Roma har masse å by på for deg som besøker byen. Her er nærmest grenseløse muligheter for kulturopplevelser og et vell av restauranter, kafeer og barer. Romerne er stolte av byen sin, og du møter dem over alt. Kultur og fortidsminner er til stede i et omfang som ingen annen by kan fremvise: Over alt hvor du beveger deg i Roma, blir du overrasket av møter med fortiden i form av arkitektur og kunst. Både Roma og Vatikanet ble i år 1980 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Roma – den evige stad

Rundt nesten hvert eneste hjørne kan du plut­selig stå overfor søyler fra antikken, eller et helt inngjerdet kvartal som ”mangler” – der du kan se ned på det 2000 år gamle Roma på dati­dens bakke­nivå, og rester etter antik­kens bygninger. Roma er også så full av kirker fra de første århund­rene og gjennom hele arki­tek­tu­rens historie, at du nesten må ha et hovedfag i kunst­his­torie for å få med deg alt og forstå hva du ser. For ikke å snakke om alle museene. Vi vil gjennom denne websiden prøve å guide deg gjennom noen av de viktigste sever­dig­he­tene i de forskjel­lige byde­lene, ikke minst Vati­kanet. Broene over Tiberen er et kapittel for seg. Den aller eldste av dem, Ponte Fabricio, er utrolig nok fra år 62 før vår tids­reg­ning og frem­deles i bruk. Merk deg også alle fonte­nene – romernes fasci­na­sjon for vann har gjennom alle tider kommet til uttrykk blant annet i flotte fontener.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Roma har i århundrer tiltrukket seg turister, som kommer hit for å oppleve Den Evige Stad. Maleri av Rudolf Wieg­manni 1834. Kilde: Wikipedia.

Roma, bordets gleder og shopping

Roma er en livlig og utad­vendt by. Over alt hvor det er turister, vil du også møte byens innbyg­gere, som elsker å gå på oppda­gel­ses­ferd i sin egen by. Pussig nok ligger de beste shop­ping­ga­tene i det gamle Roma, slik at man utmerket vel kan plan­legge litt innkjøp, sever­dig­heter og lunsj i ett og samme område. Et greit utgangs­punkt i så måte er Spanske-trappen, eller Scali­nata di Spagna – med Piazza del Spagna ved foten av trap­pene. Nedover herfra går det tre viktige handle­gater paral­lelt, Via Condotti, Via Borgog­nona og Via Frat­tina, som ender ut i Via del Corso, som altså går på tvers av disse. I disse tre paral­lell­ga­tene ligger de eksklu­sive butik­kene til de store mote­hu­sene, og innimellom finner du gull­smeder, skobu­tikker, skred­dere og design­for­ret­ninger av høy klasse. Inter­es­sant nok finnes det også barer, restau­ranter og kafeer her, slik at man skal få anled­ning til å slukke tørsten mens kreditt­kor­tene kjøles ned. Perfekt for en lunsj også. Her elsker for øvrig romerske fruer å flanere i tidlige kvelds­timer på vinduss­hop­ping og mer reell sådan. Lenger ned mot Tiberen finner du Piazza Navona og Campo de Fiori der det også finnes en rekke butikker, mange av dem med kunsthåndverk.

Ponte Sant'Angelo, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Ponte Sant’Angelo fra år 134 etter Kristus og den stor­slåtte Peters­kirken kler hverandre.

Verdensbyen Roma – hvordan orientere seg

Romas gamle sentrum med stor­byens kanskje mest inter­es­sante sever­dig­heter ligger i over­kom­melig gang­av­stand fra så vel Piazza Navona, som Traste­vere. Det er kanskje enklere å navi­gere i Roma hvis vi ser på byen som en urskive. Senter for urskiven setter vi i Capitol og Vittore Emma­nuel-monu­mentet. Elven Tiberen, eller Tevere som Romerne kaller den, kommer inn i sentrum fra sør, omtrent kl 07.00, til den slynger seg ut kl 11.00 på over­siden av Vati­kanet, som ligger omtrent kl 10.00 på urskiven. Piazza Navona ligger på hitsiden av elven nærmere Capitol i samme retning. Sør for Vati­kanet kl 09.00 finner du bydelen Junicum, og sør for den igjen, i retning kl 07–08.00 finner du Traste­vere, utledet av Trans Tevere – ”på den andre siden av elven Tevere”. Helt i sør ligger Aventin-høyden kl 06.00. På østsiden av denne finner du bydelen Cara­call klokken 05.00, mens byde­lene Lateran befinner seg kl 04.00, Esquilin kl 03.00, Qirinal kl 14.00 og Via Veneto kl 13.00. Sirkelen, eller urskiven, full­føres med Piazza del Rotunda kl 12, rett ved Capitol, og Piazza di Spagna noe lenger ut i samme retning.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, antikken, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Piazza Navona med Giacomo della Portas Fontana del Moro fra år 1575 – skulp­turen midt i – en maurer som kjemper med en delfin er hugd av Bernini og ble tilført i år 1653. Verdens­kunst er til stede over alt i denne uutøm­me­lige skatt­kisten av en by.

Kort om Romas historie

Roma i Italia kalles ikke uten grunn den evige by. Roma ble etter sagnet grunn­lagt av brød­rene Romulus og Remus i år 753 år før Kristus, ved Tiber-elven. Helt siden antikken har Roma vært hoved­stad for hele den ”kjente verden” i det sentrale middel­havs­om­rådet. Roma ble hoved­stad for det ekspan­de­rende romerske riket, og ble i det første århundret raskt et senter for den asia­tiske reli­gionen kris­ten­dommen. Roma har helt siden tidlig kris­tendom vært senteret for den katolske kirken, og sete for et utall paver, som har bodd i bydelen Vati­kanet der den berømte Peters­kirken befinner seg. Roma er delt i to av elven Tiberen. På vest­siden av elven ligger Vati­kanet i nord og den flotte bydelen Traste­vere i sør. Romas eldste bydel finner vi litt øst for Tiberen, mellom Colos­seum og Capi­tol­høyden. Her går den gamle hoved­veien Via dei Fori Impe­riali gjennom Forum Romanum, der du kan se rester etter templer, bad og andre bygninger. Langs en annen hovedvei fra antikken, Via Appia, finner du kata­kom­bene, hvor de tidlige kristne levde og døde. Litt prak­tisk infor­ma­sjon om dem her.

Kort om Roma og museene

Her finnes også mange flotte museer med eksep­sjo­nelle samlinger, som Vatikan-museene med både kunst og arkeo­lo­giske samlinger, Museo Borg­hese med skulp­turer fra antikken og renes­sansen, Museo Nazio­nale Romano med arkeo­lo­giske samlinger, Palazzo Venezia med bysan­tinske og middel­al­der­sam­linger, Villa Giulia med etrus­kiske samlinger, Musei Capi­to­lini med greske og romerske skulp­turer fra antikken, Galleria Spada med 16- og 1700-talls­k­unst og Palazzo Corsini med male­rier og skulp­turer, blant annet fra renes­sansen og barokken. Palazzo Barbe­rini har kunst fra 1200 til 1500-tallet og Galleria Doria Pamphij har renes­sanse­kunst av verdensformat.

Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Forum Romanum med Colos­seum i bakgrunnen.

Roma bydel for bydel – Forum og Capitol

Midt i Roma ligger antik­kens Forum Romanum, med bygnings­rester, ruiner og søyle­rekker som forteller om templer og fordums stor­slått bebyg­gelse. Ta deg den tiden du trenger her. Skaff deg litte­ratur som viser nåtid og fortid. Da får du et innblikk i hvor omfat­tende og viktig dette gamle Roma har vært. Få også med deg det berømte amfi­tea­teret Colos­seum, som ligger i den ene enden av Forum. Colos­seum ble oppført i år 80 etter vår tids­reg­ning. Capitol-høyden ligger i den andre enden av Forum.

Piazza del Compodoglio, Capitolhøyden, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Michel­angelo rede­signet Piazza del Compo­doglio i år 1536.

På Capitol finner du også den berømte plassen Piazza del Camp­i­doglio med de tre palas­sene Palazzo Nuovo, Palazzo Conser­va­tori og Palazzo Sena­torio, hvor det i Musei Capi­to­lini er faste utstil­linger av kunst i verdens­klasse. Michel­angelo planla og tegnet plassen i år 1536 til keiser Karl Vs besøk. Han fikk utford­ringen å tilpasse to nye bygg til en trapes­formet plass og for å vende utsikten mot byen.

Roma, museer

Bestill billetter her, så slipper du å stå i kø.

Mer om Capitol-høyden

Omtrent vegg i vegg finner du Vittore Emma­nuel-monu­mentet, et bygg som mange kaller bløte­kaka ettersom det kan oppfattes som noe pran­gende. Skrått foran Vittore Emma­nuel-monu­mentet ligger den gamle kirken San Marco, grunn­lagt i år 336, med nyde­lige bysan­tinske mosa­ikker fra 800-tallet. Dersom du rusler herfra til høyre for ”bløte­kaken”, kommer du til restene av en ”insula”, en romersk leie­gård. Her er også Aracoeli-trap­pene bygget i 1348 for å markere at Svarte­dauden var slutt. Den leder opp til 500-talls-kirken Santa Maria in Aracoeli. Som du skjønner, er du på histo­risk grunn så det holder her. Capitol var for øvrig senteret for impe­riets makt så tidlig som 600 år før vår tids­reg­ning. Her befant de tre viktigste temp­lene seg, tilegnet Minerva, Juno og Jupiter. Lengst sør på Capitol ligger den berømte Tarpe­iske klippe, hvor man gjerne kastet ut sine poli­tiske motstan­dere, eller i verste fall seg selv.

Roma, Konstantins triumfbue, Forum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, Roma, Midt-Italia, Italia

Keiser Constantin den Stores triumfbue ble reist ved Colos­seum etter hans seier over rivalen Maxen­tius i år 312 og innviet i år 315.

Forum Romanum steg for steg

Når du står med ryggen til Colos­seum, midt på Via Impe­riale, ser du Pala­ti­ner­høyden på venstre side. Det er stedet hvor Romulus etter sagnet grunnla Roma i år 753 før vår tids­reg­ning. Pala­ti­ner­høyden omfatter flere bygnings­rester og ruiner fra det tidlige Roma, det vil si fra det åttende århundre før Kristus og frem­over. Her finnes stolpe­hull fra det som skal være Romulus’ opprin­ne­lige boset­ning, ved siden av keiser Augustus’ hus, Domus (hus) Livia, Domus Flavia, rester etter palasset til Septimus Severus, Stadion og Neros Cryp­to­por­ticus, et under­jor­disk galleri med stuk­katur. På Pala­ti­ner­høyden hadde de romerske keiserne sine resi­denser gjennom fire hundre år, helt fra år 27 før Kristus da Augustus’ ble Romas første keiser. Før det var Roma en repub­likk fra år 507 f Kr, og før det igjen konge­dømme i nesten 250 år.

Trajans Forum, Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

På Trajans Forum finner du Trajan-søylen – og det øvrige Forum Romanum.

På høyre side finner du først Augustus’ Forum, deretter Trajans Forum og Trajans Marked. Cæsars Forum finner du vis-à-vis Trajans Marked og Forum. Her står også den mer enn 30 meter høye Trajans søyle med karak­te­ris­tiske kamp­scener hugget ut i relieff i spiral­form. Scenene forteller i detalj om Trajans felttog i Dacia i årene 101–106 etter Kristus. Figur­re­li­ef­fene er av meget høy kunst­ne­risk kvalitet og regnes som et høyde­punkt innen antik­kens romerske skulptur.

Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Detalj fra den møysom­melig utfor­mede Trajansøylen.

Kort om Vatikanet og Peterskirken

Apos­telen Peter ble henrettet av keiser Nero i år 64 på stedet der Peters­kirken nå ligger i Vati­kanet. Den aller første Peters­kirken ble påbe­gynt i år 324 av keiser Konstantin. Den ble bygget som en basi­lika med fem skip på samme sted som Peters grav­mo­nu­ment hadde stått. Deler av den opprin­ne­lige Peters­kirken begynte imid­lertid å kollapse på 1400-tallet. Det ble derfor bestemt at det skulle bygges en ny der den gamle hadde stått.

Peterskirken, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Peters­kirken – eller Basi­lica di San Pietro – regnes som alle kirkers mor – dagens versjon er formet av arki­tekter som Bramante og Michelangelo.

En kirke med enorme dimen­sjoner ble således påbe­gynt i år 1506 med Bramante som arki­tekt og bygg­mester. Da Bramante døde i den 11. mars i 1514, ble ansvaret for byggingen over­le­vert til kunst­nerne og arki­tek­tene Rafael, senere Sangallo og deretter Verona. Etter deres død kom andre multi­kunst­nere inn som ansvar­lige, blant andre Michel­angelo di Buona­rotti, Vignola og Bernini, for å nevne de mest kjente renes­sanse- og barokk-kunst­nerne, som også var arkitekter.

Peterskirken, Berninis kolonnade, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Peters­kirken flan­kert av Berninis enorme kolonnade.

Litt mer om Peterskirken

Kuppelen, som hever seg impo­ne­rende 132 meter over grunn­planet, er tegnet av Michel­angelo. Peters­plassen, omgitt av de enorme, doble buede kolon­na­dene, er tegnet av skulp­tøren Bernini. Det samme gjelder den enorme balda­kinen i bronse, med fire 20 meter høye spiral­søyler, som omgir pave­al­teret der skipet og de 76 meter lange side­ski­pene under kuppelen krysser hver­andre. Til venstre balda­kinen kan du se Berninis aller siste kunst­verk i en alkove; monu­mentet over pave Alex­ander VII. I apsiden kan du se mer av Bernini – vinduet med duen over skulp­turen fra 1666. I et side­ka­pell til høyre for hoved­por­talen finner du Michel­angelos vakre Pietà. I krypten kan du se et frag­ment av Giottos vakre mosaikk fra sent på 1200-tallet, hentet ut og bevart fra den forrige, gamle basilikakirken.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Peters­kirken er enorm. Legg merke til Berninis bronse­bal­dakin, som bæres av 20 meter høye spiralsøyler.

Vatikanet, museer og severdigheter

Når du står på Peters­plassen, ser du Vatikan-museet med en av verdens viktigste samlinger av kunst, til høyre for den stor­slåtte Peters­kirken. Museet er mildt sagt enormt i utstrek­ning. Du vil bruke drøye 20 minutter for å gå fra Det Sixtinske Kapell, vegg i vegg med Peters­kirken, til museets inngangs­parti, som befinner seg i motsatt ende. Vatikan-museet har lagt opp flere vandre­ruter, etter tema. Her er alt fra arkeo­lo­giske gjen­stander fra Egypt til en pavelig leilighet innredet av Rafael. Trafikken er ledet én og samme vei. Pass på å ha god tid.  Bestem deg på forhånd for hva du vil se. Les de neste to avsnit­tene nøye.

Vatikanmuseet, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Vatikan­mu­seet er enormt. Bestem deg på forhånd hva du vil se. Det sixtinske kapellet nederst til høyre.

Vatikan-museets første etasje

Vatikan-museene består av flere indi­vi­du­elle museer med i utgangs­punktet adskilte samlinger: Det Pio-kristne museum, Egyp­tisk museum, Det Grego­ri­anske profane museum, Chia­ramon­ti­mu­seet, Pina­co­teca med blant annet et ufull­endt verk av Leonardo, det Pio-Clemen­tinske museum med old-kristne samlinger (blant annet skulp­turen Lakoon­gruppen og moderne reli­giøs kunst), det Lapi­darske galleri, samt Sala dei Misteri og Det Sixtinske kapell. Her befinner for øvrig Vati­ka­nets bibliotek seg. Det Sixtinske Kapell er i seg selv en sever­dighet av dimen­sjoner – både vegger og tak er deko­rert med fresker av Michel­angelo. Han brukte fire år bare på å deko­rere taket med fres­koer. Han nektet å bruke assis­tenter og tilbrakte time etter time, hengende i ubekvemme stil­linger oppunder taket for å skape stor kunst for etter­tiden. Her finner du også fres­koer av renes­sanse­kunst­nerne Botti­celli, Ghir­lan­daio og Perugino.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Taket i det Sixtinske kapell ble malt av Michel­angelo – alene.

Vatikan-museets andre etasje

I Vatikan-museets 2. etasje finner du et omfat­tende arkeo­lo­gisk museum med etrus­kisk og førro­mersk kunst i verdens­klasse. Her er også Cande­labra-galle­riet med gresk og romersk skulptur, Kart­gal­le­riet, Gobe­lin­gal­le­riet, Rafaels stanser – som er Pave Pius’ leilighet som Rafael deko­rerte fra år 1508 frem til sin død – samt Rafaels egen Loggia. Det er stadig vekk slik at enkelte av Vatikan-museene er midler­tidig stengt på grunn av vedli­ke­hold. Sjekk på hjem­me­siden deres. Her kan du også forhånds­be­stille billetter, slik at du er sikker på å komme inn. Få også med deg den stor­slåtte arki­tek­turen og utsmyk­ningen når du er i museene. Husk at du får mye mer ut av besøket dersom du har forbe­redt deg.

Castel Sant’Angelo

Castel Sant’Angelo ved Tiberen ble opprin­nelig bygget i år 139 som keiser Hadrians mauso­leum. I år 1277 ble kastellet ombygd slik at det kunne brukes som flukt­rute via en tunnel. Senere, i år 1493 og på 1600-tallet ble det i tillegg bygget femkan­tede voller for å sikre keiseren mot fiendt­lige angrep. Broen Ponte Sant’Angelo fra år 134 ble bygget for å gi adgang til mauso­leet over Tiberen, og er fort­satt i bruk, som mye annet fra romertid.

Castel Sant'Angelo, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Castel Sant’Angelo og broen Ponte Sant’Angelo fra år 134.

Bydelen Janiculum med Palazzo Corsini og andre herligheter

Bydelen Jani­culum befinner seg mellom Traste­vere og Vati­kanet (klokken 9). Jani­culum omfatter flere park­an­legg i sør, vest og nord. Ved Tiberen helt sørøst i Jani­culum finner du Palazzo Corsini, oppført på 1400-tallet, som i dag huser kunst­mu­seet Galleria Nazio­nale d’Arte Antica. Her venter en aldeles utsøkt samling kunst­verk av stor­heter som blant andre Rubens, Van Dyck, Cara­va­ggio, i tillegg til flere regio­nale kunst­nere fra 16- og 1700-tallet. På den andre siden av gaten Via del Lungara ligger Villa Farne­sina, som anses for å være den første egent­lige renes­sanse­villa i Roma. Villa Farne­sina er vakkert utsmykket av blant andre Rafael, hans elever og arki­tekten Peruzzi, i renes­san­sens ånd. Bramantes lille perle, Tempi­etto finner du helt sør i bydelen på grensen mot Trastevere.

Trastevere, severdigheter, restauranter og smale brosteinssmug

Traste­vere er ytterst populær liten by i byen, både blant turister og innbyg­gere, på grunn av arki­tek­turen, kirkene og de mange spise­ste­dene. (Kl 07–08.00 på urskiven.) Piaz­zaen foran kirken Santa Maria in Traste­vere med Carlo Fontanas fontene fra 1692, er blitt en populær treff­plass før kjente og ukjente går ut for å kose seg med et bedre måltid. Rundt denne plassen finner du en mengde restau­ranter og kafeer.

 Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Mosa­ikken på fasaden til Santa Maria Traste­vere i bysan­tisk stil er meget vakker. Foto: Bjsamel­son­jones / Wikipedia.

Kirken Santa Maria in Traste­vere, opprin­nelig fra 300-tallet, er ellers kjent for sine flotte 1100-talls-mosa­ikker av Pietro Caval­lini. Santa Maria dei Sette Colori er en kirke tegnet av barokk­ar­ki­tekten Borro­mini, mens Santa Maria della Scala med sin lavmælte fasade, belønner den uthol­dende med vakre barokke inte­ri­ører. I Traste­vere finner du også kirken Sant’Edigio med sitt klos­ter­bygg vegg i vegg, som huser Museo del Folk­lore, et museum som doku­men­terer romersk liv og romerske skikker. Det kan kanskje virke litt smalt og sært i en by med en over­flod av mer berømte museer, men du vil bli over­rasket. I det sydlige Traste­vere ligger en annen severdig kirke, San Fran­cesco a Ripa, som huser et av Berninis aller viktigste verk, nemlig Beata Ludo­vica Alber­tinis ekstase, ferdig­gjort i 1674.

Campo de’ Fiori

Den livlige, popu­lære og mye besøkte bydelen Campo de’ Fiori befinner seg ved Tibe­rens østbredd, vis-à-vis Jani­culum og Traste­vere i retning klokken 9. Bydelen er ikke minst kjent for den folke­lige og yrende livlige plassen Piazza del Campo de’ Fiori. Plassen huser til vanlig farge­rike og spen­nende markeder, i tillegg til det stor­slåtte Palazzo Farnese, tegnet av renes­sanse­mes­terne Michel­angelo Buona­rotto og Antonio da Sangallo den yngre. Dette prakt­pa­lasset huser i dag Frank­rikes ambas­sade. Campo de’ Fiori omfatter også Tiberøya, som er tilknyttet Getto via den vakre broen Ponte Farbricio ferdig­stilt i år 62 før Kristi fødsel – bygd for å vare, med andre ord.

Ponte Fabricio, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Ponte Fabricio fra år 62 før Kristus leder fra den jødiske bydelen Getto til Tiber-øya – herfra leder en annen bro, Ponte Cestio, over til Trastevere.

Det er også verd å få med seg den jødiske ghet­toen. I sentrum av Campo de’ Fiori, midt mellom broene Ponte Sisto og Ponte Massini ligger sever­dig­he­tene tett som hjorte­hagl. I mildt sagt kort gåav­stand finner du kirken Santis­sima Trinità dei Pelle­grini fra 1500-tallet – med flere viktige kunst­verk. Videre langs Tiberen finner du 1500-talls­kir­kene Santa Maria dell’Orazione e Morte og Sant’Eligio degli Orefici. Langs bredden her er det stor­slått utsikt mot Peters­kirken, Vati­kanet og over Tiberen og de gamle broene. Både Palazzo Spada og Palazzo Pio Righetti huser viktige kunst­sam­linger og er åpne for publikum. Palazzo Ricci og palasset Palazzo della Cancel­leria fra ungre­nes­sansen er dess­verre stengt for publikum, mens minia­tyr­pa­lasset Piccola Farne­sina abso­lutt er verd et besøk, ikke minst på grunn av sin samling klas­siske skulp­turer. Ganske nyopp­da­gede ruiner finner du i Area Sacra, i tillegg til Octa­vians porticus og Marcellus’ teater i retning av Capitol.

Pantheon, Piazza Rotonda, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Det vakre tempelet Pant­heon sett fra Piazza Rotonda.

Piazza della Rotonda

Området rundt Piazza della Rotonda, klokken 11 i forhold til Capitol, er fullt av sjarm og sever­dig­heter. Her ligger et av verdens­ar­ki­tek­tu­rens viktigste bygg, tempelet Pant­heon fra år 120, kirken Il Gesú – jesu­itt­kirken som utgjør anslaget til barokk kirke­ar­ki­tektur, kirken Sant’Iganzio di Loyola med Pozzos berømte illu­sjo­nis­tiske takfreske fra 1685, og kunst­gal­le­riet Palazzo Doria Pamp­hilj med verk av Veláz­quez, Cara­va­ggio, Tizian, Bernini, Filippo Lippi og Pozzi. Et must for deg som er kunst­in­ter­es­sert. Plassen foran Pant­heon, Piazza della Rotonda, med de mange kafeene er natur­ligvis obli­ga­to­risk for å beskue folke­livet, og på plassen Piazza de la Minerva på den andre siden av Patheon finner du Berninis berømte elefant­skulptur, som bærer en obelisk på ryggen. På Piazza Colonna finner du Marcus Aure­li­us­søylen fra årene etter keise­rens død i 180, mens du på nabo­plassen Piazza Monteci­torio kan se en egyp­tisk obelisk, impor­tert og reist av keiser Augustus i år 10 før Kristus – som solur.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Pant­heon er et tempel i full­endt arki­tek­to­nisk form, bygget i år 120.

Piazza Navona

Den livlige og trive­lige Piazza Navona, ligger klokken 10–11 i forhold til Capitol, og har en avlang oval form. Her lå keiser Domi­tians Circus Agonalis – en idretts­arena. Domi­tian satt ved makten i peri­oden mellom år 81 og 96 etter Kristus. Samt­lige av bygnin­gene som omkranser denne plassen er funda­men­tert på ruinene av keise­rens tribune­an­legg. Romas innbyg­gere har altså i nesten to år tusener levd rundt denne åpne plassen, og på den måten bevart histo­rien for ettertiden.

Piazza Navona, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Piazza Navona er en vakker, hyggelig og livlig plass, også på kveldstid.

Piazza Navona er i seg selv en stor sever­dighet, særlig på grunn av de tre domi­ne­rende fontene, som befinner seg midt på, og i hver ende av plassen. Den barokke stilen er mest frem­tre­dende her, ikke minst på grunn av Berninis Fontana del Moro med sjøguden Neptun i nordre ende. Fontana dei Fiumi midt på plassen bærer en enorm obelisk fra det gamle Egypt og står foran kirken Sant’Agnese in Agone. Denne er tegnet av Borro­mino og har en spesiell, konkav fasade i barokk stil. På Piazza Navona finner du en mengde restau­ranter og kafeer, mange også med uten­dørs servering.

Piazza Navona, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Piazza Navona er med sine tre fontener ikke borte på dagtid, heller.

Det er dem som hard­nakket hevder at du aldri har vært i Roma, hvis du ikke har nytt en kopp kaffe her. Ta deg tid til det – det er godt å hvile litt mellom slagene. Området rundt Piazza Navona har nemlig, i likhet resten av Roma, en mengde sever­dig­heter å by på. Her finner du blant annet kirkene Sant’Andrea della Valle og San Luigi dei Fran­cesi fra henholdsvis 1600- og 1700-tallet øst på plassen, samt Santa Maria della Pace og Chiesa Nuovo på vest­siden, bare for å ha nevnt noen.

Piazza di Spagna

Området rundt den berømte og mye besøkte Piazza di Spagna befinner seg klokken 12–13 i forhold til Capi­tol­høyden, og omfatter Romas mest fasjo­nable shop­ping­gater. I tillegg finner du her en rekke sever­dig­heter, som for eksempel Den Spanske Trappen, et mester­verk av den itali­enske arki­tekten Fran­cesco de Sanctis, ferdig­stilt i 1726.

Spansketrappen, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Spanske­trappen er en mye besøkt og foto­gra­fert sever­dighet. Foto: Adrian Pings­tone / Wikipedia.

Piazza di Spagna kan også by på flere kafeer, barer og restau­ranter, som kjente Caffè Greco og Babington’s Tea Rooms. Områ­dets arki­tektur er ikke å kimse av – her finner du keiser Augustus’ mauso­leum og freds­tem­pelet Ara Pacis fra peri­oden år 13–9 før Kristus og vakre kirker fra renes­sansen og barokken. På Piazza del Popolo nord i området finner du kirken Santa Maria del Popolo fra ungre­nes­sansen med to male­rier av Cara­va­ggio i Cerasi-kapellet. I denne kirken kan du også oppleve Chigi-kapellet utformet av Rafael, glass­ma­le­rier fra 1509 av franske Marcillat og fresker av Pinu­riccio fra 1508. I sørenden av Piazza del Popolo finner du tvil­ling­kir­kene Santa Maria dei Mira­coli og Santa Maria in Montes­anto, begge i barokk stil, tegnet av Carlo Rinaldi. I Via Condotti nedenfor Den Spanske Trappen finner du Romas mest eksklu­sive mote­for­ret­ninger. I de andre gatene rundt Via Condotti er det et stort utvalg mote- og klesforretninger.

Piazza del Popolo, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

De barokke tvil­ling­kir­kene på Piazza del Popolo, begge tegnet av Carlo Rinaldi.

Aventinhøyden

Aven­tin­høyden er i dag først og fremst et fredelig bolig­om­råde. (Kl 06.00 på urskiven.) Helt nord i denne bydelen vil du imid­lertid finne den inter­es­sante Piazza della Bocca della Verità, der det ligger flere spen­nende bygg fra antikken og frem­over. Ved den nesten to tusen år gamle Ponte Pala­tino finner du også Ponte Rotto (som betyr råtten bro) fra så tidlig som det andre århundret før Kristi fødsel. På selve Piazza della Bocca della Verità finner du den flotte Janus-buen fra 300-tallet. Ved elven Tiberen vil du også kunne se et rundt og et rektan­gu­lært tempel fra den såkalte senre­pub­lik­kens tid i 100-tallet før Kristus. Temp­lene ble på 300-tallet vigslet som kristne kirker og på den måten reddet for etter­tiden. Helt i plas­sens sydligste ende kan du se Santa Maria in Cosmedin, som ble bygd på 500-tallet med flotte mosa­ikker. Denne kirken har også en unik baldakin i gotisk stil. Øverst på høyden kan du dess­uten oppleve en av de tidlige kristne basi­li­kaene, nemlig den vakre Santa Sabina, oppført i år 422. På grensen til Pala­ti­ner­høyden vil du dess­uten kunne inspi­sere restene etter Circus Maximus.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Ved Piazza della Bocca della Verità finner du den flotte kvad­ra­tiske Arco Giano – Janus-buen fra 300-tallet, som er lik fra alle fire sider. Foto: MM / Wikipedia.

Caracella og Celiohøyden

Celio­høyden, klokken 04–05.00 på urskiven, omfatter i dag store park­an­legg med flere inter­es­sante bygnings­rester. Her, som så mange steder eller i Roma, finner du også kirker med tidlig kristen kirke­kunst, hvilket vil si år 300–600. Blant annet finner du her restene av Clau­dius’ tempel, som i dag er en del av kirken Santa Giovanni e Paolo. Denne tidlige kirken ble påbe­gynt alle­rede på slutten av 300-tallet. Rett i nærheten kan du se San Gregorio Magno, i sin tid oppført som resi­dens for St Gregor den store, og i år 575 ombygd til kloster. Denne bygningen var utgangs­punktet for St Augus­tins reise til de britiske øyene for å kristne England. På den sørlige delen av Celio­høyden ligger Santa Maria in Domnica, med sine vakre 800-talls mosa­ikker i bysan­tinsk stil. I bydelen Cara­callo kan du også se flere svært gamle bygg, som for eksempel Porta San Sebas­tiano i keiser Aurelians bymur bygget i peri­oden år 270–275. Restene etter Cara­cellos termer (varme bad) finner du også her. Disse ble bygd i år 217 – i en stør­relse som gjorde at mer enn 1.500 mennesker kunne oppholde seg i anlegget samtidig. Roma har i sannhet mange arki­tek­to­niske skatter å by på!

Lateran

Lateran befinner seg (klokken 3 på urskiven) øst for Colos­seum, og omfatter flere bygninger og bygnings­rester fra den tidlig kristne tiden på 300-tallet. Selve Lateran-palasset var pave­re­si­dens i middel­al­deren. Basi­lica San Giovanni in Late­rano var angi­velig på 11–1200-tallet av en slik stør­relse og prakt at den kunne måle seg med Peters­kirken, både i skjønnhet og betyd­ning. Da paven på 1300-tallet oppga Avignon som sin resi­densby, flyttet han til Vati­kanet med den følge at dette området mistet sin betyd­ning. De to omfangs­rike kirkene Santa Croce Geru­salem og San Giovanni tiltrakk seg fort­satt pile­grimer i flere århundrer. Restene av Neros akve­dukt og Aurelians mur er i dag i sentrum for arkeo­lo­genes inter­esse. Lateran har en mengde annet å by på: Rundt plassen Piazza di San Giovanni finner du flere inter­es­sante kirke­bygg, som for eksempel Capello San Venanzio med mosa­ikker fra 600-tallet. En annen kirke i Lateran, Capella Santa Rufina, har mosa­ikker helt tilbake fra det tidlige 400-tallet! Palazzo Late­rano var pavens resi­dens frem til 1309. På plassen står en obelisk fra det gamle Egypt. Slike var popu­lære samle­ob­jekter for mange av de romerske keisere. Kirken San Giovanni in Laterno er mest kjent for sine inte­ri­ører av Borro­mino, en av barok­kens mest kjente arki­tekter. Sør i bydelen Lateran kan du se restene av Porta Asinaria fra 200-tallet, som ikke lenger er i bruk, samt deler av bymuren fra romertid. Kirken Santa Stefano Rotundo bygget i peri­oden mellom år 468 og 483 og klos­teret Santi Quattro Coro­nati fra 300-tallet fortjener også en visitt. Det samme gjelder den ærver­dige kirken San Clemente med funda­menter fra 300-tallet med et nyere kirke­bygg fra 1100-tallet bygd oppå.

Esquilin-høyden og severdigheter

Esquilin-høyden er den høyeste av de syv berømte høydene i Roma, og befinner seg kl 3 i forhold til Capi­tol­høyden. Esquilin-høyden var i keiser­tiden, mellom år 27 f. Kr og til romer­ri­kets ende­lige kollaps i år 476, bebodd av velstå­ende borgere på østsiden av høyden, og et slum­om­råde(!) med utsikt til Capitol og Forum på vest­siden. I dag er det mulig å oppleve ruinene av Neros gyldne hus, samt Trajan­ba­dene og Titus­ba­dene på sørsiden av Esquilin-høyden. Mange valfarter Esquilin for å oppleve de eldste kirkene fra oldkristen tid. Disse holdt til i privathus, der menig­he­tene møttes til hemme­lige guds­tje­nester ettersom kris­ten­dommen frem til tidlig 300-tall var en forbudt reli­gion. Kristne var i denne peri­oden gjen­stand for brutale forfølgelser.

Esquilin og Santa Maria Maggiore

Kirken Santa Maria Maggiore er kjent for å være den kanskje mest vellyk­kede når det gjelder blan­dingen av forskjel­lige arki­tek­to­niske stiler. Santa Maria Maggiore ble påbe­gynt alle­rede på 350-tallet. Du kan fort­satt se deler av denne origi­nale kirken i de tre skipene, mens andre deler av bygget er blitt tilført i de påføl­gende århund­rene. Det forgylte taket består angi­velig av den første ladningen av gull som Columbus brakte hjem fra Amerika, på den tiden kjent som ”Den nye verden”.

Santa Maria Maggiore, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Santa Maria Maggiore ble påbe­gynt på 350-tallet. Deler av den origi­nale kirken er synlige, og her finnes mosa­ikker fra 400-tallet.

Santa Maria Maggiore er kanskje aller mest kjent for de vakre mosa­ik­kene fra 400-tallet. I samme nabolag ligger en annen inter­es­sant kirke, Santa Pras­sede fra 800-tallet, med prakt­fulle mosa­ikker i bysan­tinsk stil. I kirken San Pietro in Vincoli, som ligger mellom Santa Maria Maggiore og Colos­seum, kan du se noe så oppsikts­vek­kende som lenkene apos­telen Peter ble holdt fanget i. Rett ved siden står av Michel­angelos skulptur av Moses, starten på det som skulle bli pave Julius’ grav­mæle, men som aldri ble full­ført. Du går for øvrig til fots fra Colos­seum til Santa Maria Maggiore på 10 – 15 minutter.

Qurinal-høyden og severdigheter

Quiri­nal­høyden grenser til Capitol og Forum i retning kl 1–2 og strekker seg et godt stykke utover fra sentrum. Denne kjente bydelen omfatter en mengde sever­dig­heter. Mange av disse ligger kun 2–3 minutter fra Trajans Marked på Forum. Den sjar­me­rende plassen Piazza del Quiri­nale er et fint utgangs­punkt for ekskur­sjoner. Her finner du Palazzo del Quiri­nale, som i dag er resi­densen til Italias presi­dent. Palasset huset i en periode flere paver, som tilsyne­la­tende må ha hatt stor sans for luksus. På piaz­zaen foran palasset, som i dag er stengt for publikum, kan du se skulp­tu­rene av Castor og Pollux og obelisken fra det gamle Egypt. Herfra har du super utsikt over store deler av Roma. Et par kvar­taler fra palasset finner du (uten problemer) den berømte Trevi-fontenen. I motsatt retning ved Via del Quiri­nale kan du se to meget kjente og inter­es­sante kirker, for evig­heten har sikret seg plass i arki­tek­tur­his­to­rien. Den første du møter er Sant’Andre al Quiri­nale, kalt barok­kens perle og tegnet av Bernini. Den ble bygget etter Berninis død, mellom 1658 og 1670, av Berninis assis­tenter. Litt lenger ned i gaten kommer du til San Carlo alle Quattro Fontane, nok et mester­verk fra barokken, påbe­gynt i år 1643, tegnet av den eksent­riske og labile arki­tekten Fran­cisco Borro­mini. Nyt plan­løs­nin­gene, lyset, inte­ri­ø­rene, takkon­struk­sjonen og, ikke minst, fasaden til begge. Når du først er her, bør du også få med deg Diocle­tians Termer, Moses­fon­tenen og det flotte nasjo­nal­mu­seet Museo Nazio­nale Romano.

Villa Borghese, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Galleria Borg­hese er selve hjertet i Villa Borg­hese-parken. Foto: MM / Wikipedia.

Utenfor sentrum av Roma – Villa Borghese og villa Guilia

Rett nord for området Piazza di Spagna ligger tre inter­es­sante sever­dig­heter som mange besø­kende og innbyg­gere sørger for å få med seg, Villa Borg­hese i Borg­hese­parken med Museo Borg­hese, samt Villa Guilia, med prakt­fulle etrus­kiske og førro­merske samlinger. Villa Borg­hese og parken rundt ble bygget og anlagt i år 1605 for pavens nevø, Scipione Borg­hese. Her ble det plantet 400 furu­trær, og satt opp en rekke skulp­turer hugget av Giovanni Lorenzo Berninis far, Pietro Bernini. Parken og villaen eies siden 1902 av den itali­enske stat og huser museer, galle­rier, akade­mier for arkeo­logi, en zoolo­gisk hage, fontener og en kunstig innsjø. Museo Borg­hese har en flott samling skulp­turer, blant annet flere av Berninis mest kjente, samt fresker og mosa­ikker fra antikken. Villa Guilia ble bygd som land­sted for pave Julius III i første halvdel av 1500-tallet, og er tegnet av Vignola, som også var arki­tekten for Il Gesu. Andre store kunst­nere som Vasari, Michel­angelo og Ammannati har vært med på å utforme villaen, hagene, pavil­jon­gene og fonte­nene. Den etrus­kiske samlingen omfatter mange av de aller viktigste funnene fra blant annet Vulci, Todi, Veio og Cerveteri.

Tivoli og Hadrians villa

Tivoli er en vakkert og fritt belig­gende fjellby belig­gende om lag 35 kilo­meter øst for Roma sentrum, som var et meget popu­lært ferie­sted for antik­kens romere. Tivoli ligger i et frodig og kupert land­skap på omtrent 250–300 meters høyde over havet, med den vesle elven Aino som renner gjennom og kaster seg utenfor et lite fosse­fall før den renner inn i en grotte. I antikken tronet templer på åsryg­gene, og noen av disse er frem­deles synlige, som Vesta-tempelet. Den største attrak­sjonen i Tivoli er Villa d’Este, som ble oppført av arki­tekten Pirro Ligorio med et kloster som utgangs­punkt, for kardinal Ippo­lito Este. Villaen ligger i en vest­vendt skrå­ning, og er mest kjent for den prakt­fulle hagen og fonte­nene. I den andre enden av Tivoli ligger Villa Grego­riana, i dag et hotell, ved vann­fal­lene og grotten i den østvendte skråningen.

Hadrians Villa i Tivoli, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Hadrians Villa i Tivoli er et prakt­fullt eksempel på romersk estetikk.

Mer om Hadrians villa

Hadrians villa ligger noe lavere i terrenget omkring 5 kilo­meter lenger vest. Hadrians villa var i sin tid en av de aller største villaene i hele Romer­riket, og dekket et større areal enn det samti­dige Roma sentrum! Hvis du skal besøke Tivoli passer Hadrians villa fint inn i kjøre­ruten, og omvendt. Keiser Hadrian la stor vekt på utfor­mingen av villaen. For ham var det viktig at den gjen­skapte noe av alt det han hadde sett på sine mange reiser i Romer­riket – keiseren gikk for å være mer en almin­nelig reisegal. Restene av villaen gjør frem­deles stort inntrykk på de besø­kende. Anlegget besto av to bade­an­legg, den ene med en vakker kolon­nade med skulp­turer under buene. Noen av statuene rundt det ovale bassenget er for eksempel kopier av karya­ti­dene fra Erech­teion-tempelet på Akro­polis i Athen. Hadrians villa besto av et gresk og et romersk teater, et gresk bibliotek, samt et lite arbeids­væ­relse på den vesle øya i det sirku­lære Teatro Marittimo.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

Ulven, Romulus og Remus, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Romulus og Remus, tvil­ling­brød­rene som etter legenden grunnla Roma i år 753 – sammen med ulvinnen som tok seg av dem.

 Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Peters­plassen og Berninis enorme kollo­nade sett fra taket til Peterskirken.

 Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Tempelet Pant­heon fra år 120 e. Kr. er et perfekt stykke avan­sert byggekunst.

Castel Sant'Angelo, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Castel Sant’Angelo i Vati­kanet ble bygget som mauso­leum for keiser Hadrian i år 139 e Kr.

Ponte Sant'Angelo, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Broen Ponte Sant’Angelo ble bygget i år 143 etter Kristus og er frem­deles i bruk.

Colosseum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Amfi­tea­teret Colos­seum sto ferdig i år 80 e. Kr og ligger i den ene enden av Forum Romanum.

 Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Romerske soldater utenfor Colos­seum i en avslappet disku­sjon om hva de skal spise til lunsj.

Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Kart over antik­kens Roma.

Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Modell av antik­kens Roma. Foto: Seier / Wikipedia.

Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Forum Romanum er et fantas­tisk uten­dørs museum – Septimus Severus’ triumfbue midt på.

Piazza Campidoglio, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Michel­angelos geniale rede­sign av Piazza Camp­i­doglio sett fra et litt annet perspektiv.

, Piazza campidoglioForum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Piazza Camp­i­doglio tåler å bli sett fra alle kanter.

Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Forum Romanum må ha gjort et enormt inntrykk på besø­kende i antikken, den gang bygg­ver­kene sto komplette og utgjorde hjertet av verdens­byen Roma.

Roma, Colosseum, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Amfi­tea­teret Colos­seum er åpent for publikum og defi­ni­tivt verd et besøk.

Konstantin-basilikaen, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Det østlige Forum Romanum med Konstantin-basi­li­kaen helt til høyre.

Konstantin-basilikaen, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Konstantin-basi­li­kaen er enorm – en gang den største bygningen på Forum.

Trajansøylen, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Den 40 meter høye Trajan­søylen finner du i Forum, ved Trajans marked. Søylen viser hendelser under hans felttog i Dacia (Romania) i år 101 og 102Detalj fra Trajansøylen.

Trajansøylen, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Her er et annet parti fra søylen, med detalj til venstre.

Berninis kollonade, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Berninis enorme kolon­nade sett fra Peterskirken.

Michaelangelo Pieta, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Michel­angelos berømte skulptur Pieta finner du i et side­ka­pell i Peterskirken.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Den berømte greske skulp­turen Lakoon ble funnet nedgravd ved Peters­kirken på 1500-tallet.

Bernnis baldakin i Peterskirken, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Berninis baldakin i bronse er mer enn 25 meter høy. Foto: NicvK / Wikipedia.

Cortile della Pigna, Vatikanet, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Vatikan­mu­seet er enormt – her den stor­slåtte Cortile della Pigna. Foto: Lalupa / Wikipedia.

Akilles og Ajax, Exekias, Vatikanmuseet, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

I Vatia­nets Museo Grego­riano Etrusco, Sala XIX finner du et av høyde­punk­tene innen gresk kunst – Akilles og Ajax fra cirka år 530 f. Kr. av Exekias Foto: Jakob Båda­gård / Wikipedia.

Bassus sarkofag, Vatikanmuseet, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

I samlin­gene til Vati­kanet finner du den berømte sarko­fagen til Junius Bassus. Foto: Giovanni Dall’Orto / Wikipedia.

Peterskirken , Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Peters­kirken med Berninis kolos­sale kolon­nade, som omfavner Petersplassen.

 Det Sixtinske kapell, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Slik antar man at Det Sixtinske kapell så ut på Michel­angelos tid. Kilde: Wikipedia.

Det Sixtinske Kapell, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Fra Det Sixtinske Kapell – rela­tivt kjente motiver, for å si det mildt. Foto: Web Gallery of Art / Wikipedia.

Vittore Emeanuele, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Vittore Emanuele-monu­mentet er reist etter kongen som ble den første regenten i nyere tid etter samlingen av Italia i år 1861 – bygget kalles på folke­munne noe respekt­løst «Bløte­kaka».

Ponte Sant'Angelo, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Ponte Sant’Angelo fra år 143 etter Kristus er et stykke stor ingeniørkunst.

Bramantes Tempietto, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

I bydelen Jani­culum finner du Bramantes mester­verk i renes­sanse­stil – Tempi­etto fra år 1502. Foto: Markus­Mark / Wikipedia.

 Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Santa Maria­Traste­vere fra 300-tallet er en av Romas eldste kirker – og det sier ikke så lite. Foto Markus­Mark Wikipedia.

Trastevere, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Et pitto­resk lite hjørne i Trastevere.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Antik­kens Roma er tilstede over hele byen, gjerne et par meter nedenfor dagens gateplan.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Den vesle øya Isola Tibe­rina ved Trastevere.

Santa Maria in Cosmedian, Piazza della Bocca, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Santa Maria in Cosme­dian fra 500-tallet finner du ved Tiberen, på Piazza della Bocca della Verità, et stein­kast fra Ponte Palatino.

Pantheon, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Under­skjønne Pant­heon er et must og ligger på Piazza della Rotonda.

Piazza della Rotonda foran Pantheon, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

På Piazza della Rotonda foran Pant­heon må man simpelthen drikke en kopp kaffe.

Pantheon, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

På Piazza della Rotonda i Roma finner du tempelet Pant­heon fra år 120.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Fra Pant­heon-tempelets fasade.

Giacomo della Portas Neptun-fontene fra år 1574 på Piazza Navona på Piazza Navona, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Giacomo della Portas Neptun-fontene fra år 1574 på Piazza Navona.

Berninis Fontana, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Berninis Fontana dei fiumi også kalt «De fire elver» på Piazza Navona.

Piazza Navona, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Det er mange grunner til å besøke Piazza Navona – fonte­nene, folke­livet og arki­tek­turen er bare noen.

Spansketrappen, Piazza di Spagna, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Spanske­trappen med Piazza di Spagna er et arki­tek­to­nisk mesterverk.

Via Condotti, Via Borgognona og Via Frattina, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Nedenfor Spanske­trappen ligger shop­ping­ga­tene Via Condotti, Via Borgog­nona og Via Frattina.

Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Roma er med rette kjent som den evige by, der fortid og nåtid går hånd i hånd.

Ara Pacis, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Ara Pacis er et freds­tempel, som ble reist til ære for keiser Augustus da han vendte hjem etter tre år i Spania og Frank­rike i år 13 f. Kr. Foto Andy Hay Wikipedia.

Caravaggio, Santa Maria del Popolo, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Crava­g­gios berømte maleri «Paulus’ omven­delse på vei til Damaskus» henger i Cerasi-kapellet i Santa Maria del Popolo. Kilde: Wikipedia.

Ponte Rotto, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Den snart 2.200 år gamle broen Ponte Rotto bærer sitt navn med en viss verdighet. Foto: Patrick Denke / Wikipedia.

Eur, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

EUR ble bygd i 1942 og ligger i bydelen Espo­sizione, sør for Roma. EUR inne­holder museet Museo della Civilta Romana med blant annet en avstøp­ning av moti­vene på Trajan-søylen, og er på sett og vis et stykke vellykket fascist-arkitektur.

Basilica San Paolo fuori le Mura , Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Basi­lica San Paolo fuori le Mura opprin­nelig fra 300-tallet, gjen­opp­bygd etter en brann i år 1823 – Paulus ble angi­velig grav­lagt her.

Via Appia, Forum Romanum, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Deler av en av antik­kens hoved­veier, Via Appia, er frem­deles intakt.

Francesco Borromino, San Carlo alle Quattro Fontane, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

En av Romas mange barokke perler – Fran­cesco Borro­minos San Carlo alle Quattro Fontane. Foto: Greg Willis / Wikipedia.

Berninis Sant'Andrea al Quirinale, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

En annen berømt barokk-perle: Berninis Sant’Andrea al Quiri­nale. Foto: Croberto68 / Wikipedia.

Sant'Andrea al Quirinale, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Kuppelen i kirken Sant’Andrea al Quiri­nale er i seg selv et kunst­verk. Foto: Jastrow / Wikipedia.

Trevif-ontenen, Fontana di Trevi, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Fontana di Trevi finner du ved Piazza di Trevi i bydelen Quirinale.

Trevi-fontenen, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Fontana di Trevi er kanskje Romas mest kjente fontene.

Rafael, Galeria Borghese, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

I Galeria Borg­hese finner du kunst­skatter som denne – Rafaels «Dame med enhjør­ning». Kilde: Wikipedia.

Villa Borghese, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

En romersk mosaikk fra Villa Borg­hese. Foto Ignoto Wikipedia.

Tivoli, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Tivoli utenfor Roma er et vakkert sted.

Tivoli, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

Tivoli med Hadrians Villa er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Tivoli, Hadrians Villa, Roma, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, Forum, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Trastevere, den evige stad, Tiber, Vatikanet, Panthon, Roma, Midt-Italia, Italia

To tusen år gamle søyler og skulp­turer har tålt tidens tann godt.