Første gang du ankommer Reims får du et sjokk. I det du runder hjørnet til byens hjerte, åpenbarer det seg en gotisk katedral med dimensjoner du ikke trodde var mulig, nemlig Notre Dame de Reims, som ble påbegynt i det Herrens år 1252 etter at forgjengeren ble ødelagt av brann i år 1211. Katedralen troner på den store, åpne Place de Cardinal Lucon, som i sannhet er historisk grunn. Når du står her, så vit at det gjorde også Jeanne d’Arc i år 1429, da Charles VII ble kronet. Les mer om dem i guiden for Chinon. Fire bygninger i Reims ble i 1991 oppført på UNESCOs liste over Verdensarven: Cathédrale Notre Dame, Palais du Tau, Basilique St.-Remi og klosteret St.-Remi hvor Musée St.-Remi holder til.

Reims – de franske kongenes kroningsby

Her i Reims døpte Saint Remi – helgenen som byen er oppkalt etter – angi­velig hedningen og den første av Mero­vin­ger­kon­gene Clovis I i år 482, som over­hode for Fran­ker­riket, etter at Romer­riket hadde kollapset. Her ble Hugo Capet salvet og kronet som nasjonen Frank­rikes (ikke Fran­ker­riket) første konge i år 987. Siden den gang har alle franske konger kommet hit for å bli kronet, noe som har gitt byen stor prestisje. Der hvor Notre Dame nå ligger, ble det angi­velig første gang bygget en kate­dral i år 402.

Reims, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Den enorme Cath­é­drale Notre Dame ruver virkelig i bybildet i Reims.

Mer om Reims

Glass­ma­le­riene fra 1200-tallet er bevart, og har over­levd både revo­lu­sjoner og verdens­kriger, fordi kloke mennesker sørget for å demon­tere dem i tide. Pussig nok har kate­dralen også et komplett vindu laget av kunst­neren Marc Chagall. Cath­é­drale Notre Dame repre­sen­terer ellers en liten milepæl innen kunst­his­to­rien. Skulp­tu­rene ved de tre hoved­inn­gan­gene er nemlig berømte eksempler for utvik­lingen innen skulptur som fant sted i gotikken, da natu­ra­lismen – for første gang siden romer­tiden – kom til innen skulptur. Origi­na­lene til en del av skulp­tu­rene befinner seg i 1400-talls­bygget Palais du Tau, den gamle resi­densen til erke­bis­kopen, som befinner seg ved siden av kate­dralen. Når du er i Reims må du for all del få med deg dette prakt­fulle bygget av Mansart fra 1690. Palasset er bygget rundt et gotisk kapell og fest­salen Salle du Tau fra 1400-tallet. I dette rommet avholdt kongen bankett umid­del­bart etter kroningen, og i palasset tilbrakte den kommende kongen alltid natten før kroningen.

Reims, romertid og champagne

Reims er for øvrig champag­nens hoved­stad, kjent fra et utall flaske-etiketter. Området Champagne har helt siden romer­tiden hatt ry for ypper­lige forhold for dyrking av vindruer. Det er grunn til å tro at Reims oppstod som by på grunn av romernes begeist­ring for vin – noe Reims for øvrig deler med Trier. En romersk garnison var stasjo­nert her. Reims ligger egentlig litt for langt nord for at man skulle tro at vindruer kan modnes til god kvalitet. Gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­turen her er 10,4 grader og vindruer kan ikke modnes ved et gjen­nom­snitt under 9,6. I årene 1985 og ‑86 var det helt ned mot 25 grader minus her, noe som førte til at mengder av vinstokker døde. Jord­smonnet er imid­lertid full­kom­ment – kalk­av­set­ninger fra havbunnen fra 100 millioner år tilbake sørger for det – man har for øvrig funnet fossile rester av vinplanter som er 60 millioner år gamle.

Kort om vinen champagne

Vinen herfra var kjent for å være lett perlende, noe som falt i smak. Denne fine særegen­heten hadde imid­lertid en bakside – flas­kene som vinen ble tappet på hadde en tendens til å eksplo­dere. En frem­synt munk ved navn Dom Pérignon smakte en gang sent på 1600-tallet på den sprud­lende vinen og falt for den. Han ville imid­lertid løse problemet med at så mye vin gikk til spille på grunn av at flas­kene sprengtes. Dom Pérignon oppfant en metode for å blande ut vinen og stabi­li­sere den. Hemme­lig­heten bestod i å tilsette sukker i en bestemt mengde, slik at den perlende vinen gjæret to ganger. Han bidro dess­uten til å ekspe­ri­men­tere frem flasker med ekstra tykk og solid bunn for å motstå trykket fra vinen. Og voila – champagnen slik vi kjenner den i dag var født! Champagne­huset Veuve Clicquot er åpent for publikum på hver­dager fra april til midt i november.

Reims, katedral, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Utsikten over Reims fra kate­dra­lens tårn er upåklagelig.

Mer om Reims og severdigheter

Vi har nevnt både det gotiske mester­verket Cath­é­drale Notre Dame og Tau-palasset. I sentrum av byen kan du se rester etter et romersk forum, der Porte Mars fra romer­tiden bevart. I et av Reims’ mer moderne kvar­terer finner du en merk­verdig og malplas­sert bygning, nemlig Basi­lique St.-Remi. Dette er opprin­nelig en basi­lika­kirke (en treskipet kirke med hoved­skip og ett side­skip på hver side) som ble påbe­gynt så tidlig som år 440 – kanskje til og med tidli­gere. Under Karl den store, som hersket mellom år 768 og år 814, ble denne ærver­dige kirke­byg­ningen utvidet i karo­lin­gisk romansk stil, det vil si med rund­buer. Senere, tidlig i gotikken på 1100-tallet, ble koret utvidet i gotisk stil med spiss­buer. I dette vakre kirke­rommet har du således en unik mulighet til å se hvordan romanske og gotiske elementer opptrer sammen. Romanske søyler hadde ofte figur­ka­piteler, det vi si at den øverste delen av søylen – kapi­telet – hadde motiver. Slik er det også i Basi­lique St.-Remi. Eksempler på slike kapiteler kan du også se i guiden om Elne i Sør-Frank­rike på reisdit.no

Reims, katedral, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Reims er en kate­dralby og har vært det siden år 402.

Musée St.-Remi

Musée St.-Remi holder til i en tidli­gere klos­ter­byg­ning. Museets samlinger omfatter gjen­stander fra forhis­to­risk tid til den andre verdens­krigen. Museet har en arkeo­lo­gisk samling i tillegg til en våpen­sam­ling. Det er også utstilt en unik samling med gobe­liner, som frem­stiller St.-Remis liv og virke. Museet har også mange skulp­turer og tilhugde bygnings­deler fra middelalderen.

Ancien Collège des Jésuits & Planetarium

Ancien Collège des Jésuits er skole som holder åpent hver­dager. Histo­rien til skolen er ganske pussig. Skolen ble nemlig grunn­lagt i år 1606 av jesu­itter som hadde brakt med seg en vinstokk fra Pale­stina. Nesten fire århundrer senere bærer vinstok­kene frem­deles druer, som høstes hvert år. Skolen har flotte inte­ri­ører, spesielt bør reflek­to­riet og dets forseg­gjorte panelte tak frem­heves, ved siden av biblio­te­kets barokke treskjæ­ringer. Male­riene frem­stiller livene til jesu­it­tenes grunn­legger og inkvi­si­sjo­nens oppfinner Ignacio de Loyola and François-Xavier. Deler av kjel­leren ble bygget på 1600-tallet, en del er fra middel­al­deren, mens enkelte under­jor­diske ganger er fra romer­tiden. Plane­ta­riet ble ferdig i år 1979 etter at skolen opphørte å fungere som hospital i 1976.

Reims, katedral, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale Notre Dame er kjent for sin flotte vestfasade.

Reims, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Du føler deg ikke stor første gangen du står her foran vest­fa­saden til Cath­é­drale Notre Dame i Reims.

Reims, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Disse fire skulp­tu­rene på høyre side av midt­por­talen repre­sen­terer en milepæl i kunsthistorien.

Reims, rosevinduet, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Det store rose­vin­duet over midt­por­talen er et enestå­ende kunst­verk fra 1200-tallet.

Reims, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Det store rose­vin­duet (øverst) sett fra skipet i katedralen.

Reims, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Fasade­skulp­turer til høyre for det store rosevinduet.

Reims, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Samme kunstner som står bak skulp­turen til venstre er også repre­sen­tert på Fürsten­portal i Bamberg i Bayern.

Reims, Cathédrale Notre Dame, middelalder, gotikken, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike, Frankrike

Det er dimen­sjoner over Cath­é­drale Notre Dame i Reims.