Zaragoza er om lag to tusen år gammel og ble grunnlagt under den romerske keiseren Augustus. Byen het opprinnelig Caesar-Augusta, som på spansk blir Zaragoza. Zaragoza er et funn for den som er ute etter severdigheter, shoppingmuligheter, gastronomi, kultur, arkitektur og rekreasjon. Spesielt er gamlebyen og Plaza del Pilar praktfull, med virkelig storslått arkitektur. Zaragoza er en stor universitetsby med nesten 700 tusen innbyggere og er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om opplevelser i Zaragoza

Zara­gozas vakre gamleby, El Casco Viejo, kan varte opp med mer enn det man har lov til å forvente: Her er trange smug, tapas­barer, brede avenyer, åpne plasser med fortaus­res­tau­ranter og kafeer, alt rammet inn i prakt­full arki­tektur fra alle epoker – fra romertid til nåtid. Byens Mercado de Lanuza er stedet der byens innbyg­gere går for å kjøpe kjøtt, fisk og grønn­saker. Her er det svært livlig og et yrende folkeliv. Paseo Inde­pen­dencia er hoved­gaten som starter bak gamle­byen. Her er det flotte shop­ping­mu­lig­heter og en mengde restau­ranter. Zara­goza har et eget tapasstrøk, nær kate­dralen La Seo.

Zaragoza, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

I enden av Plaza del Pilar (som egentlig heter Plaza César Augusto), finner du kirken San Juan de los Panetes og restene av den romerske bymuren helt til venstre.

Litt om å orientere seg i Zaragoza

Den største åpne plassen i Zara­gozas gamleby heter Plaza Pilar, og strekker seg på sørsiden langs elven Ebro. Rundt Plaza Pilar finner du flere av de viktigste sever­dig­he­tene. I den ene enden ligger kate­dralen La Seo, mens du i motsatt ende av plassen finner restene av de romerske murene. (Her går strengt tatt plassen over til å hete Plaza César Augusto). Litt ovenfor de romerske murene finner du Mercado de Lanuza – den enorme markeds­hallen med fersk­varer, som du finner i alle spanske byer med respekt for seg selv. Også i Zara­goza er markeds­hallen bygd på begyn­nelsen av 1900-tallet, i Art Noveau-stil hvilket inne­bærer at den i seg selv er en arki­tek­to­nisk sever­dighet. Her finner du et tilbud innen fersk­varer og lokale spesia­li­teter som vil gjøre deg stum.

Basilica de Nuestra Senora del Pilar, Zaragoza, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Den impo­ne­rende Basi­lica de Nuestra Senora del Pilar har 11 kupler deko­rert med kera­miske fliser i friske farger.

Mer om gamlebyen El Casco Viejo

Når du står på Plaza Pilar ser du den prakt­fulle Basi­lica de Nuestra Senora del Pilar med høye tårn og 11 vakkert deko­rerte kupler med kera­miske fliser i friske farger. Ved siden av denne flotte kirken ligger byens rådhus Ayunta­mi­ento og deretter vare­børsen La Lonja i renes­sanse­stil fra år 1551. Deretter kommer du til erke­biskop-palasset Palacio Arzo­bispal, som er nærmeste nabo til kate­dralen La Seo. Plassen foran kate­dralen heter Plaza de La Seo, men utgjør sammen med Plaza Pilar og Plaza César Augusto i motsatt ende, en mektig og lang, enhetlig sentrums­plass, omgitt av stor­slått arki­tektur. Her er hjertet av Zaragoza.

Basilica de Nuestra Senora del Pilar, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Ingen ting å si på belig­gen­heten til Basi­lica de Nuestra Senora del Pilar, ved elven Ebros bredde.

Mer om Plaza del Pilar

Basi­lica de Nuestra Senora del Pilar, er en av den katolske kirkens viktigste hellig­dommer: Her skal Jomfru Maria i følge legenden mira­ku­løst ha vist seg for apos­telen Jacob i første halvdel av det første århundret etter Kristus. Basi­lica de Nuestra Senora del Pilar ble bygget til minne om hendelsen. På Plaza del Pilar finner du også byens vakre kate­dral fra 1100-tallet, San Salvador, på folke­munne kalt La Seo, som betyr ”må sees”, med et eget museum for gobe­liner oppført i mudéjar­stil. Denne kirken er opprin­nelig en romansk kirke, bygget oppå en muslimsk moské. Deler av moskeen er fort­satt er synlig på kate­dra­lens nord­lige fasade. Kate­dralen er utvidet flere ganger gjennom århund­rene, og har deler i både gotisk, renes­sanse- og barokk  stil. Rett ved siden av ligger den prakt­fulle børsen La Lonja, fra 1500-tallet, bygd i renessansestil.

La Lonja, renessansestil, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

La Lonja ble bygd mellom år 1541 og år 1551 i stram renes­sanse­stil, og var børs for blant annet silke­handel på 1500- og 1600-tallet.

Andre severdigheter i og utenfor gamlebyen

Den histo­riske bydelen El Casco Viejo er omgitt av avenyer. Avenida César Augusto går på utsiden av de romerske bymu­rene i vest, Calle de Coso omslutter gamle­byen i sør og øst. Midt på Calle de Coso “nederst” i gamle­byen finner du Plaza de Espana. Herfra går den brede og viktige Passeo de la Inde­pen­denzia sørover (og bort fra gamle­byen), med gode shop­ping­mu­lig­heter og mange serve­rings­steder. Så tilbake til gamle­byen. Et par kvar­taler fra Plaza de Espana, innenfor Calle de Coso, finner du to andre av gamle­byens inter­es­sante kultur­se­ver­dig­heter, kirken San Gil og det gamle romerske teateret. Ingen av dem ligger langt fra Plaza de Pilar, som i seg selv er like lang som gamle­byen er bred. Fra (eller til) kate­dralen kan du gå via den trive­lige plassen Plaza de Santa Maria, hvor det ligger flere barer og kafeer med uten­dørs serve­ring. Den største og viktigste gågaten i gamle­byen er Calle de Alfonso I, som går fra Plaza del Pilar gjennom gamle­byen til litt bortenfor Plaza de Espana.

Aljaferia, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Alja­feria er en prakt­full borg og den største mauriske bygningen utenfor Andalucia.

Severdigheter, kultur og arkitektur i Zaragoza

Den enorme borgen Alja­feria bygd på 1000-tallet er den største mauriske (arabiske) bygningen utenfor Anda­lusia, og ligger litt vest for Plaza del Pilar, rett ved tyre­fek­ter­are­naen. Zara­goza var under­lagt maurisk, arabisk styre mellom år 713 og 1118. Det kan virke merkelig at de arabiske inte­ri­ø­rene i borgen er tatt vare på etter den kristne gjen­erob­ringen. Arabisk arki­tektur og livs­stil ble imid­lertid betraktet som luksu­riøs og attraktiv. Det ga seg utslag i at bygg­mestre som ble tilkalt fra Nord-Europa for å bygge kirker, ble fasci­nert av dette frem­med­ar­tede, og slapp arabiske hånd­ver­kere til i byggingen. Resul­tatet ble den såkalte mudéjar-stilen, som i dag er unik for den iberiske halvøya, og i særde­leshet Spania. Les mer om det nedenfor. Du bør abso­lutt se den mauriske (arabiske) borgen Aljaferia.

Aljaferia, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Fra den vakre appel­sin­hagen inne i den mauriske borgen Alja­feria, som ligger få kvar­taler unna Plaza del Pilar.

Zaragoza – kirker på Unescos liste over Verdensarven

Kirkene San Pablo, Iglesia Santa María (de la) Magda­lena og San Gil ble bygd på 1300-tallet, men tårnene er mina­reter fra 1000-tallet, som tilhørte moskeer. Kirkene San Miguel fra 1300-tallet, Santiago (San Ilde­fonso) og klos­teret Fecetas er i barokk stil med mudéjar­him­ling fra tidlig 1600-tall. Alle kirkene er monu­menter over mudéjar-arki­tektur, så sentrale og verdi­fulle at de er på Unescos liste over Verdens­arven. Iglesia de la Magda­lena med klokke­tårn i mudéjar­stil ligger helt øst i gamle­byen, innenfor Calle de Coso, og er verd en titt. Går du mot eleven Ebro herfra, kommer du til et vakkert kloster, Mone­sterie de la Resur­rec­tion, opprin­nelig fra år 1099, i romansk gotisk stil, innbygd i deler av den gamle romerske bymuren. Rett på den andre siden av Calle de Coso finner du flere rester av de gamle bymu­rene langs Calle Alonso.

 Aljaferia, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Fra inte­ri­ø­rene i den mauriske borgen Alja­feria, et arabisk stykke Spania.

Mer om mudéjarstilen

I kunst­his­to­rien bruker man begre­pene mudéjar-kunst og mudéjar-arki­tektur. Mudéjar betyr skatte­pliktig eller under­sått, og var en beteg­nelse på muslimer som fikk lov til å bli igjen i Spania, spesielt i Castillia, men også i Anda­lusia og Aragon, etter at Iberia-halvøya i 1492 var full­stendig gjen­erobret av kristne. Mudéjdar-arki­tek­turen kjenne­tegnes med bruk av fler­far­gede mosa­ikker i intri­kate mønstre – gjen­tatte geomet­riske mønstre og kalli­grafi – på tekstiler, i trear­beider og i mur, både utvendig på kirke­tårn og innvendig på gulv, vegger og i himlinger. Pussig nok ble denne arki­tek­turen benyttet helt frem til begyn­nelsen av 1600-tallet, mer enn hundre år etter at det muslimske styret hadde kapi­tu­lert og forlatt Spania. Mudéjdar-arki­tektur finnes i hovedsak i Spania, først og fremst i Toledo, Teruel, Burgos, Sevilla og Zara­goza. Mudéjar-arki­tektur finnes per defi­ni­sjon kun på den iberiske halvøy i Portugal og Spania, selv om mange av de arabisk-inspi­rerte arki­tek­to­niske særpre­gene også opptrer andre steder – blant annet i Palermo på Sicilia, der også norman­ner­kon­gene på 1100-tallet var fasci­nert av og lot seg påvirke av arabisk kunst. Mudéjar-arki­tek­turen er til stede i bygninger i både romansk, gotisk og renes­sanse­stil på den iberiske halvøya.

katedralen La Seo, mudejar-utsmykning, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Eksempel på mudejar-utsmyk­ning på nord­veggen på kate­dralen La Seo.

Mer om arkitektur, kunst, kultur og museer i Zaragoza

Zara­goza har også en rekke gamle palasser og stase­lige bolighus, fra tider da det var store forskjeller på fattig og rik. Det viktigste av Zara­gozas museer er Museo de Zara­goza, med en samling av tidlige aragonske malere, i tillegg til verk av blant andre El Greco, Ribera og Goya. Museo Camon Aznar kan frem­vise en fantas­tisk samling male­rier av verdens­kunst­nere som Rubens, Rembrandt, Velaz­quez, Goya, Renoir, Manet og Sorolla, bare for å ha nevnt noen.

Litt om Zaragozas beliggenhet og tidlige historie

Zara­goza har, i likhet med andre gamle spanske byer, en drama­tisk historie. Mye av denne histo­rien er synlig i form av arki­tektur som heldigvis ikke er gått tapt. Zara­goza ligger på om lag 200 meters høyde på en frodig elve­slette, omgitt av fjell. Den opprin­ne­lige romerske byen Caesar-Augusta ble anlagt her på grunn av sikker tilgang på vann fra elven Ebro, en gang mellom år 25 og 15 før vår tids­reg­ning. Sent på 400-tallet overtok de kristne visi­go­terne byen uten motstand, etter at Romer­riket begynte å falle fra hver­andre. Visi­go­terne måtte gi fra seg Zara­goza til maurerne, arabiske og nord-afri­kanske muslimer i år 714, og de kalte byen Saraqusta. Karl den store prøvde å innta byen i år 777, men mislyktes.

 Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

En byport fra romer­tiden, som har blitt pusset opp under renessansen.

Zara­goza ble styrt av forskjellig mauriske dynas­tier og kalifer frem til år 1118, da kongen Jaume I av Aragon innlemmet byen i sitt kristne rike. En spansk folke­helt ved navn El Cid klarte å tilrive seg makten noen få år helt på slutten av 1000-tallet, men det mauriske Almor­avid-dynas­tiet tok byen tilbake i år 1099, dog kun for 19 år.

San Salvador, La Seu, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas vakre kate­dral fra 1100-tallet, San Salvador, på folke­munne kalt La Seu.

Plaza Pilar, La Seu, Basilica Nuestra Senora del Pilar, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas kate­dral, La Seo, ligger i den ene enden av Plaza Pilar, med Basi­lica Nuestra Senora del Pilar til venstre.

Plaza Pilar, rådhuset Ayuntamiento, Basilica Nuestra Senora del Pilar, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas Plaza Pilar, med rådhuset Ayunta­mi­ento først til høyre, deretter Basi­lica Nuestra Senora del Pilar.

Cathedral La Seo, mudejar, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas Cath­edral La Seo, arki­tek­to­niske detaljer – gotisk vindu omgitt av orna­men­tikk i mudéjarstil.

Basilica de Nuestra Senora del Pilar, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas Basi­lica de Nuestra Senora del Pilar med 11 vakkert deko­rerte kupler.

Basilica de Nuestra Senora del Pilar, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

…og slik ser det ut inne i Basi­lica de Nuestra Senora del Pilar.

 Piazza del Pilar, katedral La Seo, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas Piazza del Pilar og kate­dralen La Seo.

Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Tårnene rager i Zara­gozas histo­riske bysenter.

Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Har man først sett Zara­gozas skyline, så kjenner man lett byen igjen.

Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas gamleby har mange smug og bakgater som venter på å bli oppdaget.

Santa Isabel de Portugal, Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas barokke kirke Santa Isabel de Portugal fra år 1681 har en prakt­full fasade.

Zaragoza, Rio Ebro, Plaza del Pilar, Plaza César Augusto, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Aragon, Madrid og innlandet, Spania

Zara­gozas kate­dral La Seo fortjener et bilde til.