Rennes er en sjarmerende bretonsk by med en omfattende historisk bebyggelse. I den fine gamlebyen finner du du smale brosteins-smug og tradisjonell bebyggelse i bindingsverk helt tilbake fra middelalderen. Det historiske bysenteret er ovalt, med gater som går i bue, etter den gamle bymuren.  Rennes har også flotte middelalderkirker, som sammen med den eldste bebyggelsen unngikk ødeleggelse under den katastrofale bybrannen i år 1720.

Mer om Rennes

I dag består Rennes av en moderne by med en omfat­tende bydel bestå­ende av barokk og klas­si­sis­tisk arki­tektur etter den store bybrannen i år 1720, og en konsen­trert gamleby med middel­al­der­be­byg­gelse i kjernen av denne. Rennes er hoved­staden i provinsen Bretagne, til stor ergrelse for innbyg­gerne av Nantes, som histo­risk var hoved­staden i provinsen. Rennes i Bretagne ble regional hoved­stad i 1532. Rennes har om lag 200 tusen innbyg­gere, hvorav cirka 60 tusen er studenter.

Rennes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

I Rennes finner du mange bindings­verkshus i gamlebyen.

Mer om Rennes historiske bydeler

Plas­sene Place de Lices og Place St Anne befinner seg der hvor den eldste histo­riske delen av Rennes begynner, og er ypper­lige utgangs­punkt for en gamleby­vand­ring. På Place de Lices er det for øvrig mat og vinmarked hver lørdag fra klokken 07 til klokken 13.30, og da kryr det av folk her, som er ute etter lokale spesia­li­teter av ymse slag. Det er også markeder i Rennes andre dager og steder, både tirsdag, torsdag og fredag. Se link til Wiki­travel. Gamle­byen i Rennes er ikke stor, men gir deg likevel et godt inntrykk av hvordan middel­al­der­ut­gaven av denne byen så ut. I dag er det natur­ligvis mange restau­ranter, kafeer og barer som holder hus i de eldste bygnin­gene, noe som skaper et meget trivelig menneske­miljø. Byen har to univer­si­teter, noe som sikrer liv og røre, i tillegg til stedvis fornuf­tige priser. Vest i gamle­byen finner du Portes Morde­laises, opprin­nelig en del av byens befest­ninger. Øst i gamle­byen ligger den fine svøm­me­hallen Piscine de St Georges fra år 1925 i riktig ærverdig arkitektur.

Quai Chateaubriand, La Vilaine, Rennes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Ved Quai Chateau­briand og Place St Germain kommer elven La Vilaine til syne som en kanal.

Mer om Rennes gamleby fra middelalderen

Det aller meste av den eldste bygnings­massen ligger nord for elven Vilaine, som er over­bygd ved Place de la Repub­lique med det store og stor­slåtte gamle post­huset. Ved Quai Chateau­briand og Place St Germain kommer elven til syne som en kanal eller del av et kaian­legg, noen den også i sin tid var. Sør for elven er det stort sett nyere bebyg­gelse, men ett og annet middel­al­derhus har over­levd brannen her også. Nord for Place de la Repub­lique har bydelen som over­levde bybrannen i 1720 frem­deles en oval byplan, typisk for middel­al­deren med gater som går i bue. I senteret av denne gamle­byen ligger opere­abygget, og et stein­kast unna finner du Palais de Justice, påbe­gynt år 1618 ved Place du Parle­ment de Bretagne, og frem­deles i bruk. Selve gamle­byen er vidun­derlig bilfri og i gåga­tene er det som regel svært livlig store deler av døgnet. Rennes har mange plasser, og ved de fleste finnes det serveringssteder.

Place de Leces, Rennes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Hver lørdag er det et stort marked på Place de Leces fra 07.00 til 13.30 i Rennes.

Rennes – severdigheter i gamlebyen

Hvis vi begynner i gamle­byens vestre del, ved Portes Morde­laises, finner du den vakre Cath­é­drale St.-Pierre i barokk stil med to kraf­tige tårn, og rett ved siden av ligger nok en barokk kirke – St.-Sauveur, denne ikke så ruvende. Herfra kan du rusle videre østover i gamle­byen. Du må krysse en trafik­kert gate før du kommer til den store plassen der Hotel de Ville, rådhuset, og Opera de Rennes ligger. Eglise St.-Germain ligger lenger ned mot Quai Chateau­briand og har en egen plass oppkalt etter seg; Place St Germain. På den andre siden av elven La Vilaine finner du Quai Emile Zola. Her ligger to utmer­kede museer, Musée de Bretagne og Musée de Beau Arts.

Mer om Musée de Bretagne og Musée de Beau Arts

Det første kan by på blant annet arkeo­lo­giske funn inklu­sive mynt­sam­lingen med lokale mynter som ble slått i det første århundret før Kristus. Les mer om myntene i avsnittet nedenfor. Musée de Bretagne har også samlinger som omfatter vidt forskjel­lige temaer: Eksempler på tradi­sjo­nelle bretonske innred­ninger og møbler, folke­drakter, og utstil­linger som forteller om de forhis­to­riske mega­litter, stein­set­tinger med tusenvis av oppsatte steiner. Det andre museet er et kunst­mu­seum med verk av blant andre Gaugin, Jongkind, Boudin, Sisley og Caille­botte. Dess­uten kan du se kunst fra 1300-tallet til våre dager, male­rier av Port-Aven-skolen med bla a et bilde av Paul Gaugin, og tre bilder av Picasso blant mange andre. Gauguin, som ble svært påvirket av tiden han tilbrakte i Bretagne, er også repre­sen­tert med to male­rier fra sin periode som impre­sjo­nist. Malerne Emile Bernard, Séru­sier, Maufra og Meyer de Haan er repre­sen­tanter for Pont-Aven-skolen, som fikk stor kunst­ne­risk betydning.

Litt om Rennes tidlige historie

Som du kunne lese innled­ningsvis: Rennes ble opprin­nelig grunn­lagt av en gallisk stamme ved navn Redones, som hoved­staden Condate for et område som omfattet dagens Bretagne og strakte seg helt til Mont St Michel ved grensen til Normandie. Rennes ligger stra­te­gisk til der hvor to de elvene Ille og Vilaine møtes, og Condate betød nettopp sammenløp på gallisk. Condate startet i det første århundret før Kristus å prege mynter etter make­donsk maner, gull­sta­tere i en spesiell gallisk metall-lege­ring som ble kalt billion. Myntene hadde ingen preget inskrip­sjon, kun en figur med strids­vogn på den ene siden og et portrett i silhuett på den andre. Byen slo seg sammen med den galliske koali­sjonen i år 57 før Kristus, og romerne ledet av general Crassus slo i første omgang gallerne tilbake. Etter at gallerne tok til fange romerske sende­menn, tok selveste Julius Cæsar affære i år 56 før Kristus, angrep gallerne og krysset året etter kanalen og inva­derte Sør-England for å hindre at britoner derfra skulle støtte sine brødre på konti­nentet. Gallerne i Redon søkte hjelp hos stor­høv­dingen Vercinge­torix, men led et endelig nederlag ved mot romerne i år 52 før vår tids­reg­ning. Cæsar satt høvdingen i fengsel og brakte ham med seg til Roma i år 45 i sitt triumftog.

Porte Mordelaise, Rennes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Porte Morde­laise fra 1400-tallet med deler av den gamle bymuren i Rennes Vielle Ville – gamlebyen.

Rennes, historisk, bindingsverkshus, Vielle Ville, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Du finner en god del middel­alder og bindings­verks-arki­tektur i den fine gamle­byen i Rennes.

Rennes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Église St Aubin ved Place St Anne der gamle­byen i Rennes starter.

Rennes, historisk, bindingsverkshus, gamleby, middelalder, Bretagne, Vest-Frankrike, Frankrike

Mer middel­alder og bindings­verk i den vesle delen av gamle­byen i Rennes, som over­levde stor­brannen i år 1720.