Poitiers har et meget trivelig og pittoresk historisk sentrum, med en mengde bindingsverkshus, og flere kirker og profane bygg fra middelalderen. Den gamle byen Poitiers er berømt, kanskje først og fremst fordi det var her den muslimske ekspansjonen ble slått tilbake i tidlig middelalder. Det skjedde i år 732, da forløperen til det karolingiske dynastiet, Karl Martell, slo araberne i et voldsomt slag, og med det ble utgangspunktet for en ny frankisk kongeslekt. Poitiers var også åstedet for et stort slag i 1356 under hundreårskrigen mellom England og Frankrike. Aquitaine tilhørte på 11‑, 12- og 1300-tallet England. Franskmennene tapte dette slaget, men vant krigen.

Poitiers – en levende gamleby

Den histo­riske delen av Poitiers er ganske omfat­tende og avgrenses av elven Clain i sør og øst, Boule­vard de Grand Cerf i vest og av jern­bane­sta­sjonen og nærings­om­råder i nord.

Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Det er livlig rundt plassen hvor Notre-Dame-la-Grande ligger. Foto: © reisdit.no.

Poitiers er spesielt kjent for sine mange bygninger oppført i romansk stil, det vil si frem til omtrent år 1150–1200. Poitiers har etter vår mening skapt en perfekt ramme for en levende gamleby, der bilfrie gater, butikker, restau­ranter med uten­dørs serve­ring, kirker og åpne plasser utgjør en pitto­resk og trivelig arena for mennes­kelig samvær. Når du rusler rundt i gamle­byen her, bør du la blikket vandre både høyt og lavt. Her vrimler det av bonus­ma­te­riale for den som er opptatt av arki­tektur og kunst. På de mange flotte bindings­verks­hu­sene fra middel­al­deren vil du finne helt unike bygningsdetaljer.

Poitiers, Cathédrale Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

En vakker freske av Kristus og Maria, som er mer enn 800 år gammel over alteret i Notre-Dame-la-Grande. Foto: © reisdit.no.

Poitiers stolthet – Notre-Dame-la-Grande

Den mest kjente av kirkene er den romanske Notre-Dame-la-Grande, som er bygget cirka år 1130–35. I motset­ning til hva navnet antyder, er kirken slett ikke stor. Den ligger på en åpen plass hvor også byens faste matmarked Les Halles, befinner seg, i tillegg til en rekke restau­ranter, kafeer og barer med uten­dørs serve­ring. Notre-Dame-la-Grande er en meget spesiell kirke. Den romanske fasaden er deko­rert til det ytterste, om vi får lov til å uttrykke oss slik; her finnes knapt en stein som ikke er dekorert.

Poitiers, Cathédrale Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Denne delen av fasaden er viet til apost­lene. Her er en detaljrikdom,som er helt enestå­ende. Som du ser er også blind­buene deko­rert med innviklet orna­men­tikk, noe som var inspi­rert av maurisk, islamsk påvirk­ning. På denne tiden er for eksempel meste­parten av Spania frem­deles under maurisk styre. Foto: © reisdit.no.

Som du kan se av bildene, er fasaden delt i tre partier, flan­kert av to tårn. Øverste del av fasaden er forbe­holdt Kristus in Mandorla, en stående oval med Kristus på tronen. Midtre del av fasaden har et sentralt vindu rett under ovalen og rett over portalen, med blind­buer som avbilder seks av de tolv apost­lene på hver side. Inne i kirken blir du slått av de vakkert malte søylene i forkjel­lige farger og mønstre. Helt oppe under taket i koret er det en vakker freske av Kristus og Maria fra romansk tid. I kirkens himling for øvrig er det flere fresker som er sterkt medtatte av tidens tann. Inte­ri­ø­rene i Notre-Dame-la-Grande gjør inntrykk. Hvis du besøker byen, er denne vakre kirken et must.

Poitiers, maurisk-inspirert fasade, Cathédrale Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Fra den rikt deko­rerte fasaden over en av blind­por­ta­lene – tydelig maurisk-inspi­rert. Foto: © reisdit.no.

Poitiers – mer om gamlebyen

Rett rundt hjørnet for Place Charles du Gaulle, hvor Notre-Dame-la-Grande ligger, finner du det store Palais de Justice, hvor  Jeanne d’Arc i mars-april år 1429 ble forhørt av teologer om sin angi­ve­lige kallelse fra Gud før hun fikk tilla­telse til å delta i krigen mot engelsk­men­nene – hennes første oppgave ble å bryte belei­ringen av Orleans, noe hun også maktet.

Når du benytter gågaten Rue des Corde­liers kan du se deler av den opprin­ne­lige bygningen fra 1100-tallet. I en kles­for­ret­ning vis-à-vis, finner du restene av en gotisk kirke(!). Se fotos. Hvis du går den andre veien rundt Palais de Justice, møter du en flott renes­sanse­fa­sade, som skjuler en arki­tek­to­nisk perle; hallen i Palace de Poitiers, som var Anjou-hertu­genes sete før det ble justis­byg­ning. Den engelske kongen Richard Løve­hjerte (1157–1199) var for øvrig hertug av Aqui­taine, som den gang tilhørte England, og han oppholdt seg her i peri­oder. Når du er her, bør du også rusle nedover i gatene mot elven. Her ligger flere av de eldste bygnin­gene i Poitiers, i tillegg til det innholds­rike og sever­dige Musée Sainte-Croix i et stygt, nytt bygg.

Poitiers, Cathédrale St.-Pierre , Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Du finner flere profane bygninger i gotisk stil rundt Cath­é­drale St.-Pierre. Foto: © reisdit.no.

Poitiers – nedre del av gamlebyen

Fra Place Charles du Gaulle, hvor Notre-Dame-la-Grande ligger, kan man enten følge Grand Rue nedover, eller rusle et kvartal vest­over i Ru Marché de Notre Dame og deretter følge Rue de Cath­é­drale nedover. Følger du sist nevnte, kommer du til plassen hvor den domi­ne­rende Cath­é­drale St.-Pierre strekker sine massive tårn mot himmelen. Denne meget store og meget vakre kate­dralen ble påbe­gynt av Henry II og Eleanor av Aqui­taine, og er Poitiers i særde­leshet største kirke­bygg. Når du er her skal du legge merke til de flotte korsto­lene, som er Frank­rikes eldste. Ved kirkens parke­rings­plass ligger det også bygninger av inter­esse. På den andre siden av kate­dralen ligger Baptistérie Ste.-Jean fra 300-tallet, en av Frank­rikes aller eldste bygninger, oppført alle­rede i romer­tiden. Denne lille kirken er i dag museum og åpent for publikum. Her finnes unike fresker fra tidlig middel­alder og sarko­fager fra 4–500-tallet.

Poitiers, Église St.-Radegonde, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Église St.-Radegonde – enda en romansk kirke, nederst i gamle­byen til Poitiers. Foto: © reisdit.no.

Poitiers – flere kulturseverdigheter

Nedenfor kate­dralen mot elven, finner du nok en romansk kirke, som er verd en titt, nemlig Eglise St.-Radegonde. Ikke minst inte­ri­ø­rene er verd å få med seg her. Farge­rike skårne søyler og flotte fresker skaper et livaktig inte­riør. Kirken er bygget over graven til Rade­gonde (eller Rade­gund), en fran­kisk prin­sesse som levde fra år 520 til 586, som grunnla Frank­rikes første nonne­kloster her nede ved elven i siste halvdel av 500-tallet. Nærmeste nabo til dette gamle dåps­ka­pellet er Musée Sainte-Croix. Som nevnt holder dette til i en stor, moderne og langt fra vakker bygning. Museet er imid­lertid verd et besøk. Her er bygnings­rester fra romertid, kirke­kunst og gjen­stander fra middel­al­deren, inte­ri­ører og en egen avde­ling for male­rier og skulptur fra 17–1900-tallet. I forgården kan du finner rester etter blant annet romersk arkitektur.

Poitiers – flere gamle kirker

Øverst i Poitiers gamleby, ved jern­bane­sta­sjonen, finner du en kirke som ble grunn­lagt på 500-tallet, St.-Hillaire-le-Grand. Denne kirken har vært utsatt for brann, ødeleg­gelser og utvi­delser, og består derfor av flere stil­arter. Det du ser av kirken i dag, er i hovedsak fra 1100-tallet. Kirken er ellers en del av pile­grims­leden til Santiago de Copos­tela, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Kirken er oppkalt etter den første biskopen i byen, Hilla­rius, som virket og spredte evan­ge­liene i årene 350 til 367.

 Poitiers, Église St.-Porchaire, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Figur­ka­pitel i den romanske kirken Église St.-Porchaire fra 800-tallet i shop­ping­strøket. Foto: © reisdit.no.

En annen gammel kirke er Eglise St.-Porchaire, som har fasaden mot gågaten av samme navn, inne­klemt mellom andre bygninger. På slutten av 800-tallet, etter at norske vikinger hadde skapt litt uorden i byen, ble denne kirken bygget. En helgen av samme navn er grav­lagt i en sarkofag som du frem­deles kan se her.

Poitiers – en viktig by i romertiden

Alle­rede før romerne erobret denne delen av Frank­rike, ble dagens Poitiers av Cæsar benevnt som Oppidum Limonum Pictonum/Pictavi etter den galliske stammen Pictones, som hadde byen som sitt admi­ni­stra­sjons­senter. Både byen og området Poitou har navn etter denne galliske stammen. Picto­nerne valgte å samar­beide med romerne, noe som fikk Cæsar til å kalle dem en av de sivi­li­serte stam­mene i Gallia. Etter at 8000 picto­nere ble sendt til Bretagne for å slå ned et lokalt opprør der i år 52, ble imid­lertid stemmen splittet. Det kom senere til opprør også i Poitiers, som Cæsar selv tok seg av. Etter dette ble Poitiers en viktig romersk garni­sonsby, og det ble blant annet bygget et enormt amfi­teater her, som etter sigende var like stort som det du i dag kan se i Nimes. Dess­verre ble amfi­tea­teret revet i år 1857. Det finnes bare rester igjen av et romersk bad fra 100-tallet etter vår tids­reg­ning. Romerne bygde også tre akve­dukter i byen. Restene etter romersk bebyg­gelse kan sees i Musée Sainte-Croix, som sann­syn­ligvis ligger omtrent der det romerske forum en gang lå for nærmere to tusen år siden.

Musée Sainte-Croix, Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Fra de flotte middel­al­der­sam­lin­gene i Musée Sainte-Croix. Foto: © reisdit.no.

Poitiers – to moderne severdigheter og et gammelt universitet

Rett ved siden av Musée Sainte-Croix ligger en moderne bygning med en hvit kuppel og forstyrrer utsikten til kate­dralen. Bygningen og kuppelen tilhører Médiat­hèque Fran­cois Mitte­rand, og huser et bibliotek, samt forskjel­lige mulig­heter for visninger av forsk­ning, tekniske nyvin­ninger etc. Cirka 7 kilo­meter utenfor byen ligger Futu­res­cope, en tema­park som presen­terer tekniske nyvin­ninger og det aller siste innen visuell tekno­logi, hvor du eksem­pelvis ved hjelp av 3D-teknikker kan prøve hvordan det er å være et insekt. Dette er en fornøy­el­ses­park med tekno­lo­giske attrak­sjoner i en futu­ris­tisk arki­tek­to­nisk ramme, hvor gren­sene mellom virke­lighet og det uten­ke­lige med stort hell er forsøkt visket ut.

Univer­si­tetet i Poitiers ble grunn­lagt alle­rede i år 1431 og har hatt store tenkere som François Rabe­lais, René Descartes og Francis Bacon knyttet til seg. Hele 27.000 studenter sørger for at Frank­rikes nest eldste univer­si­tetsby er både åpen, livlig og frilynt.

 Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Poitiers’ stolthet er den flotte Notre-Dame-la-Grande fra cirka år 1130. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Fin og gammel bebyg­gelse rundt Place Charles de Gaulle i Poitiers, hvor Notre-Dame-la-Grande ligger. Foto: © reisdit.no.

St.-Porchaire, Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Eglise St.-Porchaire fra 800-tallet holder stand i shop­ping­strøket i Poitiers. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Bindings­verkshus og skygge­fulle oaser er å finne i hele gamle­byen i Poitiers. Foto: © reisdit.no.

Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Fra fasaden til Église Notre-Dame-la-Grande: Adam og Eva i selskap med slangen i paradis. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Søylene i Église Notre-Dame-la-Grande er malt i vakre geomet­riske mønstre med friske farger. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Gammelt og skeivt i den sjar­me­rende gamle­byen i Poitiers. Foto: © reisdit.no.

Poitiers, Palais de Justice, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Palais de Justice fra 1100-tallet – sett fra forsiden med renessansefasade.

 Poitiers, Palais de Justice, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Palais de Justice fra 1100-tallet – det origi­nale bygget sett fra baksiden. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

En fisk i gågata – fra romer­tiden. Foto: © reisdit.no.

Poitiers, Cathédrale St.-Pierre, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Dette flotte middel­al­der­huset står ved siden av Cath­é­drale St.-Pierre. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Cathédrale St.-Pierre, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St.-Pierre fra 1100-tallet er enorm. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Cathédrale St.-Pierre, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St.-Pierre er et impo­ne­rende bygg­verk. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Cathédrale St.-Pierre, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale St.-Pierre har enkle inte­ri­ører – stør­relsen gjør inntrykk. Foto: © reisdit.no.

 Poitiers, Cathédrale St.-Pierre, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Poitiers Cath­é­drale St.-Pierre har Frank­rikes eldste korstoler. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale St.-Pierre, Poitiers, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Poitiers Cath­é­drale St.-Pierre har prakt­fulle glass­ma­le­rier fra middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

Eglise St.-Radegonde, Poitiers, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Eglise St.-Radegonde i Poitiers er ingen stor kirke, men svært vakker. Foto: © reisdit.no.

Poitiers, Eglise St.-Radegonde, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Søylene ved alteret i Eglise St.-Radegonde er skåret og malt.

Poitiers, Église Notre-Dame-la-Grande, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, Poitou, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Église Notre-Dame-la-Grande sett fra en annen vinkel. Foto: © reisdit.no.