Porec er en av de virkelig vakre og gamle byene langs vestkysten av Istriahalvøya. Deler av byen er bygget på eldgammelt vis, på en odde ut i havet, slik at den skulle være lett å forsvare mot fiender som kom både sjøveien og fra land. Porec har en trivelig historisk bykjerne, og en populær gjestehavn for fritidsbåter. Porec ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Porec er også kjent som en av Kroa­tias store kultur­byer. Porec ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997, på grunn av sin spesi­elle bysan­tinske og Ravenna-inspi­rerte tidlige kirke­ar­ki­tektur, Euph­ra­sius’ basi­lika­kirke, med tilknyt­tede bygninger og inte­ri­ører helt tilbake til oldkristen tid på 300-tallet.
Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Porec har en trivelig gamleby med mange serve­rings­steder å slå seg ned på. Foto: © reisdit.no.

Mer om Porec

Porec er den største turist-desti­na­sjonen på Istria-halvøya med over 15.000 hotell­senger. På begge sider av byen er kyst­linjen småkupert med svaberg og småklipper, avbrutt av lune bukter med bade­strender, noen ganger med sand, andre ganger bestå­ende av småstein. Mange av hotel­lene ligger ved buktene, og trafikken av mennesker inne i gamle­byen og havnen trenger derfor ikke være påtren­gende. Vi var der i juli i 2006 og opplevde byen som trivelig, åpen og spen­nende, med masser av sever­dig­heter fra tidli­gere tider.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Basi­lica St Euph­ra­sius er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Gamle­byen er bilfri, og det finnes store parke­rings­arealer innenfor, «på land». Det er en mengde smug og smågater på kryss og tvers av odden som gamle­byen ligger på, og mange steder står bymuren fra romer­tiden og senere middel­al­deren ennå. I den kose­lige gamle­byen finnes det en rekke kafeer og restau­ranter med uten­dørs servering.

Litt om Istriahalvøya, kultur og historie

Istria­halvøya ligger ved handels­ruten, eller rettere sagt, sjøveien til Venezia, som tidlig i middel­al­deren ble en stor­makt innen handel og sjøfart. Istria-halvøya var under­lagt vene­ti­ansk over­herre­dømme i store deler av peri­oden mellom cirka år 1200 og 1800, og har stort sett dratt nytte av dette.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Blank­po­lert av menneske­føtter gjennom mer enn 2.000 år.

Før middel­al­deren var Istria en provins i Romer­riket. Romerne erobret området cirka år 175 før Kristus, og grunnla kolo­nier i flere av byene rundt år 50 før Kristus. Romerne forlot Istria på slutten av 400-tallet. Da var halvøya kristnet, og du kan finne flere av disse gamle, vakre kirkene i bevart original stand, ikke bare langs kysten, men også i innlandet. Flere av de eldste kirkene på Istria-halvøya er bysan­tinske og åpen­bart oppført etter mønster av arki­tek­turen i pave­setet Ravenna – kanskje av de samme hånd­ver­kerne også. Både land­veien og strek­ningen over Adria­ter­havet er kort, og påvirk­ningen sterk, helt siden keiser Augustus gjorde Ravennas havn, Classe, til marine­base rett før vår tids­reg­ning begynner. I år 402 ble Ravenna dess­uten Vest-Romer­ri­kets hovedstad.

Mer om Porec, historien og arkitekturen fra oldkirken

Porec har, i likhet med pave­setet Ravenna, i stor grad reli­giøs bebyg­gelse fra 300- og 400-tallet etter Kristus. Det er svært tidlig. Til sammen­lik­ning er de eldste norske kristne kirke­byg­gene fra sent på 1000-tallet og tidlig 1100-tall.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Fasaden på Basi­lica St Euph­ra­sius fra tidlig kristen tid på 500-tallet. Foto: © reisdit.no.

Istria-halvøya ble kristnet under romer­tiden, da keiser Konstantin var kommet til makten, og han lega­li­serte kris­ten­dommen i år 313 med den følge av at de grusomme forføl­gel­sene av kristne opphørte. 12 år senere gjorde den samme Konstantin kris­ten­dommen til stats­re­li­gion, sann­syn­ligvis av prak­tiske grunner: En sympa­tisk reli­gion med én gud, som lovet frelse til alle som trodde. Dermed fikk han også “nøytra­li­sert” en rekke andre reli­gioner med flere guddommer og mange tvil­somme ritualer, som krevde ofringer av både det ene og det andre. Konstantin lot seg selv kristne ført etter at han ble alvorlig syk i år 337. Han døde i sin hvite kjortel, tegnet på at han var nyomvendt.

 Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Mosa­ik­kene i Basi­lica St Euph­ra­sius ble satt opp for mer enn 1.600 år siden. Foto: © reisdit.no.

Mer om Euphrasius’ basilika i Porec

Kirke­an­leg­gene i Porec omfatter den mest komplette bevarte arki­tek­turen fra tidlig kris­tendom, kanskje med unntak av Ravenna. Basi­li­kaen, atriet, dåps­ka­pellet og bispe­pa­lasset er enestå­ende eksempler på denne arki­tek­turen, hvor klas­siske og bysan­tinske elementer er bevart i et unikt miljø. En basi­lika er en kirke med tre skip, et midt­skip og to side­skip med en søyle­rekke på hver side – alt for å skape et større kirkerom. Bysan­tinsk stil er noe som hadde sitt opphav i Østro­mer­riket og Bysants – byen som nå heter Istanbul. Det var nettopp Konstantin som skulle bygge Bysants til å bli Romer­ri­kets nye hoved­stad. Han utvidet den opprin­nelig greske byen til fire gangers stør­relse, og bymu­rene stod ferdige i år 328. Bysan­tinsk stil kjenne­tegnes først og fremst ved innvendig dekor med farge­rike mosa­ikker, blant annet i gull. Andre kirker i bysan­tinsk stil er Hagia Sofia i Istanbul, Marcus-kate­dralen i Venezia, San Vitale i Ravenna og – altså – Euph­ra­sius’ basi­lika­kirke i Porec.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Midt i gamle­byen i Porec ligger restene av et 2.000 år gammelt romersk tempel. Foto: © reisdit.no.

Porecs tidlige historie

Romer­riket lå i krig med stammer fra Istria alle­rede på 200-tallet før vår tids­reg­ning. Pirater fra halvøya bordet romerske skip og forstyrret Romer­ri­kets utvik­ling, noe man ikke gjorde ustraffet på den tiden. Resul­tatet var at romerne erobret hele halvøya og anla fest­nings­verk og byer langs kysten. De istriske stam­mene ble fortrengt inn i landet. Også i Porec finnes det rester etter romerne fra omtrent begyn­nelsen av vår tids­reg­ning. Den romerske, strengt rektan­gu­lære byplanen med gate­kryss i rett vinkel, er frem­deles synlig her. Noen rester etter templer og tidlige struk­turer har over­levd i to tusen år, hvilket er helt utrolig. Bymuren er også delvis fra romertid. Vi har vært på besøk i Porec og har skrevet om det på bloggen.

 Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Gamle­byen i Porec har masser av smale smug og rester etter bymurer. Foto: © reisdit.no.

 Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Porecs havne­om­råde er åpent og fullt av fritids­båter fra hele verden. Foto: © reisdit.no.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Portalen til basi­li­kaen St Euph­ra­sius og de andre tilhø­rende bygnin­gene. Foto: © reisdit.no.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Porti­coen foran hoved­por­talen til Basi­lica St Euph­ra­sius. Foto: © reisdit.no.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

De nesten 2.000 år gamle gulv­mo­sa­ik­kene i Basi­lica St Euph­ra­sius i Porec har blitt tråkket på noen ganger. Foto: © reisdit.no.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Basi­lica St Euph­ra­sius slik den ser ut innvendig. Foto: © reisdit.no.

 Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Basi­lika-konstruk­sjonen omfatter vinduer over side­skipet. Legg merke til dekoren på buene. Foto: © reisdit.no.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Frede­lige omgi­velser i et park­om­råde i gamle­byen. Foto: © reisdit.no.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Tenk på alle føttene som har gått på brostei­nene i gamle­byen i Porec gjennom mer enn 2.000 år. Foto: © reisdit.no.