Leuven har et historisk bysenter som kan ta pusten av selv den mest blaserte. Her finner du Belgias kanskje flotteste rådhus i flamboyant sengotisk stil, midt mellom to av byens best bevarte markedsplasser. Snaue 30 kilometer fra Brüssel finner du denne vesle historiske småbyen, full av sjarm og historisk arkitektur. Leuven er med sine Begijnhofs oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Leuvens gamleby

Leuven er et stykke Flan­dern, den neder­landsk talende delen av dette merke­lige landet Belgia. Leuven er hoved­staden i flamske provinsen Brabant og har et meget trivelig histo­risk sentrum, med en rekke histo­riske bygninger fra middel­al­deren. To plasser er spesielt viktige, Oude Markt og Grote Markt – den gamle og den store markeds­plassen. Disse plas­sene ligger i tilknyt­ning til hver­andre og utgjør selve hjertet i Leuvens histo­riske sentrum. Her som ellers i Europa, er det slik at både innbyg­gere og besø­kende møtes i gamle­byen, på de gamle, tradi­sjo­nelle markeds­plas­sene, Grote Markt og Oude Markt.

Stadthuis, Leuven, Flandern, Belgia

Stadt­huis – rådhuset – oppført i sengo­tisk stil fra peri­oden år 1439 til 1463 domi­nerer Leuvens histo­riske bysenter. Foto: © Toerisme Leuven.

Leuvens gamle markedsplasser

I området rundt Oude Markt og Grote Markt finner du bilfrie soner, en mengde butikker og et stort antall restau­ranter, kneiper og kafeer med uten­dørs serve­ring når årsti­dene tillater det. Rundt Grote Markt kan du se flere av middel­al­de­rens origi­nale laugshus fra 1300-tallet i gotisk stil, i tillegg til kirken Sint Pieters­kerk, i hovedsak fra 1400-tallet, slik den i dag frem­står. Plassen Grote Markt er i det store og hele bevart slik den så ut på 1300-tallet, noe som nesten gjør den til et eneste stort utendørsmuseum.

Grote Markt, Leuven, Flandern, Belgia

Grote Markt er et uten­dørs­mu­seum som gjør godt for alle sanser. Bygningen lengst borte på plassen er Tafel­rond. Foto: © mottoth /Google Earth.

På Grote Markt finner du dess­uten en replika av en av Leuvens eldste og viktigste bygninger – Tafel­rond (Det runde bord). Opprin­nelig ble dette bygd i sengo­tisk stil mellom år 1480–800, men ødelagt under Den første Verdens­krigen. Tafel­rond bidrar til å gi Grote Markt sin opprin­ne­lige form og et auten­tisk utse­ende. Både her og på Oude Markt er det stort sett serve­rings­steder på grunn­planet. Oude Markt er den livligste plassen med det yngste publikummet.

Oude Markt, Leuven, Flandern, Belgia

På Oude Markt koser man seg. Så enkelt er det. Foto: © Toerisme Leuven.

Litt om Leuvens historiske bakgrunn

Leuven er pussig nok første gang omtalt i skrift­lige kilder i år 891 på grunn av uvennlig innstil­ling hos våre forfedre. I år 891 møter en stor viking­flåte hæren til fran­ker­kongen Arnulf, direkte etter­kommer av Karl den Store, nettopp i Leuven – den gang kalt Loven. Arnulf nedkjemper fien­dene fra nord i et svært blodig slag, som etter legenden førte til at elven Dijle ble demmet opp av viking-lik. Den stra­te­giske belig­gen­heten ved elven og nærheten til fest­ningen til hertu­gene av Brabant, førte til at Leuven alle­rede på 1000-tallet var hertug­døm­mets viktigste handels­sen­trum og forble det helt til 1300-tallet.

Lakenhal, Leuven, Flandern, Belgia

Leuvens gamle hall for kles­handel – Lakenhal – ble oppført i år 1317 i gotisk stil. Bygningen tilhører i dag byens univer­sitet. Foto: © Toerisme Leuven.

Litt mer historisk bakgrunn – nedgangstid og ny gullalder

Kles­pro­duk­sjon og handel var byens viktigste næringsvei, og gode tider førte til bygging av bymurer, Leuvens første rådhus, en gotisk kles­hall, kirker og klostre. Den viktige kles­hallen opplevde handels­tørke og nedgangs­tider på slutten av 1300-tallet, men på begyn­nelsen av 1400-tallet begynte en ny gull­alder med etab­le­ringen av Neder­lan­denes første katolske univer­sitet i Leuven i år 1425. Noen år senere ble byens spek­ta­ku­lære rådhus oppført, i årene 1439 til 1463, i en over­dådig lokal, sengo­tisk Brabant-stil, sammen med andre viktige offent­lige og private bygninger, hvorav mange frem­deles kan oppleves. Skulp­tu­rene på rådhuset var først full­ført på 1800-tallet.

Stadthius, Leuven, Flandern, Belgia

Fra fasaden til Stadt­hius – rådhuset. Foto: © Toerisme Leuven.

Mer om Leuvens kulturseverdigheter – rådhuset Stadthuis

La oss begynne med Leuvens fremste signal­bygg, det flotte sengo­tiske rådhuset. Dette ble i år 1439 påbe­gynt som en utvi­delse av byens opprin­nelig gotiske rådhus fra 1100-tallet til å omfatte flere kommu­nale bygninger. Rådhuset var plan­lagt å bli det såkalte Voirste Huis i komplekset, det vil si front­byg­ningen. Komplek­sets opprin­ne­lige arki­tekt Sulpitius Van Vorst døde tidlig i bygge­fasen, og den over­ta­kende arki­tekten, Jan Kelder­mans II, fulgte etter alle­rede i år 1445, begge før selve rådhuset – Stadt­huis, ble startet – noe som innebar at byggingen tok pause til år 1448 da neste­mann Matheus de Layens tok fatt på oppgaven.

Stadthuis' Raadskeller, Leuven, Flandern, Belgia

Fra Leuven Stadt­huis’ Raads­keller. Foto: © Toerisme Leuven.

Enda mer om rådhuset – Stadthuis

Matheus de Layen la ned grunn­steinen til rådhuset den 28. mars 1448, og i år 1460 sto råbygget ferdig i tre etasjer. Den opprin­ne­lige bygge­teg­ningen var inspi­rert av Brüs­sels rådhus, og omfattet et høyt belfry – et tårn i den ene enden av rådhuset, men dette ble modi­fi­sert av Layen, Han lot tre symmet­riske spir trone i hver sin ende av bygningen – fire av dem toppet inte­grerte tårn i hvert hjørne av rådhuset. Stadt­huis – rådhuset – har fasade og side­fa­sader med rekker av gotiske vinduer, med skulp­turer mellom hvert eneste vindu i alle tre etasjer. Bygnin­gens verti­kale preg forsterkes av spisse gavler med et høyt tak utstyrt med en mengde små karnapp-vinduer. De tre synlige fasa­dene er detal­jert og over­dådig deko­rert, og gjør Leuvens rådhus til et av Europas vakreste og mest kjente.

Litt om Leuvens kirker – Sint Pieterskerk

Sint Pieters­kerk ligger som tidli­gere nevnt på Grote Markt, og har sitt utspring i Leuvens aller første bysenter. Den første kirken på stedet ble oppført i år 986 i treverk, og brant dess­verre ned i år 1176. Denne ble erstattet av en kirke i romansk stil, med et kraftig vest­verk med to tårn etter modell av Vår Frues Basi­lika i Maastricht.

Sint Pieterskerk, Leuven, Flandern, Belgia

Sint Pieters­kerk, påbe­gynt år 1425, ligger ved Grote Markt. Foto: © Toerisme Leuven.

Ombyg­gingen av denne romanske kirken til en større gotisk kirke ble påbe­gynt i år 1425, og hadde de samme tre arki­tek­tene som Stadt­huis – rådhuset – frem til ombyg­gingen var så godt som full­ført. Under ombyg­gingen oppsto det i år 1453 brann i det fort­satt romanske vest­verket, noe som førte til at dette ble ødelagt og revet. Det ble umid­del­bart igang­satt bygging av ny vest­fa­sade med funda­menter til nytt tårn, men dette ble aldri full­ført – Matheus de Layens døde i år 1483.

Sint Pieterskerk, Leuven, Flandern, Belgia

Det er dimen­sjoner over Sint Pieters­kerk. Foto: © Funke / Wikipedia.

I år 1503 igang­satte Joost Matsys et kjempe­pro­sjekt for Sint Pieters­kerk – et 170 meter høyt tårn skulle overgå alt i Leuven, byens omgi­velser og verden for øvrig. Dette gikk imid­lertid dårlig – grunn­for­hol­dene var usta­bile og tårnet nådde aldri mer enn en tredjedel av den plan­lagte høyden, drøye 52 meter. Dette var dess­verre også mer enn funda­men­tene og grunnen tålte. Toppen av kirke­tårnet falt av – første del i år 1570 og neste del i år 1604. Til tross for at tårnet i dag knapt rekker over kirke­taket, er det oppført på Unescos liste over verdens­arven – som ett av Belgias og Frank­rikes Belfries (bytårn), for øvrig sammen med Belgiske Béguinages (ungpike­klostre), som vi skal komme tilbake til i eget avsnitt. Kirken er vakkert deko­rert innvendig, og inne­holder to trip­tych av Dirk Bouts, de tredelte alter­tav­lene «Det siste måltid» fra peri­oden 1464–68 og «Erasmus martyrdom» fra 1465.

Groot Bégijnhof, Leuven, Flandern, Belgia

Groot Bégijnhof var et «forbe­re­dende kloster» for unge kvinner, etab­lert på 1200-tallet. Foto: © Toerisme Leuven.

Flere historiske severdigheter i Leuven – bégijnhofs

Av den opprin­ne­lige byen er det lite igjen, men noe finnes frem­deles. En av de eldste bypor­tene, Roma­anse Poort – den romanske byporten – står ennå, og det samme gjelder deler av bymuren og St Jacobs kirke. Men det fineste er kanskje ungpike­klostret Groot Bégijnhof fra 1200-tallet, et impo­ne­rende bygnings­kom­pleks med hus fra peri­oden 1200- til 1600-tallet, de fleste fra sist nevnte århundre. Her kan du vandre på smale brosteins­lagte gater og smug og oppleve den still­heten og de harmo­niske omgi­vel­sene som man tilstrebet i disse kollek­ti­vene hvor unge kvinner skulle gå «lærlinge­tiden» før de tok avgjø­relsen om de skulle vie sine liv til Gud.  Du bør også få med deg den høygo­tiske Begijn­hof­kerk Sint-Jan-de-Doper te Leuven fra år 1305, som var en del av klosteranlegget.
I Leuven finner du også Klein Bégijnhof, et lite ungpike­kloster fra 1100-tallet, ved Sint Geer­truie-kerke, oppført i peri­oden 1100- til 1400-tallet – begge fine sever­dig­heter, som kan være verd å få med seg.

Leuven, Abdij Van Park, Belgia

Abdij Van Park ligger nydelig til i frede­lige omgi­velser. Foto: © Marco Mer­tens / Toe­risme Leuven.

Storslåtte kloster- og slottsanlegg

Abdij van Park er et stort klos­ter­an­legg som ble grunn­lagt i år 1129, som en filial av Premon­stra­ti­en­sens- eller Norber­ti­ner­or­denen i Laon i Nord-Frank­rike. Abbe­diet eller klos­teret ble selv­stendig alle­rede året etter, og vokste til å bli et av Brabants viktigste reli­giøse sentre. Abdij van Park består i dag av en blan­ding av forskjel­lige stil­arter. Det samme gjelder Aren­berg­slottet i nabo­kom­munen Heverlee, hvor grevene herfra bygde sitt første slott på 1300-tallet. Van Croy-fami­lien kjøpte slottet i år 1446, som på begyn­nelsen av 1500-tallet, ble bygd på nytt i renes­sanse­stil. På 1800-tallet ble slottet reno­vert i nygo­tisk stil. Hertugen av Arenerg skjenket eien­dommen til Leuvens univer­sitet i år 1916.
Sint-Michi­els­kerk i barokk stil er sammen med inte­ri­ø­rene i Sint-Jan-de-Doper­kerk og deler av Abdij van Park, kjent for prakt­fulle stukk-arbeider.

Abdij van Park, Leuven, Flandern, Belgia

Abdij van Park er et omfat­tende bygnings­kom­pleks. Foto: © Marco Mertens / Toerisme Leuven.

Hoved­foto: © Jef Clarhout/Toerisme Leuven. Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

Grote Markt, Leuven, Flandern, Belgia

Den sjar­me­rende plassen Grote Markt, hvor byens eldste bebyg­gelse finnes. Foto: © Snowdog / Wikipedia.

Grote Markt, Stadthuis, Leuven, Flandern, Belgia

På Grote Markt finner du også Stadt­huis – det sengo­tiske rådhuset. Foto: © Toerisme Leuven.

Oude Markt, Leuven, Flandern, Belgia

Rett rundt hjørnet for Grote Markt finner du en annen populær plass, Oude Markt. Foto: © Toerisme Leuven.

Oude Markt, Leuven, Flandern, Belgia

Oude Markt før tappe­kra­nene åpner. Foto: © Snowdog / Wikipedia.

Fochplein, Leuven, Flandern, Belgia

Det histo­riske senteret gjør et mektig inntrykk. Foto: © Wout­er­ha­gens / Wikipedia.

Stadthuis, Eikstraat, Leuven, Flandern, Belgia

Stadt­huis sett fra Eiks­traat. Foto: © Wout­er­ha­gens / Wikipedia.

Leuven, Flandern, Belgia

I Leuvens histo­riske senter er det masser av trive­lige butikker. Foto: © Toerisme Leuven.

Leuven, Flandern, Belgia

Et hver­dags­glimt i gamle­byen. Foto: © Toerisme Leuven.

Grote Markt, Sint Pieterskerk, Leuven, Flandern, Belgia

Grote Markt med den ruvende middel­al­der­kirken Sint Pieters­kerk. Foto: © Toerisme Leuven.

Grote Markt, Leuven, Flandern, Belgia

Leuven – Grote Markt med rådhuset, sett fra en annen vinkel. Foto: © Snowdog / Wikipedia.

Oude Markt, Leuven, Flandern, Belgia

Oude Markt er en typisk fler­bruks­plass. Foto: © Jaak Geebelen / Toerisme Leuven.

Fonske, Leuven, Flandern, Belgia

Fonske er Leuvens maskot – han symbo­li­serer en student som lar sitt hode fylle av visdom som om det var fra et glass. Foto: © Layla Aerts / Toerisme Leuven.

Leuven, Flandern, Belgia

Leuven ble kraftig rampo­nert under 1. Verdens­krig, men rådhuset klarte seg. Foto fra 1915.

Stadthuis, Leuven, Flandern, Belgia

Stadt­huis er i dag gamle­byens natur­lige midt­punkt. Foto: © Filip VI / Toerisme Leuven.

Stadthuis, rådhuset, Leuven, Flandern, Belgia

Stadt­huis gjør seg også i laserlys. Foto: © Philip Bunkens / Wikipedia.

Sint-Pieterskerk, Leuven, Flandern, Belgia

Hvis ting hadde gått som plan­lagt, ville dette tårnet vært 170 meter høyt. Det er det ikke. Foto: © Homeros29 / Wikipedia.

Triptychet Det siste måltid, Dirk Bouts, Sint Pieterskerk, Leuven, Flandern, Belgia

To av Dirk Bouts mester­verk finnes i Sint Pieters­kerk – her er alter­tavlen, trip­ty­chet Det siste måltid.

Sant Erasmus martyrdom, Dirk Bouts, Leuven, Flandern, Belgia

…det andre av Dirk Bouts’ mester­verk heter Sant Erasmus’ martyrdom.

Groot Bégijnhof, Leuven, Flandern, Belgia

Groot Bégijnhof er bygd for å vare. Foto: © Snowdog / Wikipedia.

Groot Bégijnhofs St-Jan-De-Doperkerk, Leuven, Flandern, Belgia

Groot Bégijn­hofs St-Jan-De-Doper­kerk – Johannes Døpe­rens kirke. Foto: © Toerisme Leuven.

Groot Bégijnhof , Leuven, Flandern, Belgia

Det gjør godt å sykle på brosteinen i Groot Bégijnhof. Foto: © Layla Aerts / Toerisme Leuven.

Abdij van Park, Leuven, Flandern, Belgia

Abdij van Park har flotte inte­ri­ører Foto: © Layla Aerts / Toerisme Leuven.