Salzburg går for å være en av Europas vakreste byer, med storslått beliggenhet ved elven Salzach. Over den historiske Altstadt troner slottsborghøyden Hohenzalsburg, residens for bystatens geistlige prinser frem til 1800-tallet. Salzburg kan by på praktfull arkitektur omfattet av unik byplanlegging i renessansen og barokken, i tillegg til en interessant og pittoresk bebyggelse fra middelalderen. Salzburg er Mozarts fødeby, og ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1996.

Historiske bydeler og severdigheter

Salz­burgs histo­riske bydel er ganske liten, innrammet av åsryggen Mönchs­berg og Hohen­zals­burg på sørsiden av elven, og Kapuzi­ner­berg på nord­siden. I denne vesle bydelen finner du den trive­lige gågaten Getreide­gasse, belig­gende i middel­alder-kvar­teret ved elven. Geit­reide­gasse kan by på en mengde butikker, wein­stuben, bier­stuben og restau­ranter med uten­dørs serve­ring, i tillegg til huset der Mozart ble født, som i dag er museum. Side­ga­tene og ‑smugene til Getreide­gasse oser også av middel­alder, med typiske smijerns-skilt som henger langs fasadene.

Getreidegasse, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Getreide­gasse er meget livlig og hyggelig, men en mengde butikker og serve­rings­steder, også i side­ga­tene. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Denne eldste delen av byen har mange bakgårder med arkader og passa­sjer, hvor du finner både butikker og skjenke­steder. Slotts­borg­høyden Hohen­salz­burg er synlig fra hele byen, og skaper en stor­slått ramme for den histo­riske bydelen. Sommerstid er det rigget opp en rekke uten­dørs serve­rings­steder på begge siden av elven Salzach. Merk at man bestiller vin etter litermål – ein Viertel er en kvart liter, ein Achtel en åttendel. Viertel er mest vanlig. Kvelds­livet er livlig og på gatene selger man her pølser – Salz­burgs svar på kebab. Senneps­valget er viktig i Salz­burg – du får valget mellom süss og scharf, søt eller skarp, sterk. Velg süss.

Goldstrasse, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Fra en av gamle­byens gågater, Sigmund Haff­ner­strasse. Foto: Tourismus Salzburg.

Salzburg – uteliv og shopping

Salz­burg kan by på et mylder av forret­ninger og utelivs­tilbud. Turismen er blitt en av byens viktigste nærings­veier, så du må finne deg i dele godene med andre besø­kende. De fleste som besøker Salz­burg gjør det på grunn av byens arki­tektur og histo­riske sever­dig­heter. Vær ikke redd for å snuse litt i bratte smug og smale side­gater for å finne trive­lige restau­ranter eller vann­hull (les vinhull). Her finnes en mengde tradi­sjons­rike fami­lie­be­drifter, som setter sin ære i å servere mat og drikke av høy kvalitet – i ærver­dige omgi­velser. Vær også klar over at du kun trenger å rusle noen hundre meter langs elven fra Getr­eid­gasse før du er ved et klos­ter­bryg­geri fra 1621, Augus­ti­ner­braü Kloster Mülln, der det finnes nyde­lige Bier­g­ar­tens (ølhager), store ølhaller og egne avde­linger der du kjøper mat over disk til fortæ­ring – enten inne eller ute. Her tapper du for øvrig ølet selv på gammel­dags vis, i stentøy-krus.

Augustiner Bräustubl, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Mer om Salzburgs historiske bydeler

Også på den andre siden av elven Salzach vil du finne rester av middel­al­der­be­byg­gelse. Spesielt severdig er den smale Linzer Gasse, som strekker seg oppover fra elven inntil Kapuzi­ner­berg. Linzer Gasse har flere portaler, smug og side­gater som bare venter på å bli oppdaget. I side­gaten Prie­s­ter­haus­gasse finner du flere restau­ranter, hoteller og uteserveringer.

Platzl Linzer Gasse, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Platzl med uteres­tau­ranter ved Linzer Gazze på nord­siden av elven. Foto: © Tourismus Salzburg.

Platzl med uterestauranter ved Linzer Gazze på nordsiden av elven

Omtrent vis-à-vis denne, finner du portalen for det smale brosteins­smuget Stein­gasse, som slynger seg opp til Kapuziner-klos­teret, med en vakker klos­ter­hage og en kirke fra år 1602. Fra klos­teret har du en flott utsikt over elven, byen og slotts­borgen Hohen­salz­burg på Mönch­berg 120 meter over gamle­byen på motsatt side. Herfra vil du også legge merke til Salz­burgs mange kirker i gamle­byen, ikke minst den ruvende Domkirche, som ble innviet i år 1628.

Steingasse, Kapuzinerklosteret, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Stein­gasse er den tusen år gamle veien opp til Kapuzi­ner­klos­teret. Foto: © Tourismus Salzburg.

Mirabellparken og Barokkmuseet

Mira­bell­s­lottet ble bygd av erke­bis­kopen Wolf Diet­rich von Reitenau fra Schwaben, utnevnt av paven i år 1587. Denne mannen skulle bety mye for byut­vik­lingen i Salz­burg, slik vi ser den i dag. Han enga­sjerte den itali­enske arki­tekten Vicenzo Scamozzi i år 1611 for å skape en ny byplan etter en brann i Altstadt på slutten av 1500-tallet. Erke­bispen var imid­lertid glad i kvinner, selv om han var ment å leve i sølibat. Med den vakre elsker­innen Salome Alt fikk han i alt 10 barn, og for denne fami­lien på si’, lot han bygge det vakre slottet Mira­belle, som ligger to stein­kast fra Linzer Strasse på nord­siden av Salzach. Parkens akse peker mot borgen og domkirken, og er virkelig severdig. Det samme er det inter­es­sante Barokk­mu­seet i en av slot­tets bygninger. Stak­kars Wolf ble kastet i fengsel for sitt utsve­vende liv, og døde der fem år senere. Han skal imid­lertid ha æren for byens utvikling.

Salzburger Barockmuseum, Mirabelle Park, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Salz­burger Barock­mu­seum ligger ved Mira­bell­s­lot­tets flotte park­an­legg. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Mer om Salzburgs gamleby – Altstadt

Vi beveger oss nå tilbake til sørsiden av elven, til den eldste bydelen Altstadt. På over­siden av middel­al­der­be­byg­gelsen på begge sider av gågaten Getreide­gasse, finner du tre store plasser rundt den ruvende, barokke domkirken Salz­burger Dom; Resi­denz-platz, Kapi­tel­platz og Domplatz mellom disse. Disse tre åpne plas­sene ble ryddet etter bybrannen sent på 1500-tallet. Domplatz med Maria­søylen foran domkirken har tre loggia’er som leder til de to andre plas­sene, den tredje loggia’en leder mot den andre domi­ne­rende kirken i Altstadt, nemlig Fransiskanerkirche.

Fransiskanerkirche, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Fran­sis­ka­ner­kirche fra år 1221 i gotisk stil er ingen småkirke. Foto: © Tourismus Salzburg.

Fransiskanerkirche fra år 1221 i gotisk stil er ingen småkirke

Rundt plas­sene finner du holde­plasser med byens mange heste­dro­sjer, samt små torg med boder og en rekke uteser­ve­ringer. Fra Kapi­tel­platz er det kort vei til en av byens kultur­in­sti­tu­sjoner, Stiegl­keller, en noe selv­mot­si­gende Bier­stube som du må gå opp en trapp for å komme til – Stiegl betyr stige eller trapp, mens keller betyr kjeller. Stiegl­keller ligger oppunder Mönch­berg (munke­berget) og Hohen­salz­burg. I fjell­veggen her er det bygd en smal gangvei, som leder opp til den flotte slotts­borgen. Det går også en kabel­bane fra Kapi­tel­platz opp til den flotte slotts­borgen Hohensalzburg.

Hohensalzburg, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Hohen­salz­burg ble bygd i år 1070 og deretter påbygd i de følgende århund­rene. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Litt om slottsborgen Hohensalzburg og severdigheter

Hohen­salz­burg ble påbe­gynt alle­rede i år 1077 på initiativ av erke­biskop Gebhard og var lenge resi­densen til fyrste-erke­bis­pene. Borgen var den største i Europa, og ble stadig utbygd i de første århund­rene. Hohen­salz­burg ble tidlig et symbol for Salz­burgs borgere på byens makt og rikdom. Les mer om det under avsnittet om Salz­burgs historie. Hohen­salz­burg er åpent for publikum, og et abso­lutt must for deg som er inter­es­sert i kunst, arki­tektur og kultur. Du har blant annet adgang til de gotiske regent-kamrene, som regnes som de fineste seku­lære (ikke-reli­giøse) inte­ri­ø­rene i gotisk stil i hele Europa.

Regentkammer, Hohensalzburg, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Fra et av de unike 1200-talls gotiske regent­kam­rene i Hohen­salz­burg. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Du får i tillegg anled­ning til å besøke tortur­kam­rene, ved siden av at du får et spek­ta­ku­lært 360 graders utsyn over Salz­burg og området rundt fra vakt­tårnet Recht­turm. På 1400-tallet ble for øvrig den første resi­densen for fyrsteerke­bis­pene oppført ved Domplatz i renes­sanse­stil, og videre påbygd på 1500-tallet. Det arran­geres også konserter her i særdeles stem­nings­fulle omgi­velser. Les mer under linker.

Litt om Salzburgs tidlige historie

Salz­burg ligger ved en av de eldgamle ferd­sels­veiene i de nord­lige Alpene, der trafikken gikk i øst-vestlig retning. Ved steder der ferd­sels­veiene krysset vann­veiene, oppstod det gjerne trafikk­nute­punkter, slik det ble her ved Salzach alle­rede cirka år 500 før Kristus i keltisk tid. Boset­nin­gene her ble okku­pert av romerske styrker i år 15 før Kristus, og kalt Juvavum. Byen vokste og ble et viktig senter i provinsen Noricum. Juvavum ble et muni­cipum i år 45 etter Kristus – det vil si den nest høyeste status i Romer­riket, med utstrakt selv­styre og begren­sede romerske borger­ret­tig­heter. Den romerske byen var anlagt der gamle­byen i dag ligger. Det er få spor etter romer­byen i dag, men det finnes rester etter flere romerske villaer i Salzburg-området.

St Peters Kloster, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


St Peters Kloster fra år 696 er de eldste bygnin­gene som finnes i Salz­burg. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Salzburg – fra romertid til kristent senter

Romer­ri­kets kollaps i år 476 medførte plynd­ringer og ødeleg­gelser av både hunere fra øst og gotiske stammer fra nord. Den uthen­tingen av bergsalt som kelt­erne hadde startet i området, opphørte etter at romerne kom, sann­syn­ligvis fordi de fore­trakk å kjøpe og frakte havsalt, som er renere. Salz­burg opplevde et nytt oppsving først etter 200 år, da kristne munker slo seg ned og grunnla St Peters Kloster i år 696, på initiativ av biskop St Rupert av Worms, en angi­velig etter­kommer av Mero­vin­ger­fa­mi­lien, en konge­slekt i Frank­rike, som overtok etter romerne. Rupert fikk i gang driften i salt­gru­vene og begynte å gjen­opp­bygge byen, som nå ble kalt Salz­burg – saltborgen.

St Peterskloster katakomber, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


Kata­kom­bene som ble brukt da det opprin­ne­lige klos­teret ble grunn­lagt. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Bispesete, kvinnekloster og verdslig rikdom

Et bispe­sete ble opprettet i begyn­nelsen av 700-tallet og salt­gru­vene i fjel­lene sør for byen var under­lagt dette. Det første bene­dik­ti­ner­klos­teret for kvinner tysk­ta­lende områder ble grunn­lagt av Rupert i år 713, og kan frem­deles sees litt nedenfor borgen på Mönch­berg. I år 798 var Karl den Store kommet til makten over største­delen av Europa, og sammen med paven lot han biskopen bli forfremmet til erke­biskop og kirkelig over­hode for hele den tysk­ta­lende delen av sitt rike – samtidig som han ble fyrste over det området som i dag dekker meste­parten Tyrol og Bayern. St Peters kloster står frem­deles, tett inntil Mönch­berg under slotts­borgen. Denne ordningen med fyrste-erke­biskop besto helt til år 1803.

St Peter Klosterkirche, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike


St Peters klos­ter­kirke, klos­teret ble opprin­nelig grunn­lagt i år 696. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Mer om middelalderens Salzburg

Salz­burg nøt godt av privi­le­gier som enerett til utvin­ning og salg av bergsalt, preging av egne mynter og en rett til å drive markeder. Salt­han­delen ga store inntekter, som tiltrakk seg andre handels­folk, med den følge at byen vokste. På 1200-tallet ble det bygd en bymur, som omfattet en byport på den andre siden av elven. Her ble det oppført nye kirker og klostre – den store gotiske fran­sis­ka­ner­kirken sto ferdig i år 1221, og kirken her styrte det meste av utvik­lingen. Rundt 1475 blir bymu­rene utvidet for å favne de nye byom­rå­dene på nord­siden av elven Salzach.

Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Gamle­byen i Salz­burg kan trygt kalles kirkenes by.

Kapitelplatz, Hohensalzburg, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Fra Kapi­tel­platz i Altstadt Salz­burg – banen opp til Hohen­salz­burg kan skimtes til høyre.

Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Salz­burgs Altstadt med kirkene – den livlige gågaten Getreide­gasse ligger innenfor den første husrekken, paral­lelt med elven Salzach.

Goldstrasse, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Mange koser seg i gamle­byens ærver­dige shop­ping­gate Golds­trasse. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Salz­burg – gamle­byen Altstadt sett fra slotts­borgen Hohen­salz­burg – Domkirche i midten, omgitt av Kapti­el­platz nærmest, Domplatz foran domkir­kens tårn­fa­sade og Redi­denz-platz på bortsiden.

Residenz-platz, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Kvelds­stem­ning på Resi­denz-platz i Salz­burgs Altstadt.

Goldstrasse, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Du finner spen­nende galle­rier og bruks­kunst i Golds­trasse i Salz­burgs Altstadt. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Biergarten, Augustiner Brau, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

En fin Bier­g­arten – ølhage – ved Augus­tiner Brau noen hundre meter nedenfor gamle­byen. Foto: Augus­tiner Brau.

Augustiner Brau, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Augus­tiner Braus ølhaller fra år 1621 oser av tradi­sjoner. Foto: Augus­tiner Brau.

salzburg-osterrike-altstadt-augustinerbrau

I Augus­tiner Brau kjøper du mat i en av butik­kene her, og tar den med ut eller til en av ølhal­lene. Foto: Augus­tiner Brau.

Kapuzinerkloster, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Kapuzi­ner­kloster ligger på det ikke spesielt ruvende Kapuzi­ner­berg. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Steingasse, Kapuzinerkloster, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Stein­gasse opp til Kapuzi­ner­kloster er idyl­lisk. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

I Stein­gasse har både høy og lav vandret gjennom århund­rene. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Linzer Gasse, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Linzer Gasse er en trivelig gate, opprin­nelig fra middel­al­deren, rett nord for elven ved Kapuzi­ner­berg. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Mirabelleslottet, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Mira­bel­le­slot­tets flotte park peker mot Domkirche og Hohensalzburg.

Domkirche, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Den barokke Domkirche i sentrum av Altstadt, innviet i år 1628, er enorm.

Fransiskanerkirche, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Den gotiske Fran­sis­kaner-kirkens vakre hoved­alter er i barokk stil.

Fransiskaner-kirche, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Den gotiske Fran­sis­kaner-kirche fra år 1221 var lenge byens største kirke.

Hohensalzburg, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

På slotts­borgen Hohen­salz­burg finner du bygninger fra 1000-tallet til renessansen.

Hohensalzburg, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Gotiske inte­ri­ører i slotts­borgen Hohen­salz­burg. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Hohensalzburg, museum, Salzburg, Altstadt, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Fra utstil­lin­gene i slotts­borgen Hohen­salz­burg. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Hohensalzburgs gotiske kirke, Salzburg, Altstadt, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Fra slotts­borgen Hohen­salz­burgs gotiske kirke. Foto: Tourismus Salz­burg GmbH.

Borgen Hohensalzburg, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Borgen Hohen­salz­burg tar seg godt ut fra alle kanter. Foto: © Tourismus Salzburg.

Wolfgang Amadeus Mozart, Mozarteum, Salzburg, Altstadt, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Wolf­gang Amadeus Mozart ble født i dette huset i år 1756. Foto: © Tourismus Salzburg.

Mozarts Geburtshaus, barndomshjem, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Mozarts barn­doms­hjem er i dag museum åpent for publikum. Foto: © Tourismus Salzburg.

Getreidegasse, Mozarteum, Salzburg, Altstadt, Mozart, Unescos liste over Verdensarven, Tyrol og Salzburg, Østerrike

Mozarts barn­doms­hjem ligger i den trivelig gågaten Getreide­gasse. Foto: © Tourismus Salzburg.