Pau er en litt spesiell sørfransk by, som ligger vakkert til med storslått utsikt mot Pyreneene. Denne velstelte og erke-occitanske byen har gjennom historien vært åsted for viktige hendelser. Klimaet i Pau er mildt og vennlig også tidlig vår og sen høst, og byen ble populær blant europeisk overklasse på 1800-tallet, noe som er forklaringen på den elegante Belle Epoque-arkitekturen som kler byen så godt.

Mer om Pau

Pau er med sine 80 tusen innbyg­gere ingen liten by, men det histo­riske sentrum hvor folk møtes er kompakt og over­siktlig, konsen­trert rundt det karak­te­ris­tiske Chateau de Pau og kirken. Her er det bilfrie områder med restau­ranter som ligger tett i tett og et yrende folkeliv om kvel­dene. I Paus histo­riske bydel kan man tydelig se byplanen slik den har vært i middel­al­deren. Spesielt i Quar­tier du Chateau ligger restau­ran­tene tett, og her er det høy stem­ning på kveldstid. Litt lenger opp i gaten ligger den vakre nygo­tiske San Martin fra sent på 1800-tallet, som tross sine drøye 100 års alder gjør et mektig inntrykk. En av de fineste gatene i Pau er Boule­vard de Pyre­nees, med prakt­full utsikt i sydlig retning mot Pyre­neene. Denne gaten strekker seg mellom det kasi­noet Palace Beaumont og Chateau de Pau. På klare dager kan du se milevis mot noen av Pyre­ne­enes høyeste topper. Det er viktig å under­streke at Pau er en hyggelig og livlig by å besøke.

Chateau de Pau, Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Chateau de Pau, opprin­nelig en fest­ning fra 1100-tallet – i dag et histo­risk museum med inter­es­sante samlinger.

Litt om Pau og severdigheter

De viktigste sever­dig­he­tene i Pau er Chateau de Pau og Musée de Beau Arts – samt Berna­dotte-museet i Rue Tran 6. Chateau du Pau ble opprin­nelig bygd i middel­al­deren ved en skrent over elven Gave, sann­syn­ligvis på 1100-tallet for deretter å bli ombygd for den hensyns­løse greven Gaston Phoebus, som på 1300-tallet underla seg hele Bearn-området. Da Pau i år 1512 ble resi­dens for konge­riket Navarras hoff, ble borgen ombygd i retning av et lyst­slott, i renes­sanse­stil. Pau ble etter dette et senter for kunst og viten­skap. De tre kraf­tige tårnene fra 1100-tallet røper imid­lertid bygnin­gens mili­tære opprin­nelse. Chateau de Pau er åpent for publikum, og spesielt inter­es­sant for sine flotte 1500-talls gobe­liner, vevd av flamske kunst­nere. I tillegg har Chateau de Pau omfat­tende samlinger som doku­men­terer dagligliv og historie i området Bearn.

Chateau de Pau fra 1100-tallet, Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Chateau de Pau fra 1100-tallet er byens mest karak­te­ris­tiske og synlige bygg.

Bearn og Pau ble igjen innlemmet i det franske konge­dømmet i år 1620. Befolk­ningen her anser imid­lertid at de tilhører seg selv og den oksi­tanske kultur­sfæren. Her som ellers i denne delen av Frank­rike er det det gule og røde flagget som gjelder – ikke minst under folkefestene.

Mer om Pau, severdigheter og museer

Musée de Beau Arts i Rue Mathieu-Lalanne er verd å få med seg hvis du er litt mer enn gjen­nom­snittlig inter­es­sert i kunst. Her henger nemlig ikke bare et fint verk av Edgar Degas, “Bomulls­børsen New Orleans”, men også flere verk av El Greco, samt Rubens’ “Dommedag”. Berna­dotte-museet i Rue Tran 6 er kanskje spesielt inter­es­sant for oss skan­di­naver – her ble nemlig grev Berna­dotte født, han som senere skulle bli grunn­legger for det svenske konge­hu­sets frem­deles regje­rende dynasti. Museet befinner seg i et 1700-tallshus typisk for Bearn-området. Jean-Baptiste Jules Berna­dotte vokste opp her og ble soldaten “med de pene bena”, som senere gjorde karriere under Napo­leon Bona­parte. Museet har mye spen­nende infor­ma­sjon om denne even­tyr­fi­guren, som ble kronet som konge over Norge og Sverige i år 1818. Hans etter­kom­mere er i tillegg til Det svenske konge­huset også repre­sen­tert i Norge, Danmark, Luxem­bourg og Belgia.

Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

I gamle­byen i sjar­me­rende Pau sitter det historie i veggene.

Litt om Paus nære og fjernere omgivelser

Når du er i Pau har du kort vei til flere spen­nende byer og områder. Til Pyre­neene er det bare noen kilo­me­ters vei, før du er blant høye fjell, dype daler, innsjøer og dalfører, hvor flotte fotturer venter. Reiser du vest­over venter den elegante ferie­byen Biar­ritz og den mer folke­lige Bayonne og mellom disse fransk-baskiske småbyer som St-Jean-Pied-de Port og Ainoha, hvor gjest­fri­heten forhå­pent­ligvis har bedret seg siden sist vi var der. Nord for Pau ligger et vakkert bonde­land­skap langs og mellom elvene Adour og Gers, hvor du finner typiske bastides fra middel­al­deren. Dette var byer som ble bygd i store ubefol­kede områder eid av adelen. Områ­dene ble befolket fra 1200-tallet gjennom at vanlige mennesker ble tilbudt jord og beskyt­telse i basti­dene. Mange av disse basti­dene er bevart i forbløf­fende god og original stand.

Pau, Vieille Ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Turist med tattis møter local hero i et mystisk spill, der de innfødte lager reglene og ytterst sjel­dent taper.

Mer om Paus nære og fjernere omgivelser

Rett sør for Pau ligger undrenes by, Lourdes, som valfartes av millioner av troende hvert år. I Lourdes skal angi­velig Jomfru Maria ha vist seg for en 14 år gammel pike i år 1858. I retning øst er det i Pyre­neene flere inter­es­sante klostre fra rela­tivt tidlig kristen tid. Byer som den nærlig­gende Tarbes og mer østlige Foix har omfat­tende middel­alder-arki­tektur, og enda lenger øst nærmer man seg Middel­havet ved fest­nings­byen Carcassonne.

Carcassonne, Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Carcas­sonne er en fest­ningsby fra middel­al­deren, oppført på Unescos liste over Verdens­arven, drøye 280 kilo­meter fra Pau i retning Middelhavet.

I denne sørlige delen av Frank­rike finnes spen­nende og livlige histo­riske byer som Narbonne, Corbiéres og Perpignan. En annen fest­ningsby fra middel­al­deren er Salses, nær Perpignan. Få nord­menn er klar over at det finnes en første­klasses riviera, også på denne siden av Avignon og Rhone-deltaet.

Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Det er tilløp til middel­alder i Paus gamleby.

Chateau de Pau, Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Chateau de Pau sett fra broen over elven Gave.

 Chateau de Pau, Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Middel­al­der­slottet Chateau de Pau tar seg godt ut.

Chateau de Pau, Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Innsiden av Chateau de Pau er i over­gangs­stil gotikk og renessanse.

Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Pau har også arki­tektur fra La Belle Epoque.

Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Paus gamleby er meget trivelig med kafeer og restau­ranter i bilfri sone.

Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

…og hit kommer både fast­bo­ende og besø­kende om kveldene.

Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

…stille før stormen.