Vézelay er en utrolig velbevart middelalder-landsby i Burgund, med en spesiell romansk kirke, Cathédrale Sainte-Madeleine. Vézelay ligger langs en av de opprinnelige pilegrimsledene til Santiago del Compostela, og var i middelalderen et meget viktig kirkested, på grunn av at Maria Madeleines relikvier angivelig er oppbevart i krypten her. Landsbyen er anlagt på begge sider av hovedveien, i dag gågate, fra byporten nederst opp til den store, vakre kirken øverst i byen. Når du rusler oppover her, føler du deg hensatt til helt andre tider. Vézelay ble allerede i 1979 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

Middel­alder er det ordet som best beskriver den enestå­ende lands­byen Vezelay. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Vézelay

Alle­rede i år 878 ble det reist en karo­lin­gisk kirke på lands­byens høyeste punkt. Denne ble erstattet av en enorm romansk kirke med tilhø­rende kloster i høymid­del­al­deren. Saint-Madeleine ble påbe­gynt i år 1096 og innviet i år 1132. På det meste var det 800 munker i klos­teret, som dess­verre ble ødelagt under den franske revolusjonen.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

En parkert bil og en tv-antenne røper at vi ikke befinner oss på 14–1500-tallet. Foto: © ReisDit.no.

I dag er Vézelay en slags konser­vert middel­alder-landsby, som uteluk­kende lever av lavmælt turisme. Byen har en rekke gode restau­ranter, småbu­tikker og flere hoteller. Vi over­nattet her og hadde stor glede av det. Når du rusler rundt i Vézelay bør du ha øynene med deg. Som du ser av bildene, er deler av bebyg­gelsen helt tilbake fra 1100–1200-tallet. Vézelay er unik på den måten at hele lands­byen er tatt vare på – det er underlig å være et sted der ingen ting er nytt!

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

Vezelay ligger på en åskam med den enorme romansk-gotiske kirken La Madeleine øverst.

Mer om Vézelay og Sainte-Madeleine

Sainte-Madeleine er den største kirke­byg­ning i romansk stil som noen­sinne er bygget. Stør­relsen medførte at veggene begynte å gi etter, slik at de heller svakt utover, cirka 50 cm på hver side. Kirken fikk derfor påbygd stre­be­buer samtidig som man full­førte den østlige delen av koret i peri­oden 1180 til 1215 i gotisk stil. Sainte-Madeleine har en to-etasjers konstruk­sjon med vinduer i annen etasje, og ikke galleri. Sainte-Madeleine er ellers kjent for sine tofar­gede ribbe­hvelv som deler opp tønne­hvel­vene, inspi­rert av maurisk islamsk arki­tektur. Kirken er konstruert etter en mate­ma­tisk formel; 200 fot (61 meter) lang, 60 fot (18,3 meter) høy og 40 fot(12,2 meter) bred. Kirken har en enorm Narthex, forhall, som inne­holder et av kirke­his­to­riens vakreste tympanon, den deko­rerte halv­buen over portalen, med Kristus i mandorla, og apost­lene under hans utstrakte armer.

Tympanon La Madeleine Vezelay, Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

Kristus in Mandorla – på tronen – i Narthex i La Madeleine i Vezelay.

Vézelay og korstogene

Når du er i Vézelay er du i sannhet på histo­risk grunn. I påsken det herrens år 1146 skjedde det noe her, som fikk stor betyd­ning for den kristne verden i middel­al­deren. Bern­hard av Clair­vaux holdt en flam­mende tale for en stor menneske­mengde som var samlet her for å feire høytiden og tilbe Madeleines reli­kvier. Bern­hard oppfordret alle de tilstede­væ­rende til å delta i det andre korstog til Jeru­salem. Tilstede var mange verds­lige fyrster som reagerte med å tilkalle kors­rid­dere fra hele Europa. Herfra startet det 2. kors­toget senere i år 1146.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

La Madeleine hvor reli­kviene etter Maria Magda­lena er oppbe­vart i krypten. I år 1190 møttes kong Rickard Løve­hjerte den franske kongen Philip II i byens kloster. Foto: © ReisDit.no.

Senere, i år 1190, møttes kong Rickard Løve­hjerte av England og den franske kongen Philip II her og tilbrakte tre måneder i klos­teret for å forbe­rede det tredje kors­toget, som også startet her.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

På vei opp til La Madeleine gjennom hoved­gaten i Vézelay. Foto: © ReisDit.no.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

Et karnapp fra – skal vi gjette – 1300-tallet? Foto: © ReisDit.no.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

En dør til en restau­rant, slik dører her skal være. Foto: © ReisDit.no.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

…og et ditto vindu – legge merke til over­lig­geren. Foto: © ReisDit.no.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

Her oser det middel­alder lang vei – her kunne forbi­pas­se­rende lese skriften på veggen – eller karmen, i dette tilfellet. Foto: © ReisDit.no.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

En gang var døren gotisk – det er den på sett og vis nå, også. Foto: © ReisDit.no.

Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

Cath­é­drale La Madeleine en Vézelay ligger helt øverst i den eksep­sjo­nelt godt bevarte middel­al­der­byen. Foto: © ReisDit.no.

Cathédral La Madeleine, Vezelay, middelalder, korstogene, Midt-Frankrike, Frankrike

Skipet i Cath­é­drale La Madeleine er enormt – i romansk stil. Foto: © ReisDit.no.

Levningene etter Maria Magdalena er oppbevart i krypten til La madeleine. Foto: ReisDit.no

Levnin­gene etter Maria Magda­lena er oppbe­vart i krypten til La Madeleine. Foto: ReisDit.no.