München er i manges øyne Tysklands egentlige hovedstad. Denne viktige og storslåtte kulturbyen i Bayern har et enormt tilbud innen kunst, arkitektur, musikk og kultur, blant annet flere museer i verdensklasse. Mange av severdighetene befinner seg i og rundt Münchens sjarmerende Altstadt, som ligger ved elven Isar. München er dessuten verdenskjent for sin folkefest og øl-festival Oktoberfest, som arrangeres hver høst.

Mer om München

München har et enormt omfang. Sentrum er i liten grad belemret med høyhus. Mye av arki­tek­turen er klas­si­sis­tisk, oppført på 17- og 1800-tallet. München kan også by på strå­lende barokk og rokokko-arki­tektur. Utenfor bykjernen finner du sever­dig­heter som Schloss Nümp­hen­burg, Olym­piapark og Münchens «Holly­wood», Bavaria Film­park. Okto­ber­fest arran­geres i en egen bydel, There­sien­wiese, på en slette omgitt av Bava­ria­ring, en racer­bane fra år 1903(!), som hver høst i september og oktober omgjøres til et enormt drikkegilde.

Altstadt, Hofbräuhaus, Augustinerbräu, Biergartens, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Øl er viktig i Bayern og München – du finner to klas­siske ølhaller med hager – Bier­g­ar­tens – i Altstadt, Hofbräu­haus og Augustinerbräu.

Flere kjempe­mes­sige, provi­so­riske bygninger tas i bruk som ølhaller, i tillegg til at det rigges digre øltelt. München er med sine 1,3 millioner innbyg­gere, Tysk­lands tredje største by, etter Berlin og Hamburg. For å få størst mulig utbytte av besøket, anbe­faler at du plan­legger bydeler dag for dag.

Litt om Altstadt og middelalderen

I Altstadt finner du Münchens levende og pulse­rende bysenter, med blant annet det meget livlige fersk­vare­mar­kedet Viktua­li­en­markt, og en mengde åpne plasser der folk samles på en av de mange uteserveringene.

Viktualienmarkt, Hamburg, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Viktua­li­en­markt ved Marien­platz med daglig fersk­vare­marked, unntatt søndag. Foto: © Lothar Kaster/Tourismusamt Münche.

På Viktua­li­en­markt frembys dags­ferske grønn­saker, frukt og andre produkter fra byens frodige omland. Flere av de viktigste kultur­se­ver­dig­he­tene ligger innenfor Altstadt, mens noen de fineste museene ligger rett utenfor, i beha­gelig gåav­stand. Gjennom kjernen av gamle­byen Altstadt går en bred hoved­gate, bilfri der den heter Neuhauser Strasse i vest og Kaufinger Strasse midt i, før den går over til å hete Im Tal det siste stykket østover fra Marien­platz – til den gamle middel­alder-byporten Isartor, før du kommer til elven Isar. Altstadt er et konsen­trert kjerne­om­råde, som i dag er Münchens viktigste møte­sted for både fast­bo­ende og besøkende.
Isartor, Isartorplatz, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Isartor i Altstadt er fra middel­al­deren, men typisk tysk – godt vedlikeholdt.

Litt om Altstadt og middelalderen

Altstadt har en oval form etter middel­al­de­rens bymurer, som i dag er borte, med unntak av et par steder. Tre av middel­al­de­rens byporter er heldigvis bevart, Karl­stor i nord­vest, som leder inn i den bilfrie hoved­gaten Neuhauser, Isartor i øst ved elven Isar, og Send­linger Tor i sørvest. Rundt Frau­en­platz og Frau­en­kirche kan du frem­deles finne litt av middel­alder-Münchens gate­plan med smale smug, portaler og bueganger, som for eksempel under Altes Rathaus. Altes Rathaus fra år 1470–75 fikk omfat­tende skader under den andre verdens­krigen, men ble gjen­opp­bygd til minste detalj. I dette området finner du en mengde restau­ranter med uten­dørs serve­ring – mektig popu­lære blant byens innbyg­gere og ikke mindre popu­lære blant besøkende.

Neues Rathaus, Marienplatz, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Neues Rathaus ruver ved den livlige Marien­platz i hjertet av Altstadt.

Mer om Münchens trivelige Altstadt og Marienplatz

Selve hjertet av Altstadt er Marien­platz foran det enorme Neues Rathaus (det nye rådhuset) i nygo­tisk stil, oppført mellom 1867 og år 1909. Den massive fasaden er deko­rert med en mengde skulp­turer av histo­riske personer, konger, hertuger, martyrer og andre. Her er alle middel­al­de­rens gotiske virke­midler tatt i bruk, med stort hell. Midt på den impo­ne­rende fasaden til Neues Rathaus står et 100 meter høyt klokke­tårn, som to ganger daglig spiller «Glock­en­spiel», samtidig som meka­niske figurer utkjemper kamper. På den livlige Marien­platz finner du en rekke kafeer, restau­ranter og kneiper med uten­dørs serve­ring, i tillegg til mange butikker.

Stadtgründungsfest, Marienplatz, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Under den årlige Stadt­gründ­ungs­fest midt i juni, 16./17. juni i 2012, står byen full­stendig på hodet. Her er det total-rock’n roll på Marien­platz. Foto: © Bjarne Geiges/ Touris­mu­samt München.

Mer om Marienplatz og Frauenplatz i Altstadt

Marien­platz og den tillig­gende Frau­en­platz var stedet der den første bebyg­gelsen i München ble etab­lert. Her finner du blant annet den enorme Frau­en­kirche, en kirke sengo­tisk stil som rommer mer enn 2 tusen mennesker. Opprin­nelig sto en Maria­kirke her alle­rede tidlig på 1200-tallet, som ble besluttet erstattet av hertugen Sigis­mund. Grunn­steinen til Frau­en­kirche ble lagt i år 1468, og mesteren var Jörg von Hals­bach, som også tegnet Altes Rathaus, som ble påbe­gynt i år 1470 mens Frau­en­kirche var under bygging. Kirken er Bayerns største gotiske bygg, treskipet med en mengde kapeller – et virkelig impo­ne­rende bygg, i tillegg til å være et av Münchens viktigste lande­merker. De litt «misvi­sende» løkkup­lene, som er karak­te­ris­tiske for mange av Sør-Tysk­lands kirker, ble tilført år 1525.

Biergarten, Augustinerbraü, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra det nesten 700 år gamle bryg­ge­riet Augus­ti­ner­braüs stem­nings­fulle Bier­g­arten som tilhører Augus­ti­ner­keller i Arnulf­strasse 52. Foto: © T. Höpker/Tourismusamt München.

Ølhallene Hofbräuhaus og Augustinerbräu

Hofbräu­haus ligger en kort spasertur fra Marien­platz på Platzl 9, dit bryg­ge­riet flyttet i år 1654 etter å ha blitt etab­lert på Alter Hof i år 1589. Siden år 1830 har bryg­ge­riet hatt rett til å servere øl, noe man til gangs har gjort og fort­satt gjør. Hofbrau­haus har en flott hage – en Bier­g­arten – hvor du i fred og ro kan nyte en øl sammen med like­sin­nede. Et annet ærverdig bryg­geri, Augus­ti­ner­bräu, grunn­lagt av Augus­ti­ner­munker i år 1328, har en flott ølhall, hvor du kan nyte deres brygg midt i hjertet av sentrum, i gågaten Neuhauser Strasse 27.

Augustinerbräu, Muschlsaal, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Den stil­fulle Augus­tiner Muschlsaal (musling­salen) i gågaten Neuhauser Strasse 27. Her er det også ølhaller og uteser­ve­ring. Foto: © Christl Reiter/Tourismusamt München.

Begge steder serverer god bayersk sikrings­kost, i tillegg til utmerket øl. Augus­ti­ner­bräu er ellers et øl som går i mot alle andre trender i Tysk­land. Ølet og flas­ke­eti­ketten er ufor­andret, det samme gjelder den store flasken. Bryg­ge­riet har stor suksess med dette, og slik skal det etter vår ringe mening være. Selve bryg­ge­riet ligger litt utenfor sentrum og har Augus­tiner Bräu­stuben vegg i vegg. Augus­tiner-Keller i Arnulf­strasse 52 har ølhaller, spise­saler og en flott, stem­nings­full ølhage – Biergarten.

Michaelskirche, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Jesu­itt­kirken fra 1597 Michaels­kirche i manie­ris­tisk senrenessansestil.

Mer om Altstadt – tre viktige kirker

Altstadt har også tre andre flotte kirker, Michaels­kirche, Drei­fal­tig­keits­kirche og Bürgersaal. Michaels­kirche var den første mot-refor­ma­to­riske Jesu­itt­kirken som ble reist nord for Alpene, grunn­lagt i år 1585, vigslet først i år 1597 fordi koret kollapset i «første forsøk». Kirken er bygd i senre­nes­sanse­stil, og er stor med et impo­ne­rende inte­riør. Drei­fal­tig­keits­kirche er bygd i itali­ensk barokk stil, og sto ferdig i år 1718. Legg spesielt merke til den vakre fresken av Cosmas Damian Asam i kuppelen. Denne kirken kom, som en av de få i München, uskadet gjennom Den andre verdenskrigen.

Asam-kirche, rokokko, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Asam-kirche fra 1740-årene har en elegant rokokko­fa­sade. Foto: © Step­hanie Wolf/München.de.

Mer om Altstadt – tre viktige kirker og én til

Den såkalte Asam-kirche finner du i Send­linger Strasse 32 mellom Marien­platz og Send­linger Tor. Fem minut­ters spasertur fra Marien­platz belønner deg med en meget særpreget kirke­byg­ning i rokokko­stil, bygd og utsmykket midt på 1700-tallet av brød­rene Egid Quirin og Cosmas Damian Asam – derav navnet. Denne prakt­fullt deko­rerte kirken er viet til St Johann Nepomuk, og er et unikt eksempel på rokok­kodekor i München og Bayern.
Bürgersaal er en kirke fra begyn­nelsen av 1700-tallet, som fikk store ødeleg­gelser under krigen, men som mira­ku­løst har origi­nal­fres­kene i behold, blant annet en typisk bayersk rokok­ko­scene, «Skyts­en­gelen» av Ignaz Müller, i et av kapellene.

Antiquarium, Residenz-Museum, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Resi­denz og den 66 meter lange hallen Antiqua­rium i over­dådig renes­sanse-stil, bygd mellom åt 1568–70. Foto: Residenz-Museum.

Residenz

Dette enorme bygnings­kom­plekset ligger noen få kvar­taler nord for Marien­platz, og er abso­lutt verd de drøye 10 minut­tene det tar å spasere dit. Resi­denz var tidli­gere resi­densen til det bayerske konge­huset, og ble omdannet til museum i år 1920. Opprin­nelig lå det et slott her som ble bygd av Witte­las­bach-fami­lien i siste halvdel av 1300-tallet, da Bayern ble samlet til ett hertug­dømme. I de påføl­gende århund­rene ble bygnings­massen stegvis utvidet i forskjel­lige stil­arter – både renes­sanse, barokk, rokokko og klas­si­sisme er repre­sen­tert her.

Nationaltheater, Residenz, Staatsoper, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Natio­nal­theater tilhører Resi­denz og benyttes i dag som Staatsoper. Foto: © Ulrike Romeis/Tourismusamt München.

Mer om Residenzmuseum

Resul­tatet er for oss nord­menn nesten ufor­ståelig over­dådig – her finnes to private kapeller, en full­kommen teater­byg­ning i rokokko­stil, et skatte­kammer med rega­lier, smykker, det bayerske riks­e­plet, kroner og statuer i gull deko­rert med edel­stener. I tillegg rommer Resi­denz’ fem saler som ene og alene er tilegnet Niebel­ungs­lied, et middel­alder-epos med mytisk innhold. De fem salene er deko­rert slik at du kan følge eposets hand­ling. I hjørnet av bygnings­massen er det nyklas­si­sis­tiske Natio­nal­theater, som i dag er Staatsoper – operahus. Grot­tenhof er en grotte utsmykket i renes­sanse­stil, bygd av greven Wilhelm V i år 1583.

Feldherrnhalle, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Feld­herrn­halle er en hyllest til Bayerns felt­herrer gjennom historien.

Feldherrnhalle og Odeonplatz

Feld­herrn­halle ble reist i første del av 1840-tallet, på stedet der en av Münchens byporter fra middel­al­deren, Schwa­binger Tor, hadde stått. Bygget er sterkt inspi­rert av en av Firenzes loggia’er, og symbo­li­serer Bayerns mili­tære helter gjennom histo­rien. Ved Feld­herrn­halle står nok en av Münchens prakt­kirker, St. Cajetan-kirche, popu­lært kalt Thea­ti­ner­kirche, etter munke­or­denen thea­ti­nerne. Kirken er et prakt­ek­sempel barokk kirke­ar­ki­tektur, sterkt inspi­rert av romersk og vene­ti­anske forbilder. En god grunn til å besøke denne kirken, er de over­då­dige barokk-inte­ri­ø­rene, de mektige dimen­sjo­nene og den flotte fasaden. Ved siden av Odeon­platz ligger den vakre parken Hofgarten.

Hofgarten, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Parken Hofg­arten er omgitt av stor­slått arki­tektur fra flere epoker.

Kort om Münchens museer

Vi tar kun for oss kremen av kremen i vår beskri­velse av museene i München. Du må ikke tro at du rekker over alt. Vi anbe­faler deg å ta noen valg på forhånd, og plan­legge i kombi­na­sjon med det du ellers har tenkt å gjøre og se. Selv om Münchens Altstadt er ganske kompakt, så vil du se at noen museer er grup­pert nord­vest for byen, nærmere bestemt Alte og neue Pina­kothek, Glyp­tothek, Staat­liche Anti­ken­sam­mlung, Propyläen og Lenbach­haus. Museene Haus der Kunst, Schack-Galerie, Baye­risches natio­nal­mu­seum og Archäo­lo­gische Staats­sam­mlung ligger på østsiden, ved den vakre Englischer garten. Med en fornuftig plan­lagt «lysløype», kan du få med deg museer, fornøy­elser, kirker og markeder i skjønn forening, og i tillegg kunne nyte lunsj, og hva vet ikke vi, i det grønne – på toppen av det hele. Vi har beskrevet et utvalg av de ovenfor nevnte museene i denne guiden. Se linken Muse­ums­portal for mer informasjon.

Alte Pinakothek, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Alte Pina­kothek er et av de museene, som den kunst­glade kongen av Bayern, Ludwig I. reiste. Foto: © Wilfried Hösl/Tourismusamt München.

Ludwig I, München og museene

Alte Pina­kothek, Neue Pina­kothek og Glyp­tothek ble i første del av 1800-tallet bygd av kong Ludwig I av Bayern, som var sterkt opptatt av kunst, og ekstremt fasci­nert av antik­kens Hellas. Ludwig I var også svært bevisst det middel­al­derske Tysk­land. Alle de tre museene er tegnet av hoff­ar­ki­tekten Leo von Klenze, i tillegg til Ruhme­shalle (Hall of Fame) med gigant­sta­tuen av. Klenze fikk også ansvaret for utfor­mingen av Ludwigstrasse, da byen ble utvidet under Ludwig I.

Alte Pinakothek

Alte Pina­kothek har kunst­sam­linger som kan få kura­torer til å sove dårlig om natten. Hele 700 male­rier av verdens tone­an­gi­vende kunst­nere mellom 1300- og 1700-tallet finnes her. Her er blant de fleste av renes­san­sens og barok­kens mestere repre­sen­tert, med sine viktgste verk. Museet er delt inn i avde­linger for kunst fra Flan­dern og Neder­land, Italia, Spania, Frank­rike og Tysk­land – samt en egen avde­ling for 15- og 1600-tallets tyske mestere. Vi nevner noen: Peter Paul Rubens, Leonardo da Vinci, Jan Breughel d.e., Raphael, Albrecht Dürer, Jacopo Tinto­retto, Rogier van der Weyden, Pieter Breugel d.e., Nicolas Poussin og Barto­lomé Estéban Murillo.

Neue Pinakothek, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Neue Pina­kothek. Foto: © Robert Hertz/Tourismusamt München.

Neue Pinakothek

Neue Pina­kotek har samlinger av male­rier i hovedsak fra 1800-tallet fra klas­si­sismen til jugend­stilen. Museet frem­hever spesielt samlin­gene fra tyske roman­ti­kere og franske impre­sjo­nister. Her finner du male­rier av verdens­kunst­nere som Jacques Louis David, Caspar David Frie­drich, Frie­drich Over­beck, William Turner, Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Cézanne og Eduard Manet.

Aphaia-tempelet, Glyptothek, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Glyp­tothek: Kamp­scene fra Troja­ner­krigen på pedi­mentet (gavlen) til Aphaia-tempelet på Aegina fra cirka år 490 før Kristus.

Glyptothek

Glyp­tothek München på Köngigs­platz er et av de mest inter­na­sjo­nalt aner­kjente museene for antik­kens skulp­turer. Tyskerne var tidlig ute innen arkeo­logi, og Ludwig den Is samlinger av greske og romerske skulp­turer ble i år 1834 utstilt i et majes­te­tisk klas­si­sis­tisk bygg, tegnet av Leo von Klenze. Glyp­tothek var det første offent­lige museet i verden, som kun inne­holdt antikke skulp­turer. Samlingen omfatter perler som kamp­scene fra Troja­ner­krigen på pedi­mentet (gavlen) til Aphaia-tempelet på Aegina, en kouros (manns­figur) i arkaisk stil, Apollon fra Terentia, fra år 560 før Kristus, en grav­stein i klas­sisk stil fra år 380 før Kristus, blant mange andre godbiter, som på tvil­somt vis ble ført ut av Hellas på 18–1900-tallet, men som kanskje også reddet skulp­tu­rene fra ødeleg­gelse. Glyp­tothek München er et must for kunst- og arkeologi-interesserte.

Englischer Garten, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Archäo­lo­gische Staats­sam­mlung ligger ved Englischer Garten. Foto: © Torstein Krüger/Tourismusamt München.

Archäologische Staatssammlung og Bayerisches Nationalmuseum

Disse to museene ligger nesten vegg i vegg og inne­holder fantas­tiske samlinger for deg som er inter­es­sert i Tysk­lands utvik­ling fra forhis­to­risk tid frem til 1800-tallet folke­kunst. Hvis du starter i det arkeo­lo­giske museet kan du oppleve enestå­ende gjen­stander fra forhis­to­risk tid gjennom stein­alder, bronse­alder og jern­alder via romertid til første del av middel­al­deren. Som mange andre tyske museer, er listen lagt høyt, og det som stilles ut, er virkelig bemer­kel­ses­verdig. Herfra er det naturlig å bevege seg over i Baye­risches Natio­nal­mu­seum hvor du kan bevege deg videre utover i middel­al­deren. Det som er litt sprøtt med dette museet, er at utstil­lings­lo­ka­lene er utformet i samme arki­tek­to­niske stil som utstil­lin­gene de rommer. Starter du i avde­lingen for romansk kunst, og fort­setter til gotisk avde­ling, ja – så befinner du deg i tids­ty­piske miljøer. Et stor­artet museum, som i kjel­leren har en egen avde­ling for folke­kunst, som du også bør få med deg.

Bayerisches Nationalmuseum, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Baye­risches Natio­nal­mu­seum – avde­ling gotiske gjen­stander og kunst.

Schack-Galerie

Dette flotte kunst­mu­seet stiller ut den private samlingen til Adolf Frie­drich von Schack, cirka 180 male­rier fra 1800-tallets viktigste tyske malere. Dette kan kanskje virke litt «internt» for oss nord­menn, men her finner du viktigs repre­sen­tanter for den tyske roman­tikken, som arki­tekten Leo von Klenze, Moritz von Schwind, Franz von Lenbach, Anselm Feuer­bach, Eugen Neureuter og Arnold Böcklin. Abso­lutt verd et besøk.

Flere museer i München – og Schloss Nymphenburg

Andre viktige museer i München er Stadt­mu­seum, Völker­kunde­mu­seum (etno­lo­gisk museum) og det litt sære Deut­sches Jagd- und Fisch­e­rei­mu­seum, alle tre i Altstadt, samt Staat­liche Anti­ken­sam­mlung ved Königs­platz, Deut­sches Museum sør for sentrum og Haus der Kunst ved Englischer Garten. Et drøyt stein­kast vest for den stor­slåtte Königs­platz med muse­ums­byg­nin­gene i klas­si­sis­tisk stil (en sever­dighet i seg selv), starter alléen Nymphen­burger Strasse, som leder til et av de aller mest påkos­tede barokke slotts- og park­an­leg­gene i hele Europa – Schloss Nymphenburg.

Schloss Nymphenburg, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Schloss Nymphen­burg er et prakt­fullt slotts­an­legg og et meget popu­lært utfluktsmål.

Til et besøk her bør du sette av hele dagen. Slotts­an­legget inne­holder en rekke sever­dig­heter, hvorav Amali­en­burg, Fest­saal og Lack­ka­bi­nett regnes som de ypperste. I tillegg kan du se Magda­le­nen­klause, Museum für Mensch und Natur, Bota­nisk hage, Marstall­mu­seum med antikke prakt­kar­joler og ‑vogner, Bota­nisk hage og den gamle porse­lens­fab­rikken fra 1747. Slotts­byg­nin­gene inne­holder prakt­fulle inte­ri­ører og møbler, samt bety­de­lige samlinger kunst, herunder konge­lige portretter.

Litt om Münchens tidlige historie

München er ingen gammel by i tysk sammen­heng, første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1158. Rundt år 1150 bygde hertugen Hein­rich der Löwe (Henrik Løven) en bro over Isar ved stedet der et bene­dik­ti­ner­kloster ble bygd i år 762. Broen lå langs en av middel­al­de­rens gamle handels­ruter, hvor blant annet salt var en viktig handels­vare. Broen betød mulig­heter for toll, og snart vokste det frem en by her. Dette skjedde rimelig raskt, for doku­mentet Augs­burger Schied fra den 14. juni år 1158 gir München rett til å holde markeder, prege mynter og kreve inn toll. Byen vokste jevnt og trutt, og fikk med tiden en bety­delig jødisk befolk­ning, som ble forvist i år 1442. München opplevde et kraftig oppsving etter år 1506, da Bayern igjen ble samlet til ett hertug­dømme. Byen ble i år 1623 kurfürst­liche Regen­z­stadt, noe som medførte at blant annet bygnings­kom­plekset Regenz ble påbe­gynt. I år 1632 ble München for øvrig beleiret av svenske tropper som krevde store løse­penger for å la byen i fred. Münchens bymurer ble stadig utvidet, og av den opprin­ne­lige romanske bebyg­gelsen er det bare kirken Alte Peter i Altstadt som har bygnings­rester fra romansk tid. Bymuren fra middel­al­deren er stort sett revet, men kan sees noen få steder.

Altes rathaus, München, Sør-Tykland

Michael Wenings skild­ring av Altes rathaus i München anno cirka 1700. Kilde: Wikipedia.

Münchens bygninger fra gotikken

Fra middel­al­de­rens bymurer, kan du frem­deles se de gotiske bypor­tene Isartor, Send­linger Tor, Karl­stor, og dess­uten tårnet Löwen­turm på Rinder­markt. Midt i Altstadt står Alte Hof, Alte Rathaus med danse­salen, samt Zeug­haus, som i dag er en del av Stadt­mu­seum. Den gotiske Frau­en­kirche ved Marien­platz med de markante tårnene er byens viktigste lande­merke. En gotisk hall­kirke ble ombygd i barokk stil og kalt Heiliggeist­kirche på Viktua­li­en­markt. Fried­hofs­kir­chen til Frau­en­kirche og St. Peter, samt Salva­tor­kirche og Heilig­kreu­z­kirche er også fra gotikken. I det som var Münchens eneste Augus­ti­ner­kirke finner du i dag Deut­sche Jagd- und Fisch­e­rei­mu­seum. Flere gotiske kirker ble ombygd under barokken. Den gotiske Burg Grün­wald er den eneste middel­al­der­borgen i området rundt München som fort­satt står.

Renessanse og barokk i München

Michaels­kirche er et prakt­ek­sempel på sen renes­sanse­stil, såkalt manie­risme, og det tillig­gende Alte Akademie er også i denne stilen. Bygningen Alte Münze har en bakgård med prakt­fulle renes­sanse­ar­kader, mens det enorme anlegget Resi­denz omfatter flere bygninger helt eller delvis i renes­sanse­stil. München vokste kraftig på 1600-tallet, og mange kirker og prakt­bygg ble derfor oppført i barokk stil. De barokke høyde­punk­tene er St. Cajetan-kirche, popu­lært kalt Thea­ti­ner­kirche, etter munke­or­denen thea­ti­nerne, Drei­fal­tig­keits­kirche og Bürgersaal. I tillegg må natur­ligvis Schloss Nymphen­burg nevnes, for side barokke bygninger.

Rokokko, klassisisme, historisme og jugend-stil

Her ble også den påføl­gende rokokko­stilen ble flittig anvendt utover på 1700-tallet mange utvi­delser av dette prakt­fulle slotts­an­legget. Den meget spesi­elle Asam-kirche er også et prakt­ek­semplar av rokokko-arki­tektur. München vokste enormt på slutten av 1700-og i på 1800-tallet, da klas­si­sismen var arki­tek­to­nisk mote. Du vil derfor her kunne se helt unike bygnings­mil­jøer i denne litt stive og formelle stilen, spesielt rundt Königs­platz. Også Ludwigstrasse, som strekker seg fra Feld­herrn­halle og Odeon­platz (rett nord for Altstadt) videre nord­over er sterkt preget av denne stilen. Også Jugend­stilen er repre­sen­tert i München; mest kjent er Müller­sche Volksbaad.

München arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over München Altstadt. Foto: © Werner O. Hausmann/Tourismusamt München.

Marienplatz, Altes Rathaus, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Marien­platz med Altes Rathaus i hjertet av Altstadt. Foto: © Christl Reiter/Tourismusamt München.

Oktoberfest, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Det er dimen­sjoner over øltel­tene under Okto­ber­fest. Foto: © Christl Reiter/Tourismusamt München.

Marienplatz, Neues Rathaus, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Den livlige Marien­platz med det store, nygo­tiske rådhuset Neues Rathaus. Frau­en­kirche til venstre Foto: © Christl Reiter/Tourismusamt München.

Karlsplatz, Karlstor, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Karls­platz med byporten Karl­stor fra middel­al­deren. Foto: © Christl Reiter/Tourismusamt München.

Frauenkirche, Neues Rathaus, Alter Peter, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Frau­en­kirche med tvil­ling­tårn ble påbe­gynt år 1468, tårnet til Neues Rathaus ser du til høyre og Alter Peters tårn på hitsiden.

Gotisk portal, Neues Rathaus, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Den nygo­tiske østpor­talen til Neues Rathaus er imponerende.

Neues Rathaus, Glockenspiel, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Det ruvende tårnet til Neues Rathaus med Glockenspiel.

Glockenspiel, Neues Rathaus, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Glock­en­spiel med meka­niske figurer. Foto: © S. Böttcher/Tourismusamt München.

Altes Rathaus, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Altes Rathaus med gotisk buegang under tårnet.

Hofbräuhaus, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Det berømte Hofbräu­haus ligger i to fine, eldre bygninger. Foto: © Robert Hertz/Tourismusamt München.

Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

I ølhal­lene og ‑hagene er det bayersk sikrings­kost som gjelder.

Biergarten Chinesischer Turm,i parken Englischer Garten, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Bier­g­arten Chine­sischer Turm rett nord for gamle­byen, i parken Englischer Garten, ikke langt fra Haus der Kunst. Foto: © P. Scarlandis/Tourismusamt München.

Michaelskirche, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Michaels­kir­ches fasade. Foto: © H. Gebhardt/Tourismusamt München.

Theatinerkirche, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Pano­rama med den enorme, barokke Theatinerkirche.

Asamkirche, rokokko, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Asam­kirche med sitt over­då­dige rokokko-inte­riør. Foto: Schaier/Wikipedia.

Bürgersaalkirche, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Bürgersaal­kirche fra begyn­nelsen av 1700-tallet. Foto: Jensens/Wikipedia.

Residenz - Königsbau, Niebelungssalene, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Resi­denz – Königsbau inne­holder de fem Niebel­ungs­sa­lene. Foto: © Fritz Mader/Tourismusamt München.

Residenzmuseum Schatzkammer, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Resi­den­z­mu­seum Scha­tz­kammer – reli­kvie­kru­si­fiks fra år 1010. Foto: Residenzmuseum.

Residenzmuseum Schatzkammer, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Resi­den­z­mu­seum Scha­tz­kammer – rytter­statue av St Georg fra år 1597. Foto: Residenzmuseum.

Odeonsplatz, St. Cajetan-kirche, Theatinerkirche, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Odeons­platz med St. Cajetan-kirche, popu­lært kalt Thea­ti­ner­kirche. Foto: © Christl Reiter/Tourismusamt München.

Feldherrnhalle, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

En av Münchens mange løver – her ved Feldherrnhalle.

Alte Pinakhotek, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Alte Pinak­ho­teks fantas­tiske samlinger. Foto: © Bjarne Geiges/Tourismusamt München.

Alte Pinakothek, Albrecht Dürer,

Dette flotte selv­por­trettet av Albrecht Dürer henger i Alte Pinakothek.

Jan van Eyck, selvportrett, Alte Pinakothek, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Nok et selv­por­trett i Alte Pina­kothek – her renes­sanse­mes­teren Jan van Eyck.

Vincent Van Gogh, Neue Pinakothek, Altstadt, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Vincent Van Goghs solsikker er et eksempel godbi­tene i Neue Pinakothek.

Neue Pinakothek, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra utstil­lin­gene i Neue Pina­kothek. Foto: © Jürgen Sauer/Tourismusamt München.

Glyptothek, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Münchens berømte Glyp­tothek – foto fra år 1900.

Glyptothek, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Denne skam­løse herren fra cirka 220 før Kristus er en av Glyp­tot­heks viktigste skulp­turer. Foto: © J. Wildgruber/Tourismusamt München.

Archäologische Staatssammlung, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Archäo­lo­gische Staats­sam­mlung – et romersk inte­riør. Foto: Mattes/Wikipedia.

Archäologische Staatssammlung, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Archäo­lo­gische Staats­sam­mlung – en romersk satyr­maske. Foto: Mattes/Wikipedia.

Bayerisches Nationalmuseum - Reidersche Tafel, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Baye­risches Natio­nal­mu­seum – Reider­sche Tafel fra cirka år 400 e Kr. Foto Andreas Präfcke/Wikipedia.

München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Doku­mentet Augs­burger Schied fra den 14. juni år 1158 gir München rett til å holde markeder, prege mynter og kreve inn toll. Foto: Bjs/Wikipedia.

Auer Dult, Marienpfalz, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra det store brukt- og vare­mar­kedet Auer Dult, som arran­geres tre ganger i året på Marien­p­falz, vår, sommer og høst.

Kunigunde, Bayerisches Nationalmuseum, München, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Den hellige Kuni­g­undes reise­skrin fra cirka år 1000 i Borre­stil, m.a.o lagd i Norge. I dag i Baye­risches Natio­nal­mu­seum München. Foto: Andreas Präfkce / Wikipedia.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.