Torino i Piemonte er en litt utypisk italiensk by. Torino har nemlig de siste fire hundre årene utviklet seg etter en byplanlegging som er helt unik. Resultatet er et vakkert og kompakt historisk sentrum, med åpne plasser omgitt av barokk arkitektur forbundet med rette gater og arkader. Torino er kjent for sine utsøkte restauranter, praktfulle palasser og flotte museer – og for det berømte likkledet, en av den katolske verdens viktigste relikvier. Deler av Torinos historiske bysentrum ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1997.

Mer om Torino

Torino er meget enkel storby å orien­tere seg i. Hjertet av byen er den store plassen Piazza Castello. Herfra går Via Po i rett linje til plassen Piazza Vitt­orio Veneto ved elven Po. Fra Piazza Castello går også en annen viktig gate, Via Roma, ut fra plassen i nesten rett vinkel på Via Po. Sentrum er enkelt forklart området rundt Piazza Castello og kvar­ta­lene mellom Via Po, Via Roma og elven Po. Via Roma er en meget elegant gate med en mengde eksklu­sive butikker. Brede arkader gjør at Torinos innbyg­gere kan shoppe tørr­skodd uansett værfor­hold. Fortau og søyler av marmor bidrar til Via Romas eleganse. Gaten leder forbi den uhyre vakre plassen Piazza San Carlo, hvor Torinos barokk virkelig får utfolde seg. Mer om de enkelte plas­sene i egne avsnitt. Torino heter Turin på engelsk, tysk og fransk.

Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

En av Torinos mange restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Her ved Porta Pala­tina fra romer­tiden på Piazza Augusta, et stein­kast fra Piazza Castello.

Litt fakta om Torino

Torino i Italia er en av Nord-Italias største byer, et tradi­sjo­nelt senter for indu­stri og kjent for sine mange design­foretak. Mote­merket Kappa er en av Torinos kjente merke­varer ved siden av Fiat, som siden år 1899 har vært tone­an­gi­vende i byen, ikke minst via eierne Agnelli-fami­lien, som også står bak fotballaget Juventus, som spiller i topp­se­rien. Byen er admi­ni­stra­sjons­sen­trum for regionen Piemonte. Den er også et katolsk erke­bispe­sete Det såkalte likkledet i Torino oppbe­vares ikke i den katolske domkirken, som mange tror, men i Palazzo Reale. Navnet Torino kommer fra Tau, et keltisk ord som betyr fjell, lett å forstå om man ser seg rundt. Det itali­enske navnet Torino betyr tilfel­digvis også «liten okse» på itali­ensk, og det reflek­teres i byvå­pe­nets avbild­ning av en gullokse.

Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torino er en stor­slått by med flott belig­genhet ved foten av alpene

Flere fakta om Torino

Torino i Italia kan by på en mengde mulig­heter, uansett om du vil shoppe, eller oppleve stor arki­tektur og kunst. Torino i Italia har en rekke utmer­kede restau­ranter, og fortaus­ka­feer finner du nesten over alt. Det var for øvrig her i Torino i Italia at sjoko­laden, i fast form ble oppfunnet. Byen er velordnet, ren, ryddig og vakker. I Torino i Italia venter mange fine opple­velser for den som er glad i kunst, mote, mat, vin og vakker arki­tektur. Torino har flere markeder, på steder som Porta Palazzo, Corso Sviz­zera og Corso Racco­nigi, samt området der Via Gari­baldi krysser Corso Valdocco.

Torinos Piazza San Carlo, kirkene Santa Cristina og San Carlo, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos Piazza San Carlo med kirkene Santa Cris­tina og San Carlo

Torino – en av de viktige barokkbyene i Italia

Barokk kunst og arki­tektur hadde sitt utspring i Roma. Tempe­ra­ments­fulle kunst­nere som maleren Cara­va­ggio og arki­tekten Borro­mino skapte kunst og arki­tektur for evig­heten på begyn­nelsen av 1600-tallet i den evige stad, Roma. Torino ble imid­lertid også en viktig by for barokk arki­tektur. Frem til cirka år 1550 var Torino en middel­al­derby basert på en 1500 år gammel byplan fra romer­tiden. I år 1563 flytter imid­lertid en fransk hertug av det selv­sten­dige hertug­dømmet Savoy (Savoi) sin resi­dens fra franske Cham­béry til Torino. Det innebar plut­selig at Torino fikk et økono­misk grunnlag for varig vekst, som savner side­stykke i Italia. Hertugen Emma­nuele-Phili­berto igang­satte et omfat­tende bygge­pro­gram og hans etter­kom­mere enga­sjerte dyktige arki­tekter til å gjen­nom­føre sine planer gjennom 1600- og 1700-tallet. Andre viktige barokk-byer ut over Roma og Torino er Napoli og Venezia.

Piazza San Carlo, Santa Cristina, Filippo Juvarra, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Fasaden på kirken Santa Cris­tina er et prakt­stykke barokk arki­tektur, som du finner på plassen Piazza San Carlo, også kalt Torinos penstue.

Mer om Torino og barokken

Flere berømte barokk-arki­tekter er spesielt knyttet til Torino, Amadeo Caste­la­monte (1610–1683) Guarino Guarini (1624–83) og Filippo Juvarra (1678–1736). Deres bygninger ble oppført både i og utenfor Torino, som en del av Sovay-hertu­genes byggeprogram.
La oss begynne i Torinos sentrum, med en av bygnin­gene som er tegnet av Guarino Guarini. I tilslut­ning til byens Duomo, kate­dral, fra 1400-tallet ble det besluttet at det skulle bygges et kapell til oppbe­va­ring av det berømte likkledet, som Jesus i følge tradi­sjonen ble svøpt med etter at han ble tatt ned av korset. Kledet har på mystisk vis et avtrykk av ansikts­trek­kene til en manns­person. Dette Cappella della Santis­sima Sindone (det hellige likkle­dets kapell) ble over­tatt av Guarini da den opprin­ne­lige arki­tekten døde. Bygningen var ferdig opp til taket, og Guarini var derfor bundet til en grunn­plan med åtte pilarer. Guarini bryter alle regler, inkor­po­rerer den tidli­gere planen i en ny dristig form og dermed skriver seg inn i arkitekturhistorien.

Piazza Castello, San Lorenzo, Palazzo Reale, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Piazza Castello med San Lorenzo til venstre, Palazzo Reale i grått til høyre, med campa­nilen til duomo og Cappella della Santis­sima Sindone bakenfor.

Severdigheter rundt Piazza Castello

Piazza Castello er omgitt av flere viktige bygninger, Palazzo Reale, Armeria Reale, Duomo, kirken San Lorenzo og Palazzo Madama. Palazzo Reale var resi­densen til Savoy-hertu­gene fra 1658 er tegnet av Amadeo Caste­la­monte med fantas­tiske inte­ri­ører, over­dådig deko­rert med takma­le­rier og malte paneler omgitt av forgylte rammer og stuk­katur. Palasset er åpent for publikum. Armeria Reale ligger i en av palas­sets fløyer og inne­holder en omfat­tende våpen­sam­ling, helt tilbake fra etrus­kisk og romersk tid, i omgi­velser som kan ta pusten fra noen hver. Juvarra tegnet innred­ningen til en av salene, Galleria Beaumont.

Mer om Piazza Castello og severdigheter

Armeria Reale huser også en samling av illust­ra­sjoner og manu­skripter, blant annet et selv­por­trett av Leonardo da Vinci. Duomo er Torinos eneste renes­sanse­bygg – og det er i seg selv bemer­kel­ses­verdig. Middel­al­deren ble så og si avløst av barokken her, mens renes­sansen i det øvrige Italia har satt tyde­lige spor. Toppen på Duomos kampa­nile – tårnet – er utformet av Juvarra. Innerst til høyre i Duomo finner du kapellet med likkledet. Likkledet ble sist vist våren år 2010, under enorm media-oppmerk­somhet med paven til stede. 

Enda mer om severdigheter rundt Piazza Castello

Kirken San Lorenzo er også tegnet av Guarini Guarino. Her tegner han en åtte­kantet tambur med kuppel som han gjentar med ny kuppel over ny åtte­kantet tambur med en lanterne på toppen. Løsningen skaper stor oppmerk­somhet, ikke minst på grunn av alt lyset som slippes inn. Inte­ri­øret har repe­te­rende palla­di­anske motiver, vakkert deko­rert og med fantasi­full mate­rial- og farge­bruk. San Lorenzo bør du ta deg tid til å se. Palazzo Madama ble tegnet av Filippo Juvarra i en strin­gent klas­si­sis­tisk barokk stil inspi­rert av Versailles, og oppført i peri­oden 1718–21 på med en middel­alder-struktur på baksiden. I annen etasje i palasset er det et aldeles utmerket Museo Civico d’Arte Antica, med samlinger som omfatter gresk og romersk kunst fra årtu­senet før vår tids­reg­ning til det 19. århundre, herunder renessansekunst.

San Lorenzo, Guarini Guarino, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

San Lorenzo er tegnet av Guarini Guarino og har en dristig kuppelløsning.

Flere severdigheter i sentrum – Piazza San Carlo

Piazza San Carlo er kanskje Torinos vakreste plass. I den den sørlige enden av plassen ligger to barokke tvil­ling-kirker, Santa Cris­tina og San Carlo, som markerer starten på hoved­gaten Via Roma. San Carlo ble grunn­lagt i år 1619 og sto ferdig i år 1635, mens Santa Cris­tina ble full­ført i år 1639. Nesten 80 år senere utformer Filippo Juvarra den fasaden vi i dag ser, blant annet med en skulp­tur­gruppe, som skaper en livfull og elegant helhet. Midt på Piazza står en flott rytter­statue som presen­terer den første Savoy-hertugen Emanuele Fili­berto, “grunn­leg­geren” av barok­kens Torino og etter­hvert et symbol for byen. Nord­vest på plassen finner du et elegant magasin, Galleria San Frede­rico, med et stort utvalg eksklu­sive butikker innen klær, vesker, lærar­tikler, parfyme etc. Rundt plassen finner du også flere eksklu­sive kafeer hvor byens bedre­stilte gjerne møtes.

Piazza San Carlo, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Italias piaz­zaer er samlings­steder for både gammel og ung. På Piazza San Carlo er Savoy-greven Emma­nule i ferd med å gi uttrykk for hva han synes om skating.

Flere severdigheter i sentrum – Palazzo Carignano

Palazzo Carig­nano regnes som et av Guarini Guarinos viktigste verk. Det ble bestilt av fami­lien Carig­nano i begyn­nelsen av 1670-tallet og sto ferdig i år 1681. I dette palass­bygget får Guarini utløp for sine mate­ma­tiske fanta­sier og skaper en plas­tisk fasade med buet form, som bryter med Torinos rette gateløp. I tillegg er et tungt fami­lie­våpen satt som krone på fasaden, for å gi hoff­byg­ningen auto­ritet. Palazzo Carig­nano vakte enorm oppsikt blant samti­dens arki­tekter og ble type­mo­dell for en rekke bygg i denne delen av Italia. Palasset er åpent for publikum og huser Museo Nazio­nale del Risorgi­mento. Risorgi­mento er beteg­nelsen på den epoken der de itali­enske patrio­tene gjennom 50 år kjemper for å frigjøre hele Italia fra fremmed styre, noe som endte med Italias samling i år 1870. Museets samling omfatter male­rier, fotos og doku­menter som forteller denne historien.

Piazza San Carlos, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Piazza San Carlos sett fra motsatte sid, medt­vil­ling­kir­kene i ryggene

Litt om Torinos museer

Torinos Museo Egizio (Egyp­tiske museum) omfatter en av verdens viktigste samlinger av egyp­tiske gjen­stander. Egypt ble erobret under Napo­leons felttog på slutten av 1700-tallet, og franske mili­tære tegnere var de første som doku­men­terte pyra­mi­dene, sfinxen og temp­lene, slik at samti­dens Europa fikk et glimt av denne stor­slåtte kulturen. Bernardo Drovetti fra Piemonte var stasjo­nert i Egypt i 1798–99 og tok med seg ganske omfat­tende mengder med skulp­turer, papyrus, tempel­in­te­ri­ører, vegg­ma­le­rier og kunst, uten å spørre noen om lov, for å uttrykke det slik. I samlingen finnes også en komplett liste over Egypts faraoer, som er grunn­laget for arkeo­lo­giens krono­logi, utar­beidet på Ramses IIs tid. I den samme bygningen, Acca­demia delle Scienze, for øvrig også tegnet av Guarino, finner du Galleria Sabauda. Mer om det i neste avsnitt.

Mer om Torinos museer – Galleria Sabauda

I Galleria Sabauda finner du hertug-fami­lien Savoys kunst­sam­linger gjennom 4 århundrer, påbe­gynt på 1400-tallet. Resul­tatet er virkelig oppsikts­vek­kende; her er renes­sanse­kunst fra hele Europa, med flamske mestere som blant andre Rembrandt, Van Dyck og Van Eyck, i tillegg til itali­enske mestere som Mantegna, Bellini og Veronese – og dess­uten til barokk­mestre som Poussin og Lorrain. I tillegg finner du omfat­tende samlinger av malere fra Piemonte. Samlin­gene er arran­gert etter forskjel­lige skoler og kunst­his­to­riske epoker.
Enda litt mer om Torinos museer – Pina­co­teca Giovanni e Marella Agnelli
Dette museet huser samlin­gene til Fiat-konser­nets grunn­legger, Giovanni Agnelli og hans kone Marella. Museet holder til i en gammel fabrikk­byg­ning for produk­sjon av Fiat, og omfatter 25 sentrale verk i samlingen, fra 1700- til 1900-tallet, som for eksempel Canal­etto, Picasso, Matisse og Modig­liani. Du vil også kunne se vandre-utstil­linger i museet.

Torinos tårn – Mole Antonelliana

Når man ser fotos av Torino, så ruver et karak­te­ris­tisk spir med at firkantet tårn som base opp fra byens bebyg­gelse. Man tenker gjerne at det tilhører byens kate­dral, men slik er det ikke. Mole Anto­nel­liana ble opprin­nelig bygd som en syna­goge(!), men ble isteden innredet for å huse Museo Risorgi­mento, (som nå er i Palazzo Carig­nano), da det sto ferdig i år 1897. Tårnet er 167 meter høyt, og var i sin tid verdens høyeste bygning. I dag huser bygningen et kino­mu­seum, ved siden av å være Torinos fremste landemerke.

Palazzo Stupinigi, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Stupinigi er et enormt jakt­slott tegnet av Filippo Juvarra. Palasset ligger ni kilo­meter utenfor sentrum av Torino.

Severdigheter utenfor sentrum av Torino

Stupinigi-palasset

fra år 1720 er et av Italias flot­teste jakt­slott, tegnet av arki­tekten Filippo Juvarra. Det enorme jakt­slottet befinner seg en snau mil sørvest for Torino og er åpent for publikum. Hoved­byg­ning er trinnvis oppbygd med en kuppel kronet av en hjort, mens de lave fløyene stråler ut i mange armer. Både ekste­ri­ø­rene og inte­ri­ø­rene er prakt­fulle, og abso­lutt verd turen ut.

Basilica di Superga

Basi­lica di Superga regnes som ett av Filippo Juvarras viktigste arbeider. Denne sobre kirken ble påbe­gynt i år 1717 og full­ført i år 1731. Med sin flotte belig­genhet på en åskam mot alpene, troner den slanke, høye barokk-kirken elegant mot bakgrunnen i fargene gult og hvitt. En domi­ne­rende, høy kuppel flan­kert av to typiske, barokke kapell­tårn forsterker byggets verti­kale linjer. Kuppelen i kombi­na­sjon med den elegante porti­koen med tempel­gavl og korin­tiske søyler, leder tanken hen til Pant­heon i Roma, noe som kan ha vært Juvarras forbilde. Du vil herfra ha en feno­menal utsikt over Torino.

Museo dell’Automobile

Dette kjente auto­mo­bil­mu­seet ligger noen få kilo­meter utenfor Torino og har en flott samling vete­ran­biler. Museet ble grunn­lagt i år 1933 og har gjennom nesten 80 år hatt tilgang til en mengde klas­siske biler. Den første bensin­drevne bilen som ble produ­sert i Italia er i samlingen, det samme gjelder den første Fiat som noen sinne ble laget. Her er også tidlige modeller av Bugatti, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo og Isotta.

Palazzo Reale, Piazza Castello, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos konge­lige slott, Palazzo Reale på Piazza Castello i sentrum

Piazza Castello, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos Piazza Castello er den viktigste plassen i Torinos sentrum. Her finner du blant annet den tidli­gere konge­re­si­densen Palazzo Reale, til høyre på bildet

Porta Palatina, Piazza Augusta, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Porta Pala­tina fra romer­tiden ligger ved Piazza Augusta

duomo, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Duomo er Torinos eneste renessansebygning

Mole Antonelliana, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos fremste lande­merke er Mole Anto­nel­liana fra 1879

Palazzo Madama, Piazza Castello, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos Palazzo Madama ved Piazza Castello er tegnet av den berømte arki­tekten Juvarra

Juvarras, Palazzo Madama, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Fra en av Juvarras elegante trapper i Palazzo Madama

Palazzo Madama, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Palazzo Madama er kjent for sine elegante interiører

Palazzo Madama, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Mer eleganse fra det stil­fulle Palazzo Madama

Palazzo Madama, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Bak Palazzo Madama finner du denne middel­al­der­byg­ningen i gotisk stil

San Lorenzo, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Den berømte kirken San Lorenzo ser ut som en bygård med tårn

San Lorenzo, Guarino Guarini, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

San Lorenzos gjen­non­førte kuppel av Guarino Guarini

Palazzo Carignano, Guarini Guarino, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos Palazzo Carig­nano regnes som et av Guarini Guarinos viktigste verk

Piazza Vittorio Veneto, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Piazza Vitt­orio Veneto ned mot elven

Ponte Regina Margherita, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Ponte Regina Marghe­rita går over elven Po fra Piazza Vitt­orio Veneto

Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

På motsatt side for Piazza Vitt­orio Veneto finner du Chiesa della Gran Madre di Dio

Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Likkledet i Torino bærer angi­velig portrettet av Jesus

Chiesa del Carmine, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Inte­riør fra kirken Chiesa del Carmine av Juvarra 1732–35

Basilica di Superga, Juvarra, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Basi­lica di Superga er grav­kirke for Savoy-fami­lien og tegnet av Juvarra

Basilica di Superga, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Inte­ri­øret i Basi­lica di Superga er i en lys blå farge

Art Noveau, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torino kan også by på litt Art Noveau