Narbonne i Sør-Frankrike er en mer enn to tusen år gammel by med et godt bevart historisk senter. Narbonne har bygningsrester fra romertiden, middelalderen og senere epoker. Canal de la Robine deler byen i to og langs denne ferdselsåren er det mange fine, gamle bymiljøer – blant annet en bebodd bro fra middelalderen. Narbonne kan by på storartede museer, både innen kunst og historie. En enorm, ufullført gotisk katedral er blant byens mest besøkte historiske severdigheter.

Narbonne – middelalder og en bebodd bro

Narbonne er ikke bare en typisk vinby, den er også en middel­al­derby med helt unike sever­dig­heter knyttet til byens tidlige historie. Rett på nord­siden av kanalen Canal de la Robine som deler byen i to, ligger Narbonnes histo­riske senter, flott restau­rert med en mengde elegante og spen­nende butikker og restau­ranter. Den midt­erste broen her, Ponte Marchant, minner litt om Ponte Vecchia i Firenze – en bred bro der det er bygget hus med boliger og butikker oppe på selve brospennet, som for øvrig er 15 meter.

Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Sjar­me­rende strøk i gamle Narbonne, Ponte Marchant, en bro med hus på.

Mer om Narbonne, mat vin og markeder

Utenom de mer eksklu­sive forret­nin­gene i gamle­byen, er det mest å finne innen vin og forskjellig matvarer i Narbonne. Les Halles de Narbonne, er en fin markeds­hall i Boule­vard du Docteur‑E.-Ferroul, åpen fra mandag til lørdag. Her finner du selv­føl­gelig egnens spesia­li­teter, både fersk, confit og herme­tisk. Her er et fantas­tisk utvalg av frukt, sopp og grønn­saker, gene­relt bra utvalg av kjøtt og fisk, samt østers og blåskjell fra Port Leucate. Her er foie gras gåse­lever i både fersk og herme­ti­sert utgave, fersk and eller gås og oster fra Auvergne og Pyre­neene og kirsebær fra Céret, som byen er berømt for. Rett ved finner du et artig og livlig bras­serie, L’Estagnol. Vinene fra distriktet, Coteaux de Languedoc i høyde­dra­gene sør for byen, er gjerne røde og basert på den gamle carignan-druen, blandet med grenache, syrah, cinsaut og mour­vèdre. Det har vært en rivende utvik­ling her de senere årene, og du kan komme over meget vellyk­kede viner fra Narbonne. I Narbonne er det hver uke stort uten­dørs­marked torsdag og søndag morgen og formiddag. I nabo­byen Gruissan ved kysten er det marked hver mandag, onsdag og lørdag.

Les Halles, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Les Halles – et fersk­vare­marked i Narbonne hvor byens kjøp­menn selger matvarer.

Mer om Narbonne, historie, kultur og severdigheter

Narbonne ble grunn­lagt i år 118 før Kristus, som Colonia Norbo Martius på den første romerske veien i Gallia, Via Domitia, hoved­veien mellom Spania og Italia. Restene av Via Domita kan du se ved plassen foran byens flotte rådhus – Hotell de Ville. Herfra gikk også Via Aqua­taine nord­øst­over til Atlan­ter­havs­kysten og Bordeaux. Vete­ra­nene fra Julius Cæsar rytter­le­gion Legio X Eque­stris ble tildelt jord­stykker i og rundt Narbonne som pensjon i år 45 før Kristus, og mange av de pensjo­nerte solda­tene plantet vinstokker her. Narbonne ligger dess­uten ved en tredje gammel kommu­ni­ka­sjonsåre, nemlig kanalen Canal de la Robine, som er forbundet både med elven Aude og den store kanalen Canal du Midi. Den strekker seg nesten 250 kilo­meter, helt fra kyst­byen Séte lenger nord­vest til stor­byen Toulouse lenger øst. I gamle­byen finner du en turist­at­trak­sjon som Narbonne er helt alene om, i hvert fall i Frank­rike; Horreum – et omfat­tende system av romerske kata­komber brukt som korn­lagre. Narbonne var i romersk tid hoved­stad i provinsen Gallia Narbon­nensis, og den største import- og eksport­havnen i denne delen av Sør-Frankrike.

Narbonne, Sør-Frankrike

Den gotiske Cath­é­drale St.-Just et St.-Pasteur er ikke full­ført, men har dimen­sjoner som imponerer.

Narbonne – mer om kultur og historiske severdigheter

Etter Romer­ri­kets fall erobret først visi­go­terne og deretter muslimske maurere byen og området, til Karl den Stores far kong Pippin den Lille gjen­erobret Rous­sillon og Languedoc på 750-tallet. Utover i middel­al­deren opplevde Narbonne stadig vekst og frem­gang, til havnen tidlig på 1300-tallet mudret igjen. Som om det ikke var nok, endret også elven Aude  sitt leie. Narbonne var med tiden blitt et viktig bispe­sete og Cath­é­drale St.-Just et St.-Pasteur et enormt gotisk bygg­verk ble påbe­gynt i år 1272, men aldri full­ført i henhold til planen. Kate­dralen ruver imid­lertid den dag i dag med impo­ne­rende dimen­sjoner, fantas­tiske glass­ma­le­rier og skulp­turer fra 1300-tallet, samt en utsmyk­ning som gjennom århund­rene utgjør et helt unikt, over­dådig inte­riør. Når du i dag skal besøke kirken vil du oppdage at kun halv­parten er full­ført, bakerste del av hoved­skipet og koret. Foran denne står de bærende konstruk­sjo­nene til de plan­lagte, enorme tverr­ski­pene og det som skulle vært det vest­lige inngangs­par­tiet ufull­ført. Dimen­sjo­nene forteller imid­lertid sitt.

Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Canal du Midi er en menneske­skapt vannvei som strekker seg fra elven Garonne ved Atlan­ter­havet i vest, til Séte ved Middel­havet i øst.

Narbonne startet på 1600-tallet å grave kanalen la Robine, som i år 1776 ble tilsluttet Canal du Midi, noe som igjen ga et oppsving i handel og velstand. Canal du Midi er for øvrig oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mange leier båter og ferierer på Canal du Midi.

Narbonne – enda mer om kultur og historiske severdigheter

I tilknyt­ning til kirken ble det samtidig bygget et palass for erke­bis­kopen, Palais des Arche­ve­gues, diago­nalt i forhold til kate­dra­lens apside, i en helhet som i dag frem­står som noe rotet. Kate­dralen og palasset domi­nerer sentrum av Narbonne, og 1800-talls-arki­tekten Viollet Le Duc utnyttet dette ved å bygge byens rådhus i nygo­tisk stil i en åpen nisje mellom det enorme middel­al­der­tårnet og et hjørne­tårn til erke­bispe-palasset. Place de Hotel de Ville er i dag byens hjerte, og her er finner du kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Palais des Arche­ve­gues huser i dag flere av de viktigste museene i Narbonne. Her er Musée d’Archeologie et de Préhis­toire med gjen­stander fra romertid frem til renes­sansen, og Chapelle de la Madeleine med fresker fra 1300-tallet og en samling gresk vase­kunst, samt romerske mosa­ikker og sarko­fager. I erke­bis­pens tidli­gere leilighet finner du Musée d’Arte et d’Histoire med male­rier av renes­sanse- og barokk­mes­tere som Breughel, Veronese og Canal­etto, samt luksu­riøse innred­ninger som kun geist­lige på den tiden var forunt. Narbonne hadde under middel­al­deren en bety­delig jødisk befolk­ning, som satte sitt preg på byen.

Narbonne – severdigheter sør for kanalen

Til tross for at hoved­tyngden av den vakre gamle­byen ligger på nord­siden av kanalen, finner du også på sørsiden bygninger som er verd å besøke. Maison de Trois Nour­rices finner du i gaten av samme navn, og rett ved ligger Musée Lapi­daire med rester fra den gallo-romerske peri­oden. Her ligger også en flott gotisk kirke Basi­lique St.-Paul-Serge fra 1200-tallet, som inne­holder sarko­fager og en krypt fra en tidli­gere kirke. I hele gamle­byen finner du ellers sjar­me­rende smågater, smale smug med kriker og kroker, og masse spen­nende å se dersom du har øynene med deg.

Côte d’Amethyste og flotte badestrender

Fra Narbonne er det kort vei til popu­lære ferie- og bade­byene Gruissan Plage, Narbonne-Plage og Saint-Pierre-la-Mer på den flotte kysten Côte d’Amethyste. Innenfor kysten er det også et stort naturlig salt­vanns­bas­seng eller en lagune, som strekker seg helt fra innsiden av sand­ban­kene til den sørlige delen av byen Narbonne.

Cathédrale St.-Just et St.-Pasteur, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Narbonnes Cath­é­drale St.-Just et St.-Pasteur ble aldri full­ført som plan­lagt og består i dag kun av koret.

Katedral, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Narbonnes kate­dral synes godt i gamlebyen.

Narbonnes Palais des Archeveques, Katedral, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Narbonnes Palais des Arche­ve­ques og kate­dralen domi­nerer i gamlebyen.

Katedral, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Narbonne og middel­al­der­tårnet ved Hotel de Ville er synlig fra Canal de la Robine.

Katedral, Katedral, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Narbonnes kate­dral ville vært enorm, dersom den hadde blitt full­ført etter planen.

Katedral, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Mange besøker Narbonne med leide kanal­båter, via Canal du Midi, som strekker seg fra Atlan­ter­havet til Middelhavet.

Klosterhage, Katedral, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

En liten klos­ter­hage ved den impo­ne­rende gotiske kate­dralen i Narbonne.

Katedral, Viuex ville, gamlebyen, Canal du Midi, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Kraf­tige stre­be­buer gir støtte til den høye kate­dralen i Narbonne.

Narbonne, Sør-Frankrike

Kyst­byen Gruissan ligger snaue 15 kilo­meter unna Narbonne – her er det fine badestrender.