Pisa i Toscana oppleves av mange besøkende som en noe falmet skjønnhet. Pisa har imidlertid masser av godbiter innen både arkitektur og kunst å by på. Området Campo dei Miracoli med katedralen, campanilen – ”det skjeve tårnet” – og dåpskapellet finnes det ikke maken til. Dette praktfulle anlegget fra middelalderen ble oppført på Unescos liste over Verdensarven allerede i år 1987.

Mer om Pisa

Visse områder av byen er preget av turisme, som for eksempel kate­dral­om­rådet Campo dei Mira­coli, mens gamle­byen i øst er mye brukt av byens innbyg­gere. Piazza Gari­baldi ved broen Ponte de Mezzi er et fint utgangs­punkt for både byvand­ring, muse­ums­besøk og, for den saks skyld, shop­ping. Via Borgo Stretto er en gågate som starter nettopp ved broen Ponte de Mezzi, og som går innover i gamle­byen, på tvers av elven Arno. Her er det mange forret­ninger og serveringssteder.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pisas gamleby ligger på begge sider av elven Arno, og var i middel­al­deren en av de viktigste handels- og sjøfarts­byene rundt Middel­havet. Foto: © Provincia di Pisa / Lucarelli.

I motsatt retning fra broen Ponte de Mezzi, mot jern­bane­sta­sjonen, går Corso Italia med masser av shop­ping­mu­lig­heter. Begge disse gatene er bilfrie i nesten hele sine lengder. Her befinner du deg i Pisas histo­riske bydel. Spesielt i smugene og side­ga­tene på østsiden av broen er det mye spen­nende å finne for den som har øynene med seg. Her kan du finne bygnings­deler helt tilbake til 200-tallet. Pisa har massevis av kafeer, barer og restau­ranter med uteser­ve­ring sommerstid, både på plas­sene i byen og langs gater og bilfrie soner.

Om å orientere seg i Pisa

De fleste av de største gatene i Pisa går nord-sør-retning ned mot elven. Det kan være litt vans­kelig å finne veien til fots fra øst i gamle­byen vest­over til byens kate­dral­om­råde med byens over­måte popu­lære sever­dighet «det skjeve tårnet» i nord­vest. Peil deg ut retningen ved hjelp av solen og gå til du finner smug eller en port som leder deg videre. Det ligger et stort hospi­tal­om­råde mellom gamle­byen og kate­dral­om­rådet, som du rett og slett må gå rundt.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Første gang du ser dette må du gni deg i øynene. Foto: © Provincia di Pisa / Massimo Lenzo.

Pisa – en by med stor historisk betydning

Pisa i Toscana er en av de virkelig gamle itali­enske byene. Pisa er spesielt inter­es­sant for deg som er ute etter unik middel­alder-arki­tektur, kunst og kultur­opp­le­velser. Pisa hadde sin stor­hetstid som sjøfartsby mellom 900- og 1200-tallet, men har vært en viktig by også før det. Mens Venezia bygde seg opp med handel og sjøfart i det østlige Middel­havet, betjente Pisa den vest­lige delen. Pisanske skip drev utstrakt handel med Spania, Portugal, Mallorca og Frank­rike, i tillegg til Afrika. Pisa opplevde nedgangs­tider på slutten av 1200-tallet, etter at sjøfarts­byen og rivalen Genova beseiret og inntok byen.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Du finner mange prakt­fulle hus langs elven Arno. Foto: © Provincia di Pisa.

Senere, litt ut på 1300-tallet, fikk Pisa nye problemer fordi havnen mudret igjen, noe som bidro til at handelen ble flyttet til nabo­byen Firenze, som nå fikk sin gull­alder, med renes­sansen, rikdom, storhet og makt. I år 1406 ble Pisa erobret av nettopp floren­ti­nere, en ydmy­kelse som sved lenge. Mer om det kan du lese under avsnittet historie.

Pisa – en kulturby der opplevelsene står i kø

Pisa har mye mer å by på av kunst, kultur og museer enn det de fleste er klar over. De fleste kommer til Pisa fordi det er en flyplass her tilknyttet Norwe­gians direkte­rute fra Norge. Pisa er imid­lertid et reisemål som står godt på egne bein. Hit kan reise på stor­by­ferie en uke og ha stor­ar­tede kultur­opp­le­velser. Vi anbe­faler at du uansett plan­legger minst en over­nat­ting her – helst et par, tre. Vær også klar over at det er første­klasses bade­strender ved kysten, bare noen få kilo­meter fra sentrum.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Langs Arno ligger en merkelig liten kirke i romansk-gotisk stil, Santa Maria della Spina. Mer om den nedenfor. Foto: © Provincia di Pisa / Danae.

Byvandring i Pisa

Elven Arno deler Pisa i to. Det er den samme elven som renner gjennom Firenze, lenger øst i innlandet. Gamle­byen i Pisa er omgitt av den gamle bymuren, som favner kate­dralen i Pisas nord­vest­lige del og en stadig tettere og eldre bykjerne desto lenger øst du kommer innenfor bymuren. Her kan du finne noen av byens virke­lige gamle kirker og bygninger, mange av dem mer enn tusen år gamle, noen av dem med bygnings­deler helt tilbake til romer­tiden. Merk deg for øvrig de mange små kirkene som ligger spredt rundt om i Pisas histo­riske sentrum. Flere av dem er bygget rundt 1000-tallet, og enkelte av dem tidli­gere enn det.

Pisa, Unescos liste over Verdensarven, historisk, etruskere, gamleby, romensk-pisansk, katedral, Campo dei Miracoli, Toscana, Midt-Italia, Italia

Chiesa di San Michele in Borgo i shop­ping­gaten Via Bargo Stretto. Foto: © reisdit.no.

Pisa – gammelt og eldre om hverandre

I den histo­riske østlige delen av Pisa kan du finne mange fine arki­tek­to­niske detaljer hvis du har øynene med deg både høyt og lavt. Bebyg­gelsen i denne eldste bydelen er stedvis ganske rotete, med en laby­rint av mørke, bakgater og trange smug. Her vil du oppleve at du plut­selig kommer ut på en koselig intim plass med en uteres­tau­rant eller tre. Rundt neste hjørne vil du kanskje bli ledet gjennom en buegang og ut i en gågate. Plut­selig kan du stå ved en gjen­brukt korin­tisk søyle fra antikken, eller figur­ka­piteler fra 200-tallet etter Kristus (se fotos) på søyler som står mer enn en meter nede i bakken – på dati­dens bakke­nivå. Det å foreta en byvand­ring i Pisas histo­riske kvar­terer er meget spen­nende, og en skatt­kiste for den som er interessert.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Tenk hva det betydde for middel­al­de­rens innbyg­gere å se dette anlegget reise seg – du blir slått i bakken av synet den dag i dag. Foto: © Provincia di Pisa / Massimo Lenzo.

Historie og severdigheter i Pisa

Pisa var ved siden av Genova og Venezia en av Europas tone­an­gi­vende og store mari­time byer på 1000-tallet. Handel og sjøfart med Midt-Østen og Afrika ga byen enorme inntekter og skapte store formuer. Pisa ble også et viktig senter for kunn­skap – blant annet gjennom arabisk innfly­telse og påvirk­ning fra deres viten­skap og kunst, som på den tiden var ledende. Dette ser vi blant annet på Pisas store arki­tek­to­niske prosjekt; Campo dei Mira­coli, som omfatter domkirken med baptis­teri (dåps­ka­pell) og kampa­nile (klokke­tårn), også kjent som ”det skjeve tårn i Pisa”. Her er også den arabiske påvirk­ningen tydelig, i kompli­serte geomet­riske mønstre og arabesker, og bruk av alter­ne­rende tofarget marmor. Pisas univer­sitet ble grunn­lagt alle­rede i år 1343, og var spesielt aner­kjent for sine jusstudier.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pisas katedral­an­legg, Campo dei Mira­coli, ble påbe­gynt på 1.000-tallet og er ikke uten grunn oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Campo dei Miracoli

Campo dei Mira­coli, er et helt unikt område. Dette betyd­nings­fulle kirke­an­legget ble påbe­gynt alle­rede i 1063, finan­siert av krigs­bytte fra seieren over sara­se­nerne ved Palermo sammen med norman­nerne. Romansk arki­tektur frem­står i Campo dei Mira­coli på sitt mest monu­men­tale i hele Toscana – og det sier ikke lite. Både kate­dralen og baptis­te­riet ble påbe­gynt i 1063 i en svært plas­tisk arki­tektur med tykke murer og kraf­tige blindar­kader. I løpet av første del av 1100-tallet forlenget man kate­dra­lens fasade mot vest, og erstattet like godt baptis­te­riet med en helt ny rund bygning i forlen­gelse av kate­dra­lens akse mot vest. Campo di Mira­coli sto komplett ferdig­stilt i cirka år 1350.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Campo dei Mira­coli utgjør en full­skala reli­kvie av det hellige Jeru­salem. Foto: © Provincia di Pisa / priscillajp.

På den tiden da Campo dei Mira­coli ble plan­lagt og tegnet, var biskopen i Jeru­salem også biskop for Pisa. I grunn­planen til Campo dei Mira­coli, ligger kors­kirken (duomo) og det sirkel­runde baptis­te­riet i stram linje langs samme akse. Dette er en kopi av grunn­planen i Jeru­salem med blant annet Klippe­moskén og det tidli­gere Salomos tempel. Med andre ord ryddet man i Pisa en hel bydel og oppførte en full­skala reli­kvie av det andre, hellige Jeru­salem! Den over­dådig utsmyk­kede campa­nilen med tall­rike blindar­kader – i sannhet et prakt­fullt klokke­tårn – ble i 1174 oppført på svake grunn­for­hold, og er i dag kjent som ”Det skjeve tårn i Pisa”. Det er et besnæ­rende syn og se hvor skjevt denne enorme bygning faktisk kan tillate seg å være uten å velte. Området Campo dei Mira­coli er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

En ualmin­nelig plas­tisk og velpror­sjo­nert vest­fa­sade – varia­sjoner over samme tema finner du over hele Toscana. Foto: Stefan Lew / Wikipedia.

Andre severdigheter i Pisa

Rett i nærheten av kate­dralen (duomo) finner du et par meget sever­dige museer. Museo delle Sinopie viser skis­sene til fres­koene på veggene innenfor buegan­gene på kirke­gården Campo­santo, som ligger ved siden av Duomo. Det andre museet er Museo dell’Opera del Duomo som ligger rett ved siden av: Her kan du se en utrolig omfat­tende utstil­ling som doku­men­terer plan­leg­gingen og oppfø­ringen av hele dette store kirke­an­legget på Campo del Mira­coli. Her er det også omfat­tende doku­men­ta­sjon av den tidlige middel­al­de­rens kriger mot arabiske sara­se­nere, samt islams sterke innfly­telse på arki­tek­turen, og mye annet. Denne påvirk­ningen spredte seg også nord­over, og i Norge ser vi dette blant annet i bruk av fler­farget stein, som for eksempel i middel­al­der­kirken i Rygge i Østfold.

Piazza dei Cavalieri

Mellom Duomo og den østlige gamle­byen finner du en annen stor sever­dighet. Midt i denne histo­riske delen av Pisa, ligger Piazza dei Cava­lieri i hjertet av byens student­kvartal, med vakker renes­sanse­be­byg­gelse. Den største bygningen, som ligger på plas­sens nord­side heter Palazzo dei Cava­lieri, tegnet av arki­tekten og kunst­his­to­ri­keren Vasari i år 1562.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Renes­sanse­byg­ningen Palazzo dei Cava­lieri tilhører byens univer­sitet og er tegnet av arki­tekten Vasari. Foto: © Provincia di Pisa / Lucarelli.

Denne bygningen huser univer­si­te­tets presti­sje­in­sti­tutt, nemlig Scuola Normale Superiore. Den spesi­elle dekoren heter scgra­fitto, og består i at det er risset inn mønstre og dekor i våt murpuss av sort og hvit farge. På motsatt side av denne utrolig vakre og harmo­niske plassen ligger Palazzo dell’Orologio, som blant annet inne­holder Pisas gamle fengsel fra middel­al­deren. Det at Pisa er en univer­si­tetsby bidrar for øvrig til at byen har et livlig uteliv.

Museo Nazionale di San Matteo

Museo Nazio­nale di San Matteo holder til i et nonne­kloster fra middel­al­deren med en klos­ter­hage omgitt av bueganger i renes­sanse­stil. Dette flotte bygnings­kom­plekset finner du helt øst i gamle­byen, nær elven Arno. Her vil du kunne se en svært omfat­tende samling av gjen­stander og kunst­verk fra både Firenze og Pisa fra peri­oden 1100–1700-tallet.

 Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Nazio­nale di San Matteo: Polyp­tych av Santa Cate­rina malt av Simone Martini i år 1320. Foto: www.wga.hu.

Blant høyde­punk­tene er et nydelig polyp­tych, en gull­be­lagt alter­tavle i syv seksjoner malt av Simone Martini i år 1321. Museet har dess­uten an samling av store, deko­rerte krusi­fikser, nesten 3 meter høye – gull­be­lagte og malte i bysan­tinsk tradi­sjon de også. Se foto av mester­verket Croce del Maestro Bizan­tino fra rundt 1230. Museet omfatter også skulp­turer, blant annet av Gentile da Fabriano og Dona­tello. I tillegg er det utstilt omfat­tende samlinger av kera­mikk fra perioden.

Sør for Arno – Santa Maria della Spina

I gamle­byen på sydsiden av elven Arno, på motsatt side av kate­dral­om­rådet er det flere bygninger fra middel­al­deren. Her finner du en merkelig liten kirke Santa Maria della Spina, en liten romansk-gotisk perle, som ser forun­derlig fremmed og malplas­sert ut, helt alene ved muren mot elven. Kirken ble bygd for å romme en torn fra Kristi Torne­krans – spina betyr torn på italiensk.

 Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Chiesa di Santa Maria della Spina ble bygd for å huse en gave fra en av byens rike kjøp­menn – nemlig en torn fra Kristi torne­krans. Foto: © Provincia di Pisa / eliedata.

Den vesle kirken er bygd i romansk stil, og med et tak båret av spisse gotiske gavler og deko­rert med spir, pinnakler og nisjer med skulp­turer. Det er nesten så du ikke tror det du ser. Kirken lå tidli­gere lenger ned mot Arno, men ble flyttet på grunn av flom. San Paolo a Ripa d’Arno fra 1100-tallet har en prakt­full fasade i samme pisansk-romanske stil som kate­dralen med en plas­tisk fasade og blindar­kader, samt tofarget hvit og sort marmor i striper over kvader­sand­stein i første etasje.

Litt om Pisas historie før kristen tid

Pisa er i sannhet en gammel by. Arkeo­lo­giske utgra­vinger bekrefter tidlige histo­riske kilders påstand om at Pisa en gang var en etrus­kisk by. Etrus­kerne, dette merke­lige og kunst­ne­riske folket, skal i følge Cicero ”en gang ha hersket over hele Italia”. Deres hjem­land var stort sett det som i dag dekker Toscana, og deres tid var mellom cirka år 1000 (f Kr) til midten av det første århundret før Kristus, da de endelig i år 49 før Kristus ble assi­mi­lert i det romerske riket.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Nestor’s Cup kalles denne kotylen fra geomet­risk periode, som ble funnet på Ischia. Nestor skal i følge legenden ha ankommet Pisa. Kilde: Wikipedia.

De gamle romerske histo­ri­kerne Servius og Strabo omtaler Pisa som en svært gammel by, med historie tilbake til det 13. århundre før Kristus og forbin­delser til den mykenske kongen av Pylos (på Pelo­ponnes i Hellas) Nestor, som skal ha kommet hit etter Trojas fall. Vergil nevner Pisa som en stor og mektig by i sitt verk Aeneiden. Pisa ble i år 180 før Kristus innlemmet i Romer­riket og senere en viktig havn for den romerske marinen.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Aenas peker – her skal byen ligge. Romersk relieff fra 200-tallet. Kilde Wiki­pedia / British Museum.

Litt om Pisas historie etter Kristi fødsel

Pisa ble alle­rede i år 313 et bispe­sete, samme år som keiser Konstantin lega­li­serte kris­ten­dommen og beordret slutt på forføl­gel­sene av kristne. Etter Romer­ri­kets fall i år 476 klarte Pisa seg bedre enn mange andre byer i Italia, og kom senere uten drama­tikk under Lombar­disk styre, mye som en følge av felles inter­esser med hensyn til sjøfart og handel. Pisa var på denne tiden den eneste bruk­bare utbygde havnen mellom Genova og Ostia utenfor Roma. I år 774 kom Karl den Store på banen, Pisa gjen­nom­gikk en kort krise, og havnet under Luccas hertug­dømme. I år 930 var det igjen duket for varig oppgang, nå ble Pisa den viktigste byen i området Tuscia (Toscana), selv om Lucca forble hoved­stad – inntil videre.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et relieff på duomos vegg, som mer enn antyder hvordan det enorme bygge­pro­sjektet ble finan­siert; gjennom krigs­bytte fra sjøslaget der sara­se­nere ble beseiret utenfor Palermo i år 1063.

Pisa – stormakt og rival

Cirka år 950 ble Pisa omtalt som hoved­stad, og i 1003 var de en kort tid i krig med erke­ri­valen Lukka. Det hører med til histo­rien at Pisa ble angrepet av sara­senske (arabiske) pirater på 800-tallet, og at skip fra Pisa angrep Nord-Afrika i år 828, og at de forsvarte Salerno sør for Napoli mot sara­se­nere på slutten av 800-tallet. På 900- og 1000-tallet får byen større makt, og støtter våre fjerne slekt­ninger norman­nerne og kong Roger (etter­kommer av Gange-Rolv) i 1063 og vinner tilbake byen Palermo på Sicilia fra sara­se­nerne. På 1300-tallet begynte havnen i Pisa å bli fylt med mudder og slam og snart var havnen ubru­kelig. Det førte til nedgangs­tider for Pisa, som ble erstattet av Livorno som havneby. Men herlig­he­tene fra stor­hets­tiden er fort­satt bevart.

Med bil i Pisa

Pisa har beholdt mye av sin opprin­ne­lige middel­al­der­plan og har et sjel­dent kronglet gate­nett. Det kan være utrolig forvir­rende å kjøre bil i sentrum, ettersom enveis­kjørte gater tvinger deg hit og dit. Bruk elven og solens stil­ling som orien­te­rings­hjelp. Roter du deg bort, er det null problem – følg skil­tene til Centro, og du er snart tilbake igjen, der du startet. Hotel­lene utstyrer deg med en parke­rings­til­la­telse som du legger i front­ruta på bilen. Du får anvis­ninger om parke­rings­plasser av hotellet. Pisa har mange gode hoteller i sentrum av den histo­riske bydelen. Fra sentrum er det bare cirka ti minut­ters kjøring til flyplassen og snaue 20 minutter til badestrendene.

Flyplassen i Pisa

Merk deg følgende: Når du ankommer Pisa og skal hente leiebil: Er dere flere i følge, la noen hente baga­sjen og vente utenfor termi­nalen. Bli selv med mate­bussen gratis til leie­bil­tomta, der samt­lige leie­bil­fir­maer befinner seg. Hent leie­bilen, kjør tilbake til termi­nalen og hent passa­sjerer og bagasje. Ved avreise: Slipp av passa­sjerer og bagasje før du kjører videre til leie­bil­mot­taket. Du kan gå tilbake eller ta bussen gratis. Et annet tips ved hjem­reise. Iste­denfor å sette seg på kafeen foran termi­nalen, kan du ta rulle­trappa opp i annen etasje og gå til venstre inn på flyplass­kan­tina. Her er det svært rime­lige priser og selv­be­tje­ning med unntak av varm­ret­tene. Her kan du sitte så lenge du ønsker uten stress og mas. Ønsker du mer av noe, går du bare inn, henter og betaler i kassa. I annen etasje er det også en eksklusiv restaurant.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

Piazza delle Vettovaglie, Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Du finner mange hygge­lige plasser i gamle­byen, som Piazza delle Vetto­vaglie, hvor du kan slå deg ned og nyte en forfrisk­ning. Foto: © Provincia di Pisa / Danae.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

En del av gamle­byen i Pisa er full av arki­tek­to­niske brudd­stykker fra mange tidslag. Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Hvis du ser dette og ikke vet hvor du er, så vet du ikke hvor du er. Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Agostini er en av flere bygårder fra middel­al­deren langs Arno. Foto: © Provincia di Pisa / Lucarelli.

Pisa, Unescos liste over Verdensarven, historisk, etruskere, gamleby, romensk-pisansk, katedral, Campo dei Miracoli, Toscana, Midt-Italia, Italia

Har man øynene med seg i Pisa, så finner man mye rart – et vegg­alter i Via Bargo Stretto.

Pisa, Unescos liste over Verdensarven, historisk, etruskere, gamleby, romensk-pisansk, katedral, Campo dei Miracoli, Toscana, Midt-Italia, Italia

En nærmere titt på søylene foran middel­al­der­huset avslørte figur­ka­piteler fra 200-tallet – det vil si fra romer­tiden! Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Søylene fra antikken har i 6–700 år båret et hus fra middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

Chiesa di San Michele in Borgo , Pisa, Unescos liste over Verdensarven, historisk, etruskere, gamleby, romensk-pisansk, katedral, Campo dei Miracoli, Toscana, Midt-Italia, Italia

Arki­tek­to­nisk detalj fra Chiesa di San Michele in Borgo. Foto: © reisdit.no.

Pisa, Unescos liste over Verdensarven, historisk, etruskere, gamleby, romensk-pisansk, katedral, Campo dei Miracoli, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kate­dralen med «det skjeve tårnet» den vakre campa­nilen – klokke­tårnet. Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den første versjonen Battis­tero – dåps­ka­pellet – ble av ukjente grunner revet og gjen­opp­bygd på 1100-tallet. Foto: © Provincia di Pisa / Tyler Westcott.

Pisa, Unescos liste over Verdensarven, historisk, etruskere, gamleby, romensk-pisansk, katedral, Campo dei Miracoli, Toscana, Midt-Italia, Italia

Dåps­ka­pellet på bildet, kate­dralen og campa­nilen er tegnet og bygd som én arki­tek­tonsik helhet. Foto: © reisdit.no.

Campo dei Miracoli, Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Utsikt fra campa­nilen, «det skjeve tårnet», over et av middel­al­de­rens mest amisiøse bygge­pro­sjekter, Campo dei Mira­coli. Foto: © Provincia di Pisa / Massimo Lenzo.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo i Pisa har enorme dimen­sjoner og vakre interiører.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

En av de origi­nale bronese­dø­rene, Porta di San Ranieri, utformet av Bonnano Pisano i år 1181, er utstilt i Museo dell’Opera del Duomo. Kilde: Wikipedia.

 Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Chio­stro del Museo dell’­Opera del Duomo ligger rett ved Campo dei Mira­coli og huser mange flotte kirke­skatter. Foto: © Provincia di Pisa / priscillajp.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Dekoren scgra­fitto består i at det er risset inn mønstre og dekor i våt murpuss. Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Heste­drosje foran Palazzo dell Orologio på Piazza dei Cava­lieri i Pisas histo­riske senter. Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza dei Cavlieri: Kirken Santo Stefano dei Cava­lieri fra siste del av 1500-tallet er, sammen med plassen, tegnet av Vasari. Foto: © reisdit.no.

Museo Nazionale di San Matteo, Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Croce del Maestro Bizan­tino fra rundt år 1200–1210 er en av kunst­skat­tene du kan oppleve i Museo Nazio­nale di San Matteo. Kilde: Wikipedia.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Detalj av det nesten 3 meter høye Croce del Maestro Bizan­tino. Kilde: Wikipedia.

Santa Maria della Spina, Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Maria della Spina er en underlig bygning – romansk stil i nedre del, mens øvre del er i markant gotisk stil. Foto: L.E.rewi-sor / Wikipedia.

 Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Nok et prakt­fullt palass fra middel­al­deren langs Arno. Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et kart fra år 1540 tegnet av Jacopo Filippo viser en sterkt befestet by. Kilde: Wikipedia.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et kart fra rundt år 1700 forteller mer detal­jert om Pisa innenfor bymu­rene, som det frem­deles finnes deler av. Kilde: Wikipedia.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Denne islamske girffen ble bragt til Pisa etter seieren over islamske styrker ved Palermo. Foto Joan­banjo Wikipedia.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Griffen ble plas­sert på en søyle på mønet over vest­fa­saden på Duomo – som et tegn på seier over islam, og som en påmin­nelse om hvor pengene til Campo dei Mira­coli kom fra. Foto: Joan­banjo / Wikipedia.

La Citadella, Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

La Citadella står frem­deles som en del av bymuren ved innsei­lingen til Pisa. Foto: © Provincia di Pisa / Carlo Pelagalli.

Battistero, Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Dåps­ka­pellet er av et format som man sjelden ser maken til. Foto: © reisdit.no.

Dumo, Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den enorme Duomo er snart 1.000 år gammel. Foto: © reisdit.no.

Pisa, pisansk romansk, arkitektur, middelalder, renessanse, Arno, Campo dei Miracoli, katedral, baptisteria, kampanile, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, museer, gamleby, etruskerne, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kvelds­ste­ming ved elven Arno.