I Toscana har middelalderen dype røtter. Pistoias innbyggere har for eksempel fremdeles rykte på seg for å være intrigemakere, noe som stammer fra middelalderens mange feider mellom rivaliserende grupper i byen, Bianci og Neri – de hvite og de sorte. Det gikk tidvis voldsomt for seg, og et mye brukt våpen var en liten lokalprodusert dolk som kaltes Pistola. Pistoia har en meget godt bevart historisk bydel.

Pistoia – Piazza Duomo er byens hjerte

Rundt Piazza Duomo, som er gamle­byens viktigste plass, ligger det flere bygninger fra middel­al­deren, Palazzo Governo og Palazzo Comu­nale, sist nevnte i gotisk stil.

lunette, middelalder, historisk bydel, gamleby, Pistoia, Toscana, Midt-Italia, Italia

En deko­rativ lunette over en kirke­portal i Pistoia – et prakt­ek­sempel på den pisansk-romanske stilen.

Duomoen San Zeno er naturlig nok det mest domi­ne­rende bygget på plassen, med den fine pisansk-romanske fasaden med cortile og repe­terte blindar­kader oppover fasaden. Her er det brukt marmor av forskjellig farge for å skape stri­pede felter og markerte buer. Det samme gjentas i øverste del i den meget høye campa­nilen. Det 30 meter høye Torre Cata­lina fra høymid­del­al­deren er et annet tårn på plassen. På Piazza Duomo finner du også et åtte­kantet baptis­teri som sto ferdig i 1359, også dette stripet, oppført i tofarget marmor. Piazza Duomo benyttes jevnlig som markedsplass.

Duomo, piazza, Cattedrale de San Zeno, Pistoia, Toscana, Italia

Piazza del Duomo er Pistoias hjerte – Catte­drale de San Zeno og den kraf­tige campanilen.

Mer om Pistoia og området rundt

Rett ved Piazza Duomo finner du en annen spesiell kirke, St Jacopo-kapellet, som er mest kjent for inte­ri­øret. Her er det et enestå­ende alter av sølv, prydet med mer enn 600 statuer og reli­effer. De eldste ble laget ved bygge­start i år 1287, mens de ”nyeste” er fra ferdig­stil­lelsen i 1456. En av sølv­sme­dene her var den senere berømte arki­tekten Brunel­leschi, som var mester for den enorme kuppelen på duomo i Firenze. En annen av plas­sene i Pistois Piazza della Sala er mindre enn Piazza Duomo og mer intim. Her ligger det et lite torg med frukt- og grønn­saks­marked, samt et par kafeer med uten­dørs serve­ring. I Pistoia finnes også et sykehus og barne­hjem fra 1277, Ospe­dale de Ceppo, med Giovanni della Robbias karak­te­ris­tiske frise bestå­ende av fargede terra­kot­ta­pa­neler over loggiaen. Inngangs­par­tiet er tegnet av Michelozzo.

Ospedale del Ceppo, renessanse, Pistoia, Toscana, Italia

Pistoias Ospe­dale del Ceppo fra år 1277 med renes­sanse­ar­kaden fra år 1524.

Mer om severdigheter i Pistoia

Flere av kirkene i Pistoia er sever­dig­heter. San Paolo, opprin­nelig fra år 748 ble ombygd på 1.000-tallet og fikk sitt nåvæ­rende utse­ende på 1300-tallet. Legg spesielt merke til inngangs­par­tiet med skulp­tu­rene. I kirken Pieve de Sant’Antonio kan du se en helt enestå­ende deko­rert baldakin skåret av Giovanni Pisano i år 1301. Pistoia har også en egen fest­ning som ligger i utkanten av byen, Fortezza Santa Barbara. Kirken San Giovanni Fuor­ci­vitas i Via Cavour sto opprin­nelig utenfor bymu­rene. Den ble påbe­gynt på 1100-tallet og ferdig­stilt på 1300-tallet. Kirken er bygget i tofarget marmor og vakker deko­rert med buer og blindar­kader. Innvendig er et utskåret vievannskar og en preke­stol skåret av henholdsvis Giovanni Pisano og Guglielmo da Pisa rundt 1270. Chiesa di San Barto­lomeo in Pantano er også verd en titt på grunn av de flotte utven­dige deko­ra­sjo­nene i form av reli­effer og skulp­turer fra 1000 år tilbake.

Duomo San Zeno, middelalder, Pistoia, Toscana, Italia

Den fine balda­kinen i inngangs­par­tiet til Duomo San Zeno.

Fordi Pistoia er omgitt av indu­s­tri­om­råder er ikke byen blant de mest besøkte, til tross for at den har helt unike kvali­teter hva angår kunst og arki­tektur. Gamle­byen er dess­uten et svært trivelig sted å oppholde seg. Her finnes en rekke kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i sommerhalvåret.

Palazzo del Governo, middelalder, historisk bydel, gamleby, Pistoia, Toscana,

Palazzo del Governo med tårn i gotisk stil ved Piazza del Duomo.

Duomo San Zeno, Pistoia, historiske senter, Toscana, Italia

Duomo San Zeno ruver i Pistoias histo­riske senter.

Duomo San Zeno, blindarkader, romansk, pisansk, Pistoia, Toscana, Italia

Campa­nilen til Duomo San Zeno har blindar­kader i pisansk-romansk stil.

middelalder, historisk bydel, gamleby, Pistoia, Toscana, Italia

Midd­al­der­smug i Pistoias gamleby.

Duomos campanile , Cattedrale di San Zeno, middelalder, historisk bydel, gamleby, Pistoia, Toscana,

Duomos campa­nile synes på lang avstand.

romansk-gotiske San Paolo, middelalder, historisk bydel, gamleby, Pistoia, Toscana, Midt-Italia

Den vesle romansk-gotiske San Paolo er vakkert dekorert.

portalen til San Paolo, middelalder, historisk bydel, gamleby, Pistoia, Toscana,

Den nyde­lioge portalen til Chiesa San Paolo er et kunst­verk i seg selv.

Pistoia, Toscana, Italia

Pistoias vakre dåps­ka­pell Battis­tero San Giovanni fra det tidlige 1300-tallet. Foto: Sailko / Wikipedia.