Dag 4 – Stralsund

Tiden tillot ikke kjøring på småveier, så det bar rett ut av vakre Wismar mot Auto­bahn. En drøy time senere var jeg på vi inn mot Stral­sund histo­riske bydel, og her som i de andre gamle byene, dukket kirke­tår­nene opp i det fjerne. Også her ble man raskt leden inn i enveis­kjørte gater, som sluset meg frem til plassen Neuer Markt, hvor hotellet mitt Schweriner Hof ligger. Jeg parkerte sykkelen i bakgården, hvor hånd­ver­kerne holdt på. Porten ble låst på kvelden, så jeg lot oppak­ningen være på. Hotellet var under oppus­sing og jeg fikk et fint rom med utsikt over markeds­plassen. Badet var full­ført og det lovet godt.  Neuer Markt benyttes i dag som parke­rings­plass. Ved Neuer Markt ligger for øvrig den enorme Maria-Kirche, som vi senere kom innom under byvand­ringen. Fra Neuer Markt er det kort vei til Alter Markt, hvor det impo­ne­rende rådhuset befinner seg. Rådhuset ligger i direkte tilknyt­ning til byens hoved­kirke Niko­lai­kirche – denne kirken var også møte­plass for kjøp­men­nene og byens leder.

Stralsund, Rathaus, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sunds rådhus sett fra gågaten Ossen­reyer Strasse med Rathaus­platz og kjøp­manns­huset Wulfram­haus i bakgrunnen.

Stralsund, Alter Markt, Wulframhaus, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Det første som møter deg når du kommer inn på Alter Markt fra denne retningen, er Wulfram­haus fra år 1350 – turist­kon­toret til venstre.

Jeg ruslet opp til Alter Markt og stakk innom turist­kon­toret. Der fikk jeg opplyst at det var byvand­ring klokken 14. En liten lunsj foran Wulfram­haus fra år 1350 ble raskt feid inn. Guiden var en meget kunn­skapsrik og humo­ris­tisk herre på 65–70, som hadde en norsk sviger­sønn. Han flirte godt da han fortalte meg det, så her var det tyde­ligvis mye humor ute og gikk i den fami­lien. Vi startet på markeds­plassen ved det flotte rådhuset. Typisk for dette bygget er den spesi­elle gotiske skjerm­fa­saden, som ikke tjener noen annen hensikt enn å være flott. På skjerm­fa­saden er det byvåpen fra andre hanseat-byer, som et bevis på den makten som forbundet ga. Hvis jeg forstod guiden riktig, ble denne fasaden bygd et år etter at Hanseat-forbun­dets moderby Lübeck bygde sitt rådhus med en nesten iden­tisk konstruk­sjon. Her skulle man ikke være snauere!

Stralsund, Alter Markt, gotisk skjermfasade, Rathaus, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

På den gotiske skjerm­fa­saden er byvåp­nene til flere av Hanseat-byene.

Rathaus, Alter Markt, Unesco, Stralsund, Nord-Tyskland

Rådhuset med skjerm­fa­saden i gotisk stil er sammen­bygd med St. Nikolai-kirken.

Den histo­riske bydelen i Stral­sund ble anlagt på en øy av flere hensyn. Med sin bymur var byen i middel­al­deren lettere å forsvare mot angrep, i tillegg til at man kunne laste og losse skip i alle bydeler. Med tiden ble dette endret – stranden øst i byen ble utbygd med impor­tert stein til en skik­kelig havn, hvor det også ble bygd Speichers – store lager­byg­ninger for varer til import eller eksport. Den dag i dag er havnen i Stral­sund grunn, for grunn til at for eksempel cruise­skip kan legge til. I middel­al­deren og de påføl­gende århund­rene var dette ikke noe stort problem, ettersom dati­dens kogger ikke stakk så dypt.

Alter Markt, Stralsund, Unescos liste over Verdensarven

Den trive­lige møte­plassen Alter Markt i Stral­sund er omgitt av bebyg­gelse fra år 1350 frem til DDR-tiden.

Wulframhaus, Alter Markt, Stralsund, Unescos liste over Verdensarven

Fra Alter Markt – Wulfram­haus fra år 1350 til høyre – her hadde kjøp­mannen kontor, fami­lien bolig, samt lager­lo­kaler i de øverste etasjene.

Guiden fortale litt om husene rundt Alter Markt – det eldste er Wulfram­haus fra middel­al­deren – bygd i år 1350. Det er innredet slik at første etasje var konto­rene, hvor man førte bøkene og forhandlet om priser for vare­par­tier. I andre etasje bodde fami­lien, og her var fest­salen – det var viktig å delta i det sosiale liv. Bertram Wulfram som bygde huset var en innfly­tel­sesrik kjøp­mann som ble ordfører i Stral­sund. Etasjene over bolig­delen i andre etasje (som på tysk er Erste Etage – første etasje) ble benyttet som lagerrom. Merk at bygningen fasade forteller lite om stør­relsen på huset – det strekker seg langt innover og har et bety­delig areal. På baksiden på grunn­planet er det en «Lucht» en vegg bestå­ende av blyglass­vin­duer som ga lys. Store vinduer på forsiden bidro også til å sørge for lys. Rart å tenke på – for 650 år siden drev de orga­ni­sert handel, med import av tørr­fisk og saltet sild, samt skinn­feller av reinsdyr fra Nord-Norge, som ble bragt til Bergen og fraktet videre ut i det omfat­tende handels­nettet til Hansa- forbundet. Bergen og Tøns­berg var norske Hanse­at­byer, mens en rekke byer i Nord-Tysk­land og Neder­land utgjorde et bety­delig nett­verk og makt. Byene opplevde oppgangs­tider og stor rikdom, helt til den nye verden ble oppdaget, og Amerika-handel og Østen-import ble betyd­nings­full for byer lenger sør og vest i Europa på 1500- og 1600-tallet. Hanseat-forbun­dets betyd­ning og makt svant derfor hen på 1600-tallet. I år 1628 ble Stral­sund beleiret av svenske tropper. Det skulle bli begyn­nelsen på nesten 200 år med svensk herre­dømme. Du kan lese mer om det på reisdit.no senere i juni.

Knieperstrasse, Alter Markt, Stralsund, Unescos liste over Verdensarven

Knie­per­strasse leder fra Alter Markt ned til Knie­pertor og Olof Palmes Platz.

Stralsund, Kniepertor, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Knie­pertor en en byport i gotisk stil fra år 1293.

Fra Alter Markt ruslet vi ned Knie­per­strasse mot den gamle byporten Knie­pertor fra år 1293. Her kan du se ganske omfat­tende sammen­hen­gende deler av bymuren fra middel­al­deren. Vi ruslet bort­over «ring­veien» Schil­ler­strasse på innsiden av bymuren, mot Johan­n­is­k­loster, et stort klos­ter­an­legg som utgjorde en del av bymuren. Her kan du finne flotte klos­ter­ruiner, og et ytterst sjar­me­rende lite kvartal med bindings­verkshus – noe av det trive­ligste og mest gjen­nom­førte jeg har sett på lenge.

Johanniskloster, Stralsund, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland

Johan­n­is­k­loster ble grunn­lagt i år 1254 av fransiskanerordenen.

Johanniskloster, bindingsverkhus, Unesco, Stralsund, Nord-Tyskland

Johan­n­is­k­loster har et ualmin­nelig trivelig kvartal med bindingsverkhus.

Johan­n­is­k­loster ble grunn­lagt i år 1254 av Fran­sis­ka­ner­munker og var et stort klos­ter­an­legg ved bymuren. Anlegget omfattet også en stor treskipet klos­ter­kirke, som ble skadet i en brann i år 1624, og som ble total­skadet under bombe­tokt i år 1944, slik at det du i dag ser, kun er skallet av kirken – dess­verre. Johan­n­is­k­loster er abso­lutt verd et besøk, da det forteller om viktig­heten og omfanget av disse kristne insti­tu­sjo­nene i middel­al­deren. I klost­rene var det samlet kunn­skap og makt – klost­rene fikk gjerne eiendom og penger i testa­men­ta­riske gaver, og utgjorde sykehus, skoler, bryg­ge­rier, kryd­der­haver – og ikke minst et sted der man kunne vie sitt liv til Gud.

Johanniskloster, klosterruin, kirke, Unesco, Stralsund

Klos­ter­kirken i Johan­n­is­k­loster fra midt på 1200-tallet er i dag en ruin.

Middelalder, Stralsund, Nord-Tyskland

Vi passerte også dette middel­al­der­huset på vei ned mot havnen.

Herfra gikk vi ned mot havnen, og passerte Sche­ele­haus, et Dobbel­gie­bel­haus – med to gavler – typisk for svenske­tiden, som begynte i år 1628. Husene var opprin­nelig gavlhus fra middel­al­deren. Carl Wilhelm Scheele ble født her den 9. desember 1742. Han oppdaget surstoffet, og det er jo ikke noe man gjør hver dag.

Scheele-haus, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Sche­ele­haus er to middel­al­der­byg­ninger som ble oppgra­dert på 16–1700-tallet.

Stralsund, Giebelhaus, Unesco, Nord-Tyskland

Nok et Giebel­haus fra middel­al­deren – dette med første etasje i tydelig gotisk stil.

Herfra gikk turen ned til havnen, som altså opprin­nelig varen strand, men som ble bygd ut til havn for byens 300 tykk­magede kogger – handels- og frakt­far­tøyer. Den første skrift­lige kilden er fra år 1278, da varene ble bragt i land via lange, smale trebrygger på stolper. I de kommende århund­rene ble havne­om­rådet stadig utbygd, og i svenske­tiden fra år 1628 ble det bygget bastio­ener i stein her, og først i år 1862 til 1868 ble den nåvæ­rende havnen konstruert og bygd ferdig, med en kanal innenfor, som skiller den fra byen. I dag ligger et moderne og spek­ta­ku­lært akva­rium her – Ozeaneum Strøket ned mot havnen var for øvrig i gamle dager sjømanns­kvar­teret med kneiper og prosti­tu­sjon. Den eldste sjømannskneipa som du i dag kan besøke er Hafenkneipe fra år 1332.

Hafen-Kneipe, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Hafenkneipe må være Stral­sunds eldste bevert­ningshus – en sjømannskneipe fra år 1332.

Ozeaneum, Stralsund, Nord-Tyskland

Mellom gamle­byen og havnen er det en kanal – i bakgrunnen akva­riet Ozeaneum.

Havnen bl i sin tid bygget på det som opprin­nelig var en strand. Utover 1600- og 1700-tallet ble det bygd store Speichers – lagerhus – her, som ytter­li­gere ble utvidet på 18- og 1900-tallet. I dag finner du flere restau­ranter her, og et livlig uteliv om kvel­dene. På dagtid kommer mange hit for å besøke det flotte akvariet.

Bryggen, Speichers, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Eksempel på Speicher – lagerhus – på bryggen i Stralsund.

Ozeaneum inneholder et flott akvarium, Stralsund

Ozeaneum inne­holder et flott akva­rium, og skal visstnok utvides.

Herfra gikk turen opp Papen­strasse med St. Jaco­bi­kirche opp mot Katha­rina-kloster hvor Meeres­mu­seum og Kultur­his­to­rische Museum ligger. Begge er meget sever­dige, og forteller på peda­go­gisk og enga­sje­rende måte Stral­sunds historie og Hansa-forbun­dets betyd­ning for byen. Vi avsluttet byvand­ringen i St. Marien-Kirche, en enorm kirke i Back­steins­gotik, vakkert deko­rert med mange altere og innven­dige kapeller – blant annet et der byens skip­pere møttes for å disku­tere busi­ness. Børs og kate­dral var ikke langt fra hver­andre i Stral­sund. Det samme gjelder for øvrig rådhuset og St. Nikolai-Kirche.

Katharina-kloster med Meeresmuseum, Stralsund, Unesco

Katha­rina-kloster med det flotte Meeres­mu­seum, som doku­men­terer Stral­sund betyd­ning som handels- og sjøfartsby, både som medlem av Hans­seat-forbundet og under svenske­tiden fra 1628.

Museumshaus, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Muse­ums­haus fra år 1230 her gjen­nom­gått flere utvi­delser gjennom århund­rene – den origi­nale gavlen bak tilbyg­gene. I dag tilhører bygningen Kultur­his­to­richen Museum.

Skrått over gaten ligger et annet middel­al­derhus, nemlig det såkalte Muse­ums­haus, et Bürger­haus – borgerhus – bygd for en velstå­ende kremmer i år 1320. Huset med sine senere påbygg er et utmerket eksempel på hvordan et slikt forret­nings- og bolighus i Stral­sund utvikler seg gjennom århund­rene. Vi ruslet også ned til en annen av de opprin­ne­lige bypor­tene, Kütertor, som i år 1281  første gang er nevnt i skrift­lige kilder.

Strasund, middelalder, Unesco, Nord-Tyskland

Nok et par flotte middel­al­derhus i Heiliggeist­strasse, hvis vi ikke tar feil – tårnet til St Niko­lai­kirche i bakgrunnen.

Kütertor, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Kütertor i gotisk stil var en del av den opprin­ne­lige bymuren rundt Stral­sund, første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1281.

Herfra vandret vi videre til St. Marien-Kirche ved plassen Neuer Markt. Denne enorme kirken er et mester­verk i Back­steins­gotik – mursteins­go­tikk. Opprin­nelig var tårnet hele 150 meter høyt, og kunne sees av sjømen­nene fra lang avstand. I år 1708 slo dess­verre lynet ned i tårnet, slik at den øverste delen raste ned. Det ganle høye spiret ble deretter erstattet av et kraftig barokt tårn, med den karak­te­ris­tiske kuppelen kronet av et nytt spir, som strekker seg til 104 meters høyde. Det er mulig å gå opp i tårnet til 90 meters høyde og du belønnes med en fantas­tisk utsikt over gamle­byen i Stral­sund. Innvendig er St. Marien-Kirche hvit­malt med noe av dekoren fra før refor­ma­sjonen intakt.

St. Marien-Kirche, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Den gotiske St. Marien-Kirche fra 1200-tallet er verd et besøk – inte­ri­ø­rene er flotte.

St. Marien-Kirche, sidealtere, Unesco, Stralsund, Nord-Tyskland

Fra inte­ri­ø­rene i St. Marien-Kirche – vakkert utsmyk­kede side­ka­peller forskjel­lige stilepoker.

Kirken St. Marien-Kircheer nesten 100 meter lang, 41 meter bred og hele 33 meter høyt under takhvel­vin­gene i midt­skipet. Rundt skipet og koret finner du en rekke kapeller, og i korets apside finner du et vakkert skåret trip­tych – en tredelt alter­tavle i renes­sanse­stil. I et av side­ka­pel­lene hadde skip­per­for­eningen møtelokale.

St. Marien-Kirche, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Fra midskipet i St. Marien-Kirche – legg merke til det enorme barokke orgelet.

St. Marien-Kirche, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Det er format over side­ski­pene i den vakre gotiske St. Marien-Kirche også.

Etter at vi var ferdige i St. Marien-Kirche, var byvand­ringen slutt. Jeg ruslet opp til rådhuset for å ta en nærmere titt der og i St. Nikolai-Kirche på egen­hånd. Rådhuset fikk en side­portal i barokk stil under svenske­tiden – ellers var det meste av det opprin­ne­lige i gotisk stil bevart. St. Nikolai-Kirche er første gang nevnt i skrift­lige kirker år 1271, og byens eldste. At Stral­sund har tre store gotiske kirker oppført alle­rede på 1200-tallet forteller litt om den betyd­ningen, rikdommen og makten som var samlet her, få år etter at byen gikk med i Hansaeat-forbundet.

St. Nikolai-Kirche - den gotisk-barokke portalen fra rådhussiden, Unesco Verdensarv, Stralsund, Nord-Tyskland

St. Nikolai-Kirche – den gotisk-barokke portalen fra rådhussiden.

Rådhuset, Rathaus, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Fra gangen gjennom rådhuset.

St Nikolai-Kirche har egen inngang mot Alter Markt, og her koster det 2 euro å komme inn – abso­lutt verd pengene. I denne vakre kirken var de opprin­ne­lige, deko­rerte inte­ri­ø­rene synlige – i tillegg til at kirken har flere av de skårne tredelte alter­tav­lene fra sengo­tikken og renes­sansen bevart. Rart å tenke på at denne nyde­lige kirken også var makt­sen­teret for byens borgere.

St. Nikolai-Kirche, Stralsund, Unesco, Nord-Tyskland

Fra et av side­ski­pene i den vakkert deko­rerte St. Nikolai-Kirche.

St. Nikolai-Kirche har innvendig dekor, malt på 1300-tallet, Unesco, Stralsund, Nord-Tyskland

St. Nikolai-Kirche har innvendig dekor, malt på 1300-tallet.

St. Nikolai-Kirche er spesiell, ettersom de før-refor­ma­to­riske fres­kene på søyler og vegg­flater er bevart. Du vil også ha utbytte av et besøk i denne kirken på grunn av de vakre alter­tav­lene skåret i tre og malt.

St. Nikolai-Kirche, høyalter, sengotisk, Stralsund, middelalder, Unesco Verdensarv

Høyal­teret i St. Nikolai-Kirche fra år 1480 i sengo­tisk stil er 6,70 meter bredt og 4,2 meter høyt.

St. Nikolai-Kirche, skipet, Unesco, Stralsund, Nord-Tyskland

Fra hoved­skipet i St. Nikolai-Kirche, som ble vakkert deko­rert med fresker på 1300-tallet.

Etter denne byrunden var det godt å sette seg ned på Alter Markt og slukke tørsten med en Wesen-Hefe Bier. Etterpå besøkte jeg Unesco­mu­seet, som ligger vegg i vegg med turist­kon­toret. Her var alle tyske byer oppført på Unescos liste over Verdens­arven presen­tert, og Stral­sund i særde­leshet. Infor­ma­tivt med nøkkel­in­for­ma­sjon for å forstå byen bedre. Etter dette ruslet jeg ned på hotellet ved Neuer Markt. Vegg i vegg ligger en bra restau­rant med en liten Bier­g­arten i bakgården. Spiste middag her, og fikk god tysk mat i rike­lige og rime­lige porsjoner. Restau­ranten var åpen­bart populær, og ble fylt opp med tyske gjester hele kvelden. Bras­serie Grand Café  anbe­fales hermed. Jeg spurte servi­tøren hvor i Stral­sund det var livligst på kvel­dene, og hun kunne opplyse at Neuer Markt, Alter Markt og havnen var der folk samlet seg for å spise og drikke.

Avslut­ningsvis kan jeg nevne at Stral­sund var preget av bygge­ak­ti­vitet. Ved siden av rådhuset var man på god vei til å rekon­struere et kvartal som ble ødelagt under den andre verdens­krigen – jeg vil tippe at dette står ferdig i løpet av året. Av sever­dig­heter er tre av museene spesielt verd å nevne – Kultur­his­to­rischen Museum, Muse­ums­haus og Meeres­mu­seum, alle i tilknyt­ning til Katha­ri­na­kloster. På turist­kon­toret ved Alter Markt kan du melde deg på den byvand­ringen jeg deltok på – det anbe­fales – her får du kart og hefter om byens sever­dig­heter og historie. Med det sier jeg takk til Stral­sund for et spen­nende besøk i denne velbe­varte Hansabyen.

Mer om turen i del 3. Du kan lese mer om Stral­sund her!