Tournai er en ytterst sjarmerende by med om lag 70 tusen innbyggere beliggende i den vestlige delen av Belgia. Tournai er imidlertid fransktalende og administrativt tilhørende Vallonia, som utgjør Belgias østlige og mindre velstående del, uten at det merkes i Tournai. Tournais markedsplass er byens hjerte og møteplass for både innbyggere og besøkende. Tournai er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Tournai – en av de historiske byene i Belgia

Plassen domi­neres av Tour­nais’ mektige ”Belfry”, tårnet som er alle Belgias byers symbol på makt og rikdom. Rundt plassen finnes det en mengde kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring, og her er det et yrende folkeliv. Tournai har et meget vel funge­rende info­system for byens sever­dig­heter. Over alt i sentrum er det plas­sert spesi­elle numme­rerte tavler, slik at du i ro og mak kan rusle rundt og lære om byens histo­riske utvik­ling. Tournai var bebodd alle­rede under romer­tiden. Nylig gjen­nom­førte arkeo­lo­giske utgra­vinger har avdekket mange spen­nende funn, som er å se i byens arkeo­lo­giske museum. Du finner en liste over byens øvrige museer nederst i guiden.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Tour­nais Belfry – presti­sje­tårnet – står øverst på markedsplassen.

Mer om Tournai

Tour­nais markeds­plass er omkranset av hus i barokk stil. Meste­parten av denne bebyg­gelsen ble ødelagt av bombing under den andre verdens­krig, men er møysom­melig bygd opp til origi­nalt utse­ende. Dette bidrar til at byen har et svært sjar­me­rende preg og at det ikke finnes et eneste moderne bygg, ei heller høyhus. Tournai har used­vanlig mange kirker i nærheten av sentrum – ikke alle er like godt vedli­ke­holdt – og et par er simpelthen stengt. På markeds­plassen og i gatene rundt finnes det mange forret­ninger og et stort utvalg av barer, kafeer og restauranter.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

De fire kraf­tige tårnene til Cath­é­drale Notre Dame de Tournai og Belfry til høyre.

Mer om Tournai og den vakre katedralen

Tournai er en av Belgias eldste byer. Den enorme kate­dralen, Notre Dame de Tournai, ble påbe­gynt på 1100-tallet, bygget oppå vesentlig eldre rester av en tidli­gere kirke. Dagens vakre kate­dral i romansk og gotisk stil er på Unescos liste over Verdens­arven. De fire kraf­tige tårnene rager høyt over byens øvrige tak og gir, sammen med ”Belfry”, Tournai en lett gjen­kjen­nelig profil. Tournai har siden 500-tallet vært en diokese, det vil si at byen alle­rede da hadde en egen biskop og var en del av den romerske katolske kirken. Våre fjerne forfedre, vikin­gene, raidet byen i siste halvdel av 800-tallet.

Cathédrale Notre Dame de Tournai, Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Den enorme Cath­é­drale Notre Dame de Tournai er bygget både i romansk og gotisk stil.

Mer om skattene i Cathédrale Notre Dame de Tournai

Da vi besøkte Tournai i år 2006 var kate­dralen dess­verre stengt for reno­ve­ring. Kirken har en samling used­vanlig gamle skatter, hvorav et edel­stens­be­satt kors for kort tid siden ble fraranet kate­dralen av væpnede menn. Kirkens romanske skip i norman­nisk romansk stil har helt unike kapiteler, bestå­ende av parvise svaner som bøyer halsene om hver­andre.  Kate­dralen inne­holder uerstat­te­lige kirke­skatter i form av reli­kvie­skrin, deko­rerte paneler, alter­tavler, ikoner, skulp­turer og malerier.

Rubens, Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Rubens’ drama­tiske maleri i Cath­é­drale Notre Dame de Tournai.

Blant annet er Rubens «The Deli­verance of Souls» fra år 1635 og Martin de Vos (1532–1603) «Fødselen» å se i tran­ceptet – tverr­skipet, i tillegg til den flotte femdelte alter­tavlen av Mathieu Van Nègre. Kate­dralen har vært tilknyttet et stort kloster. Klos­ter­hagen kan frem­deles sees på nord­siden. Utgrav­ninger på 1970-tallet i St Piat-kirken i Tour­nais avdekket krypten fra en tidli­gere kirke fra 500-tallet. Her fant man en kvinne som var grav­lagt med to vakre øredobber av bysan­tinsk opphav og et hals­bånd av slepne glass­frag­menter. Cath­é­drale Notre dame har et eget museum, «The Trea­sury» – Skatte­kam­meret, hvor du kan se den gamle kirkekunsten.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Fra torget i gamle­byen i Tournai – mye ble ødelagt her under krigen og er samvit­tig­hets­fullt restaurert.

Musée de Beau Arts

Du bør også besøke Musée de Beau Arts, som er tegnet av den berømte belgiske arki­tekten Victor Horta og åpnet i år 1928. Museet har en utrolig fin samling av både lokale og inter­na­sjo­nale kunst­nere, som renes­sanse-kunst­nerne Robert Campin, Rogier van der Weyden, Jan Gossart og en av kunst­nerne i Breugel-fami­lien. Flere av dem hadde tilknyt­ning til Tournai. Her finnes også verk av 16- og 1700-talls­mest­rene Snyders, Rubens, Jordaens, Watteau og Piat-Sauvage. Impre­sjo­nis­tene er også repre­sen­tert med Manet, Monet, Seurat, Van Gogh og Ensor.  En egen sal er reser­vert for kunst­nerne Gallait, Pion, Dumoulin, Leroy, Grard, alle fra Tournai. Pluss mye mer. (Flere av byens fine museer er listet opp nedenfor.)

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Det vakre rådhuset i Tournai er omhyg­gelig restauert etter å ha blitt skadet under alli­erte bombe­tokt under Den andre verdenskrigen.

Et hotell-tips:

Vi bodde på det meget hygge­lige og stil­fulle Hotel Alcan­tara, som bød på en god frokost og mulig­heter for parke­ring i privat avlåst garasje. Hotellet er stilig innredet etter René Magrittes forskjel­lige kunst­verk. Rommet vi bodde på het Ceci n’est pas une Pipe, og var 100% røykfritt.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Denne vakre alter­tavlen fant vi i Eglise Saint-Jacques.

Tournai har følgende øvrige museer å by på:

Musée d’Ar­ché­o­logie
Musée d’Armes et d’His­toire Militaire
Musée de Folklore
Musée d’His­toire Natu­relle et Vivarium
Musée d’His­toire et des Arts Décoratifs
Musée de la Tapis­serie et des Arts du Tissu

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Markeds­plassen med det flotte rådhuset til høyre.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Et ualmin­nelig flott kjøp­mannshus ved Tour­nais markeds­plass, forbil­ledlig restau­rert etter krigen.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Kate­dra­lens romanske apside.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

En blan­ding av romansk og gotisk arki­tektur i Cath­é­drale Notre Dame de Tournai – her gotisk ved vestfasaden.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Nok en flott fasade ved Tour­nais markeds­plass – en blan­ding av renes­sanse og barokk, såvidt vi forstår.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

En romansk kirke fra 1000-tallet, St Quentin, ved markedsplassen.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Man blir rett og slett lettere til sinns av å være i vakre omgivelser.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

St Quentin og litt av den øvrige bebyg­gelsen nederst på markedsplassen.

Eglise Saint-Jacques, Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Den gotiske Eglise Saint-Jacques, bygget mellom år 1153 og 1167, ligger 2 minut­ters spasertur fra markedsplassen.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Eglise Saint-Jacques har noe så uvanlig som et malt tønne­hvelv, romansk trifo­rium og vindus­rekke over sideskipene.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Glass­ma­le­riene i Eglise Saint-Jacques er ikke å forakte, de heller.

Tournai, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, gourmet, gamleby, gotikken, renessansen, barokken, Vallonia, Belgia

Cath­é­drale Notre Dame de Tournai ruver i gamlebyen.