Antwerpen er en alle tiders by, også i den forstand at byen representerer de fleste dramatiske historiske epoker, inklusive romersk erobring og angrep av norske vikinger. Byens populære historiske senter er et eneste stort arkitektonisk friluftsmuseum, skulder til skulder med Europas nest største havn. Antwerpen er dessuten verdens senter for diamanthandel, og kjent som et mote-mekka – i tillegg til å være selveste Rubens’ hjemby. Antwerpen ligger i Belgia og er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Antwerpen

Som i alle andre gamle euro­pe­iske byer, er det i gamle­byen hvor fast­bo­ende og besø­kende kommer for å spise, drikke, handle og møtes. Kjernen i Antwer­pens histo­riske bydel avslører umid­del­bart at handel og sjøfart har vært viktig for byen. De store kirke­byg­gene er sammen med stase­lige kjøp­mannshus og palasser et synlig tegn på velstand gjennom århund­rene. Det er en sterk sammen­heng mellom kommer­siell virk­somhet og frem­vekst av stor kunst, for ikke å snakke om viktige kunst­nere. Antwerpen er et godt eksempel på at handel, historie og kunst­his­torie løper paral­lelt. Blant byens store sønner kan nevnes barokk­ma­lerne Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens og Anthonis Van Dyck, repre­sen­tanter for den såkalte Antwer­pen­skolen. Antwerpen var for øvrig på 15- og 1600-tallet et av Europas viktigste sentre for trykke­kunst, kart- og bokpro­duk­sjon. Les mer om det under avsnittet Plan­tijn-Moretus Museum.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Midt i hjertet av Antwerpen ligger kate­dralen mellom de to plas­sene Grote Markt og Groen­plaats, omringet av kneiper. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Antwerpen for besøkende

Antwer­pens gamleby består av et par store, åpne plasser med en middel­alder-kate­dral, rådhus og andre viktige offent­lige bygg. I nærom­rådet rundt kate­dralen og rådhuset finner du, som ellers i Europa, mange av de eldste gate­lø­pene og de eldste bygnin­gene. I dette området kan du se at byens opprin­ne­lige grunn­plan fra middel­al­deren frem­deles er synlig. Mange av de større gatene går i buer, og innimellom finner du smale et mylder av brosteins­smug og krin­kel­kroker der gamle­byen har nektet å kapi­tu­lere – her kan du rusle blant gamle hus, morsomme småbu­tikker, kun avbrutt av små plasser eller rettere sagt oaser, der vann­hul­lene ofte ligger tett. Antwerpen er for øvrig en mote- og messeby, der det shoppes av en lav sko. Mange fra nabo­lan­dene kommer hit og reiser hjem med glohete plast­kort og propp­fulle shoppingbager.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwer­pens histo­riske sentrum er preget av et livlig uteliv. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Litt om Antwerpen, øl, tradisjoner og uteliv

Og merk deg at du befinner deg i Belgia – menneske­ølets viktigste skanse. Vel vet vi at Tsjekkia har godt øl og er Pilsens hjem­land, og at Tysk­land her godt øl, men Belgia – Belgia er klos­terølets innbitte og levende forsvars­verk, der kraftig Trapis­ten­bier frem­deles lages av munker, for tiden i ni klos­ter­bryg­ge­rier spredt rundt i hele landet. West­malle er det som ligger nærmest Atnwerpen. Og belgiere forsvarer sitt øl, sterkt, mørkt og velsma­kende, for mange et bevis på at Gud finnes.

Eksempel på menneskeøl – en såkalt «Bollecke» de Koninck. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Crab.

Belgiere må for øvrig være Nord-Europas mest sosiale folke­ferd – de går ut for å nyte sitt øl – de har angi­velig opp mot 700 ølsorter fra drøyt 150 bryg­ge­rier å velge mellom – og de koser seg på fredelig, dempet og intel­li­gent vis. Antwerpen er full av kneiper på belgisk maner – velbrukte og litt skeive, inklu­de­rende, veldig trive­lige og alltid besøkte av lokale helter. I Belgia er øl i sannhet kultur. Nasjo­nal­retten er dampede blåskjell med pommes frites. Sprøtt? Ja. Godt? Ja.

Kort om Antwerpens historiske severdigheter

De to store møte­plas­sene i Amster­dams histo­riske bysenter heter Groen­plaats – den grønne plassen og Groote Plaats – den store plassen. Mellom disse ligger den enorme kate­dralen Onze-Lieve-Vrou­wekerk – Vår Frues Kirke – et prakt­fullt kirke­bygg i gotisk stil påbe­gynt i år 1352. I samme område, ved elven, ligger også byens gamle borg fra før tidlig middel­alder Het Steen, reist etter blodige og drama­tiske angrep fra norske vikinger på 800- og 900-tallet.

Het Steen, Antwerpen, Flandern, Belgia

Etter besøk av norske vikinger i år 836, fant det davæ­rende bystyret det oppor­tunt å gå over til stein når de bygde borger – Het Steen er Belgias første fest­nings­verk i dette solide og ildfaste mate­rialet, men fikk sin nåvæ­rende form først rundt år 1220.

Het Steen er det første fest­nings­verket bygd i stein, som ble reist i Belgia. Det flott sengo­tiske Vlee­s­huis, et slaktehus oppført mellom år 1501 og 1504 ligger kun et stein­kast unna borgen, og huser i dag et histo­risk kunst­mu­seum, Klank van der Staad. Nok et stein­kast videre i samme retning finner du en annen stor­slått gotisk kirke, nemlig Sint-Paulus­kirche, en ganske underlig blan­ding av gotikk og barokk, oppført på 1500-tallet ved et domi­ni­kan­ser­kloster, mens Sint- Jacobs­kirche fra år 1431 i sengo­tisk stil ligger lenger opp i byen.

Mer om Antwerpens historiske severdigheter

Antwer­pens Stadt­huis (rådhus) ble oppført i 1560-årene og ligger ved Grote Markt. Som mange andre rådhus i denne delen av Europa er bygningen oppført i renes­sanse­stil – i dette tilfellet tydelig påvirket av både flamske og itali­enske strøm­ninger. Her, som ellers i Europa, er de aller fleste rådhu­sene fra denne epoken heldigvis bevart, mens de i sin tid erstattet mindre rådhus­byg­ninger i gotisk stil, som ble revet eller kraftig ombygd og utvidet – dess­verre. Heldigvis har en del gotiske rådhus også overlevd.

Rådhuset, Stadthuis, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Heste­drosje er en fin måte å oppleve gamle­byen. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres/Dave Van Laere.

Det som er litt origi­nalt med dette store og flotte rådhuset, er at den høye grunn­muren har en arkade, hvor det opprin­nelig lå butikker. Ellers følges renes­san­sens regler til punkt og prikke: enga­sjerte søyler og pilastre i dorisk stil i første etasje, jonisk stil i andre etasje og korin­tisk stil i tredje (og fjerde) i midt­par­tiet. Dette er for øvrig trukket litt frem, utstyrt med rund­bue­vin­duer og deko­rert med skulp­turer i nisjer i både tredje og fjerde etasje, før et beskje­dent tårn kroner det hele.

Hoogstraat 72, Antwerpen, Flandern, Belgia

Fra Hoog­s­traat 72, rett nedenfor kate­dralen, i byens eldste del. Døren leder til et kapell fra 1911, som tilhørte Juli­ans­gast­huis. Foto: © Andrea Brewée en © Willy Horions.

Litt om å vandre i den eldste delen av gamlebyen

Når du rusler rundt i den aller eldste delen av Antwerpen, så ha øynene med deg. Smugene her tilhører et gate­nett som er nær tusen år gammelt og brosteinen du går på er mildt sagt histo­risk – noen steder kanskje til og med den samme som ble lagt i middel­al­deren. Spesielt bør du ta en titt i smuget Vlaey­kens­gang, inngangs­porten er ved Oude Koorn­markt 16. Oude Koorn­markt er en litt bredere gate som starter ved venstre ende av rådhuset (når du ser det forfra) og går i en bue forbi kate­dralen. Litt ovenfor går et annet smug , som heter Pile­grim­straat, inn til høyre. Midt inne i dette vesle trive­lige smuget vil du også finne en inngang  til den vesle perlen Vlaey­kens­gang, med noe av den eldste bebyg­gelsen som finnes i Antwerpen.

Vlaykensgang, Pilegrimsstraat, Antwerpen, Flandern, Belgia

Slik ser det ut når du kommer inn i Vlay­kens­gang fra et annet smug, Pile­grims­straat. Foto: © Andrea Brewée en © Willy Horions.

Den gir et inntrykk av det opprin­ne­lige Antwerpen i middel­al­deren. På 1500-tallet holdt mange av byens skoma­kere til her. Merk at Vlaey­kens­gang ikke er avmerket på kartet. I dette strøket finner du for øvrig en mengde restau­ranter, kneiper, kafeer og barer. Her er det også en mengde butikker. I kvar­ta­lene nedenfor mot elven er det mange idyl­liske smug. Merk deg at du også finner mye sjarm i kvar­ta­lene mellom den gamle borgen Het Steen, Vlee­s­huis og Sint-Pauluskerk.

Zirkstraat, renessanse, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

En deli­ka­tesse­for­ret­ning i Zirk­s­traat – legg merke til portalen i renes­sanse­stil. Foto: © Andrea Brewée en © Willy Horions.

Det er virkelig givende å rusle rundt i småga­tene og smugene her, for den som setter pris på arki­tektur. Området rundt kate­dralen er gjerne befolket av besø­kende som går ut for å spise og drikke om kvelden, noe som påvirker pris­ni­vået noe, men ikke avskrek­kende. Vi anbe­faler likevel å sammen­ligne priser på menyene som er utstilt utenfor.

Litt mer om Antwerpens gamle kirker

Onze-Lieve-Vrou­wekat­hed­raal er en romersk-katolsk kate­dral. Den er det tredje kirke­bygget som står på dette stedet, i hjertet av Antwerpen. Først sto her en mindre romansk kirke fra 800-tallet, som ble til en vesentlig større romansk kirke på 1100-tallet, 80 meter lang og 42 meter bred. I år 1352 startet konstruk­sjonen av ny kate­dral, som skulle bli Neder­lands største gotiske kirke. Kate­dralen var tiltenkt to like tårn, hvert på 123 meters høyde. Etter cirka 170 sto kirken ferdig i år 1521, dog var sørtårnet frem­deles ikke kommet lenger enn det vi i dag kan se.

kathedral, brann, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Beligia

Den store bybrannen i Antwerpen år 1533 – akva­rell fra 1600-tallet av ukjent kunstner. Foto: www.dekathedraal.be.

Etter en stor brann i år 1533 ble byggingen av tårnet nok en gang utsatt og aldri full­ført. I år 1566, ved begyn­nelsen av Åtti­års­krigen, ble kirken plyndret av protes­tanter, noe som gjentok seg i år 1581 og i 1794, siste gang i forbin­delse franske revo­lu­sjons­styrker, som okku­perte området. Mange verdi­fulle gjen­stander fra inven­taret, som blant annet omfattet tre male­rier av Rubens, ble i år 1816 retur­nert fra Paris, og kirken ble i løpet av 1800-tallet restau­rert tilbake til opprin­nelig prakt. Den femski­pede kate­dralen er 118 meter lang og 53,5 meter bred. Tverr­skipet er 67 meter bredt. Kate­dralen rommer 25 tusen mennesker på sine 8.000 kvadratmeter.

Katedral, sideskip, Antwerpen, Flandern, Belgia

Reli­giøs kunst er utstilt i kate­dra­lens side­skip. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres /Dave Van Laere.

Sint-Paulus Kerk

Den gotiske Sint-Paulus Kerk med barokk-tårn ligger i den aller eldste delen av Antwerpen. Kirken ble bygd så sent som år 1571 av en domi­ni­ka­ner­orden, for å erstatte en tidli­gere mindre kirke fra år 1276. Denne eldre kirken var en del av et kloster, og ble på grunn av sitt lavt­lig­gende gulv med jevne mellomrom over­svømt av elven Schelde. Den nye kirken ble derfor bygd på høye funda­menter. Kirken er noe spesiell, ettersom den utvendig har elementer av barokk arki­tektur, selv om den er bygget i sengo­tisk stil.

Sint Paulus Kerk, Antwerpen, Flandern, Belgia

Sint Paulus Kerk er bygget i gotisk stil med enkelte barokke tilføy­elser, som f eks skjerm­gavler. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Kirken har svært vakre barokk­in­te­ri­ører med en rik samling av male­rier av flamske mestere, utstilt på rekke og rad langs nord­veggen. Male­riene ble stjålet av franske revo­lu­sjo­nære i 1794, men levert tilbake fra Paris i år 1815. I et tillig­gende «gårdsrom» til høyre for inngangen finner du en merkelig skulp­tur­gruppe, som frem­stiller Kristus’ siste dager, inte­grert i et helt unikt tilbygg, oppmurt av ikke tilhugget stein, som strekker oppover et par av kirkens strebebuer.

Sint-Jacobs Kerk

Sint-Jacobs Kerk er også oppført på samme plass hvor det tidli­gere har stått kirke­bygg. I år 1341 ble denne plassen lagt til pile­grims­ruten til Santiago del Compos­tela hvor apos­telen Jacobs grav finnes, og dermed var det gitt at den nye kirken som skulle bygges her ble viet nettopp til Jacob. Byggingen av den nye kirken i sengo­tisk stil startet i år 1491, men sto først ferdig i år 1656 på grunn av urolig­heter, som blant annet den ødeleg­gende Åtti­års­krigen mellom Spania og Nederlandene.

Sint Jacobs Kerk, Antwerpen, Flandern, Belgia

Sint Jacobs Kerk. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Sofie Coreynen.

Som en følge av dette ble kirken innvendig deko­rert i barokk stil, som var 1600-tallets stil. Pussig nok holdt man strengt fast på den sengo­tiske stilen utvendig. Her finner du Rubens’ grav­sted under et av hans verk. Sint-Jacobs var den eneste kirken som ikke ble plyndret av franske revo­lu­sjo­nære i 1794, da disse inntok byen.

Beguinage – unge kvinners «prøvekloster»

Lenger opp i gamle­byen, og rett innenfor ring­veien Italiëlei finner du en såkalt Beguinage, et slags «prøve­kloster» for ungpiker, hvor de kunne forbe­rede seg på nonne­livet uten å isolere seg fra omver­denen – insti­tu­sjoner du finner i mange gamle belgiske byer. Sann­syn­ligvis oppsto disse samfun­nene på grunn av over­skudd av kvinner, som følge av kriger. I byens Beguinage kunne man finne beskyt­telse og leve i et fellesskap.

Beguinage, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwer­pens Beguinage ble opprin­nelig oppført på 1200-tallet. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

I likhet med andre slike felles­skap ble også Antwer­pens Beguinage bygd rundt en bakgård med hage, og hele anlegget er omgitt av brosteins­smug. I tillegg finner du den vesle, gamle St Cata­rines kirke som tilhørte anlegget, opprin­nelig oppført i middel­al­deren rundt år 1230, helt i utkanten av gamle­byen, rett innenfor den «nye» bymuren som ble bygd i år 1355. Den bebyg­gelsen du i dag ser her er stort sett fra 16- og 1700-tallet. I år 1988 ble denne og 11 andre av Belgias Beguinages oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Antwerpen, Flandern, Belgia

Den stase­lige jern­bane­sta­sjonen i en ganske voldsom histo­risk blan­dings­stil. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Antwerpens nyere historiske bygninger

Byen har også nyere histo­riske bygninger som er verd et besøk, som den stor­slåtte Sentral­bane­sta­sjonen, oppført i en monu­mental histo­risk blan­dings­stil. Antwerpen har også en av Europas første skyskra­pere, Boeren­toren, oppført i årene 1929 til 1932 i en tydelig inspi­rert av ameri­kansk arki­tektur. Av moderne signal­bygg bør det nye ting­huset og muse­ums­byg­ningen Museum Aan der Stroom fremheves.

Antwerpens museer – maleren Rubens og Rubenshuis

Antwerpen var Peter Paul Rubens’ hjemby fra år 1589 til hans død i år 1640. Foreld­rene hans var opprin­nelig fra Antwerpen, men levde i land­flyk­tighet under de heftigste peri­odene av reli­gions­kri­gene, som pågikk da han ble født i år 1577. Rubens ble oppdratt som kato­likk. Han ble medlem av maler­lauget Sint Lukas i år 1598. I dag er Rubens­huis, som han kjøpte i år 1609, museum og en av Antwer­pens største attraksjoner.

Peter Paul Rubens, Rubenshuise, Antwerpen, Flandern, Belgia

Peter Paul Rubens visste hva han gjorde da han kjøpte dette huset i år 1609. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres/Jan Crab.

Kort fortalt reiste Rubens i år 1600 til Italia for å studere renes­sanse­mest­rene, og oppholdt seg blant annet hos hertug­fa­mi­lien Gonzaga i Mantova, som støttet ham finan­sielt, slik at han kunne reise rundt i Italia og studere kunst. Han var påvirket av renes­sanse­ma­lerne Rafael, Leonardo, Michel­angelo, Tizian, Tinto­retto, Veronese og den samti­dige Cara­va­ggio, som innledet barokken. Han besøkte også det spanske og franske konge­huset og utførte omfat­tende arbeider for dem. Rubens ble berømt i samtiden, samlet kunst i stor skala og døde som en meget velstå­ende mann. Rubens­huis inne­holder kunst­ne­rens atelier og de origi­nale interiørene.

To mindre museer

Museum Mayer van den Bergh er resul­tatet av én manns fasci­na­sjon for kunst. Mayer van der Bergh samlet egen­hendig viktige euro­pe­iske male­rier og kirke­kunst, herunder male­rier fra 1200-tallet til 1700-tallet og skulp­turer fra 1100-tallet til 1700-tallet, tegninger fra 1400-tallet til 1800-tallet, samt alt fra illu­mi­nerte manu­skripter til gobe­liner, bronse‑, sølv- og gull­ob­jekter, i hovedsak fra romansk og gotisk tid – i tillegg til skulp­turer fra antikken.

Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen, Flandern, Belgia

Museum Mayer van den Bergh er resul­tatet av én manns livs­lange samler­virk­somhet. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Crab.

I Mayer van der Berghs opprin­ne­lige hus med bevarte inte­ri­ører finnes eksem­pelvis verk av Pieter Breugel den Eldre og andre mestere fra middel­al­deren – et must for den kunst­in­ter­es­serte. Museum Smidt van Gelder er en annen privat samling utstilt i et opprin­nelig herskapshus. Her er male­rier hollandske mestere i tillegg til bruks­kunst og pryd­gjen­stander som naturlig tilhørte et over­klasse­hjem i peri­oden 1650 til 1800-tallets slutt. Museum Smidt van Gelder, Museum Mayer van den Bergh og Rubens­huis er siden år 2000 orga­ni­sert under én paraply; de Kunstmusea.

Royal Museum of Fine Arts, Antwerpen, Flandern, Belgia

Royal Museum of Fine Arts holder til i en staselig klas­si­sis­tisk bygning. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres/Dave Van Laere.

Mer om Antwerpens museer – Royal Museum of Fine Arts

Et av Belgias viktigste kunst­mu­seer, Royal Museum of Fine Arts, eller Konink­lijk Museum Voor Schone Kunsten, ligger i Antwerpen. Samlin­gene her er av verdens­format og omfatter de viktigste renes­sanse og barokk-mesterne fra Neder­lan­dene, det vil si fra dagens nord­lige Frank­rike, Belgia, Flan­dern, Holland og det øvrige Neder­land. Her kan du se verk av kunst­nere som 1400-talles Jan van Eyck, Jean Fouquet, Rogier van der Weyden og Hans Memling. Fra 1500-tallet er Frans Floris de Vriendt, Quinten Metsijs, Joachim Patinir og Marten de Vos repre­sen­tert. 1600-tallet er repre­sen­tert med blant andre Jan Brueghel den Eldre, Anthony van Dyck, Frans Hals, Jacob Jordaens, Theodoor Rombouts og Peter Paul Rubens, mens 1800-tallets James Ensor, Auguste Rodin, Henry van de Velde og Fernand Khnopff. Verk av 1900-talls­k­unst­nerne Pierre Alechinsky, René Magritte, Jacob Smits, Gustave Van de Woes­tijne og Rik Wouters kan også oppleves her. Alt i alt en impo­ne­rende samling.

Museum Aan der Stroom

Museum Aan der Stroom holder til i et signal­bygg i det vi velger å kalle ekstrem­ar­ki­tektur. Museum Aan der Stroom har et innhold som er viktig for å forstå dagens Antwerpen og byens lange, drama­tiske historie. De faste utstil­lin­gene er arran­gert etter fire temaer i hver sin etasje, samt midler­ti­dige utstil­linger – alt av velsignet høy kvalitet.

Museum Aan der Strom, Antwerpen, Flandern, Belgia

Museum Aan der Strom. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Sarah Blee.

De fire temaene i MAS er: 4. etasje inne­holder Maktens ansikt – symboler og prestisje, i 5. etasje finner du en utstil­ling som doku­men­terer metro­polen Antwerpen gjennom 500 års oppgangs- og nedgangs­tider. I 6. etasje er temaet Verdens­havnen – om handel og sjøfart, og i 7. etasje finner du Liv og død – om Mennesket og Gud. I 8. etasje er det i tids­rommet 17. mai 2011 til 30. desember 2012 en midler­tidig utstil­ling Mester­verk i MAS, hvor det er hentet enkelt­verk fra en rekke Antwer­pen­mu­seer, som The Konink­lijk Museum voor Schone Kunsten/Royal Museum of Fine Arts, Museum van Hedendaagse Kunst og Plantin-More­tus/Pren­ten­ka­binet Museum. Vil du bli kjent med Antwerpen er det lurt å starte her.

Plantijn-Moretus Museum

Plan­tijn-Moretus Museum er oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sine unike samlinger av bøker, trykk­saker, illust­ra­sjoner og male­rier. Museet er bygget til ære for de berømte tryk­kerne Chris­toffel Plan­tijn og Jan Moretus, som på 1500-tallet drev omfat­tende tryk­keri­virk­somhet og bidro til å spre det frie ord, som den gang ikke var noen selv­følge. Flere boktryk­kere ble anklaget for kjet­teri, og noen til og med drept. Kirkens makt var stor. Plan­tijn etab­lerte sin første tryk­keri­virk­somhet i Antwerpen i år 1555. Antwerpen var da et av Europas viktigste sentre for bokpro­duk­sjon, tresnitt og grave­ringer. Han bidro også sterkt til å forbedre trykk­tek­nikken, som den gang knapt hadde eksis­tert i 100 år – blant utviklet han grave­rings­me­toder for å over­føre illust­ra­sjoner til trykk.

Plantijn-Moretus Museum, Antwerpen, Flandern, Belgia

Plan­tijn-Moretus Museum. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere.

Moretus ble ansatt som skri­bent og forfatter, ettersom han behersket både gresk og latin, i tillegg til flere andre språk. Selv om også Plan­tijn i 1562 måtte flykte på grunn av kjet­te­ran­klager og oppholde seg to år i Frank­rike før han kunne vende tilbake, ble tryk­ke­riet hans senere auto­ri­sert av Vati­kanet med enerett til tryk­king av litur­giske tekster i mer enn 200 år. Moretus ble senere Plan­tijns sviger­sønn. Tryk­ke­riet De Gulden Passer eksis­terte i fami­liens drift helt til år 1867. Plan­tijn var en venn av Rubens, som produ­serte flere illust­ra­sjoner til bøker, i tillegg til å male fami­lie­por­tretter som frem­deles henger i museet. Her finnes for øvrig utrolig flotte inte­ri­ører, som bidrar til å gi besø­kende et inntrykk av en viktig, svunnen tid.

Museum Rockoxhuis

Et spesielt eksempel på 1600-talls flamsk bolig­miljø for bedre­stilte finner du i Rockox House, hvor den tidli­gere borger­mes­teren Nicholas Rocjkox, som levde mellom 1560 og 1640, bodde. Rockox hadde teft for talent, og oppdaget tidlig Rubens’ kvali­teter som kunstner. Han ga Rubens tidlig oppdrag, samtidig som han selv samlet kunst og vakre gjen­stander som du i dag kan oppleve i den helheten hvor de hører hjemme.

Maagdenhuismuseum

Maag­den­hu­is­mu­seum, som huser en flott maleri­sam­ling fra 1400–1600-tallet med verk av blant andre Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoon van Dyck, Pieter Aertsen, Maarten de Vos og Maarten Pepijn. Museet holder til i en staselig 15–1600-tallsbygning med origi­nale inte­ri­ører, som i seg selv er verd et besøk.

Flere museer

Vlee­s­huis Museum (musikk, klang og lyd), Fashion Museum (MoMu), Museum of Contem­po­rary Art Antwerp, Diamond Museum, Red Star Line museum, Foto­Mu­seum, Rockox House, Silver Museum Sterck­shof, House of lite­ra­ture, Middel­heim Museum og Maagdenhuismuseum.

Nyttige linker

Rubens­huis
Konik­lijk Museum voor schone kunsten Antwerpen
De Kathed­raal
Focus on Antwerpen

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwer­pens histo­riske sentrum befinner seg i området rundt Grote Markt.

Regatta, Antwerpen, Flandern, Beligia

Seil­skute­re­gat­taer i Antwerpen er stor stas.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Grote Markt i Antwerpen er en av Europas vakreste plasser.

Terrasjes, Rathuis, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Fra en såkalt Tera­sjes på Grote Markt i Antwerpen, foran rådhuset. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Panorama, natt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – pano­rama med flom­be­lys­ning av det histo­riske senteret rundt kate­dralen. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Sven Lambin.

Pnorama, Antwerpen, Flandern, Belgia

…og slik ser det ut på dagtid Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere.

jazz-café - De Muze, Jazz, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – eksempel på jazz-café – De Muze. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Antwerpen, Flandern, Belgia

…og så over til nasjo­nal­retten, blåskjell med pommes frites. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Crab.

Madonna, Antwerpen, Flandern, Belgia

Et særtrekk ved Antwerpen er de mange madonna­fi­gu­rene på gate­hjør­nene. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Stadt­huis tar seg godt ut på Antwer­pens Grote Markt. Foto: Maros Mraz / Wikipedia.

Rådhus, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Fra Stadt­huis – rådhu­sets stor­slåtte inte­ri­ører. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Fontenen på Antwer­pens Grote Markt har en skulptur som er knyttet til sagnet om byens opprin­nelse. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Vlaeykensgang, Antwerpen, Flandern, Belgia

Midt inne i smuget Pile­grim­straat finner du den vesle perlen Vlaey­kens­gang. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere.

Vlaeykensgang ved Oude Koornmarkt 16, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – inngangen til Vlaey­kens­gang ved Oude Koorn­markt 16, rett ved rådhuset og kate­dralen. Foto: © Andrea Brewée en © Willy Horions.

Laugshus, kjøpmannshus, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Som du ser, er det tatt vare på mye gammel bebyg­gelse ved rundt kate­dralen i Antwerpen.

Entrepot du Congo, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – fra en av byens trive­lige brune kneiper, Entrepot du Congo. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Pollers.

Katedral, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – kate­dra­lens tårn ruver i gamle­byen. Foto: Ad Meskens / Wikipedia.

Triptych, katedral, Rubens, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwer­pens mest kjente Trip­tych er et av de tre Rubens­ver­kene i kate­dralen: Den tredelte alter­tavlen Nedta­kelsen fra korset.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Rubens igjen; her Kors­fes­telsen – også dette kan du se i kate­dralen i Antwerpen.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen-kate­dralen tar seg flott ut i vakre omgivelser.

Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – det er stil over kate­dra­lens nabolag på Grote Markt.

Sint Paulus Kerk, Antwerpen, Flandern, Belgia

Sint Paulus Kerk med den unike skulp­tur­gruppen. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Crab.

Sint Paulus Kerk, Antwerpen, Flandern, Belgia

I vakre Sint Paulus Kerk henger mester­ver­kene på rekke og rad. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

Sint Jacobs Kerk, Antwerpen, Flandern, Belgia

Fra Sint Jacobs vakre inte­riør. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere.

Rubens grav, Sint Jacob Kerk, Antwerpen, Flandern, Belgia

Sint Jacob Kerk huser Rubens’ grav. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres.

vestportalen, katedralen, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen-kate­dralen med den flotte vestportalen.

portal, katedral, Grote Markt, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen-kate­dra­lens prakt­fulle vestportal.

Rubenshuis, Antwerpen, Flandern, Belgia

Rubens­huis er en sever­dighet i seg selv. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Dave Van Laere.

Rubens, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – selv­por­trett av Peter Paul Rubens.

Rubenshuis, Antwerpen, Flandern, Belgia

Rubens­huis i Antwerpen er et must for den kunst­in­ter­es­serte. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Crab.

Mayer van den Bergh, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwer­pen­mu­seet Mayer van den Bergh holder til i en 600 år gammel bygning i gotisk stil. Foto: © Antwerpen Toerisme & Congres / Jan Crab.

Hans Memlings maleri

Hans Memlings maleri «Mann med romersk mynt», fra cirka år 1480, henger i museet Mayer van den Bergh.

Eva av Lucas Cranach I, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Flandern, Belgia

Eva av Lucas Cranach I kan du se i Konink­lijk Museum voor Schone Kunsten. Foto: www.kmska.be.

Jernbanestasjonen, Antwerpen, Flandern, Belgia

Antwerpen – fra sentral­bane­sta­sjo­nens fasade.