giske museet, langs Via Toledo, finner du tre andre histo­riske sever­dig­heter på høyre hånd. Først den prakt­fulle Sant’Anna e San Barto­lomeo dei Lombardi fra år 1411, med masse renes­sanse­kunst, deretter den nyde­lige kirken Santa Chiara fra 1300-tallet og til slutt den litt mystiske, frem­med­ar­tede jesu­itt­kirken Gesu Nuovo fra sent på 1500-tallet. Denne har en spesiell reli­ef­fa­sade og et ganske pran­gende barokk­in­te­riør fra 1600-tallet. De to siste befinner seg helt i utkanten av Napolis histo­riske bydel. Samt­lige er imid­lertid verd å se. Videre langs Via Toledo er neste stopp det flotte arkeo­lo­giske museet, øverst til venstre i vårt rektangel, med en av Italias og verdens mest omfat­tende arkeo­lo­giske samlinger. Museet omfatter også unike fresker og mosa­ikker fra Pompeii og Hercu­la­neum, marmor­skulp­turer fra hele den romerske og greske antik­kens verden, etrus­kiske og egyp­tiske samlinger, som inne­holder en mengde gjen­stander, som for eksempel vaser, mynter og edel­stener. Dette museet må du bare få med deg, hvis du er opptatt av arkeo­logi og antik­kens kunst.

Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Caampania, Sør-Italia, Italia

Blant gamle­byens smug og småplasser…and now to somet­hing completely different!.

Nord for Napoli sentrum, katakomber og renessanse

Vi beveger oss nå utenfor vår ”sentrums­fir­kant”, i nordlig retning i forlen­gelsen av Via Toledo. I denne retningen kommer du opp i høyden der Museo di Capodi­monte befinner seg, med viktige og omfat­tende samlinger itali­enske renes­sanse­kunst av blant andre Rafael, Tizian, og Botti­celli, i tillegg til 1800-talls­k­unst fra Sør-Italia. I kort avstand i østlig retning, fort­satt på over­siden av vår sentrums­fir­kant, nå øverst til høyre i, finner du nedgangen til Cata­combe di San Gennaro bak den barokke kirken Basi­lico della Madre bon Consiglio. Her var de tidlig kristne, i likhet med i Roma, fra det første århundret til tidlig 300-tall tvunget til å gjemme seg, og her begravde man sine døde. I disse kata­kom­bene finner du vakre fresker fra peri­oden mellom år 50 til cirka år 315 etter Kristus. Her finner du omfat­tende utgravde områder under jorden, med huler, cisterner, oppholdsrom, lagerrom og gruve­ganger, som omfattet det man trengte for å over­leve og leve i denne under­lige under­verden i Napoli.

Nordvest av Napoli sentrum

Napoli har mengder av kultur-sever­dig­heter å by på. San Giovanni a Carbo­nara, øverst til høyre i vår sentrums-rektangel, er en kirke full­ført i år 1343, bare 5 år før svarte­dauen skulle ta livet av nær halv­parten av Napolis befolk­ning. Kirken ble også bombet av alli­erte flystyrker nøyaktig 600 år senere i år 1943, men er nylig restau­rert med et svært heldig resultat. Her finnes prakt­fulle inte­ri­ører og et mester­verk fra renes­sansen, Ladis­laus’ mauso­leum, en tre etasjers sarkofag utført av brød­rene Andrea og Marco da Firenze. Litt nedenfor, ved jern­bane­sta­sjonen Stazione Centrale, finner du Castel Capuano som var kongelig resi­dens til midt på 1500-tallet – opprin­nelig påbe­gynt av en av våre ”slekt­ninger” – norman­ner­kongen Vilhelm I på slutten av 1100-tallet. Her står også den flotte renne­sanse­por­talen, Porta Capuana fra år 1490.

Nordvest i Napolis historiske sentrum

I gaten Via Duomo, som utgjør grensen til det histo­riske Napoli i vest, finner du Duomo San Gennaro oppført mellom 1294 og 1323. Fra det nordre tverr­skipet i denne kirken har du adgang til en av Napolis hemme­lige skatter: Basi­lica di Santa Resti­tuta fra tidlig kristen tid på 300-tallet! På samme sted lå det i antikken et gresk Apollon-tempel fra det 5. århundre før vår tids­reg­ning. Noe lenger sør, mot havnen, finner du 1600-talls-kirken Pio Monte di Mise­ricordia, som inne­holder en kunst­skatt utenom det vanlige, nemlig Cara­va­g­gios Syv Barm­hjer­tig­hets­gjer­ninger malt av mesteren i år 1607. Et par, tre hundre meter sør for denne kirken ligger du Museo Filan­gieri i renes­sanse­pa­lasset Palazzo Cuomo. Dette morsomme museet inne­holder samlinger av hver­dags-gjen­stander som porselen, duker, våpen, manu­skripter og male­rier, pluss en del lokale arkeo­lo­giske funn. Abso­lutt verd å se, det også. Nå er vi omtrent midt på og litt til høyre på vårt sentrums-utsnitt.

Napoli – et overflødighetshorn av kultur

Som du skjønner, er det nok å se i merke­lige og frem­med­ar­tede Napoli. Sever­dig­he­tene ligger svært tett, og det er stor risiko for at du passerer den ene på vei til den andre – og først oppdager hva du har gått glipp av, etter at du er kommet hjem. Vær derfor oppmerksom og for all del, kos deg under­veis i ”kultur­øk­tene”! Over alt i Napoli finner du kafeer og restau­ranter hvor du kan slå deg ned med en forfrisk­ning og se på det myld­rende folkelivet.

Napolis historie

Napolis historie starter om lag år 700 før vår tids­reg­ning med at innbyg­gerne i Cumae grunn­legger en by de kaller Part­henope i Napoli-bukten. Cumae var en av de første greske kolo­niene i Italia, anlagt litt nord for Napoli-bukten. Cumae ble grunn­lagt av greske kolo­nister fra øya Evboia vest for Athen noen årtier tidli­gere. Umid­del­bart etter grunn­leg­gelsen av Part­henope begynner grekere fra Cumae å bygge av enda en ny by ved siden av Part­henope, som de kaller Nea Polis – den nye byen – Napoli. Ingen vet helt hvorfor, men det synes som at belig­gen­heten i bukten som svært viktig. På denne tiden utgjorde etrus­kerne en trussel. Etrus­kerne holdt til i det området vi i dag kaller Toscana lenger nord. Napoli og byene rundt fikk støtte fra den greske bystaten Sira­cusa på Sicilia, og motsto etrus­kiske forsøk på inva­sjon. Byene ved Napoli-bukten vokste etter hvert sammen til én storby, og Napoli ble på den måten det nye tyngdepunktet.

Romersk påvirkning

Da romer­riket begynte å ekspan­dere på 300-tallet før Kristus, ble Napoli etter hvert en viktig stra­te­gisk by for romerne mot Kartago. Napoli fikk snart solide bymurer som gjorde den lettere å forsvare. Romernes base for store deler av krigs­flåten lå i Napoli gjennom alle de tre Puner­kri­gene. Den første Puner­krigen begynte i år 264 før Kristus og den siste førte til Kartagos ødeleg­gelse i år 146 før vår tids­reg­ning. I den andre puner­krigen førte gene­ralen Hann­ibal fra det nord­afri­kanske Kartago elefanter over alpene, skipet over fra Afrika til Spania, for å gå til angrep mot Roma. Til Roma kom de aldri, ikke til Napoli heller. Napoli var på denne tiden vel ansett og høyt respek­tert av romerne som et sted for helle­nis­tisk kultur. Innbyg­gerne i Napoli-området fort­satte å snakke gresk i flere århundrer, og samtidig ble den gresk kulturen ble ivare­tatt. Området var attrak­tivt for velstå­ende romere, som bygde villaer både på fast­landet og på øyene rundt. Napoli vokste på romersk manér, med offent­lige bad, akve­dukter, et teater et og odeon for musikk­frem­fø­relse. Kris­ten­dommen kom også svært tidlig hit, spredt av greker og romerske soldater og offi­serer. Både Paulus og Peter skal ha talt til innbyg­gerne i Napoli i det første århundret etter Kristus. Senere, da den vest­lige delen av Romer­riket gikk i oppløs­ning i år 476, ble den siste romerske keiseren sendt i eksil til Napoli av den germanske kong Odoaker.

Normannerne kommer!

I århund­rene som fulgte, gjen­nom­gikk Napoli mye av den samme uroen som resten av Italia. Napoli ble erobret – først av ostro­go­tere, senere av bysan­ti­nerne i det østro­merske riket. Deretter var det litt frem og tilbake, før Napoli og området rundt ble et grev­skap under Ravenna, hoved­staden i vest­ro­mer­riket, og senere Roma og paven i år 763. Etter dette opplevde Napoli fort­satt urotider med skif­tende makt­for­hold, inntil paven på begyn­nelsen av 900-tallet søkte hjelp hos norman­niske even­ty­rere og leie­sol­dater. Disse var etter­kom­mere av viking­kongen Gange-Rolv fra Sunn­møre, som slo seg ned i Normandie i Frank­rike og fikk hele området i gave av franske­kongen i år 911. Norman­nerne oppnådde med årene å få stadig mer makt, og hersket på 1100-tallet over hele Sør-Italia og Sicilia. Senere kom tyske hohen­stau­fere, ungarske ange­vi­nere, spanske arago­nere, og fransk­menn inn i bildet, vekselvis med pavekriken som medspiller. Disse omskif­te­lige makt­for­hol­dene hadde posi­tive følger for Napoli. På 1500-tallet var Napoli for eksempel Europas nest største by etter Paris. Napo­leon Bona­parte og øster­ri­kerne var også på snarlig visitt rundt år 1800, før Italia i 1861 ble samlet til ett kongerike.

Napoli og omegn – bading og sol

Napoli er en av Italias aller viktigste havne­byer og har et enormt havne­om­råde. Det finnes ikke bade­strender i det sentrale Napoli, men flere bade­mu­lig­heter rett utenfor byen i begge retninger. For å komme til gode bade­strender må du noen kilo­meter sørøst­over i byen, til Torre del Greco og lyst­båt­havnen. Herfra og sørover vil du finne mange fine bade­mu­lig­heter med orga­ni­serte og regu­lerte bade­strender der du kan leie solsenger og para­soller. Her følger også en fin strand­pro­me­nade kysten i noen kilo­meter. I motsatt retning må du noen kilo­meter vest­over fra Napoli til Lido de Napoli, som du finner umid­del­bart vest for fisker- og havne­byen Puzzuoli. Her er det både vakkert og godt tilrette­lagt for strand- og badeliv. Vest for Napoli og Puzzuoli ligger en vakker halvøy med klippe­for­ma­sjoner. Her er det også fine bade­strender, spesielt i Spaggia di Milisola. Her er det fantas­tiske bade­strender og en mengde bade- og ferie­steder langs kysten. Nord­over herfra strekker sand­stren­dene seg mil etter mil i mot de vakre byene Gatea og Terracina. Det er selv­føl­gelig fullt mulig å bo ved stren­dene og reise inn til Napoli for å se og oppleve byen.

Castelnuovo, Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Caampania, Sør-Italia, Italia

Castel­nuovo fra siste halvdel av 1200-tallet er åpen for publikum.

Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Morgendis over stor­byen Napoli.

Napoli, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Pano­rama over Napoli og bukten med Vesuv i bakgrun­nen­Na­polis middel­al­der­fest­ning Castel­nuovo fra 1300-tallet sett fra sjøsiden.

Piazza Plebiscito, Chiesa San Francesco, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Napolis stor­slåtte plass Piazza Plebiscito med kirken San Francesco.

Via San Gregorio Armenico, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Shop­ping i gamle­byen i Napoli i Via San Gregorio Armenico.

Galeria Umberto, Napoli, Campania, Sør-Italia, Italia

Fra det stor­slåtte kjøpe­sen­teret Galeria Umberto i Napoli sentrum.

Castelnuovo , Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Den flotte middel­al­der­borgen Castel­nuovo fra sent på 1200-tallet sett fra en annen vinkel.

chiesa San Elegio, Napoli, renessanse,middelalder, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Portalen til den gotiske chiesa San Elegio ligger i et smug i gamle­byen i Napoli.

Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Det kan være spen­nende å gå på oppda­gel­ses­ferd i gamle­byen i Napoli.

Castell dell'Ovo, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Castell dell’Ovo er en fest­ning fra år 1154, som var konge­bolig for norman­ner­kon­gene – er i dag museum.

Pompeii, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Den arkeo­lo­giske skatt­kisten Pompeii, som ble begravd etter Vesuvs vulkan­ut­brudd i år 79 etter Kristus.

Gesu Nuovo, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Fra den særegne fasaden til kirken Gesu Nuovo med barokk portal.

Piazza Gesu Nuovo, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Fra Piazza Gesu Nuovo med kirken av samme navn til venstre.

Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

En byvand­ring i Napoli kan by på mange magiske øyeblikk.