Pula er en pen, grønn og åpen by, med havnen som et naturlig midtpunkt. De eldste delene av Pula ligger i tilknytning til havneområdet, og har meget sjarmerende bebyggelse med flere severdigheter fra romertiden – blant annet et enormt amfiteater. Pula er en populær ferieby populær på grunn av den fine beliggenheten ved havet, og de gode badestrendene rundt byen. Det er også gode forhold for vindsurfing lenger ut i bukten, og rent og klart vann.

Mer om Pula

Turist­myn­dig­he­tene rekla­merer med 190 kilo­meter med kyst­linje, mange bade­strender og bukter hvor både voksne og barn kan bade og kose seg. Byen har mange gode spise­steder i alle pris­klasser og pris­ni­vået er gene­relt gunstig her – fremfor alt er stem­ningen avslappet og ufor­mell. Pula er Istria­halv­øyens største by med 62.000 innbyg­gere og et viktig økono­misk senter. Byen har en stor havn, og jern­bane­linje og motorvei, som går til Pazin midt på Istria­halvøya, og herfra både sørover mot Rijeka nord­over mot Italia og Trieste. Pula ligger innerst i en fjordarm, perfekt beskyttet mot vær og vind.

Pula, det romerske amfiteateret og gamlebyen

Det første som slår deg når du er i havne­om­rådet, er et enormt amfi­teater, som er mye bedre tatt vare på enn store­bror Colos­seum i Roma. Pulas amfi­teater var imid­lertid av format, Romer­ri­kets 6. største, hele 132 meter langt, 105 meter bredt og intet mindre enn 35 meter høyt. Det rommet 35.000 tilskuere i sine glans­dager og ble bygget i peri­oden år 27 før Kristus og år 68 etter. Amfi­tea­teret er frem­deles i bruk – her arran­geres alt fra skue­spill til opera og rocke­kon­serter – meget stem­nings­fullt innen for de enorme og godt bevarte arka­dene i fire etasjers høyde. Gamle­byen befinner seg herfra og videre utover langs havnen. Her er smale brosteins­gater og restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring. Bygnings­de­taljer forteller om lag på lag av historie. Her kan du finne hus med gotiske grind­verks­vin­duer – vindus­ramme hugget i stein og glatt­po­lert, fra 12–1400-tallet.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Pano­rama av Pula sett fra den vene­ti­anske fest­ningen på høyden, midt i gamlebyen.

Katedral Santa Maria fra oldkristen tid

Du finner også den vakre kate­dralen Santa Maria, opprin­nelig fra 500-tallet, i gamle­byen ved havnen, hvor de kristne pleide å samles til bønn under romer­tiden. Pula ble bispe­dømme alle­rede i år 425. Kirken ble forstørret til en basi­lika med tre skip på 1000-tallet. Et enormt klokke­tårn – eller kampa­nile – er vesentlig nyere enn kate­dralen, oppført av stein fra amfi­tea­teret på 1600-tallet. Kate­dra­lens fasade er fra renes­sansen på 1400-tallet, da kirken ble ombygd etter ødeleg­gelser under kamper mellom vene­ti­anske og genove­siske styrker. Kate­dralen er åpen på dagtid. Det er flere virkelig gamle kirker i Pula, fra oldkristen tid. Mer om dem nedenfor.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Fra Pulas trive­lige gågate på nedsiden av fest­nings­høyden i gamle­byen. Foto: © reisdit.no.

Mer om Pula

Pula har en stor og populær gjeste­havn, og hele byen er beskyttet av rekke fjell i innlandet. Det er tydelig at mange sjøfa­rende besøker byen, uten at det medfører store menneske­mengder. Når det er konserter i amfi­tea­teret, tipper vi at trøkket kan bli noe større. Gamle­byen, som ligger mellom amfi­tea­teret og litt lenger ut i havnen på samme side, har fort­satt den samme grunn­planen som i Romertiden.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Det enorme amfi­tea­teret ble bygget mellom år 27 før Kristus og år 68 etter. Foto: © reisdit.no.

Her er flere byporter bevart, og tre romerske templer der engang byens forum ble anlagt, på romersk vis. Det Augus­tinske forumet ble anlagt i de siste årtiene før Kristi fødsel. Her ble det reist flere templer, blant annet for Jupiter, Juno og Minerva. I dag står ett tempel igjen i original stand. Det ser ut som to andre templer er slått sammen til ett bygg, det skjedde på 1200-tallet, da de gamle temp­lene ble inte­grert til et kommu­nalt admi­ni­stra­sjons­bygg. I dag holder også en bank til her. På sidene av baksiden av bygget kan du se bygnings­de­taljer fra romertid. Da vi var her i år 2006 pågikk det arkeo­lo­giske utgra­vinger av det romerske forum.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Det vakre Augustus-tempelet ved forum er cirka 2.040 år gammelt. Foto: © reisdit.no.

Mer om havnen, festningshøyden og gamlebyen

Høyden på cirka 30 meter ved havnen var som skapt for forsvars­verk, og de siste som ligger her er fra vene­ti­ansk tid i middel­al­deren bygget på 1300-tallet. Det skal ha vært en befest­ning alle­rede cirka 900 år før vår tids­reg­ning, bygget av lokale stammer, istrerne eller kanskje illy­rere. Romerne bygde sitt capi­to­lium her. I dag huser den stjerne­for­mede fest­ningen et inter­es­sant museum; Istrias Histo­riske Museum.

Pula, gamlebyen, den venetianske festningen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

I dag huser den stjerne­for­mede fest­ningen et inter­es­sant museum; Istrias Histo­riske Museum.

Et fint arkeo­lo­gisk museum med samlinger fra stein­alder til middel­alder holder til i et vene­ti­ansk herskapshus ved høyden, også det innenfor gågaten. Restene av et romersk teater finnes også ved foten av høyden. Når du er her, bør du rusle hele runden i gågaten rundt denne høyden. Denne trive­lige bilfrie gaten er omgitt av til dels meget gammel bebyg­gelse og kun avbrutt av små plasser med kafeer og restau­ranter, følger hele veien rundt, ved foten av høyden. Over alt er det små parker og vege­ta­sjon som gir hele gamle­byen en frodig og grønn ramme. Her passerer du et par romerske byporter, vene­ti­anske herskapshus og gamle kirker. Det er virkelig trivelig her, og ikke minst, interessant.

Tvillingportene fra romertiden

Pula – de 2000 år gamle Tvil­ling­por­tene fra romer­tiden leder inn til fest­nings­høyden og museene. Foto: © reisdit.no.

Mer om Pula, den trivelige gamlebyen og hva du kan se og oppleve

Oppover mot høyden går det smale brosteins­smug mellom gamle hus. Den eldgamle, bitte lille bysan­tinske rund­kirken Santa Maria Formosa, deko­rert med mosa­ikker i “Ravenna-stil” ligger på nedsiden av “hoved-gågaten”, et par hundre meter utenfor forum. Litt etter denne passerer du den romerske Sergius-porten, sann­syn­ligvis reist i år 29–27 før vår tids­reg­ning, som minne etter tre Sergius-brødre – og tribu­nalen Lucius Sergius Lepidus i særde­leshet – som deltok i sjøslaget ved Actium i år 31 før vår tids­reg­ning. Dette slaget vant Octa­vian over Marcus Anto­nius og Kleopatra, og lot seg senere opphøye til Augustus, et navn han også tok som keiser. Vi husker fra bibel­his­to­rien at Augustus befalte at “alle skulle skrives inn i mann­tall”. Du er med andre ord på histo­risk grunn. Når du går hele runden og kommer rundt til den nyere delen av byen igjen, kommer du til de såkalte Tvil­ling-portene, også den fra romertid. I området finner du to andre inter­es­sante kirker; St Francis-kirken med kloster fra slutten av 1200-tallet, og den orto­dokse St Nicolas-kirken, opprin­nelig fra 500-tallet i “Ravenna-stil” (deko­rert med fresker og mosa­ikker, som også i Porec), senere ombygget flere ganger.

 Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Det karak­te­ris­tiske klokke­tårnet til St Francis-kirken fra 1200-tallet.

Litt om Pula og byens tidlige historie

Pula ble sann­syn­ligvis grunn­lagt av lokale stammer og oppdaget av grekere i det sjette eller femte århundret før vår tids­reg­ning. Byen er omtalt av lyri­kerne Cali­machus og Lyco­phron fra antik­kens Alex­andria alle­rede i Helle­nis­tisk tid, i det tredje århundret før vå tids­reg­ning – disse knytter bynavnet Polai til myten om Jason og argo­nau­tene på jakt etter det gylne skinn. Jason og Medea flyktet angi­velig hit fra Cholkis. Romerne erobret for øvrig Istria og Colonia Pietas Iulia Pola Pollentia Hercu­lanea i år 177 før vår tids­reg­ning, og gjorde byen til koloni en gang i det første århundret før Kristus. Eksper­tene strides om byen ble koloni under Cæsar eller Augustus, de enes om at det skjedde i den siste halv­delen av det første århundret før vår tidsregning.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Det romerske amfi­tea­teret ruver virkelig i bybildet i Pula.

Mer om Pulas historie for deg som er interessert

Etter Vest­ro­mer­ri­kets sammen­brudd i år 476 ble Pula først inntatt av Ostro­go­tere, som styrte til år 538 og deretter under­lagt Ravenna i år 540. Pula var alle­rede et viktig kris­tent senter og bispe­sete under Ravenna fra år 425. Senere ble Pula en viktig havn for det Østro­merske bysan­tinske riket, og etter hvert innlemmet i dette. En tidlig bysan­tinsk kirke Santa Maria de Formosa fra 500-tallet står ennå. Sprøtt nok ble Pula en del av Karl den Stores Fran­ker­rike i år 788, og ble senere styrt av lokale hertuger. Pula hadde en viktig stra­te­gisk belig­genhet mellom Venezia og Dubrovnik, og det ventet mange prøvelser i de kommende århundrene.

 Pula, gamlebyen, venetiansk festning, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Vene­tia­nerne var eksperter på å bygge fest­nings­verk – du finner dem rundt hele det østlige Middelhavet.

Pula – nedgangstider

Både Pisa, Venezia og Genova var blant dem som kjempet om herre­dømmet i denne delen av Adria­ter­havet. Pisa inntok Pula i 1192 og Genova en kort periode på slutten av 1300-tallet. Den vene­ti­anske admi­ralen Pisani over­vin­tret her i år 1378 med sin flåte. I det store og hele hadde Venezia over­herre­dømme her fra tidlig på 1000-tallet til slutten av 1700-tallet. Da var Pula omtrent utryddet – det bodde kun 2–300 mennesker her. Senere, under det Ungarsk-Øster­rikske Riket, fikk byen et kraftig oppsving som sjøfarts- og handelsby. Etter krigen ble Pula en del av det kommu­nis­tiske Jugo­slavia, og etter sammen­bruddet i 1992, en del av Kroatia. I dag er turisme en viktig næringsvei her. Vi har vært på besøk i Pula og skrevet om det på bloggen.

Fra en av gamle­byens mange hygge­lige fortaus­res­tau­ranter. Foto: © reisdit.no.

 Pula, gamlebyen, venetiansk, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Legg merke til vinduene – i vene­ti­ansk, sengo­tisk stil – tydelig inspi­rert av arabisk arki­tektur. Det er mange slike godbiter i gamle­byen i Pula. Foto: © reisdit.no.

Pula, lystbåthavnen, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Lyst­båt­havnen ligger rett nedenfor gamle­byen. Foto: © reisdit.no.

Pula, katedralen Santa Maria, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Pulas kate­dral Santa Maria ligger mellom havnen og gågaten i gamle­byen, på nedsiden av festningshøyden.

Katedralen Santa Maria, kampanilen, Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Kate­dralen Santa Maria og den kraf­tige kampa­nilen. Foto: © reisdit.no.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Et av smugene opp mot fest­nings­høyden. Foto: © reisdit.no.

 Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, middelalder, amfiteater, Istria, Kroatia

Et underlig bygg i gamle­byen og gågata – hva er nå dette? Foto: © reisdit.no.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Jo, det er dette – det gamle forum fra romertid. Et Augustustempel til venstre og to templer inte­grert i ett bygg under middel­al­deren og senere renes­sansen, til høyre.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Under de arkeo­lo­giske utgrav­nin­gene i 2006 så det slik ut. Foto: © reisdit.no.

Augustus-tempelet, Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Her er baksiden av det bevarte Augustus-tempelet. Foto: © reisdit.no.

Pula, gamlebyen, historisk bysenter, romeske templer, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

…og her er baksiden av det/de inte­grerte tempel(ene) etter ombyg­ging, første gang på 1200-tallet. Foto: © reisdit.no.

Pula, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Spor av middel­alder oppe på tempel­veggen. Foto: © reisdit.no.

Pula, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Romersk portal (even­tuelt gjen­brukte korin­tiske søyler) med innsyn til bank­lo­kaler og utstilte pryd­gjen­stander fra romer­tiden. Foto: © reisdit.no.

Pula, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Mange lag historie et ett og samme bygg, som har stått cirka 2030–40 år. Foto: © reisdit.no.

Pula, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

En bar med uteser­ve­ring vis-à-vis de ombygde temp­lene. Foto: © reisdit.no.