Når du kommer inn i gamlebyen i Rouen, er det som om du har forflyttet deg fem hundre år tilbake i tiden. Den historiske delen av Rouen har kompakt og gjennomført bindingsverk-bebyggelse med arkitektur fra romansk periode, gotikken og renessansen. Og du er i sannhet på historisk grunn. Her ble Jeanne d’Arc brent på bålet på torget Place du Vieux-Marché i år 1431 – fordi hun hadde kledd seg i bukser. Rouens gamleby er oppført på Unescos tentative liste over Verdensarven.

Mer om Rouen

I gamle Rouen er du omgitt av bindings­verkshus så langt øyet rekker, kun avbrutt av et par, tre gotiske kirke­tårn som strekker seg mot himmelen. Gamle­byen og bindings­verk-bebyg­gelsen er ganske omfat­tende, og strekker seg flere kvar­taler fra torget Place du Vieux-Marché, forbi den enorme Cath­é­drale Notre Dame og innover forbi en annen vakker kirke i sengo­tisk stil, Eglise St.-Maclou. Her finnes en rekke små og større plasser med uteser­ve­ringer i et ualmin­nelig homo­gent arki­tek­to­nisk miljø.

Place du Vieux Marché, Jeanne d'Arc, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Fra Place du Vieux Marché hvor Jeanne d’Arc ble henrettet i år 1431. Foto: © reisdit.no.

I Rouens gamleby er det bindings­verk fra middel­al­deren som gjelder, avbrutt av et og annet murhus i gotisk eller renes­sanse­stil. Over alt i gamle­byen i Rouen finner du sjar­me­rende små fortaus­ka­feer og restau­ranter der man kan spise lunsj og middag, eller ta en forfrisk­ning. Gamle­byen er ganske tungt trafik­kert av turister, men stor nok til at man får ro til å ta den flotte arki­tek­turen inn over seg.

Litt om Rouen og omgivelser

Den gamle, vakre byen Rouen ligger i Normandie, 5–6 mil fra kysten, innover i landet på begge sider av Seinen som bukter seg dovent østover i det flate land­skapet mot Paris. Hvis du har lyst på en utflukt og et bad, er ikke lang vei til vann og bade­mu­lig­heter her. Det finnes fine bade­strender lenger ned i elven, og det er kun noen mil til havet og kysten mellom Le Havre og Dieppe. Velger du å følge elven Seinen nedover, vil du komme til de vakre klos­ter­rui­nene etter klos­teret Jumièges, grunn­lagt i år 654, et par snaue mil vest for Rouen.

Abbayé de Jumièges, Normandia, Vest-Frankrike,

Abbayé de Jumièges ble brent ned søndag formiddag den 24. mai år 841 av vikinger, som visste at det var guds­tje­neste. Foto: Franz Gohlen / Wikipedia.

Dette klos­teret ble ødelagt av vikinger den 24. mai år 841, men gjen­opp­bygd av den norman­niske hertugen William, som senere ble konge i England, William I Erob­reren.  Han banket som kjent Harold Good­winson i slaget ved Hastings i oktober 1066, som et par uker tidli­gere hadde banket den norske kongen Harald Hård­råde ned i støv­lene i slaget ved Stam­ford Bridge den 25. september 1066. Jumièges-klos­teret sto ferdig gjen­opp­bygd og kunne innvies i år 1067.

Cathédrale Notre Dame, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale Notre Dame er en enorm gotisk kirke, med krypt fra 1000-tallet. Claude Monet malte den mer enn 30 ganger i forskjellig lys. Foto: © reisdit.no.

Rouen – gamlebyen rundt Cathédrale Notre Dame

Rouen ble kraftig rampo­nert under 2. verdens­krig, men frem­står i dag med en rustikk sjarm du knapt vil finne maken til. I sentrum av denne vakre histo­riske bebyg­gelsen står en av Frank­rikes flot­teste gotiske kate­draler, Cath­é­drale Notre Dame med krypt fra 1000-tallet. Det meste av det du ser, ble bygd i peri­oden sent 1100-tall til 1300-tallet. Hvis du er i Rouen er denne stor­slåtte kate­dralen et must å besøke. Dimen­sjo­nene er enorme. Du vil også få et innblikk i ødeleg­gel­sene under den andre verdens­krigen, og restau­re­ringen. Den vakre kate­dralen ble også et objekt for impre­sjo­nist­ma­leren Claude Monet. Han har malt samme motiv i forskjel­lige lysset­tinger dag, kveld, i sol og regn og skygge, med det for øyet å analy­sere og forstå lyset. Kate­dral­se­rien til Monet henger nå i Musée d’Orsay i Paris. Ett eksemplar finnes også i det sever­dige Musee des Beau-Arts. Vår første kristne konge, Olav den Hellige, ble i følge skrift­lige kilder døpt i kate­dralen i Rouen vinteren 1013–14.

Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Rouens histo­riske senter er en av de trive­ligste og mest gjen­nom­førte gamle­byene vi har besøkt. Er du på disse kanter, så stopp for minst to døgn. Foto: © reisdit.no.

Mer om Rouen

Når du starter ved den sjar­me­rende Place du Vieux-Marché og går i retning av kate­dralen, passerer du under et vakkert lite klokke­tårn, Gros Horo­logue. I paral­lell­gaten til venstre ligger det flotte Palais de Justice fra siste del av 1400-tallet, i sin tid parla­ments­byg­ning for Normandie. I Rue Jeanne d’Arc 94 finner du det flotte Musée de Ceran­mique med store samlinger lokal­pro­du­sert fajanse og porselen fra alle verdens hjørner, i et flott byhus fra 1600-tallet. Ikke langt unna, i et annet elegant byhus fra 1600-taller finner du Musee de Beau Arts, ved Espla­nade de Marcel Duchamp. Dette kunst­mu­seet omfatter samlinger med blant andre Cara­va­ggio, Velàz­quez, Delac­roix, Géri­cault, Modig­liani, Monet og Sisley. Bygnin­gene som huser museene er verd et besøk alene. Link til dette utsøkte museet her. Dess­verre og merkelig nok, kun tekst på fransk. På linken finner du også kera­mikk­mu­seet og bymu­seet Musée le Secq des Tournelles.

Eglise St.-Maclou, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Sjar­me­rende, velholdt, skeivt og gammelt rundt kirken Eglise St.-Maclou. Foto: © reisdit.no.

Mer om gamlebyen i Rouen

Når du har passert kate­dralen, så følger du muren til et kloster. I dette området bør du rusle lang­somt. her finner du nemlig noen av de aller eldste bygnin­gene i hele Rouens gamleby. Stopp opp, og la inntryk­kene fra denne eldgamle bydelen synke inn. det er formelig som du kan fornemme middel­al­de­rens støy, gny og lukter når du står her og ser innover smugenes skeive fasader og bygnin­genes frem­skutte andre-etasjer og små tårn. Vi har aldri opplevd maken. Etter å ha passert kate­dralen gjennom smuget, nærmer du deg den flotte kirken 1200-talls­kirken Eglise St.-Maclou, og nå er du inne i et nytt kvartal hvor du er omgitt av skeive bindings­verkshus. Rundt kirken er det flere restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Det er verd å ta seg god tid her, og bruke øynene både lavt og høyt. Besøk også gjerne kirken St.-Maclou fra cirka år 1200 , som ble ombygd på slutten av 1400-tallet og begyn­nelsen av 1500-tallet. Den er vakkert deko­rert innvendig i sengo­tisk stil. I side­ga­tene på begge sider av Rue Gros Horo­logue vil du finne flott arki­tektur, både fra gotikken og renes­sansen. Rouens histo­riske bysenter slår alt vi har opplevd tidli­gere, og er virkelig verdt et besøk.

Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Rouens turist­kontor ligger i dette prakt­bygget fra år 1509, i over­gangs­stil gotikk og renes­sanse, opprin­nelig tiltenkt finans­de­par­te­mentet i regionen. Foto: © reisdit.no.

Litt om Rouens tidlige historie

Rouen har vært keltisk handels­sted i århund­rene før Kristus, romersk garnison ca år 50 før Kr, og koloni for norske og danske vikinger på 800-tallet. I 911 ble byen hoved­stad i det nystif­tede hertug­dømmet Normandie, som franske­kongen ga til viking­kongen Gange-Rolv mot at de holdt fred. Gange-Rolv igang­satte et bygge­pro­gram og en omor­ga­ni­se­ring av Normandie, som tok pusten fra fransk­men­nene. Han bygget kirker og forsvars­verk i et vold­somt tempo, og orga­ni­serte Normandie på en forbil­ledlig måte. Hans etter­kom­mere bygde kirker i en ny romansk stil, som betegnes som norman­nisk-romansk stil, med fest­nings-liknende trekk. Gange-Rolvs etter­kom­mere ble både konger av Sør-Italia, Sicilia og Stor­bri­tannia. Vest for byen ligger ruinene av Klos­teret Jumièges, som vikin­gene plyndret på en søndag på 800-tallet, da de visste at det ville være guds­tje­neste. Vi sier som vi har sagt mange ganger tidli­gere – hvis du kjører forbi Rouen på vei til eller fra Sør-Europa, så ikke gjør det. Denne byen må oppleves. Og husk, Rouen er på mange måter et stykke Norge. Det er ingen grunn til å legge skjul på at du er norsk, når du er her.

Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Det oppleves som ganske merkelig å være omgitt av helt ensartet middel­alder-arki­tektur. Foto: © reisdit.no.

På denne linken, som er fransk, finner du sted og tid for de forskjel­lige marke­dene i Rouen, under Marchés: www.rouen.fr/tourisme

Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Rouens gamleby utgjør et fint bakteppe for seilskuteregatta.

Rouens histo­riske bydel kan by på en mengde flotte miljøer, som Place du Vieux Marché. Foto: © reisdit.no.

gotiske middelalderkirken Eglise St Maclou, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Fra Rouens histo­riske bebyg­gelse rundt den gotiske middel­al­der­kirken Eglise St Maclou. Foto: © reisdit.no.

Eglise St Maclou, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Trivsel i middel­al­der­strøket rundt Eglise St Maclou fra cirka år 1200. Foto: © reisdit.no.

Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Meget gammelt og meget skeivt hus ved Eglise St Maclou. Foto: © reisdit.no.

Rouen, Monet, Frankrike

Denne versjonen av Monets studier av Rouens kate­dral henger i Musee des Beaux-Arts i Rouen, sammen med mange andre godbiter.

Cathedrale Notre Dame, Gros Horloge, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Spiret til Rouens Cath­ed­rale Notre Dame bak klokke­porten Gros Horloge. Foto: © reisdit.no.

Gros Horloge, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Rouens flotte portal med klokke­tårn, Gros Horloge, er et yndet motiv i gamle­byen. Foto: © reisdit.no.

Cathedrale Notre Dame, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Rouens kate­dral Notre Dame er mektig også fra denne vinkelen. Foto: © reisdit.no.

Rouen, bindingsverk,Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Man ser noe nytt – unnskyld – gammelt, rundt hvert hjørne i prakt­fulle Rouen. Foto: © reisdit.no.

Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

I Rouen finner du hus helt tilbake fra 1100-tallet i smuget ved siden av kate­dralen. Foto: © reisdit.no.

Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Alt fra sengo­tikk til art noveau ved kate­dral­plassen. Foto: © reisdit.no.

Cathédrale de Notre Dame, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale de Notre Dame er intet mindre enn enorm. Foto: © reisdit.no.

Cathedrale de Notre Dame, Rouen, bindingsverk, Vieux Ville, Unescos liste over Verdensarven, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

I kate­dralen kan du se nærmere på denne vakre trappen. Foto: © reisdit.no.