Sorrento er en av de vakreste feriebyene i denne delen av Italia. Sorrento ligger ytterst på odden som strekker seg ut mot Capri, sør i Napolibukten. Det spesielle med Sorrento, er at den består av en øvre by og en nedre by. Den øvre delen ligger på platået cirka 50–70 meter over havet, mens det nede, ved foten av klippene, befinner seg en sjarmerende liten ferieby rundt den opprinnelige fiskerlandsbyen, som har eksistert siden romertiden. Sorrento ble oppdaget av engelske og franske turister allerede på 1700-tallet, og har siden den gang vært meget populær som feriedestinasjon.

Sorrento – en av Italias mest populære feriedestinasjoner

Sorrento ble tidlig et obli­ga­to­risk stoppe­sted for 1800-tallets dannel­ses­reiser, gjerne kalt «The Grand Tour». De første turis­tenes begeist­ring for byens vakre belig­genhet, høyt oppe på klippe­pla­tået og med spor etter antik­kens greske boset­ning, førte til at det tidlig ble bygget hoteller her. Siden den gang er Sorrento til en viss grad blitt moder­ni­sert, uten at det har forskjønnet byen nevne­verdig. Sorrento har likevel masser av sjarm, og belig­gen­heten på platået over havet gir en fantas­tisk utsikt over den vakre Napo­li­bukten. Sorrento er et svært popu­lært turistmål, med mer enn 100 hoteller. Det sier seg selv at turist-tett­heten er stor. Byen har cirka 17.000 faste innbyg­gere, som i stor grad lever av turismen. Den trive­lige og male­riske gamle­byen her mengder av smale smug og små plasser, der det er barer, restau­ranter og kafeer, mange av dem med uten­dørs serve­ring. Her ligger også de eldste kirkene.

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Belig­gen­heten til Sorrento med utsikt over Napoli-bukten er nesten ikke til å tro.

Mer om Sorrento

Sorrento er lett tilgjen­gelig både fra Napoli og Pompeii, og hoved­veien herfra til Amal­fi­kysten er berømt for sine vakre utsikts­punkter, kurver og natur­skjønne omgi­velser. Mange benytter også Sorrento som utgangs­punkt for reiser og dags­turer til Napoli, Amalfi, Posi­tano, Capri og Ischia med ferger og hydro­foiler. Merk deg også at det finnes en smal­sporet jern­bane, som daglig går mellom Napoli og Sorrento, via Pompeii. Mange benytter dette elekt­riske toget rundt Napo­li­bukten til eller fra Sorrento eller Napoli, og retur­nerer med ferge eller hydro­foil. Jern­bane­linjen kan by på mange fine utsikts­punkter og anbe­fales for deg som har lyst til å se deg om rundt på Napo­li­bukten. Toget brukes også av mange til å komme seg til og fra Pompeii.

Sorrento og «Grand Tour»

Fra Sorrento er det stor­slått utsikt over Napo­li­bukten, og du kan fra enkelte utsikts­punkter se både Napoli, Vesuv og øya Capri. Sorrento har selv masser av sjarm med flere små, fine bade­strender og en havn for lyst­båter, som er flittig besøkt. Midt gjennom byen går det en kløft gjennom kalk­steins­klip­pene som deler byen i to. Her ligger det ruiner av møller, som en gang var en viktig del av byens næringsliv. Sorrento var et viktig stoppe­sted også på norske kunst­nernes turist­rute på 17- og 1800-tallets ”Grand Tour”. Forfat­tere som Bjørn­stjerne Bjørnson, Camilla Collett og Olaf Bull har vært her. Henrik Ibsen full­førte både ”Peer Gynt” og ”Gjen­gan­gere” her, i henholdsvis 1867 og 1881.

 Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Henrik Ibsen skal etter sigende ha frabedt seg sight­seeing med tøffe-tog i Sorrento.

Litt om Sorrentos historie, kunst og kultur

Sorrento ble grunn­lagt omtrent 700 år før Kristus av Osca­nere, et italisk folke­slag som sammen med Samnitter tradi­sjo­nelt har tilhørt Campania og andre deler av Sør-Italia. Det skal også ha vært tette forbin­delser mellom øya Lipari nord for Sicilia og Sorrento, og man tror at Sorrento kan ha blitt annek­tert som en koloni av grekere fra moder­ko­lo­nien Lipari. Senere ble byen erobret av etrus­kerne, før byen ble innlemmet i det romerske riket år 307 før Kristus, som Surrentum. De fleste av innbyg­gerne i Sorrento talte fort­satt gresk, også etter at byen ble romersk.

Sorrento – vin og sitrusfrukter

Sorrento var i antikken kjent for sin vin, sine appel­siner og sitroner, som ennå ikke var spredt til det øvrige Italia, sin fisk og sine vakre campa­niske rødfigur vaser, en side­gren til gresk rødfigur vase­ma­leri. Funn av mynter fra Massalia (Marseille), Gallia (Frank­rike) og de Balea­riske øyer tyder på omfat­tende handel. De eldste ruinene som frem­deles kan sees i Sorrento, er fra 600 år før Kristus, og kan sees i den sjar­me­rende gamle­byen, der de forskjel­lige lagene av tid er synlig i arki­tek­turen. Du bør få med deg byens kate­dral, kirken Sant’Antonio og klos­teret San Fran­cesco, som har en vakker klos­ter­hage. I gamle­byen må du ha øynene med deg, høyt og lavt. Besøk turist­in­for­ma­sjonen og be om et kart.

 Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Hotell med majes­te­tisk belig­genhet over havne­om­rådet i Sorrento.

Mer om Sorrentos historie i middelalderen

Sorrento ble et erke­bispe­sete cirka år 420. Etter Romer­ri­kets sammen­brudd, ble Sorrento en del av det bysan­tinske Østro­merske riket, etter en kort­varig okku­pa­sjon av ostro­go­tere. Lango­bar­dene, som herjet mye av Sør-Italia på siste halvdel av 500-tallet, beleiret Sorrento, men lyktes aldri å innta byen. I de følgende århund­rene mistet det fjerne Bysants stadig mer makt og Sorrento ble etter hvert et selv­stendig hertug­dømme. Byen hadde stadige konflikter med sin mektige og rike nabo Amalfi, på den andre siden av halvøya. Sorrento var på 700-tallet også i krig med muslimske arabiske Sara­se­nere, men klarte å holde dem på avstand. I år 1133 måtte imid­lertid Sorrento gi tapt for norman­nerne, ved Roger II av Haute­ville i Normandie. Norman­nerne hadde under­lagt seg Sicilia og store deler av Sør-Italia fra begyn­nelsen av 1000-tallet. Norman­nerne var våre fjerne slekt­ninger, tredje eller fjerde gene­ra­sjons etter­kom­mere av Gange-Rolv fra Møre­kysten, som slo seg ned vest i Frank­rike og fikk tildelt hertug­dømmet Normandie i år 911 av den franske kongen, mot at han holdt seg der og – fremfor alt – holdt fred.  Sorrento ble dermed en del av konge­dømmet Sicilia.

 Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Sorrentos belig­genhet har gjort byen til en av Sør-Italias mest besøkte.

Sorrentos historie etter middelalderen

Den 13. juni i år 1558 skulle bli en mørk dag for innbyg­gerne av Sorrento. Otto­manske marine­styrker inntok og plyndret byen som en følge av krigen mellom Tyrkia og Spania, som pågikk på denne tiden. Span­jo­lene kontrol­lerte halve Italia på denne tiden. Byen gjorde opprør mot span­jo­lene i år 1648, men ble åtte år senere rammet av pest. Fra begyn­nelsen av 1700-tallet opplevde Sorrento en økono­misk, sosial og kultu­rell gjen­fø­delse, i og med at velstå­ende utlen­dinger oppdaget byen og gjorde den til et obli­ga­to­risk stoppe­sted under “The Grand Tour”, som enhver euro­peisk aris­to­krat måtte foreta som en del av sin dannelse. Uten å ha besøkt de viktige itali­enske stedene som denne dannel­ses­reisen forut­satte, kunne man simpelthen ikke konver­sere full­verdig med andre av egen stand, og ble ansett som kultu­relt, litte­rært og histo­risk tilbake­stå­ende. Kjente inter­na­sjo­nale forfat­tere som Byron, Keats, Scott, Dickens, Wagner, lbsen, Johann Wolf­gang von Goethe, H.C. Andersen og Nietz­sche var eksem­pelvis her i sine mest produk­tive år.

Litt om Sorrentos museer

Byen har flere fine museer, blant andre to arkeo­lo­giske museer med samlinger helt tilbake til det 7. århundre før Kristus, samt et kunst­mu­seum og et mine­ra­lo­gisk museum.

Museo Archeologico George Vallet

Det arkeo­lo­giske museet ble åpnet i år 1999 i den flotte klas­siske Villa Fondi di Sangro, oppkalt etter arkeo­logen George Vallet. Samlin­gene omfatter funn fra nylig gjen­nom­førte arkeo­lo­giske utgrav­ninger på Sorrento-halvøya, samt gjen­stander fra førhis­to­risk tid til og med romer­tiden. Besø­kende blir ledet gjennom utstil­lin­gene i krono­lo­gisk rekke­følge, fra Gaudo-kulturen i den andre årtusen før vår tids­reg­ning i første etasje. Andre etasje huser funn fra arkaisk tid og funn fra nekro­po­lisen Massa Lubrense, Vico Equense og Sorrento. Her er både kult­gjen­stander og inskrip­sjoner. Det finnes også et utvalg fra Athena-hellig­dommen på Punt Campa­nella. Et av rommene er viet utvik­lingen av Surrentum, med blant annet vaser fra det sjette århundret før Kristus, malt i en rødfi­gur­stil avledet fra gresk vase­ma­leri. Her finnes også gjen­stander fra romer­tiden. Det ble for øvrig bygget flere villaer av romerske aris­to­krater i Sorrento, som visste å sette pris på den vakre belig­gen­heten og utsikten her.

Åpnings­ti­dene er fra 9–13 og 16–19 hver dag unntatt mandag, da museet holder stengt.
Adressen er Piano di Sorrento

Museo Correale di Terranova

Museo Correale di Terranova holder til i den tidli­gere resi­densen til adels­fa­mi­lien Correale di Terranova. Museet ble åpnet for publikum i år 1989, og har utstil­linger som omfatter funn fra romertid og middel­alder. Samlin­gene er fordelt over 23 utstil­lingsrom. Her kan du blant annet se gjen­stander fra arkeo­lo­giske utgra­vinger fra omlig­gende nekro­po­liser og romerske gjen­stander, som for eksempel marmor­støtten av Augustus. Middel­alder-avde­lingen omfatter kirke­kunst fra 800-tallet til cirka år 1200 fra en tidli­gere kate­dral. Det er også en utstil­ling av gjen­stander fra 1500 og 1600-tallet, sammen med male­rier av kunst­nerne Artemisia Gentile­schi og Alfonso Rodri­guez i andre etasje. I tredje etasje finner du mer kunst, her fra 1700 og 1800-tallet, som omfatter blant annet den napo­li­tanske skolen, land­ska­pene fra Posil­lipo-skolen og en samling deko­rativ kunst fra den samme perioden.

Åpnings­ti­dene er fra 9–14 hver dag unntatt tirsdag, da museet holder stengt.

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

I Sorrento har man over lengre tid tilpasset seg topo­gra­fiske forhold.

 Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Sorrento består av lag på lag av historie.

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Selv om meste­parten av Sorrento ligger på platået 40–70 meter over havet, kan du slikke sol og bade i den nedre delen av byen.

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Sorrento er delt av en stor kløft, hvor frem­deles kan se ruinene av de gamle kornmøllene.

 Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Du har ikke sett Sorrento skik­kelig før du har vært nede ved havet.

 Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Fra sentrum av Sorrento, der gamle­byen starter.

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Pano­rama over vakre Sorrento.

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Fra Sorrentos livlige og sjar­me­rende gamleby. Foto: CaSclafani/Wikipedia.

 Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Fra Corso Italia mot Piazza Torquato Tasso. Foto: Jensens/Wikipedia.

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Pano­rama over havnen og Napolibukten.