Venezia er kanalenes by, og det i et omfang som er vanskelig å forstå, før man selv har besøkt byen. Venezia er anlagt på 118 øyer og små holmer i en lagune. Venezia er en meget spesiell by å vandre rundt i, ettersom du hele tiden møter kanaler og små broer du må over for å komme til neste kvartal. Under broene ferdes gondoler med turister på byens vannveier, og det hele fortoner seg temmelig fremmedartet, men kanskje likevel litt som forventet.

Mer om Venezia

Det er heldigvis flere grunner til å besøke Venezia, enn ikke å gjøre det. For det er mange grunner til å la være: Byen er en eneste stor turist­felle, det er svært dyrt her, turismen fortrenger stadig de fast­bo­ende, Venezia er stedvis skitten og ustelt, Marcus-plassen er full av duer, det koster penger å sette seg ned på en av kafeene på Marcus-plassen – fordi kafeen har enga­sjert musi­kere som skal ha betalt, etc. Likevel: Hvis du er inter­es­sert i kunst, historie og arki­tektur, så har denne byen mektige inntrykk å by på – Venezia er simpelthen ikke til å komme utenom, dersom du skal forstå Europas utvik­ling. Venezia ble grunn­lagt midt på 400-tallet på øyer i Laguna di Veneta, angi­velig av mennesker som flyktet fra huner­kongen Attilas herjinger. Her sørger flo og fjære frem­deles for at vannet i kana­lene i byen mer eller mindre skiftes ut daglig. Spring­floen kan være sterk, og over­svømme hele Marcus-plassen, som vanligvis ligger et par meter over havet. Byen er funda­men­tert på lagu­nens små øyer og titu­senvis av trestokker som er banket ned grunnen. Disse er gjennom århund­rene blitt forsteinet, og råtner ikke. Venzezia synker ikke ned i havet, som mange tror.

Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Første gang du kommer til Marcus-plassen glemmer du aldri.

Viktig om Venezia

Det er tre måter å ankomme Venezia på; med tog, med båt eller med bil/buss. Hvis du skal få et skik­kelig utbytte av Venezia, så trenger du minst tre over­nat­tinger. Mange kommer hit på dags­ut­flukt, og da blir man nødt til å velge bort mye. Vi presen­terer her de viktigste sever­dig­he­tene, stedene og byde­lene. Du bør også få med deg glass­blåser-øya Murano, hvor det har vært produ­sert glass­varer av ypperste kvalitet siden tidlig middelalder.

Venezia og Piazza San Marco – bedre kjent som Marcus-plassen

Marcus-plassen er et must for alle besø­kende. Her finner du den mektige og merke­lige Marcus-kate­dralen, et for oss nord­menn noe frem­med­artet mester­verk innen bysan­tinsk arki­tektur fra 1000-tallet. Marcus-plassen er ellers omgitt av en rekke bygg som har skrevet seg inn i arki­tek­tur­his­to­rien. Vegg i vegg med Basi­lica di San Marco finner du det vakre Doge­pa­lasset – Palazzo Ducale – som ble grunn­lagt på 800-tallet, men som gjen­nom­gikk en omfat­tende ombyg­ging på 1300- og 1400-tallet.

Palazzo Ducale – Doge­pa­lasset fra 1300-tallet ligger vegg-i-vegg med Marcus-kate­dralen. Foto: © reisdit.no.

Inntil for få år siden var man ikke klar over at palas­sets fasade besto av marmor av to farger, satt i mønster. Dette på grunn av lang­varig foruren­sing. Over­ras­kelsen var både stor og gledelig da møns­teret i kontrasten mellom hvit og rosa marmor ble synlig. Bygningen er et mester­verk i gotisk stil – søyle­ar­ka­dene i grunn­eta­sjen er supplert med en ny arkade i etasjen over, hvor det er satt to gotiske buer for hver bue på grunn­planet. Slik skapte man en effekt av at hele palasset svever.

Basilica di San Marco - Marcuskatedralen, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Basi­lica di San Marco – Marcus­ka­te­dralen – et frem­med­artet bysan­tinsk kirke­bygg fra 1000-tallet. Foto: © reisdit.no.

Mer om Marcus-plassen

På Marcus-plassen finner du flere andre inter­es­sante bygninger. Kampa­nilen som ruver på plassen, ble gjen­opp­bygd etter at den gamle raste sammen i år 1902. Klokke­tårnet Torre dell’Orologio til venstre for Marcus-kate­dralen er fra renes­sansen, bygget i årene 1496–99. Ved de to løve­søy­lene finner du biblio­teks-bygningen Libreria Sanso­vi­niana fra år 1537 i renes­sanse­stil, tegnet av Sanso­vino, og rundt hjørnet mot havnen byens mynt­verk Zecca,også tegnet av Sanso­vino og påbe­gynt i år 1537. Fort­setter du cirka hundre meter i denne retningen, med ryggen til Doge­pa­lasset, finner du sagn­om­suste Harry’s Bar rett etter en liten bro.

Libreria Sansoviniana, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Sanso­vinos berømte bibliotek Libreria Sanso­vi­niana ved Markus­plassen – legg merke til søylen med løven. Foto: © reisdit.no.

Plassen er ellers omgitt av store kontor­byg­ninger, Procu­ratie Vecchie og Procu­ratie Nuovo. Den først nevnte ble bygd alle­rede på 1100-tallet i to etasjer og ombygd på 1600-tallet til tre etasjer, omtrent samtidig som Procu­ratie Nuovo ble ferdig­stilt. Bygningen mellom de to fløyene er fra begyn­nelsen av 1800-tallet, og huser det sever­dige kunst­mu­seet Museo Correr, med blant annet kunst fra middel­al­deren og renes­sansen. Mer om Basi­lica di San Marco i egne avsnitt nedenfor.

Bydelen San Polo ved Rialto-broen

Hvis du spaserer fra Marcus-plassen må du over Ponte di Rialto for å komme over i bydelen San Polo. Denne stein­broen erstattet en tidli­gere trebro i år 1591 og var inntil midt på 1800-tallet den eneste broen over Canal Grande. Denne broen var meget viktig. Trafikken mellom Marcus-plassen og markeds­plassen Rialto, dit du kommer når du går over broen, var livlig. Hit kom adelen og de velstå­ende for å kjøpe silke og krydder, avtale handler, tinge skips­laster, inngå kontrakter og låne penger. Shake­speares Shylock hadde sin bod her, hvor han lånte ut beløp til ågerrente.

Rialto-broen, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Rialto-broen over Canal Grande – en båttur på Canal Grande er et MUST! Foto: © reisdit.no.

Rialto – kirker og renessansekunst

Plassen Rialto er omgitt av to kirker, San Giacomo, som anses å være byens eldste, og San Giovanni Elemo­si­nario. Begge kirkene ble i middel­al­deren besøkt av dogen to faste dager i året – lang­fredag og aske­onsdag, som for å fastslå markeds­plassen Rialtos betyd­ning og seriø­sitet. I dag er det en annen type marked her. Langs arka­dene ved plassen rigges det hver formiddag opp boder for salg av ferske matvarer, grønn­saker, frukt og spesia­li­teter. Du bør besø­kene kirkene i denne bydelen, både de tidli­gere nevnte og San Cassioano inne­holder sjeldne renes­sanse­verk av kunst­nere som Veronese, Tinto­retto og Tiepolo. Du vil også ha stor glede av å rusle rundt i gatene her. Det finnes flere plasser hvor du kan ta en hvile­pause. Rialto er avledet av rivo­altus, som betyr høy bredde, og var stedet der den første bebyg­gelsen ble anlagt, kanskje så tidlig som på 400-tallet.

San Giorgio Maggiore, Palladio, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Utsikt fra Marcus-plassen til den vakre kirken San Giorgio Maggiore med fasade og inte­ri­ører av Andrea Palladio. Foto: © reisdit.no.

Kirkeskatter mellom bydelene Rialto og Dorsoduro

Fra San Polo kan du spasere ned til Dorso­duro via plas­sene Campo San Polo og Campo di Frari. Begge disse plas­sene har sever­dige kirker. Hvis du måtte velge mellom én av dem, ville sann­syn­ligvis Santa Maria Gloriosa dei Frari vært det mest givende – her kan du nemlig se en gotisk fran­sis­ka­ner­kirke med kunst i verdens­klasse, samt et bevart tilhø­rende kloster med bygninger av Sanso­vino og Palladio, den sist nevnte kanskje den største av alle renes­sanse-arki­tekter. Som om ikke det var nok, finner du Tizians «Marias Himmel­fart» fra år 1518 og «Madonna di Ca’Pesaro» fra år 1526, samt en alter­tavle, «Madonna og Barnet» av Giovanni Bellini fra år 1488. I tillegg har kirken svært vakkert deko­rerte interiører.

Dorsoduro og den livlige plassen Campo Santa Margherita

Herfra er det to stein­kast til den vesle broen som leder deg over til bydelen Dorso­duoro og den trive­lige og store, åpne plassen Campo Santa Marghe­rita. En av de mest inter­es­sante sever­dig­he­tene i denne bydelen er Ca’Rezzonico, et palass som huser museet for Venezia anno 1700-tallet med et rekon­struert apotek i annen etasje. Å beskrive dette palas­sets inte­ri­ører som over­då­dige, ville vært et under­state­ment av dimen­sjoner. Her er i tillegg fresker og male­rier av kjente renes­sanse­kunst­nere, som Canal­etto, Guardi og Tiepolo, bare for å ha nevnt noen. Du bør rusle litt rundt både i gatene og langs kana­lene her. På Campo Santa Maria er det også marked om formid­dagen. Om kvelden får plassen en helt annen karakter, for da kommer studen­tene fra den nærlig­gende univer­si­tets­byg­ningen Ca’Foscari, et gotisk palass fra år 1443. Noen kvar­taler lenger ut i Canal Grande finner du et annet prakt­fullt kunst­mu­seum, Gallerie dell’Ac­ca­demia med kunst i den abso­lutte verdens­klasse. Museet ligger ved broen Ponte dell’Ac­ca­demia, for øvrig siste mulighet for å komme seg over Canal Grande til fots.

Basilica San Marco, Marcus-katedralen, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Marcus-kate­dralen med to av de fire bronse­hes­tene som ble hentet fra Konstan­ti­nopel i år 1204.

En nærmere titt på Basilica di San Marco – Marcus-katedralen

La oss ta en nærmere titt på Marcus-kirken, eller Basi­lica di San Marco, som den heter på itali­ensk. Dette prakt­fulle kirke­bygget må du få med deg, selv om du må påregne kø for å komme inn. Histo­rien bak denne kirken er fasci­ne­rende, og starter med at to itali­enske kjøp­menn på 800-tallet stjeler levnin­gene etter evan­ge­listen Marcus i Alex­andria i Egypt – angi­velig fordi de fryktet at graven skulle ødelegges av de muslimske makt­ha­verne. Da kjøp­men­nene ankom Venezia med Marcus’ levninger vakte dette naturlig nok stor oppmerk­somhet. En kirke ble oppført i år 829 for å huse reli­kviene. Denne kirken var muli­gens en sentral­plan­kirke etter gresk modell. Uansett besluttet man på 1000-tallet å bygge en ny kirke på funda­men­tene av den gamle – og denne basi­lika-konstruk­sjonen er den du ser i dag.

Mer om Marcus-plassen og Basilica di San Marco

Venezia var på 1000-tallet i ferd med å bli en økono­misk stor­makt i det østlige Middel­havet. Dette oppsvinget førte til at den gamle kirken ble ansett for liten. Fra år 1063 ble det derfor påbe­gynt et prakt­fullt nybygg, for å bidra til å symbo­li­sere byens storhet og makt.

Marcus-plassen, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Fra Marcus-plassen med Doge­pa­lasset, en av løvene, samt Marcus-kate­dralen i bakgrunnen. Foto: © reisdit.no.

Basi­lica di San Marco repre­sen­terer en sammen­smel­ting av arki­tek­to­niske impulser fra både øst og vest. Bak den brede, lave romanske fasaden med 5 portaler skjuler det seg et kirkerom, som savner side­stykke i Europa. Grunn­planet er et tilnærmet gresk kors, med nesten like lange armer kun alteret er noe kortere. I portalenden av kirken er det tilført side­skip, som reflek­terer de ytterste porta­lene på hver side. Kirkens bredde er tilnærmet lik lengden. De fem kuplene forsterker inntrykket av en gresk sentral­plan­kirke. Både San Vitale i Ravenna og Hagia Sophia i Istanbul har åpen­bart fungert som modell.

Enda litt mer om Marcus-katedralen

Det orien­talske preget kommer også til syne på vest-fasaden, der annen etasje repe­terer de romanske buene fra porta­lene under, men med mosa­ikk­dek­kede rund­bue­felt. Over hoved­por­talen er motivet som viser Marcus’ legeme, som blir stjålet fra Alex­andria, i en mosaikk fra 1600-tallet. Fasaden og ytter­veg­gene er påført små spir, som står i kontrast til kuplene. Resul­tatet er slående, orien­talsk og ekso­tisk. Når du er på vei inn i kirken blir du oppmerksom på de flotte, deko­rerte rund­buene som omgir porta­lene. Når du kommer inn i Narthex – den brede forhallen før du entrer skipet, blir du blendet av gull – her er mer enn 4.000 kvad­rat­meter prakt­fulle mosa­ikker, både utvendig og innvendig, men først og fremst på gulv, vegger og i kuplene inne i kirke­rommet. Mosaikk-deko­ra­sjo­nene er over­då­dige, i hovedsak fra 1100-tallet og 1200-tallet.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Procu­ratie Vecchie – de gamle kontor­byg­gene for bysta­tens byrå­krati. Foto: © reisdit.no.

Venezia – kort om kirke og stat i middelalderen

På denne tiden var kirke og stat sterkt knyttet til hver­andre. Basi­lica di San Marco var Doge­pa­las­sets slotts­ka­pell, for de verds­lige makt­ha­verne. (Først i år 1807 ble San Marco byens kate­dral.) Belig­gen­heten på den sentrale og viktige Piazza San Marco, eller Markus-plassen, gjør den til et blikk­fang, ettersom den sammen med Doge­pa­lasset utgjør en av plas­sens sider. Kirken var åpen for offent­lig­heten og skapte ikke bare forbin­delse mellom makt og biskop, men ble en felles iden­titet for hele Venezia. På hjørnet av kate­dralen står en berømt liten sort figur fra 300-tallet, med fire menn som omfavner hver­andre. Den viser tetrarkene, de fire som styrte Øst- og Vest­ro­mer­riket sammen tidlig på 300-tallet etter Kristus. En keiser for hver del av riket, Diokle­tian og Maxi­mianus, og to reser­vekei­sere Gale­rius og Constan­tius, som var klare til å overta, dersom en av keiserne døde eller trakk seg. Venezia er selve symbolet på denne foreningen mellom øst og vest.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Canal Grande bidrar til å gjøre Venezia til en av de merke­ligste byene vi har opplevd. Foto: © reisdit.no.

Kort om Venezias historie

Venezia i Italia vokste seg stor mot 1.000-tallet og ble et viktig handels­sen­trum med rikdommer uten like under sin stor­hetstid. Byen hadde viktige handels­ruter østover i Middel­havet, og kontakten med Byzants, dagens Istanbul, var meget viktig. Fra øst ble det impor­tert luksus­varer som for eksempel silke, krydder, urter og kunst. Venezia erobret også land mange steder, både langs østsiden av Adria­ter­havet og lenger øst i Middel­havet. Vene­ti­anske fest­nings­verk finnes i Hellas, på Kreta, Rhodos, i Monte­negro og langs hele kysten av Kroatia. Venezia er stolt av sin stor­hetstid, og den vakre, stor­slåtte byen er på mange måter et komplett museum som viser frem rikdom­mene fra middel­al­deren. Her finnes herskapshus og gamle kirker i et omfang og med en tetthet som savner side­stykke i Europa. Venezia forble en stor­makt helt frem til slutten av 1700-tallet.

Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Et deko­rert fat fra Murano fra siste del av 1400-tallet. Foto: Civic Museo di Venezia.

Venetiansk glass fra Murano-øya

Mura­no­g­lass eller vene­ti­ansk glass er benev­nelsen på glass frem­stilt på øya Murano ved siden av Venezia. Alle­rede i det 10. århundre ble vene­tia­nerne påvirket av araberne, som lærte dem å lage luksus­glass. Fra rundt år 1450 utviklet glass­hyt­tene i Murano sine egne origi­nale teknikker, som for eksempel krys­tall­klart og melke­hvitt glass, fili­grans­glass og iset og marmo­rert glass. Det ble ofte formet i harmo­niske renessanse-fasonger.

Glass-museum

Nydelig deko­rert glass fra senmid­del­al­deren. Foto: Museo de Vetro.

Vene­ti­anske drikke­glass, eller glass laget i de vene­ti­anske stil (Facon de Venice), er laget av helt klar glass­masse. Glas­sene kjenne­tegnes av meget tynn­blåst gods i klokken, ofte mindre enn 1 mm tykt – noe som krever store ferdig­heter og kunn­skaper. Vene­ti­anske luksus­glass ble pussig nok også laget utenfor Venezia, fra omkring 1500-tallet, da vene­ti­anske glass­mes­tere slo seg ned i Neder­land. Disse dannet forbilde for euro­pe­iske glass­pro­du­senter frem til 1600-tallet. De flotte, fantasi­fulle glas­sene kunne ha en verdi som tilsvarte fem ”vanlige” vinglass og de var popu­lære gaver mellom konge­lige og adelige i Europa. På Murano-øya kan du besøke Vene­zias fine Museo de Vetro – glassmuseet.

Mer om Venezia og egne opple­velser på bloggen.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Marcus­plassen med den enorme kampa­nilen til erstat­ning for den som kollapset i år 1902. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Skulp­tur­gruppen «Tetrarkene» fra 300-tallet står på hjørnet ved Basi­lica di San Marco. Foto: © reisdit.no.

Torre dell'Orologio, Piazza San Marco, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Klokke­tårnet Torre dell’Oro­logio fra 1400-tallet på Piazza San Marco. Foto: © reisdit.no.

Dogepalassets, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Den vakre gotiske portalen som leder inn til Doge­pa­las­sets gårdsrom. Foto: © reisdit.no.

Basilica di San Marco, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

En av porta­lene til Basi­lica di San Marco, foto­gra­fert mens vi sto i kø. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Eksempel på bygge­tek­nikk fra 1300-tallet. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

En av svært mange kanal­broer i gamle Venezia. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

En av ganske mange gondoler i kana­lene i Venezia. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Restau­ran­tene på Marcus­plassen står tomme på grunn av et avsindig pris­nivå. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Det utmer­kede kunst­mu­seet Museo Correr ligger innerst på plassen i bygningen til venstre. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Eksempel på bakgate i Venezia. Foto: © reisdit.no.

Santa Maria della Salute, Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Barokk-kirken Santa Maria della Salute ligger ved munningen av Canal Grande. Foto: © reisdit.no.

 Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Kaptein Bruno jobber over­itid foran et gotisk palass på Canal Grande. Foto: © reisdit.no.

Palazzo Dario, Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Palazzo Dario fra år 1487 er deko­rert i vakre farger og mønstre, og har i tillegg en litt sær pipe­løs­ning. Foto: © reisdit.no.

 Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Ingen tvil om at eieren av denne kåken har en utford­ring når huset skal males. Foto: © reisdit.no.

 Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Post­mannen ringer alltid to ganger. Foto: © reisdit.no.

 Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Det harmo­niske Palazzo Sagredo falt i smak. Foto: © reisdit.no.

Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Et annet vakkert palass, til forveks­ling lik det forrige. Foto: © reisdit.no.

 Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Det ligger mange prakt­fulle palasser langs Canal grande Canal Grande. Foto: © reisdit.no.

 Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Uhyre elegant og stort nok til å kjøre Harley innen­dørs – Lotto­mil­lio­nærer er ikke som andre millio­nærer. Foto: © reisdit.no.

 Canal Grande, Venezia, Marcus-plassen, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Selv dørene i Venezia er spesi­elle. Foto: © reisdit.no.

Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Vene­ti­ansk glass fra cirka år 1330 laget etter islamsk teknikk. Foto: PHGCOM / Wikipedia.

Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Del av en henge­lampe i vakkert deko­rert vene­ti­ansk glass fra cirka år 1600. Foto: Civic Museo di Venezia.

Venezia, Marcus-plassen, Canal Grande, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, evangelisten Marcus, renessanse-arkitektur, Veneto, Nord-Italia, Italia

Vene­ti­ansk vinglass av ypperste kvalitet fra siste halvdel av 1500-tallet. Foto: Civic Museo di Venezia.