Sibenik er en godt bevart hemmelighet, som ligger flott til ved kysten, midt i mellom Zadar og Split. Sibenik har en liten og trivelig historisk bykjerne med omfattende middelalder-bebyggelse, en festning fra 1400-tallet, og en katedral i gotisk- og renessanse blandingsstil, som er helt enestående i verdenssammenheng. Sibenik med St. Jacobs katedral ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 2000.

Mer om Sibenik

Sibenik er en trivelig liten kystby belig­gende rundt en middel­alder-kjerne der St Jacobs-kate­dralen utgjør et naturlig sentrum og blikk­fang. Øverst i gamle­byen ligger en fest­ning fra 1400-tallet bygd av vene­tia­nerne, på cirka 40 meters høyde. Mellom fest­ningen og havnen med den lange, velstelte havne­pro­me­naden finner du et mylder av smale smug og gammel, godt bevart bebyg­gelse. Den ganske omfat­tende gamle­byen er bilfri. St Jacobs-kate­dralen er anlagt noen meter over havne­pro­me­naden og nærmeste nabo til det stase­lige rådhuset fra 1600-tallet. Mellom det fine rådhuset med renes­sanse­loggia og kate­dralen ligger en plass som benyttes til kvelds­kon­serter, teater­fore­stil­linger, konserter og andre arrangementer.

Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Det gamle rådhuset i Sibenik med renes­sanse-loggiaen, som i dag benyttes som restau­rant, ligger vis-à-vis katedralen.

Sibeniks historiske bysenter

Den livligste delen av Sibe­niks histo­riske bysen­trum ligger i forbin­delse med havne­pro­me­naden. Det er tydelig at Sibenik er populær blant det inter­na­sjo­nale båtfolket – da vi var her i år 2006 lå det en ameri­kansk, klas­sisk havseiler av årgang 1916 her, i tillegg til et stort utvalg moderne havsei­lere og lyst-yatcher. I gamle­byen ved havne­pro­me­naden finnes det en rekke restau­ranter, kafeer, barer og klubber. Utover kvelden blir stem­ningen høy, uten at støy­ni­vået sjenerer. Det er virkelig intimt og hyggelig i smugene og på de små plas­sene her, hvor serve­rings­ste­dene har satt ut stoler og bord i svært male­riske omgi­velser. Du går på mer enn tusen år gamle blank­po­lerte gate­steiner, og er omgitt av hus i kvader­stein fra middel­al­deren. Både kvelds- og natte­livet i Sibenik er livlig.

Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Avslappet langs prome­naden som går langs hele havne­om­rådet foran gamle­byen. Foto: © reisdit.no.

Sibeniks gamleby og St Jacobs katedral

St Jacobs kate­dral har en litt underlig historie. Sibenik er den eldste av byene langs kysten som er anlagt av kroater. Det høres litt merkelig ut, men de fleste gamle byene langs Adria­ter­havs­kysten i Kroatia er faktisk grunn­lagt av grekere eller romere, i århund­rene før, eller rett etter vår tids­reg­ning. Sibenik ble grunn­lagt på 900-tallet av den adelige Subic-fami­lien. Tidlig på 1100-tallet kom byen under Ungarsk styre, som ga byen uavhengig bystatus. Både i år 1116 og år 1387 ble byen angrepet av bystaten Venezia, en mektig handels- og sjøfartsby med viktige økono­miske inter­esser i det østlige Middel­havet. I år 1412 erobret vene­tia­nerne Sibenik, kalte den Sebe­nico og holdt den helt frem til år 1797, da Venezia ble erobret av Napo­leons styrker. St Jacobs kate­dral ble påbe­gynt den 9. april år 1431. Sibenik ble pussig nok utpekt som et erke­bispe­dømme av pave Boni­facio VIII alle­rede i år 1298.

St Jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs kate­dral med sin karak­te­ris­tiske fasade med gotiske vinduer. Foto: © reisdit.no.

St Jacobs katedral

St Jacobs kate­dral ble oppført mellom år 1431 og 1535, og vitner om utveks­ling av ideer om monu­mental kunst og arki­tektur mellom Nord-Italia, Toscana og Dalmatia på 14- og 1500-tallet. De tre arki­tek­tene som etter­fulgte hver­andre i konstruk­sjonen av kate­dralen, skapte en bygnings-struktur uteluk­kende av stein – uten mørtel – og benyttet helt unike teknikker for å konstruere hvel­vene og kuppelen i kate­dralen. Både kate­dra­lens form og deko­ra­tive elementer – som for eksempel en frise bestå­ende av 71 skulp­terte ansikter av byens menn, kvinner og barn på kirkens ytter­vegger – illust­rerer en unik sammen­smel­ting mellom gotikken og renessansen.

St Jacobs, Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs kate­dral med skulp­turen av apos­telen på plassen foran vestfasaden.

Litt om byggingen av St Jacobs katedral

Første bygnings­fase i peri­oden 1431 til 1441 skjedde under over­oppsyn av mesteren Fran­cesco di Giacomo, som begynte med å reise vest­fa­saden og veggene til skipet opp til første gesims, samt de bærende konstruk­sjo­nene til side­ski­pene. Første fase ble utført i nord­ita­li­ensk gotisk stil og omfattet de vest­lige og nord­lige dørene. I år 1441 fikk den dalma­tiske arki­tekten og skulp­tøren Mathei Dalma­ticus oppgaven med å forvandle den i utgangs­punktet enkle basi­li­kaen til et mer impo­ne­rende kirke­bygg. Hans prosjekt ble imid­lertid bare delvis gjen­nom­ført, og besto av en blan­ding av stilene sengo­tikk og renes­sanse. Den tredje og siste bygge­fasen ble utført av den itali­enske arki­tekten Niccolo di Giovanni Fioren­tino, som ivaretok den helhet­lige planen med uteluk­kende bruk av stein uten mørtel gjennom å benytte forgjen­ge­rens metode med å sammen­føye steinblokker.

St Jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs kate­dral med søyle­rekker mellom hoved­skip og side­skip i gotisk stil.

St Jacobs katedral innvies i år 1555

Når kate­dralen innvies i år 1555, har den treskipet basi­lika­form, der både hoved­skip og side­skip ender i apsider (halv­sir­kulær avslut­ning). Tverr­skipet som bærer kuppelen er lite frem­tre­dende. En passasje under det rektan­gu­lære sakris­tiet, som bæres av søyler, leder til dåps­ka­pellet, som er plas­sert mellom den sørligste apsiden og erke­bis­pe­pa­lasset. Hoved­skipet og side­ski­pene er delt av to rekker med gotiske søyler, som har kapiteler deko­rert med plante­mo­tiver. Taket er laget av stein­plater som er lagt i en slags not og fjær-konstruk­sjon, det vil si at hver stein­plate er utformet slik at de passer inn i hver­andre og låser konstruk­sjonen. Denne konstruk­sjonen er unik – vanligvis er dette en utfor­ming som benyttes i treverk. Man tror at bygg­mes­terne har hentet inspi­ra­sjon fra båtbyg­ging. Nord­veggen har en spesiell løve­portal med skulp­turer av Adam og Eva.

St Jacob, katedral-plassen, Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Plassen mellom rådhuset og kate­dralen brukes til blant annet konserter.

St Jacobs katedral, byggematerialer og utsmykning

Kate­dra­lens marmor ble hentet fra øya Brac, mens kalk­steinen ble hentet fra et lokalt stein­brudd. Kate­dra­lens konstruk­sjon krever stein av høy kvalitet for å unngå brudd i sammen­føy­ninger på grunn av vekt og press. Stein­brud­dene hvor bygge­ma­te­ria­lene er hentet, er fort­satt i drift. Resul­tatet er inte­ri­ører med beskjeden dekor, der den unike konstruk­sjonen ligger åpen for alle å se. Koret og alteret er hevet fra skipet, og er tilgjen­gelig via en halv­sir­kulær trapp. Under koret og alteret ligger baptis­te­riet – dåps­ka­pellet. Kirkens indre korre­spon­derer med ekste­ri­øret, og det hvel­vede rund­bu­e­taket er et brudd med gotikken på grunn­planet. Et av særtrek­kene ved denne vakre kate­dralen er frisen av menneske­hoder som er plas­sert i cirka to meters høyde utvendig, hvor 71 av byens borgere, fiskere, hånd­ver­kere, bønder, soldater og barn er avbildet med angi­velig stor portrett­likhet. Vest­fa­saden har en gotisk portal, side­vin­duer og rose­vindu med utsmyk­ning i renessansestil.

St Jacobs-katedralen, Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Det er alltid én som blir Svarteper, også på St Jacobs-kate­dralen i Sibenik. Foto: © reisdit.no.

Kort om Sibenik og omgivelsene

Sibenik ligger inne i en bukt, godt beskyttet av vær og vind. Sibenik er en havneby med en kommer­siell havn og en stor marina for fritids­båter. Byen ligger få kilo­meter fra motor­veien i innlandet. Hoved-innfarts­åren kommer ned bak festingen til plassen ved Franje­klos­teret. Sibenik har flere gamle kirker, som i høyeste grad er sever­dige. I tillegg til fest­ningen fra 1400-tallet i gamle­byen, har byen to eldre fest­ninger belig­gende på høyder bak byen. En fjerde fest­ning ble bygd av vene­tia­nerne på 16–1700-tallet, ved innsei­lingen til bukten.

Sibenik, Den venetianske St. Nicolas-festningen, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Den vene­ti­anske St. Nicolas-fest­ningen som ble bygget på 16–1700-tallet ligger utenfor bukten, ved innsei­lingen til Sibenik.

Innenfor Sibenik fører en naturlig kanal til natur­parken Krka og fosse­fallet ved utløpet av elven Krka. Her er det popu­lært å bade. Du må ellers til Hotell Solaris rett på sørsiden av Sibenik for å finne bruk­bare bade­strender. Også byen Jadrija på nord­siden av sundet som leder inn til bukten der Sibenik ligger, kan by på fine bade­strender. Kyst­veien fra Sibenik til Split, som ligger cirka 80 kilo­meter unna i sørlig retning er en opple­velse, med en mengde mindre steder der turismen er påta­gelig lite merkbar.

Middelalderkirken Santa Barbara, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Mer av den andre fine middel­al­der­kirken Santa Barbara.

Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Sibenik ligger vakkert til ved en bukt ved Adriaterhavet.

Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Sibe­niks gamleby strekker seg fra havne­p­ro­manden opp til fest­ningen fra 1400-tallet.

St Jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs kate­dral ligger midt i gamle­byen ved havnen, under festningen.

Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Du kan utforske smale smug og bratte trapper opp gjennom gamlebyen.

Rådhus, loggia, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Sibe­niks gamle rådhus i renes­sanse­stil med sin fine loggia.

St Jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Sibe­niks St Jacobs kate­dral ligger ved havnepromanden.

St Jacob, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs flotte vest­portal i gotisk stil med figur­re­li­effer. Foto: © reisdit.no.

St Jacobs vestportal, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs vest­portal har en stor­slått bronsedør med reli­effer. Foto: © reisdit.no.

St Jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs kate­dral med det karak­te­ris­tiske tønne­hvel­vede taket – legg også merke til huset foran med vene­ti­anske vinduer i gotisk stil. Foto: © reisdit.no.

St jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Sibe­niks gamleby med St Jacobs kate­dral sett fra festningen.

St Jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs kate­dral med kuppelen på det vesle tverr­skipet, som skimtes over nabo­huset. Foto: © reisdit.no.

St Jacobs katedral, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs kate­drals vest­fa­sade med gotisk portal og rose­vindu sett innenfra.

St Jacobs, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

St Jacobs – et gotisk vindu i vene­ti­ansk stil. Foto: © reisdit.no.

Løveportalen med Adam og Eva, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Den spesi­elle løve­por­talen med Adam og Eva. Foto: © reisdit.no.

Sibenik, Kroatia, st jacob, unesco verdensarv

St Jacobs kate­dral og frisen med 71 portretter av byens innbyg­gere på 1400-tallet omfatter fiskere, bønder, ungdommer og hånd­ver­kere. Foto: © reisdit.no.

St Jacobs, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Koret med alteret i St Jacobs kate­dral befinner seg over baptis­te­riet – dåpskapellet.

Santa Barbara, Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Det finnes flere middel­al­der­kirker i Sibenik – her fra fasaden til Santa Barbara.