Celle er berømt for sin vakre gamleby med mer enn 400 historiske bygninger fra 1300- til 1800-tallet i bindingsverk. Celles historie går mer enn 1000 år tilbake i tid, og flere historiske bygninger fra middelalderen er bevart. Celle var residensby for grevene av Brunswick-Lüneburg i senmiddelalderen, og har et vakkert slott fra denne tiden, Schloss Celle, som er i usedvanlig god stand, og som er en stor severdighet.

Mer om Celle

Celle er en trivelig liten by, meget populær blant turister på grunn av sin omfat­tende gamleby. Som andre gamle byer, har Celle tiltrukket seg kunst­nere og andre mennesker som er opptatt av å ta vare på tradi­sjoner og hånd­verk. I Celle vil du derfor ikke bare finne spen­nende museer, men også butikker som kan tilby varer utover det vanlige A4-sortimentet.

Markt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Celles trive­lige markeds­plass heter Markt og har en rekke kafeer, kneiper og restau­ranter med uten­dørs servering.

Celle er medlem av den histo­riske Deut­sche Fachwerk­s­trasse, det vil si byer med bindings­verk-arki­tektur, fra Elbe i nord til Bodensee i sør. Celle har flere inter­es­sante museer og en rekke restau­ranter, kafeer og kneiper med uten­dørs serve­ring, både på rådhus­plassen og i byens fotgjenger-soner.

Litt om Celles historiske severdigheter

Celles store sever­dig­heter er den helhet­lige bindings­verk-bebyg­gelsen, samt Schloss Celle. La oss se nærmere på gamle­byens typiske bebyg­gelse i bindings­verk først. Blant disse nevnes spesielt Hoppener-Haus fra år 1532 med prakt­fulle orna­menter og portrett av den tids hertug Ernst Bekjen­neren på fasaden, over eierens navn og bygnin­gens årstall.

Altstadt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Gamle­byen i Celle er i høyeste grad et levende museum. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Smuget Kaland­gasse går for å være et godt eksempel på helhetlig bindings­verk-bebyg­gelse 15- og 1600-tallet. Her finnes blant annet en Latin­skole fra år 1602 med prakt­fulle treskjæ­ringer. Smuget Kaland­gasse leder til gaten Stech­bahn, den tidli­gere turne­rings-plassen med Löwena­pot­heke fra år 1530. Foran bygningen er det støpt ned en hestesko i brosteinen, der hvor hertugen Otto den Stor­ar­tede var utsatt for en ulykke i år 1471. Ved siden av kvar­talet med Kaland­gasse og Stech­bahn i retning av elven, ligger i den aller eldste delen av dagens Celle, anlagt i år 1292.

Hoppener-Haus år 1532, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Celles mest kjente bindings­verkshus heter Hoppener-Haus og ble oppført i år 1532 med flotte treskjæ­ringer og deko­ra­sjoner. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Mer om Celles historiske severdigheter

Da hertug Otto den Strikte i år 1292 bestemte at Celle skulle bygges ut, oppførte han samtidig et rådhus i gotisk stil – du kan frem­deles se rester av gotiske elementer i den nord­lige delen av bygningen. Karna­pp­vin­duer i både første og andre etasje, samt buer og kryss­hvelv i kjel­leren er i gotisk stil – hvis du besøker restau­ranten Rats­keller, kan du selv fastslå det. Arkaden i første etasje er formo­dentlig ombygd til renes­sanse-rund­buer på 14- eller 1500-tallet, kanskje i forbin­delse med utvi­delser av rådhuset, eller samtidig med at nord­fa­saden fikk en ny, elegant gavl i Weser-renes­sanse­stil i år 1579. Hvis du vil høre lyden av hest og kjerre, kan du stille deg opp ved krysset Markt/Schuhstrasse – der kommer de, minst en gang i timen.

Altstadt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Fra gamle­byen, som brukes med stor entu­si­asme av både fast­bo­ende og besø­kende. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Schloss Celle

Den aller første bygningen som sto her var en primitiv borg, oppført cirka år 980 av Brunonen-slekten. Vakt­tårnet til denne tidlige borgen ble utgangs­punktet for Celles mest kjente histo­riske bygning, Schloss Celle, hertu­gre­si­dens fra år 1378. Schloss Celle ble i sin tidlige utfor­ming utbygd i år 1290-årene, fort­satt som et fest­nings­verk, nå i gotisk stil. Otto II. den Strikte av Welf-fami­lien ga ikke nevne­verdig sling­rings­monn, og fikk bygd anlegget på rekordtid. Otto den Strikte ble for øvrig gift med datteren til Ludwig den Strikte av Bayern, den arme Mathilda von Bayern. De fikk tre barn under omsten­dig­heter som vi hverken tør tenke på – eller ønsker å fore­stille oss.

Schloss Celle, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Schloss Celle er et av Tysk­lands flot­teste eksempler på renes­sanse- og barokk-slott. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Mer om Schloss Celle

Så snart Otto II den Strikte var i penalet, begynte hans ikke fullt så strikte etter­kom­mere så smått å endre på bygningen, inntil en av de mektigste Welferne, hertug Ernst I. Bekjen­neren beslutter å bygge om hele slottet i renes­sanse­stil i forbin­delse med at han innfører refor­ma­sjonen i sitt hertug­dømme rundt år 1530 – til det som i dag regnes som Tysk­lands flot­teste og best bevarte renes­sanse­slott. Og det sier ikke lite. Slottet gjen­nom­gikk under hertug Georg William (år 1665–1705) og hans gemal­inne Eléo­nore d’Ol­breuse en ganske omfat­tende ombyg­ging til barokk stil, noe som ikke gjør slutt­re­sul­tatet mindre inter­es­sant. Slottet arran­gerer veks­lende utstil­linger i slot­tets gotiske hall, mens Bomann-Museum dispo­nerer en avde­ling i østfløyen.

Schloss Celle ligger vakkert til, delvis omgitt av vann. Foto: Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

Schloss Celle ligger vakkert til, delvis omgitt av vann. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Kort om Slottskapellet og ‑teateret

Et slotts­ka­pell tilhø­rende Schloss Celle blir innviet i år 1485, formo­dentlig i sengo­tisk stil. Dette blir full­stendig ombygd i rundt 1530 i renes­sanse­stil, i likhet med Schloss Celle. I dag er dette det eneste tidlig-refor­ma­to­riske kapellet i Tysk­land, og en opple­velse å besøke. Kapellet er et enestå­ende eksempel på tidlig renes­sanse­stil i Nord-Tysk­land. Rundt år 170 ble det også oppført et vakkert teater i barokk stil på slotts-eien­dommen. Dette er i dag det eneste barokk-teateret som oppfører teater­stykker med eget ensemble.

Schlosstheater, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Barokk­tea­teret på slottet er fort­satt i drift. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Litt om middelalderkirken Stadtkirche St Marien

Også Stadt­kirche St Marien antas å ha blitt påbe­gynt i år 1292 i forbin­delse med at hertug Otto II. Kirken står på motsatt side av Stech­bahns bindings­verkshus. Kirken ble bygd som en gotisk basi­lika-kirke med to side­skip. Grav­ste­dene til Celles hertuger mellom år 1541 til 1648 i koret er i renes­sanse­stil. Mellom år 1676 og 1682 fikk kirken et innvendig tønne­hvelv og ble endret til barokk stil, slik den frem­står i dag. Hver morgen og aften klatrer vekteren opp det 74,5 meter høye tårnet og spiller slik som i gamle dager.

Allerbrücke, Altstadt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Aller­brücke ved Altstadt. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Nord-Tysklands eldste synagoge

På baksiden av dagens bygning Im Kreise 23–24 finner du Celles barokke syna­goge fra år 1740, den eldste i Nord-Tysk­land. Her kan du frem­deles se noen av de opprin­ne­lige gjen­stan­dene og bygnings­de­lene i den opprin­ne­lige barokke bønne­hallen som er over­svømt av lys fra de høye vinduene. Her er Torah-arken med detal­jert orna­men­tikk, balkongen som ble brukt av kvin­nene i den orto­dokse forsam­lingen helt frem til verdens­krigen, samt andre litur­giske gjen­stander. Få av den jødiske forsam­lin­gens medlemmer vendte tilbake etter Holocaust.

Synagoge, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Fra den barokke syna­gogen. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Georg Wilhelms Waffen, Marstall, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Hertug Georg Wilhelms våpen henger på gavlen til ride­huset Marstall. Foto: www.celle.de.

To andre historiske severdigheter

Huset i gaten Grosse Plan 14 er oppkalt etter hertu­gens dommer og post­mester Fran­cesco Stechi­nelli, som levde på adressen fra år 1675. Dati­dens hus ble erstattet av et klas­si­sis­tisk hus i 1795, men ble og blir fort­satt kalt Stechi­nelli­haus. På gate­hjørnet Westcellertorstasse/ Schloss­platz står Alter Marstall, et gammelt ridehus med staller. Bygningen huset hertu­gens hester helt frem til år 1776. Hertu­gens fami­lie­våpen står fort­satt i gavlen.

Litt om Celles museer

Resi­den­z­mu­seum finner du i det prakt­fulle renes­sanse­slottet Schloss Celle, som ligger rett ved gamle­byen Altstadt. Resi­den­z­mu­seum doku­men­terer slot­tets utvik­ling fra middel­al­deren, via renes­sansen og barokken frem til vår tid. Schloss Celle og Resi­den­z­mu­seum inne­holder prakt­fulle inte­ri­ører og mye kunst fra flere epoker. www.residenzmuseum.de

Schloss Celle, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Schloss Celle ligger umid­del­bart utenfor Altsadt. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Bomann-Museum

er et av Nord-Tysk­lands viktigste og fineste folke­mu­seer, og har utstil­linger som forteller om Nieder­sach­sens kultur. Her finnes typiske bonde­in­te­ri­ører og utstil­linger av hånd­verk og indu­stri­pro­dukter gjennom århund­rene. Bomann-Museum omfatter også en helt unik og betyd­nings­full samling minia­tyr­ma­le­rier fra 17- og 1800-tallet. Museet huser også Eber­hard Schlotter Stiftung, med en stor samling av den kjente grafi­keren og maleren Eber­hard Schlotter, født i år 1921. Bomann-Museum har som nevnt en avde­ling i Schloss Celle. www.bomann-museum.de

Bomann-Museum, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Bomann-Museum holder til i en stor­slått nygo­tisk bygning ved rådhuset og kirken. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Kunstmuseum Celle

er et museum med moderne kunst, som også omfatter samlingen til Robert Simon. Museet er åpent 24 tider i døgnet.  www.kunst.celle.de

Schützen-Museum, Stadtmauerhaus, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Schützen-Museum holder til i et gammelt bindings­verkhus kalt Stadtmau­er­haus. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Schützen-Museum

ble grunn­lagt i år 1976 i det såkalte Stadtmau­er­haus (bymur­huset), og inne­holder en mengde konge­por­tretter, ordener, pokaler, rust­ninger, våpen­skjold og andre gjen­stander som har vært i kongelig eie, herunder doku­menter fra de siste århundrene.

Kloster Wienhausen, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Kloster Wien­hausen er et flott stykke mursteins­go­tikk fra år 1230.

Kloster Wienhausen

fra år 1230 er et prakt­fullt eksempel på nieder­sach­sisk mursteins­go­tikk, på tysk «Back­steins­gotik». Dette tidli­gere cister­ci­enser-klos­teret har også bety­delig bygnings­masse i bindings­verk, og en impo­ne­rende samling av helt enestå­ende og svært verdi­fulle gobe­liner og tepper fra 1300- og 1400-tallet. I dette vakre klos­teret kan du også se en samling av verdens eldste briller. Kloster Wien­hausen er det mest kjente av Lüne­bur­g­om­rå­dets seks middel­al­der­klostre. www.kloster-wienhausen.de

Mer om Celle og omgivelsene

Celle er den sørlige inngangs­porten til Lüne­burger Heide, et høyt verd­satt friom­råde og natur­re­servat som består av et småkupert land­skap med heder og lyng­moer, der sauer og kuer beiter fritt, noe som ikke er vanlig i Tysk­land. Lüne­burger Heide ligger mellom byene Hannover og Hamburg og elvene Aller og Elbe. Celle ligger ved elven Aller.

Lüneburger Heide, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Celle ligger i vakre omgi­velser, rett sør for Lüne­burger Heide. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Litt om Celles historie

Celle er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 993 som «Kellu» i et offi­si­ellt grense­do­ku­ment bestilt av keiser Otto III. I år 1248 ble Celle – det vil si den delen av gamle­byen som i dag heter Alten­celle – nevnt i skrift­lige kilder med bystatus. Alten­celle, den aller første boset­ningen, som første gang ble nevnt som Kellu i skrift­lige kilder i år 993, ligger snaue 4 kilo­meter sørøst for dagens gamleby, litt lenger opp i elven Aller. Byen ble besluttet flyttet hit hvor den i dag ligger av Otto II. den Strikte, som igang­setter et stort bygge­pro­gram. I peri­oden mellom år 1292 til 1308 blir Stadt­kirche i Celle oppført, og på samme tid oppføres et større fest­nings­verk der dagens slott står. I år 1378 blir byen resi­dens for hertu­gene av Braun­schweig-Lüne­burg, og fest­ningen blir ombygd til resi­dens. I år 1464 får borgerne i Celle monopol på korn­frakt med skip på elven Aller og i år 1485 bygges den første utgaven av slotts-kapellet av hertug­innen Anna von Nassau og hennes sønn Hein­rich den Mitt­leren von Braun­schweig-Lüne­burg. Mellom år 1527 og 1530 innføres refor­ma­sjonen av hertugen Ernst I. Bekjen­neren i hertug­dømmet, samtidig som byen utvides.

Celle arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Link til Celle Tourismus.

Markt, Celles historisk bykjerne, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Fra hjertet av Celles histo­riske bykjerne; markeds­plassen Markt.

Gamlebyen, 400 trivelige bindingsverkshus, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Gamle­byen i Celle har mer enn 400 trive­lige bindings­verkshus, mange med spen­nende butikker på bakkeplan.

Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Celles markeds­plass anno 1845, med det gamle råhuset til høyre – stål­stikk av J. Riedel. Foto: Lokilech/Wikipedia.

Rathaus, rådhuset, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

…og slik ser rådhuset ut i dag. Foto: Hajotthu/Wikipedia.

Hoppener-Haus fra år 1532, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Hoppener-Haus fra år 1532 med prakt­fulle orna­menter og portrett av byens fyrste på fasaden. Foto: Mahlum/Wikipedia.

Hoppener Haus, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

…og eieren het Simon Hoppener, så vet du det. Foto: Luxo/Wikipedia.

Middelaldersmuget Kalandgasse, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Middel­al­der­smuget Kaland­gasse er et av de eldste og fineste i hele Celle. Foto: Losch/Wikipedia.

Bindingsverk, Altstadt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Et vakkert hus fra år 1617 i Celles Altstadt.

Bindingsverkhus, Altstadt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Nok et flott bindings­verkhus i Celles ualmin­nelig velholdte Altstadt.

Schloss, Museum, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Schloss Celle er åpent for publikum.

Schloss Celle, renessanse, barokk, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Schloss Celle huser museum og utstillinger.

Portrett av Otto III. den Strikte av Reichenauermesteren, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Portrett av Otto III. den Strikte av Reichenauermesteren.

Hertug Ernst Bekjenneren, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

hertugen Ernst Bekjen­neren, som hersket under refor­ma­sjonen – kopper­stikk av P. Troschel fra 1600-tallet – se fasaden på Hoppener Haus lenger opp.

Otto III den Striktes våpen er avbildet i Ingeram Codex fra år 1459, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Otto III den Striktes våpen er avbildet i Ingeram Codex fra år 1459.

Stadtkirche 1292, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Stadt­kirche ble påbe­gynt cirka år 1292. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Panorama Altstadt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

pano­rama over gamle­byen Altstadt. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Synagogen, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Bak denne beskjedne fasaden, i utkanten av Altstadt, finner du den jødiske syna­gogen. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Schuhstrasse, Altstadt, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Hus fra år 1534 i Schuh­strasse i Altstadt.

Stechinellihaus, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

det klas­sis­tiske Grosse Plan 14 er oppkalt etter hertu­gens dommer og post­mester Fran­cesco Stechi­nelli. Foto: www.celle.de.

Marstall, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Marstall var bolig for hertu­genes hester. Foto: www.celle.de.

Residenzmuseum i Schloss Celle, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Fra Resi­den­z­mu­seum i Schloss Celle. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Veteranbiltreff, Markt,  Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Det arran­geres jevnlig vete­ran­bil­treff i byen. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Vinsmaking, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

…det samme gjelder vinsma­king av lokale produkter. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Bomann-Museum, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Et bonde­kjøkken på Bomann-Museum. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Bondeinteriør på Bomann-Museum, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Et vesentlig eldre bonde­in­te­riør på Bomann-Museum – legg merke til skin­kene i taket. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Nattvendring, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Du kan bli med vekteren på guidet natt­vand­ring i Altstadt. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

 Kloster Wienhausen, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Vakkert deko­rerte inte­ri­ører i Kloster Wien­hausen. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Rathaus, renessanse, Celle, Nord-Tyskland, Tyskland

Det gamle rådhuset i renes­sanse­stil er vakkert deko­rert – fasade­stei­nene er også malt. Foto: Tourismus und Stadt­mar­ke­ting Celle GmbH.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.