Split er en historisk by som ligger vakkert til på en odde som vender ut mot Adriaterhavet. Den innerste delen av havneområdet er dominert av keiser Diokletians palass fra romertiden. På hver side av palasset er det historisk bebyggelse og et sant virvar av trivelige smug og trange passasjer fra middelalderen. I Splits historiske bydel finner du bygninger helt tilbake til slutten av 200-tallet etter vår tidsregning. Gamlebyen med keiserpalasset ble i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Årsaken til at Split ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven så tidlig som år 1979, er kombi­na­sjonen av bebyg­gelsen til keiser Diokle­tians sommer­re­si­dens og den bygnings­massen som ble oppført i den tidlige middel­al­deren. Selve keiser­pa­lasset ble bygd helt på slutten av 200-tallet og i begyn­nelsen av 300-tallet. Split er i dag en meget populær ferie­de­sti­na­sjon som følge av dette. Split er dess­uten et viktig trafikk­nute­punkt i regionen med en mengde ferge­ruter til de kroa­tiske øyene, i tillegg til desti­na­sjoner i Italia.
Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Keiser Diokle­tians palass domi­nerer det innerste havneområdet.

Mer om Split i Kroatia

Split er et funn for den kultur­in­ter­es­serte og på mange måter et levende museum. Split ble sann­syn­ligvis grunn­lagt lenge før romer­tiden, kanskje alle­rede 500 år før vår tids­reg­ning. Split antas å være avledet av det greske navnet Aspa­lathos, navnet på en plante som vokser i området. Man vet at grekerne kjente til bukten her, og den stra­te­giske og lune belig­gen­heten gjør det sann­synlig at grekerne opprettet en boset­ning her. Grekerne var de første som kolo­ni­serte Dalmatia, men Split ble ikke urba­ni­sert i samme grad som de greske nabo­byene Epetion og Tragurion. De arkeo­lo­giske funnene fra før Diokle­tian bygde sitt palass gir ikke nok hold for å kunne si noe med sikkerhet.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Split er en vakker histo­risk havneby med omfat­tende bebyg­gelse fra romer­tiden og middelalderen.

Litt om Splits tidlige historie

Romerne nedkjempet dalma­tiske, illy­riske stammer i år 168 før vår tids­reg­ning og innlemmet Dalmatia i Romer­riket. Diokle­tians beslut­ning rundt år 295 etter Kristus om å bygge sitt sommer­pa­lass her ble et vende­punkt for Spala­tium, som romerne kalte byen. Keiser Diokle­tian regjerte Romer­riket fra år 284 til 305 i et såkalt tetrarki, de fire som styrte Øst- og Vest­ro­mer­riket sammen tidlig på 300-tallet etter Kristus. En keiser for hver del av riket, Diokle­tian og Maxi­mianus, og to reser­vekei­sere Gale­rius og Constan­tius, som var klare til å overta, dersom en av keiserne døde eller trakk seg. En medvir­kende årsak til at han bygde palasset i Split og trakk seg tilbake hit, var hans dalma­tiske opphav.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Havnen i vakre Split med Diokle­tians keiserpalass.

Split – litt om Diokletians palass

Diokle­tians palass var en ny måte å bygge resi­denser på – grunn­planen var et såkalt pala­tium castrum – som en militær campus. De ytre bymu­rene former et nesten perfekt rektangel med 216 meters lengde og 175 til 186 meters bredde. De kraf­tige tårnene er romersk militær arki­tektur på sitt beste, kun variert med en loggia med arkader på sørsiden mot sjøen. Den gang palasset ble oppført, var bygnings­kom­plekset et selv­stendig bygg­verk, cirka 6 kilo­meter fra den nærmeste byen, Salona. Palasset har kraf­tige bymurer med fire porter – tre mot land og én mot sjøen.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Arki­tek­to­nisk detalj fra Diokle­tians palass – arkade med korin­tiske søyler.

Diokletians palass – et stykke romersk militær arkitektur

Byens to hoved­gater, Cardo og Decu­manus krysser hver­andre i rett vinkel midt i palasset, som i en mili­tær­leir. Hele palass­byen omfatter mer en 30 tusen kvad­rat­meter og er delt inn i to deler. Den nord­øst­lige delen ble benyttet av vakt­styr­kene og tjenerne, mens keise­rens familie og kirke­byg­gene befant seg på den andre siden av Decu­manus. Bymuren gikk hele veien rundt palasset, og hadde et tårn i hvert hjørne, det høyeste på 4 etasjer. Diokle­tian døde i år 316 og ble grav­lagt i mauso­leet. Sarko­fagen hans forsvant en gang etter at mauso­leet ble en kristen kirke.

Keiser Diokletians mausoleum, Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Keiser Diokle­tians mauso­leum der han ble grav­lagt i år 316. Kirke­tårnet er en senere tilføy­else. Mauso­leet ble omgjort til kirke alle­rede på 300- tallet, og keise­rens sarkofag fjernet.

Katedralen St Domius dedikert til Santa Maria

I dag er mauso­leet en kate­dral, som bærer navnet St Domius og er dedi­kert til Santa Maria. Mauso­leet er nesten full­stendig bevart i dets åtte­kan­tede form, omsluttet av 24 søyler, som er en del av takkon­struk­sjonen. Inte­ri­øret er rundt, med to rekker av korin­tiske søyler og en frise. Over mauso­leet ble det bygget en kuppel, som en gang var kledd med mosa­ikker. Kate­dralen har en skåret port av tre og en preke­stol fra 1200-tallet. Tårnet er fra middel­al­deren, kanskje 1000–1100-tallet. Svært mye av Diokle­tians palass er bevart, og er i dag en arki­tek­to­nisk skatt, som gir et unikt innblikk i romersk arki­tektur. Diokle­tians selv var en forfølger av kristne. Ironisk nok ble hans mauso­leum en av de første kristne kirkene. I kjel­leren er det bevart inte­ri­ører fra tidlig kristen tid.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Split ligger i ly av de høye fjel­lene i innlandet og har et beha­gelig klima.

Litt om byen Split

Split er Kroa­tias nest største by med mer enn 200 tusen innbyg­gere. Split er det admi­ni­stra­tive senteret i regionen Midtre Dalmatia, og den største byen langs Adria­ter­havs­kysten. Områ­dene rundt Split er variert med klipper, svaberg og furu­skoger som vokser helt ned til havet. Kysten består av en rekke lune bukter med ofte fine bade­strender, og en skjær­gård som vrimler av store og små øyer. Split har vært et popu­lært reisemål for norske turister helt siden 1960-tallet. Mange reiste hit til det tidli­gere Jugo­slavia for å seile langs den flotte kysten. Splits opprin­ne­lige havn er i dag avlastet av andre utbygde havne­om­råder, og benyttes av cruise­skip og passa­sjer­båter, og som gjeste­havn for fritids­båter. Bymuren er delvis ombygd og erstattet med en husrekke mot havnen. Rundt Diokle­tians palass står muren som den har gjort i 1700 år.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Pano­rama med fjel­lene i bakgrunnen.

Split og omgivelsene

Split er omgitt av fjell som på det høyeste ruver mer enn 1100 meter over havet. Det finnes et par bade­strender på utsiden av bukten utenfor sentrum. Mange bader også fra svaberg og klipper langs kysten. Det er gode buss­for­bin­delser fra sentrum til de mest popu­lære bade­ste­dene. Split har en mengde gode restau­ranter i alle pris­klasser. Maten i Kroatia er mye lik den du får i Italia, og her ved kysten er tilbudet av fersk fisk og skalldyr omfattende.

Museene i Split

Splits arkeologiske museum

Splits arkeo­lo­giske museum ble etab­lert alle­rede i år 1820, og er Kroa­tias eldste. Samlin­gene som er utstilt omfatter gjen­stander fra forhis­to­risk tid, fra gresk kolonitid, fra romersk tid gjennom tidlig kristen tid fra 300-tallet til tidlig middel­alder frem til 1000-tallet. Mange av funnene er gjort i området rundt bukten innenfor odden hvor gamle­byen befinner seg. Mange av de greske gjen­stan­dene som er funnet, som for eksempel malte vaser fra arkaisk og klas­sisk tid, er gjort i nabo­byen Salona, i dag Solin, rett innenfor Split, i bukten. Museet har også en omfat­tende mynt­sam­ling, skulp­turer, romersk glass, og et meget rikt bibliotek. Adressen er en av hoved­ga­tene, Zrinsko Franko­panska 25, litt opp i byen.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Et ærverdig og nyttig etab­lis­se­ment i et renes­sanse­bygg nær havnen.

The Museum of Croatian Archaeological Monuments

Dette er et museum som omfatter en samling stein­mo­nu­menter og forskjel­lige gjen­stander fra tidlig middel­alder, inklu­sive kirke­kunst, våpen og gjen­stander fra daglig bruk, som for eksempel verktøy. En sjel­denhet er museet epigra­fiske avde­ling, der du blant annet finner en rik samling monu­menter med innhugget skrift og bilder fra før-kristen tid. Her er også forskjel­lige smykker og anheng fra 600-tallet frem til 1400-tallet, ved siden av bysan­tinske mynter. Dette spen­nende museet ligger i nord­østre del av Diokle­tians palass.

Det Etnografiske Museet

Her vises samlinger av folke­kunst, klær, drakter og gjen­stander fra daglig bruk fra hele Dalmatia. Her finnes vevde tøyer, silke­ar­beider og brode­rier typiske for flere regioner og distrikter. Her finnes også samlinger av våpen, treskjæ­ringer, lærar­beider etc. Adresse er Public Square 1.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Split med keiser­pa­lasset og Diokle­tians mauso­leum, i dag kate­dral St Dominus, tilført klokke­tårn rundt år 1100.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Diokle­tians mauso­leum i Split ble omgjort til kirke i tidlig kristen tid – alle­rede på 300-tallet.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Gamle­byen med St Dominus-kate­dra­lens tårn.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Mange besø­kende kommer sjøveien for å oppleve den histo­riske byen Splt.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Split ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1979, på grunn av gamle­byen og restene av keiser Diokle­tians palass fra slutten av 200-tallet.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Keiser Diokle­tians okton­go­nale mauso­leum til høyre, sølv­porten rett frem.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Sølv­porten i Diokle­tians keiser­pa­lass ble bygd får å våre – litt mer enn 1.700 år, så langt.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Stil­blan­ding i gamle Split: En balkong fra barokken, med vene­ti­anske vinduer fra sengo­tisk tid til venstre.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Skjønn­heten finnes i detal­jene – også i gamle­byen i Split.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Gamle­byen i Split har nok av arki­tek­to­niske detaljer å by på.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

En passasje ved en av de opprin­ne­lige byportene.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Klokke­tårn i romansk stil i Splits gamlebyen.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Pano­rama over Split gamleby i retning Adriaterhavet.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Splits rådhus fra år 1443 er bygget i en stram og flott renessansestil.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Slå deg ned og nyt omgivelsene.