Palma de Mallorca er en meget vakker, trivelig og spennende by å besøke. Palma er livlig, og her vrimler det av forretninger, fortauskafeer, restauranter og barer. Det er meget gode shoppingmuligheter i Palma de Mallorca. Palma er hovedstaden i den selvstyrte provinsen Balearene, og har med forsteder nesten 450 tusen innbyggere. Palma har en stor lystbåthavn, og her finner du båter og mennesker av alle nasjonaliteter. Palma har unike kulturskatter helt tilbake fra tidlig middelalder.

Mer om Palma

Palma de Mallorca er en gammel by med en omfat­tende historie. Byen er spesielt stolt av sin enorme gotiske middel­alder-kate­dral Sa Seu, som ligger ved den store, åpne og travle havnen. Palma de Mallorca er en by med mange smågater og åpne plasser, ikke minst gjelder det den flotte gamlebyen.

Katedralen, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas karak­te­ris­tiske gotiske kate­dral fra middel­al­deren ruver over havnen.

Palma de Mallorca – katedralen og gamlebyen

Spesielt er området bak kate­dralen hyggelig. Deler av denne gamle­byen er også kjent for sine Art Noveau-bygg, bygget for om lag 100 år siden i en meget spesiell, spansk arki­tek­to­nisk avart kalt moder­nismen. Men mye av det du ser når du rusler rundt i de smale gatene og smugene i gamle­byen peker bakover mot den arabiske arven fra middel­al­deren. Mallorca og Bale­arene var maurisk – arabisk fra cirka år 710 til år 1235. I løpet av denne peri­oden herjet for øvrig norske vikinger bale­arene, både på 800- og 900-tallet, samt under Sigurd Jorsal­fars Korstog i år 1108-09. Sigurd herjet imid­lertid bare på Formen­tera og Ibiza, der han til gjen­gjeld forår­saket bety­de­lige mengder nese­blod, for å si det mildt.

Fra Plaza Reina nederst på Passeig des Born, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Fra Plaza Reina nederst på Passeig des Born.

Mer om gamlebyen i Palma

Den åpne plassen Passeig des Born er et godt utgangs­punkt for deg som ønsker å oppdage den histo­riske bydelen ved kate­dralen. Denne fine plassen har flere serve­rings­steder hvor du kan slå deg ned og obser­vere folke­livet. Gamle­byen er rela­tivt kompakt, og det er masse å oppdage. Du bruker et snaut kvarter fra havnen og opp til avenyen, som følger restene av de gamle bymu­rene rundt hele den histo­riske bydelen i et stjerne­mønster. Vær klar over at det finnes godbiter for histo­risk inter­es­serte, også utenfor dette området, som for eksempel Castell de Bellver, som ligger et par kilo­meter utenfor bykjernen. Mer om borgen i eget avsnitt.

Castel de Bellver, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Castel de Bellver ligger utenfor gamle­byen – mer om den i eget avsnitt nedenfor.

Litt historisk bakgrunn for hva du kan se i gamlebyen i Palma

Mallorca var et selv­stendig konge­rike mellom år 1276 og 1349, og styrte over store områder i blant annet Sør-Frank­rike. I Perpignan finnes det eksem­pelvis et enormt Palais des Rois de Majorque. Som bakteppe skal vi huske at Mallorca var styrt av muslimske murere helt siden 700-tallet. I år 1229 gikk en prins av Aragon, Jaume I, den gang bare 16 år gammel, løs på maurerne og hadde i løpet av 1235 erobret de balea­riske øyene. Han igang­satte et omfat­tende nybyg­gings­pro­gram i Palma, som skulle bli hoved­staden i konge­riket – han lovet at den eldste sønnen skulle bli konge etter sin død, som Jaume II også ble, dog under Aragons krone.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas kate­dral er omgitt av histo­risk bebyggelse.

Palma de Mallorca – den historiske bydelen

La oss begynne med den gotiske kate­dralen og de nærmeste omgi­vel­sene. Det første Jaume I gjorde, var å bygge om det mauriske, arabiske konge­pa­lasset Almu­daina i Palma, (nabo til kate­dralen) til en kristen resi­dens. Det skjedde i første halvdel av 1200-tallet. Etter at dette var gjen­nom­ført ble det lagt grunn­steiner til flere kirker i gamle­byen. Nå skulle 500 års arabisk domi­nans viskes bort og erstattes med kristen arki­tektur. Fran­sis­ka­ner­kirken San Fran­cesc var den første som ble full­ført, i år 1286. Sogne­kirken Santa Eulàlia ble påbe­gynt midt på 1200-tallet med sto ikke ferdig før langt ut på 1300-tallet. Begge disse gamle, vakre kirkene ligger litt lenger opp i gamle­byen, kun noen hundre meter å gå fra kate­dralen, og bare med et kvartal mellom dem. San Fran­cesc har en vakker klos­ter­hage, med fine gotiske detaljer. Ved begge kirkene finner du trive­lige åpne plasser med serve­rings­steder. Merk deg også at flere av de større gåga­tene i gamle­byen tilbyr glim­rende shoppingmuligheter.

Palma de Mallorca – katedralen ved havnen

Kate­dralen Santa Maria kalles gjerne Sa Seu og er kron­ek­sem­pelet på den særegne kata­lanske gotikken, og et uhyre elegant, kompakt og vellykket bygg. Kate­dra­lens hori­son­tale kropp skjuler det faktum at det er hele 42 meter under taket i det kraf­tige skipet, som sto full­ført i år 1369 – “kledd inn” i to systemer med stre­be­buer. Palmas vakre kate­dral Sa Seu gjør en bastant, men samtidig elegant inntrykk, sett utenfra. To rader stre­be­buer i forskjel­lige høyder og dimen­sjoner gir en profil som er umulig å ta feil av, og vans­kelig å glemme, fra den gang man ser Sa Seu første gang. Kate­dralen ble for øvrig i år 1901 oppusset innvendig av ingen mindre enn Antoni Gaudi, Barce­lonas store sønn og modernist-arkitekt.

Mer om katedralen Sa Seu

Kate­dralen ble bygget oppe på rester av moskeen Medina Mayurqa, som ble revet alle­rede i første halvdel av 1200-tallet. Man antar at den kata­lanske arki­tekten Beren­guer de Monatgut, som sto bak kate­dralen i Manresa og kate­dral Santa Maria del Mar i Barce­lone, også har hatt fingre med i spillet her. Bygg­mes­teren Guillem Sagrera sto imid­lertid for ferdig­gjø­ringen av kate­dralen, og fikk senere i oppdrag å tegne og oppføre den elegante børsen La Lonja – ved havnen, på den andre siden av Avinguda d’Antoni Maura – som ble påbe­gynt i år 1425, i flam­boyant gotisk stil med elegante tvinnede søyler innvendig. Derfra dro han til Napoli og bygde Castel Nouvo. Rett overfor La Lonja ligger for øvrig Consolat de Mar fra renes­sansen. Få også med deg disse, når du først er her.

kongepalass Almudaina, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas konge­pa­lass Palau Reial de ‘Almu­daina ligger rett ved siden av kate­dralen Sa Seu.

Palma – godbiter i området rundt katedralen

Museu Diocesà ligger i bisko­pens palass rett i bakkant av kate­dralen. Her finner du kirke­kunst og reli­giøse skatter helt tilbake fra tidlig middel­alder. Museu Sa Seu ligger rett ved siden av kate­dralen. Rett overfor kate­dra­lens vest­fa­sade kan du se det konge­lige palasset Almu­daina, som opprin­nelig hadde vært et maurisk, muslimsk palass og i dag er et museum. Få med deg det gotiske kapellet, Santa Ana. I samme område, et stein­kast lenger bort fra den andre enden av kate­dralen, ligger de gamle arabiske badene, Banys Àrabs fra 900-tallet vis-à-vis Museu de Mallorca en påmin­nelse fra den gang byen var under­lagt kali­fatet Cordoba. Museu de Mallorca holder til i et gammelt palass, og huser samlinger av gjen­stander fra romertid, maurisk tid og middel­al­deren. I dette området, som over alt i Palmas gamleby, finner du herskapshus med karak­te­ris­tiske patios, gårds­plasser, som ofte er arki­tek­to­niske perler helt tilbake fra gotikken på 12–1300-tallet. Det gamle jøde­kvar­teret ligger i bydelen Sa Cala­trava i gamle­byen, rett ved den gotiske kirken Sant Fran­cesc. I hjertet av «Call» som det jødiske kvar­teret kalles, finner du barokke kirken Montisió, bygget oppe på en gammel syna­goge. Jødene ble kastet ut av Spania sammen med de siste mauriske musli­mene i år 1492.

Mer om Palmas fine museer

Ved Paseo Sagrera Avenue finner du det spen­nende Es Baluard Museum of Modern Art. Samlin­gene her omfatter en rekke kunst­nere av inter­na­sjo­nalt format, som Cézanne, Gauguin, Picasso, Tàpies, Kiefer og Barceló. Et annet must for den kunst­in­ter­es­serte er Fundacio Pilar & Joan Miró Foun­da­tion, også omtalt som the March Foun­da­tion, med flotte samlinger av kunst­nere som Miró, Dalí og Juan Gris. Her arran­geres det også temporære utstillinger.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas tidli­gere konge­pa­lass Almu­daina er i dag museum.

En rusletur, butikker og Art Noveau-arkitektur

Du bør ta deg en rusletur i gamle­byen. Få euro­pe­iske byer kan oppvise et slikt utvalg av arki­tek­to­niske detaljer og godbiter, som den histo­riske delen av Palma de Mallorca. Følg godt med når du spaserer i gamle­byen, for her er det mange fine eksempler på Art Noveau. I Spania fikk denne nye retningen innen (også) arki­tek­turen en bred tilslut­ning under beteg­nelsen moder­nismen. Den mest kjente spanske arki­tekten het Antoni Gaudi, som blant annet tegnet en rekke betyd­nings­fulle bygg i hjem­byen Barce­lona, som La Sagrada Familia, Casa Milo og Casa Battlo, i tillegg til park­an­legger Parc Güell. På Plaza Rei Juan Carlos ligger Caixa Foun­da­tion i det gamle Grand Hotel, og rett over gaten en litt senere Art Deco-bygning, bake­riet El Forn des Teatre, som dess­uten serverer tradi­sjo­nelle «ensaimadas”, sprø spiral­for­mede kaker, og sin berømte «gató», angi­velig Spanias beste mandel­kake. Ved Plaza Mayor finner du mer Art Noveau – her begynner også de store avenyene, som tar over for den sjar­me­rende gamle­byen. Når du rusler nedover mot havne­pro­me­naden igjen herfra, så er det naturlig å passere Plaza de Cort, Rådhuset, Palau Vivot og den barokke kirken Santa Eulària. Rådhuset kalles «Cort», og er en barokk bygning bygget oppå et hospital fra 1500-tallet. Området du nå passerer, kan også by på det neo-Mudejar-bygget Can Corbella, Can Forteza Rey og moder­nist­byg­ningen «El Águila» (spansk Art Noveau).

Belvere, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Fra borg­gården i palasset Castel de Bellver.

Castel de Bellver – kongedømmet Mallorca

Castel de Bellver ligger vakkert til på en høyde cirka 110 meter over havet. Den andre kongen etter gjen­erob­ringen, Jaume den II., bestilte slottet som en sommer­re­si­dens. Castel de Bellver er et inter­es­sant stykke arki­tektur; oppført mellom år 1309 og 1314 som et sirkel­rundt forsvars­bygg, med fire massive tårn og en used­vanlig vakker borg­gård med romanske arkader i første etasje og en frem­skutt gotisk arkade rundt galle­riet i andre etasje. Borg­gården med de flotte arka­dene er alene grunn god nok til å ta turen hit. Det mallor­canske konge­riket ble kort­varig, og Bell­vers funk­sjon som sommer­re­si­dens, likeså. Kort etter ble Castel de Bellver benyttet som fengsel – og det varte helt til år 1915! Selve konstruk­sjonen har fått kunst­his­to­ri­kere til å undres om arki­tekten har vært inspi­rert av det 60 år eldre bygget Castel del Monte Apulia i Sør-Italia. Uansett, bygget er vakkert, vakkert ligger det i terrenget og vakker er utsikten over Palma by herfra.

Kate­dralen og deler av gamle­byen i Palma de Mallorca.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas gamleby omfatter også middelaldersmug.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Det finnes mange små plasser i Palmas gamleby, hvor man kan hvile og forfriske seg.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas gamleby er kjent for sine mange fine patios.

Bymur, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palmas gamle bymur fra middel­al­deren er intakt ved katedralen.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Palma de Mallorca har en stor, viktig og travel havn.

Arabiske bad, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Inngangs­par­tiet til de gamle arabiske badene fra 8–900-tallet i Palmas gamleby.

Den gotiske Santa Eulàlia, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Ved den middel­al­der­kirken Santa Eulàlia i den histo­riske bydelen i Palma.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Kate­dralen til høyre, konge­slottet Palau Reial de l’Almudaina.

Placa Rei Joan Carles, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Placa Rei Joan Carles øverst på Passeig de Born.

Art Noveau, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Stilig Art Noveau i gamle­byen, på spansk ble stilen kalt modernisma.

Tympanion, Sa Seu, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Tympanon over hoved­por­talen på vest­fa­saden på Sa Seu i Palma.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

En gammel byport i Palma har tenkt å bli stående noen hundre år til.

Castell de Bellver, Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Castel de Bellver fra begyn­nelsen av1300-tallet med sin elegante gotiske buegang. Castel de Bellver har romanske buer i første etasje og gotiske buer på galleriet.

Palma, middelalderen, historisk bysenter, gamleby, Mallorca, Balearene, Spania

Castel de Bellver ligger i åssiden og er synlig fra nesten hele Palma.