Dette uvanlig vakre og frodige området langs Rhinen har siden romertiden vært kjent for sine viner, i hovedsak basert på Rieslingdruen de siste hundre årene. Langs Rhinen på denne strekningen mellom utløpet av elvene Mosel og Nahe kan du oppleve ytterst sjarmerende småbyer med bindingsverk-arkitektur nesten helt tilbake fra Svartedauen rundt år 1350, og mer eller mindre intakte middelalderborger, alt omgitt av stupbratte vinmarker og vakker urørt natur. Oberes Mittelrheintal, som denne delen heter, er oppført på Unescos liste over Verdensarven

Mer om Oberes Mittelrheintal

Dette lille dalføret på snaue 70 kilo­meter strekker seg i nord-sørlig retning langs Rhinen kalles Obere Mittel­rhein, og markeres av utløpet til side­elven Nahe i sør ved den vakre vinbyen Rüdes­heim, og ved utløpet av Mosel i den gamle byen Koblenz om lag 70 kilo­meter lenger nord. I dette dalføret renner Rhinen nesten i retningen nord-sør, noe som gir ypper­lige betin­gelser for vindyr­king på grunn av sol- og klima­tiske forhold, i kombi­na­sjon med jord­smonnet. Vi skal se litt på byene Koblenz, Bacha­rach og Rüdes­heim, i tillegg til å beskrive ett av middel­al­der­slot­tene, Burg Rhein­fels – samt skrive litt om vinpro­duk­sjonen i Bacharach.

Koblenz, Deutsches Eck, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra hjertet av Koblenz’ gamleby – møte­plassen Am Plan med tårnene til middel­al­der­kirken Lieb­frau­en­kirche i bakgrunnen. Foto: © Koblenz-Touristik.

Koblenz

Koblenz er en by med en broket og drama­tisk to tusen år lang historie. Byen ble bombet ganske heftig under den andre verdens­krigen, noe som dess­verre medførte at mer enn 80 % av gamle­byen ble lagt i ruiner. Til tross for dette har Koblenz en Altstadt – gamleby – som gir et godt innblikk i hvordan byen en gang må ha sett ut. Her er flere histo­riske sever­dig­heter og et lite nett av gater og smug fra middel­al­deren. Noen av de viktigste histo­riske bygnin­gene er også gjen­reist, mens de gamle kirkene fra middel­al­deren som ved et under unngikk nevne­ver­dige skader.

Koblenz, Deutsches Eck, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Avslappet stem­ning i den histo­riske bydelen i Koblenz . Foto: © reisdit.no.

Resul­tatet er at du kan rusle rundt i en gamleby med tradi­sjo­nelle kneiper og restau­ranter i tillegg til histo­riske bygninger, kirker og borgan­legg. I tillegg ble det alle­rede på 1.000-tallet bygd et stra­te­gisk fest­nings­an­legg Ehren­breit­stein på skrenten på motsatt side av Rhinen. Denne fest­ningen ble kraftig utvidet på 1600- og 1700-tallet. Fra Koblenz by kan du ta en spek­ta­kulær gondol­bane opp til fest­ningen med aldeles prakt­fullt utsyn over elvene Rhinen og Mosel, samt Koblenz by. Vi anbe­faler turen. Fest­ningen er ganske spek­ta­kulær, og inne­holder et omfat­tende museum. Ehren­breit­stein er også sted for frilufts­kon­serter og et stort årlig tysk hagemarked.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra platået i fest­ningen Ehren­breit­stein, hvor man har en fantas­tisk utsikt over Rhinen, Koblenz og området rundt. Foto: © reisdit.no.

Litt om Koblenz’ historiske sentrum

Koblenz har flere plasser omgitt av histo­riske bygninger. De eldste kvar­te­rene ligger ned mot elven Mosel. Her ligger eksem­pelvis Florinskirche fra 1100-tallet ved Flor­in­splatz, der du også finner Altes Kauf- und Danzhaus, som i dag inne­holder Mittel­rhein-museum. Dette museet har arkeo­lo­giske samlinger fra forhis­to­risk tid, samt en omfat­tende samling male­rier fra roman­tikken. På nedsiden av disse bygnin­gene finner du elve­pro­me­naden langs Mosel, der havnen tidli­gere var. Ved den gamle broen Balduins­brücke fra 1300-tallet, som fort­satt delvis er i bruk, finner du renes­sanse­byg­ningen Alte Burg opprin­nelig fra 1200-tallet, men ombygd på 1400-tallet.

Koblenz, Deutsches Eck, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Alte Burg ble påbe­gynt på 1200-tallet og fikk sitt ende­lige utse­ende rundt år 1600. Bygningen inne­holder i dag Koblenz’ arkiver. Foto: © reisdit.no.

Mer om Koblenz’ historiske sentrum

Litt opp i gamle­byen finner du Koblenz’ vakre Rathaus – rådhus – i det opprin­ne­lige jesu­itt­klos­te­rets to bygninger, det ene i renes­sanse­stil på begynt år 1582 og det andre i barokk stil påbe­gynt år 1694. ved portalen mellom disse bygninger står byens symbol Schängel – en vann­spyt­tende lømmel på toppen av en fontene. På det høyeste punktet i gamle­byen finner du en annen middel­al­der­kirke, nemlig Lieb­frau­en­kirche, bygd mellom år 1180 og år 1250. Som i de fleste andre euro­pe­iske byer er det i gamle­byen gågater med butikker av ymse slag. Her finnes også mange fortaus­res­tau­ranter og kafeer, ikke minst langs Rhinen, der det gamle romerske senteret lå.

Basilika St. Kastor ble innviet i år 832 og benyttet som forhandlingssted av Karl den stores barnebarn da riket skulle deles i tre. Foto: © reisdit.no

Basi­lika St. Kastor ble innviet i år 832 og benyttet som forhand­lings­sted av Karl den stores barne­barn da riket skulle deles i tre. Foto: © reisdit.no.

Her finner du også byens eldste kirke, St. Kastors Basi­lika, som ble innviet så tidlig som år 832. Gamle­byen har flere kose­lige plasser og en mengde gode restau­ranter både uten­dørs og innen­dørs. Dersom du kommer med bil er det lett å finne parke­ring i ett av byens under­jor­disk parke­ringshus. Vi bodde på det utmer­kede og moderne hotellet GHotel, ikke langt fra jern­bane­sta­sjonen og var meget fornøyd med det – cirka 10 minut­ters gange til gamlebyen.

Koblenz, Deutsches Eck, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Mosel og gamle­byen i Koblenz – med Florinskirche i bakgrunnen og Mittel­rhein Museum i forgrunnen. Foto: © Koblenz-Touristik P!ELmedia.

Litt om Koblenz’ historie

Koblenz ble grunn­lagt av romerne av gamle gode Gaius Julius Cæsar i år 55 før Kristus, som beordret bygging av et forsvars­verk på stedet der Mosel renner ut i Rhinen – hvor fra det fra tidli­gere fantes en keltisk boset­ning. Romerne ga stedet navnet Castrum Ad Conflu­entes, som betyr nettopp fest­ningen der elvene flyter sammen, og ble her i mer enn 500 år. Romerne forsøkte å ekspan­dere videre på østsiden av Rhinen, men ble slått grundig tilbake av germanske stammer ved Teuto­burger Wald i år 9 etter Kristus, lenger nord­vest i Tyskland.

 Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Deut­sches Eck har siden romer­tiden vært et viktig stra­te­gisk sted – her gikk også grensen til Romer­riket for mer enn 1.500 år siden. Foto: © reisdit.no.

Rhinen ble siden grensen mellom Romer­riket og de germanske stam­menes områder de neste 470 årene. Romerne måtte hele tiden kjempe hardt for å holde denne grensen. Under romerne utviklet det seg både vindyr­king og handel i områ­dene rundt Koblenz. Den stra­te­giske belig­gen­heten skapte store toll­inn­tekter for byen, og gjorde den til et viktig handels­senter. Det er nylig gravd ut rester etter romerske bygninger langs Rhinen. Den ytterste tuppen der den enorme statuen av keiser Wilhelm den I. står, kalles Deut­sches Eck – det tyske hjørnet. Her var det opprin­nelig en liten øy, som senere ble tilsluttet fast­landet gjennom stadig utbygging.

Koblenz, Deutsches Eck, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Histo­ri­ensäule – den histo­riske søylen – på Görres­platz i sentrum av gamle­byen forteller gjennom ti avbil­dinger nedenfra og opp byens historie gjennom 2.000 år. Foto: © reisdit.no.

Mer om Koblenz – tidlig kristen tid

Etter at Romer­riket kollapset rundt år 470 ble Koblenz en del av det det fran­kiske riket. Koblenz var alle­rede kristnet under romerne, og kirken og klost­rene ble viktig for konti­nui­teten. Den romersk-germanske kulturen som hadde utviklet seg og blomstret gjennom mer enn 500 år ble over­ført til de nye fran­kiske makt­ha­verne; blant annet ble nå det latinske Conflu­entes germa­ni­sert til navnet Koblenz. Dette skjer under folke­vand­rings­tiden med mye uro.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra de eldste bymu­rene rundt Koblenz – rett ved Deut­sches Eck – her lå det et stort kloster i middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

På slutten av 700-tallet kommer Karl den Store til makten og Koblenz opplever et oppsving som handels­senter. Karl dør i år 816 og hans 3 barne­barn møtes i Koblenz i år 842 for å enes om hvordan Fran­ker­riket skal deles mellom dem. Avtalen under­tegnes i Verdun, året etter. I år 860 er Koblenz igjen sentrum for freds­for­hand­ling, og kirken St. Kastor er stedet der man møtes. Koblenz er av de fran­kiske hers­kerne et såkalt Krongut, et konge­sete. Den gang var det ingen hoved­stad i det fran­kiske riket, og kongen med hoff var hele tiden på rund­reise mellom sine utvalgte byer.

Rhinen, Marksburg, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Den første borgen vi ser etter at vi forlot Koblenz er Marks­burg fra år 1117, som aldri har vært beseiret eller ødelagt. Foto: © reisdit.no.

Oberes Mittelrheintal – oppover langs Rhinen, sørover på kartet

Den vakre Rhin­dalen er en opple­velse. Her kan du kjøre småveier som følger elven både på øst- og vest­siden. Vi anbe­faler å kjøre på vest­siden, ettersom det her er mest å se og oppleve. Merk at det ikke er broer over Rhinen mellom Koblenz og Mainz, men at det er flere ferger, blant annet fra Bingen til vakre Rüdes­heim, helt sør i Oberes Mittel­rheintal. Vi var innom en hånd­full sever­dig­heter langs Rhinen fra Koblenz i nord til Bingen i sør.

Rhinen, Burg Rheinfels, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Burg Rhein­fels foto­gra­fert fra den andre siden av Rhinen. Se nøye på bildet så skjønner du hvor enorm denne borgen har vært. Foto: Johannes Robaltoff / Wikipedia.

Første stopp var St. Goar, hvor vi besøkte den flotte og omfangs­rike Burg Rhein­fels. Denne borgen var en av mange såkalte toll­borger langs Rhinen. I middel­al­deren måtte de som seilte på Rhinen med handels­varer innom hele 12 toll­steder på den strek­ningen vi her beskriver.

Litt om Burg Rheinfels

Burg Rhein­fels over lands­byen St. Goar ble oppført i år 1245 av Diether V. von Katze­nel­n­bogen som toll­borg for å tjene penger på den omfat­tende handelen på middel­al­de­rens viktigste trans­portvei – elven Rhinen.

Rhinen, Burg Rheinfels, St Goar, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det er ingen ting å si på utsikten fra Burg Rhein­fels. Foto: © reisdit.no.

Det ble fraktet bety­de­lige kvanta vin nedover Rhinen, i retning sør, og andre varer nord­over til blant andre byene Mainz, Worms og Speyer. Burg Rhein­fels består i dag i stor grad av borg­ruiner, men gir et godt innblikk i den kommer­si­elle og betyd­ningen det hadde å være makt­haver her. For det var makt alt handlet om. De stak­kars handels­rei­sende hadde intet valg – de måtte betale toll til Katze­nel­n­bogen for å komme videre.

Rhinen, Burg Rheinfels, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra Burg Rhein­fels er det utsikt til neste toll­sta­sjon. Mon tro hva de arme handels­rei­sende tenkte i middel­al­deren? Foto: © reisdit.no.

At virk­som­heten var lukrativ, vitner borgens omfang om. I dag drives borgen som en sever­dighet med inngangs­penger, og omfatter museum, hotell, kafé, kiosk og restau­rant. Utsikten her er mildt sagt spek­ta­kulær og er abso­lutt verd et besøk. På veien videre mot Bacha­rach passerte vi klippen Lorilei – kanskje noe oppskrytt.

Bacharach – Rhinens sannsynligvis vakreste middelalderby

Det å ankomme Bacha­rach var en ganske merkelig opple­velse. Veien langs Rhinen går mellom jern­bane­linjen og elven. Før vi svingte inn under jern­bane­broen kunne vi flere byporter med tårn fra middelalderen.

Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Bacha­rach er kanskje den mest idyl­liske lands­byen vi har opplevd – og vi var ikke alene om å synes det. Foto: © reisdit.no.

Da vi kom inn i den vesle byen og kjørte nedover den nesten bilfrie hoved­gaten, føltes det som å reise noen hundre år bakover i tid. Her ligger bindings­verks­hu­sene skulder til skulder nedover Oberstrasse, og utgjør en arki­tek­to­nisk helhet, som vi aldre har sett maken til. Ved byens viktigste plass, der du også finner St Peter Kirche, kan du også se byens eldste hus Altes Haus – det gamle huset – fra år 1368. Det er altså bygd 20 år etter pesten Svarte­dauen, som tok livet av mer enn halv­parten av Europas befolk­ning. Altes Haus er unek­telig preget av alder, men bærer den med stor verdighet.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Ikkeno’ stress i Bara­cha­rachs største veikryss. Altes Haus – det gamle huset – fra år 1368 rett frem. Foto: © reisdit.no.

Mer om Bacharach – en høyst levende by

Det kuleste med Bacha­rach er at byen – eller lands­byen – er levende. Rundt Bacha­rach finner du nemlig noen av Rhinens aller, aller beste vinmarker. Årsaken til de guns­tige forhol­dene for dyrking av vin akkurat her, skyldes tre faktorer: Jord­smonnet med kalk­holdig skifer, som tvinger vinstok­kene til å vokse lange røtter for å finne næring, de bratte åssi­dene som gir riktig vinkel for solen, og det faktum at vinmar­kene vender mot øst, slik at nattens dugg tørker opp i løpet av dagen, og at vindruene får sol fra både øst, sør og sørvest i løpet av dagen. Vi fikk anled­ning til å besøke Weingut Toni Jost Hahnhof i løpet av besøket og fikk prøve­smake 5 ulike viner – 4 hvite Ries­ling­viner og en Merlot. Datteren på 27 hadde nylig over­tatt ansvaret for driften av og fortale mye inter­es­sant om hvilke utford­ringer hun møtte, blant annet som følge av klimaendringer.

Weingut Toni Jost, Hahnhof, Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Weingut Toni Jost Hahnhof hvor vi fikk anled­ning til å prøve­smake husets beste viner. Foto: © reisdit.no.

Hun fortalte at sesongen startet 4 uker tidli­gere enn hva som var tilfelle for 40 år siden. År 2013 var et unntak. Også i Tysk­land var denne våren svært forsinket, noe som ga sesong­start 2 uker senere enn i 2012. Hun kunne også rede­gjøre for at dagens viner er helt forskjel­lige fra dem som ble produ­sert for 20 år siden, ettersom man benyttet ny kunn­skap til å redu­sere sukker­inn­hold og skape vesentlig tørrere og mer komplekse Ries­ling­viner. Hun hadde også et eksempel på jord­smonnet, skåret ut og festet til en plate. Vi kunne selv se hvor skrinn og skifer­holdig jorder her er. For øvrig ikke akkurat noen nyhet at det kommer første­klasses viner herfra: Pave Pius den II. (1458–1464) fikk tilsendt vin fra Bacha­rach hvert eneste år.

Posthof, Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Gamle ærver­dige Posthof drives i dag som hotell. Foto: © reisdit.no.

Litt om Bacaharachs historie og severdigheter

I tillegg til Altes Haus fra år 1368, er det en hel drøss med bygninger fra 1400- og 1500-tallet. Et annet inter­es­sant bygg er den gamle post­sta­sjonen Posthof, som angi­velig ble grunn­lagt av tempel­rid­derne på 11–1200-tallet. Senere ble bygnin­gene preste­gård for St Peters­kirken her, og på 16–1700-tallet over­tatt av fami­lien Thurn und Taxi og brukt som post­sta­sjon. Denne fami­lien hadde enerett på post­om­bæ­ring i deler av det Romersk-Tyske keiser­riket fra middel­al­deren frem til midt på 1800-tallet, og ble etter­hvert adlet.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Over Bacha­rach ruver middel­al­der­borgen Burg Stah­leck, første gang nevnt i skrift­lige kilder år 1135 – i dag ungdoms­her­berge! Foto: © reisdit.no.

St Peters Kirche er en nydelig romansk kirke fra 1100-tallet, sirlig deko­rert og malt opp gjennom århund­rene. Noen steder kan man se de opprin­ne­lige vegg­ma­le­riene fra middel­al­deren. Rundt Bacha­rach står en nesten 2 kilo­meter lang bymur med så mange som 12 bevarte byporter. Bymuren ble påbe­gynt på 1300-tallet, men har aldri vært i bruk. På over­siden av bymuren ligger borgen Burg Stah­leck, som er nevnt i skrift­lige kilder alle­rede i år 1135, som i dag er noe så herlig som et ungdomsherberge!

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det er frodig langs bekken i idyl­liske Maler­winkel. Foto: © reisdit.no.

Mer om Bacharachs severdigheter

Fra byens markeds­plass ved kirken St Peter leder Blücher­strasse opp i åsen mot Stadtteil Steeg. For du kommer til den flott byporten Steeger Turm, finner du et eksep­sjo­nelt idyl­lisk lite hjørne oppunder bymuren som heter Maler­winkel – det male­riske hjørnet. Og det er sant. Her finner du også byens gamle rådhus, som ikke bare er bygd inntil muren, men gjennom den.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra det idyl­liske Maler­winkel ved den øverste byporten, som stikke opp til høyre. Huset rett frem er det game rådhuset, som er bygd gjennom bymuren. Foto: © reisdit.no.

Herfra går en bratt natursti opp i skogen og ned igjen til Werner­ka­pelle. Denne gotiske ruinen er et minne om gutten Werner som ble funnet drept i nærheten. Jødene fikk skylden og ble beskyldt for å ha brukt hans blod i ritu­elle hand­linger. Werner ble kano­ni­sert, men senere strøket av helgen­listen da en professor i Trier fant ut at gutten var seksuelt misbrukt og drept. Kapellet ble ved en tilfel­dighet ødelagt i brann i 1689 under den pfäl­zischer Erbfol­ge­krieg – arve­følge­st­riden – og er nå fredet som fortids­minne. Hvis du er på disse kanter du besøke Bacha­rach for minst en over­nat­ting og oppleve denne idyllen.

Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det nok av arki­tek­to­niske godbiter i Bara­rach – her en av de gamle bypor­tene som nå inngår som en dal av et hotell. Foto: © reisdit.no.

Mot Bingen og Rüdesheim

Fra Bacha­rach til Bingen ligger det en hånd­full middel­al­der­borger på begge sider av Rhinen. I Bingen var det ingen skilt til ferge­stedet, hvilket medførte en flere kilo­meter lang bue i ring for så å komme tilbake sør i byen. Hadde vi tatt til venstre ned til Rhinen i sentrum, ville vi kommet rett på ferge­stedet. Her ventet en ferge som på 5–10 minutter bragte oss over Rhinen til en annen vakker by med mye gammel bebyg­gelse, nemlig Rüdes­heim i delstaten Hessen.

Rüdesheim, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det var ikke så verst i Rüdes­heim, heller. Foto: © reisdit.no.

Rüdes­heim har mange vakre partier med bindings­verkshus og smale smug – selve svisken er nok Dros­sel­gasse, hvor restau­ran­tene lå nesten like tett som turis­tene, hadde vi nær sagt. På veien videre til Mainz passerte vi for øvrig to andre fine småbyer, nemlig Hatten­heim og Eltville – sist nevnte med det vinpro­du­se­rende Kloster Eber­bach vakkert belig­gende omgitt av vinmarker i åsene over Rhinen.

Koblenz arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften, Bacha­rach i den andre adventshelgen.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Deut­sches Eck – det tyske hjørnet – kalles stedet der Mosel og Rhinen møtes. Keiser Wilhelm-statuen ruver med sine 36 meters høyde. Foto: © Koblenz-Touristik P!ELmedia.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fredelig på Am Plan før lunsj­rushet begynner. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Alte Wein­stube zum Hubertus bød på tradi­sjonsrik mat og drikke en regn­full mandags kveld. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Et glimt av den vakre Lieb­frau­en­kirche, som ble påbe­gynt i år 1182. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Lieb­frau­en­kirhe ligger på det høyeste punktet i Koblenz. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Festung Ehren­breit­stein er et impo­ne­rende anlegg, som aldri har vært involvert i stri­dig­heter. Foto: © GDKE Rhein­land-Pfalz Pfeuffer.

Koblenz, Florinskirche, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Florinskirche ligger ved den gamle markeds­plassen Flor­in­splatz. Foto: © Koblenz-Touristik.

Koblenz, Alte Burg, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Alte Burg – den gamle borgen – er bygd i renes­sanse­stil. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Rådhuset holder til i et jesu­it­ter­kloster fra 1500- og 1600-tallet. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Basilika St Kastor, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra inte­ri­ø­rene i den middel­al­der­kirken Basi­lika St Kastor, innviet år 832. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Basilika St Kastor, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Himlingen i Basi­lika St Kastor er meget forseg­gjort. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Mittelrhein Museum, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Denne nesten 700 år gamle bygningen ved Flor­insmarkt ble skadet under verdens­krigen, men er møysom­melig gjen­opp­bygd og huser i dag Mittel­rhein Museum. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Denne karen i tårnet på museet ruller med øynene og rekker tunge hver hele time. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Mittel­rhein Museum sett fra elve­pro­me­naden langs Mosel. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra nederste del av Histo­rie­søylen, som forteller om romertid og handel med vin. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Festung Ehrenbreitstein, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Festung Ehren­breit­stein ble påbe­gynt for mer enn 1.000 år siden og er et impo­ne­rende anlegg med enorme dimen­sjoner – sprøtt å tenke på at det aldri har vært i kamp. Foto: © reisdit.no.

Koblenz, Deutsches Eck, Mosel, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Utsikten fra gondol­banen over Rhinen og Koblenz fra fest­ningen Ehren­breit­stein er spek­ta­kulær. Foto: © reisdit.no.

Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Typisk parti langs Rhinen – små lands­byer kronet av en borg, som i middel­al­deren sikret adelen toll­inn­tekter. Foto: © reisdit.no.

 Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Burg Rhein­fels slik den ser ut fra St. Goar. Foto: © reisdit.no.

Rhinen, Burg Rhenfels, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Et gammelt kobber­stikk antyder at Vårherre har hatt en finger med i spillet under vinpro­duk­sjonen. Burg Rhein­fels og St. Goar til venstre. Tørste karer til høyre. Kilde: Wikipedia.

Rhinen, Burg Rheinfels, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Burg Rhein­fels har dimen­sjoner så det holder. Her den delen som vender bort fra Rhinen. Foto: © reisdit.no.

Rhinen, Burg Rheinfels, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Sitt stille og hendene på teppet, takk. Foto: © reisdit.no.

 Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

En god del av borgen består i dag av ruiner – men tenk for et anlegg dette må ha vært i middel­al­deren! Foto: © reisdit.no.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

En av Bacha­rachs mange bevarte byporter, Markt­turm, ble oppført mellom år 1322 og 1366. Foto: © reisdit.no.

Altes Haus, Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det er helt utolig å tenke på at dette vesle huset har stått her siden år 1368, oppført 20 år etter Svarte­dauen! Foto: © reisdit.no.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Altes Haus – legg merke til dekoren oppunder mønet – akan­tus­ma­ling, nesten som i Tele­mark. Foto: © reisdit.no.

Weingut Toni Jost Hanhhof, Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Her holder Weingut Toni Jost Hanhhof til. Foto: © reisdit.no.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Et lite knippe viner fra Weingut Toni Jost Hahnhof. Foto: © reisdit.no.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Bratte vinmarker rundt Bacha­rach – i bakgrunnen bymuren fra 12–1300-tallet som repa­reres. Foto: © reisdit.no.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Portalen inn til Posthof er ikke av nyere dato. Foto: © reisdit.no.

St Peters Kirche, Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

St. Peters Kirche er oppført rundt år 1100 i romansk stil. Foto: © reisdit.no.

St. Peters Kirche, Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra inte­ri­ø­rene til St. Peter der flere av de origi­nale vegg­ma­le­riene fra middel­al­deren er bevart. Foto: © reisdit.no.

Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det gotiske Werner­ka­pelle ligger overfor kirken St. Peter. Foto: © reisdit.no.

 Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det er godt å ha noen å støtte seg til når man er bygd på 1500-tallet. Foto: © reisdit.no.

Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Husene er påmalt ordspråk: «Drikk så lenge begeret vinker, gled deg dine dager, det er ikke sikkert at man fort­satt kan drikke i himmelen». Foto: © reisdit.no.

Bacharach, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

På gjensyn, Bacha­rach! Foto: © reisdit.no.

Rüdesheim, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det kokte i Rüdes­heims Dros­sel­gasse. Foto: © reisdit.no.

 Rüdesheim, Rhinen, Rheintal, romertid, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Man er ikke fremmed for å ta seg et glass i Rüdes­heim heller, skal man dømme etter denne husfa­saden. Foto: © reisdit.no.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.