Mainz er en stor, moderne by med et omfattende historisk senter beliggende rundt den imponerende Dom St. Martin fra middelalderen, som i høyeste grad preger byens skyline. Mainz er også en av de fire tyske byene som ble grunnlagt av romerne, og denne romerbyen var ikke liten – det finnes flere severdigheter fra denne tiden for to tusen år siden. Mainz er ellers en universitetsby med en ungdommelig befolkning, noe som bidrar til et livlig uteliv og avslappet og laid-back stemning.

Mer om Mainz

Mainz er en hyggelig by å besøke. Byens sentrum består av en vakker og variert gamleby med til dels svært gammel bebyg­gelse i bindings­verk. Mainz led under omfat­tende bombe­an­grep under Den andre verdens­krigen, noe som dess­verre, som i mange andre tyske byer, medførte at mye verdi­full bebyg­gelse gikk tapt. Mainz har imid­lertid tatt godt vare på sin gamleby, noe som gjør at du kan rusle rundt blant bindings­verkshus og brostein­lagte gågater og smug.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen Tyskland

Fra hjertet av Mainz’ histo­riske bydel, to stein­kast fra Dom St. Martin – Kirsch­g­arten med bindings­verkhus tilbake til 1400-tallet. Foto: © reisdit.no.

Byens bilfrie soner omfatter både moderne handle­gater og idyl­liske histo­riske kvar­taler. Her finner du også en rekke kafeer og fortaus­res­tau­ranter, i tillegg til et omfat­tende tilbud med første­klasses spise­steder. I randen av gamle­byen kan du også se et par av middel­al­de­rens byporter med tårn. Tyskerne innbitte vilje til å bevare det gamle og løfte histo­rien frem er også i Mainz noe vi hjemme kunne lære mye av.

 Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen Tyskland

Den gamle delen av Guten­berg Museum består av huset «Zum Römichen Kaiser» fra år 1664 i senre­nes­sanse­stil. Foto: © reisdit.no.

Mainz – Johannes Gutenbergs hjemby

Mainz store sønn heter Johannes Guten­berg, og han er ikke glemt – snarere tvert i mot. Ved Domplatz sentralt i Mainz’ histo­riske senter kan du besøke et ualmin­nelig flott museum med en samling skrifter og bøker som du knapt finner maken til noe annet sted på kloden. Museet er i flere etasjer og orga­ni­sert i krono­lo­gisk rekke­følge, slik at du kan finne hånd­skrevne bibler og illu­mi­na­sjoner fra middel­al­deren og følge utvik­lingen til de første trykte biblene og videre gjennom viten­ska­pe­lige skrifter, i tillegg til en nesten sensa­sjo­nell samling av såkalte Gutenberg-bibler.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Flere ganger daglig demon­strerer man Johann Guten­bergs unike trykke­me­tode, inklu­sive støp av såkalt blysats. Foto: © reisdit.no.

I kjel­leren presen­teres det også flere ganger daglig en demon­stra­sjon, som får deg til å forstå hva Guten­bergs geniale oppfin­nelser innen trykke­kunsten egentlig omfattet. Her demon­streres det hvordan man lager blysats­le­ge­ringer, støper en bokstav, setter den inn i satsen og deretter trykker et ark i tre farger – fysisk, nøyaktig på samme møte som det ble gjort i 1450-årene. Guten­berg Museum er abso­lutt must å få med seg – alene en utmerket grunn til å besøke denne fine byen. Guten­berg Museum holder til i det gamle barokke «Römische Kaiser» og i et moderne nybygg ved siden av.

Mainz – grunnlagt av romerne i år 13 før Kristus

Mainz ligger ved Rhinen, som i flere århundrer var Romer­ri­kets grense mot nord og øst. I år 13 før vår tids­reg­ning grunnla stesønnen til keiser Augustus, Nero Clau­dius Drusus den Eldre, byen Mogon­tiacum – et navn som senere skulle germa­ni­seres til Mainz.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

I Mainz er det gravd ut et romersk teater ikke langt fra jern­bane­sta­sjonen. Foto: © Tourismus Mainz.

Det er med tiden avdekket mange spor etter romerne i Mainz. På byens høyeste punkt finnes rester etter en stor byport, Porta Praeto­rius, og to av de romerske badene i sentrum, ikke langt unna Dom St. Martin. Videre er det funnet gulv­mo­sa­ikker, samt avdekket et stort frilufts­teater, som rommet mer enn 10.000 tilskuere ved jern­bane­sta­sjonen. Det er også funnet rester etter et skips­verft ved Rhinens bredder, og kunn­skapen om dette er samlet i et eget skips­mu­seum – Museum für Antike Schiffahrt. Lenger inn i byen, utenfor dagens gamleby står det ogs rester etter en enorm akve­dukt. Byens grunn­legger Drusus, er også minnet – et vakt­tårn som var en del av den gamle romerske bymuren. Drusus ble i følge histo­rien skadet da hesten hans snublet, og han døde senere av disse skadene i år 9 før Kristus. Han var åpen­bart respek­tert av sine soldater, for disse begynte omgå­ende å reise et minnes­merke i mur, Drusus­stein, et 20 meter rundt tårn som rommet et æres­min­nes­merke. Liket av Drusus ble så ført til Roma og stedt til hvile der – som stesønn av Augustus var han ingen smågutt.

Mainz, Isistempelet, Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Isis­tem­pelet ligger under kjøpe­sen­teret Römer­pas­sage. Foto: © reisdit.no.

Mer om det romerske Mogontiacum

Det kanskje mest spek­ta­ku­lære funnet ble gjort i år 2000, i forbin­delse med byggingen av et kjøpe­senter noen hundre meter fra Dom St. Martin. Her ble det avdekket restene av et tempel fra romer­tiden, som skulle vise seg å være viet til to viktige gudinner i antikken: Den egyp­tiske Isis og Kybele/Mater Magna – den store mor – fra Anatolia, eller dagens Tyrkia – vi kjenner denne gudinnen blant annet fra Efesos. Det oppstod sterke kulter rundt disse guddom­mene rundt år 200 før Kristus i Roma. Det er ganske sprøtt å lete seg frem til det moderne kjøpe­sen­teret Römer­pas­sage – romer­pas­sa­sjen – og finne en liten skranke på grunn­planet der, hvor man vennlig blir ledet ned i kjel­leren og mørket, til et annet lag av tid, neste to tusen år tilbake. Her er det på forbil­ledlig vis bygd en gangvei rundt ruinene av tempelet, hvor arkeo­lo­giske funn er satt i lysni­sjer med utmerket infor­ma­sjon. Don’t leave Mainz without it.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Dom St. Martin ruver ved Markt­platz til venstre i bildet. Foto: © Tourismus Mainz.

Domplatz – Mainz’ hjerte og viktigste møteplass

Rundt den ruvende Dom St. Martin finner du flere plasser. Markt­platz – markeds­plassen – er slett ikke bare til pynt, her er det fersk­vare­marked tre dager i uken, tirsdag, fredag og lørdag. Da kan du oppleve ekte torg­handel med blide bonde­koner bak disken i markeds­boder med grønn­saker og frukt, samt ferske fisk- og kjøtt­varer. Da er det liv her! Ellers er det uter­ser­ve­ring langs den histo­riske husrekken på Markt­platz, både livlig og hyggelig. Handle­ga­tene munner ut her på begge sider av teater­byg­ningen – Markt­platz er en forlen­gelse av parade­gaten som Napo­leon Bona­parte i sine stor­makt­dager anla, og Guten­berg­platz ligger mellom denne og Markt­platz. Disse tre utgjør Mainz’ stor­stue, om vi får si det slik, med flere fortaus­res­tau­ranter. På den andre siden av Dom St. Martin ligger de eldste bygnin­gene i Altstadt – gamlebyen.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Dom St. Martin sett fra Markt­platz – det pågår repa­ra­sjons­ar­beider nesten hele tiden. Foto: © reisdit.no.

Dom St. Martin og tidlig bakgrunn

Mainz ble tidlig kristnet. Alle­rede under Romer­tiden var det kristne menig­heter her, grunn­lagt rundt år 312 da keiser Konstantin den Store var ved makten. Alle­rede da ble Mogon­tiacum et erke­bispe­sete. Det vet vi fra tre oldkristne grav­plasser som er funnet i utkanten av gamle­byen, utenfor den tidli­gere romerske bymuren, som det i dag bare finnes rester etter. Den virke­lige betyd­ningen som kris­tent makt­senter fikk Mainz imid­lertid midt på 700-tallet. Byen lå langs de gamle handels­ru­tene – og ikke minst langs den viktige vann­veien Rhinen, som var dati­dens motor­veier for frakt og ferdsel. St Boni­fa­cius sørget i år 746 eller 747 for at Mainz ble et såkalt «Hellig Sete» det viktigste kristne sentrum nord for Alpene, med stor betyd­ning også for byen rent kommersielt.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Dom St. Martin sett fra Rhinen med elve­pro­me­naden Rhein­ufer i forgrunnen. Foto: © Tourismus Mainz.

Under erke­bis­kopen Willigis, som regjerte i peri­oden år 975 til 1011, skulle byen oppleve et oppsving uten side­stykke. Willigis var ikke bare erke­biskop, han var også erke­kansler av det Hellige Romerske Keiser­rike. Denne forbin­delsen mellom kirke og makt lot seg også lese av kirke­byg­gene – vest­fa­sa­dene i de tyske kate­dra­lene og kirkene hadde tvil­ling­tårn og galle­rier som normalt var reser­vert for keiseren og maktens folk, mens østenden, som tradi­sjo­nelt var kirkens helligste – her skinte solens stråler først – var bisko­pens og pres­tenes arena – herfra ble litur­gien forrettet. Også denne delen av kirken hadde tvil­ling­tårn, som flan­kerte den avrun­dede apsiden, som var kirkens aller helligste, hvor alteret sto. I Dom St. Martin var det imid­lertid ikke slik – Willigis brukte Peters­kirken i Roma som modell, og denne har omvendt orien­te­ring med alteret mot vest.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

En rytter­statue troner på Dom St. Martin – er det keiseren eller kurfyrsten? Foto: © reisdit.no.

Mer om Mainz’ Dom St. Martin

Det er i skrift­lige kilder doku­men­tert at erke­bis­kopen Willigis år 975 sørget for at en enorm domkirke ble påbe­gynt her – i følge ham selv en «Staatsdom». Denne tidlige domen, som sto ferdig til å innvies i år 1009, ble imid­lertid utsatt for en kata­strofe – den brant dagen før den skulle innvies. Det eneste som ble reddet var vest­verket med trappe­hu­sene med de to runde tårnene. Willigis døde i år 1011 og ble grav­lagt i St Step­hans kirke. Den nye kate­dralen som erstattet den nedbrente sto ferdig til bruk i år 1036 – også denne med de samme enorme dimen­sjo­nene, på grunn­mu­rene av den fore­gå­ende. De flotte bronse­dø­rene er for øvrig fra Willigis første Dom St. Martin, som brant i år 1009. Den nye Dom St. Martin ble bygd i rød sand­stein, som skiller seg fra det lyse side­ka­pellet, St Gott­hards kapell, som ble oppført av erke­bis­kopen Adal­bert rundt år 1137, etter modell av Karl den Stores Pfal­z­ka­pelle i Aachen. Dom St. Martin er en treskipet kate­dral i romansk stil, med senere påbygde side­ka­peller i gotisk stil. Koret og alteret i vest har prakt­fulle rokokko korstoler fra år 1767.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Fra Mainz vakre klos­ter­hage – legg merke til at kors­gangen har to etasjer. Her holder Dom– und Diöze­s­an­mu­seum til. Foto: © reisdit.no.

En vakker gotisk kors­gang i to etasjer omkranser en klos­ter­hage. Dom St. Martin ble rammet av brann i alt 7 ganger opp gjennom århund­rene. Den østvendte avrun­dende apsiden som vender mot Lieb­frau­en­platz og Rhinen har søyle­ka­piteler fra 1100-tallet, noen av de opprin­ne­lige er i romansk stil, mens de øvrige er korin­tiske kapiteler.

Mainz, kirken og makten – litt historisk bakgrunn

I år 911 døde den siste karo­lin­giske kongen – det vil si den siste etter­kom­meren av Karl Martell, som slo musli­mene tilbake ved Poitiers i år 732. Karl Martells sønn Pippin den Lille ble Fran­ker­ri­kets første konge, og hans sønn Karl den Store (735–816) skulle få enorm betyd­ning for utvik­lingen av det senere Europa. Mainz tilhørte i år 911 Østfran­ker­riket. Her bestemte man etter at Ludvig den IV. Barnet var grav­lagt – han døde 12 år gammel – at det for frem­tiden skulle velges konger. Kolle­giet som skulle foreta valget besto av 7 medlemmer – så kalte Kurfyrster. Ordet kur eller kure er gammel­tysk og tilsvarer det norske å kåre.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

De syv kurfy­s­tene er samlet for å velge en ny konge – denne gangen Hein­rich den VII i år 1308. Kilde: Wikipedia.

Av disse 7 kurfyrs­tene var tre av dem erke­bis­koper fra henholdsvis Mainz, Trier og Köln, mens Pfalz­graf bei Rhein, kongen av Böhmen, hertugen av Sachsen og mark­greven av Bran­den­burg utgjorde resten. Det sier seg selv at disse hadde makt. Erke­bis­kopen av Mainz var dess­uten den som valgte sist. De syv kurfyrs­tene ble regnet som de fornemste blant de adelige og de tre erke­bis­ko­pene kom alle fra byer grunn­lagt av romerne – og dermed blant de første som ble kristnet. Mainz var åsted for flere Reich­s­tage – store samlinger der poli­tiske saker og konflikter ble disku­tert og avgjort. Dom St. Martin kalles også Kaisedom.

 Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Kaiserdom sett fra Leichhof – fra motsatt side av Marktplatz.

Altstadt, Augustinerstasse og Kirchgarten

På motsatt side av Dom St. Martin i forhold til Markt og Guten­berg­mu­seum finner du plassen Leichhof – likplassen. Navnet har plassen fra en tidli­gere grav­plass, som lå her i middel­al­deren. Fra Leichhof kommer du ned mot Augus­tiner­gasse og gamle­byen med bindings­verkshus og brosteins­smug. Her ligger det kanskje aller trive­ligste kvar­talet ved gate­stubben Kirsch­g­arten ved Marien­brunnen, en vakker middel­al­der­brønn. Dette området i gamle­byen er også bilfritt. Augus­ti­ner­strasse er den bredeste gågaten her og den har navnet etter en nydelig kirke i barokk og rokokko stil – Augustinerkirche.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Blå gate­skilt betyr at gaten løper paral­lelt med Rhinen, røde betyr tverr­gate. Foto: © reisdit.no.

En pussighet er at alle gater som løper paral­lelt med Rhinen har blå gate­skilt, mens tverr­ga­tene og ‑smugene har røde gate­skilt. I dette området finner du en mengde restau­ranter, kafeer og barer og mange indi­vi­du­elle småbu­tikker, som ikke har kjede­til­hø­righet. Det eldste huset ved Kirsch­g­arten, «Zum Ashaf­fen­berg» opprin­nelig er fra år 1450, mens «Zum Beim­burg» ble oppført år 1657.

 Mainz, Augustinerkirche, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Den vakre Augus­ti­ner­kirche i prakt­full rokokko­stil. Foto: © reisdit.no.

Mer om Mainz’ historiske bysenter

Mainz histo­riske bysenter har flere bygninger fra middel­al­deren. Disse ligger litt spredt, ettersom deler av gamle­byen ble skadet i år 1945 under Den andre Verdens­krigen. Langs Rhein­strasse ved Rhinen ligger to flotte byporter, Eisen­turm fra år 1240 og Holz­turm fra det tidlige 1400-tallet. Av de opprin­ne­lige 34 vakt­tår­nene og bypor­tene i bymuren fra middel­al­deren, står kun tre tilbake – Det runde vakt­tårnet Alex­an­der­turm i tillegg til de to nevnte byportene.

 Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Fra Augus­tiner­gasse – Kirsch­g­arten inn til venstre. Foto: © reisdit.no.

Du kan frem­deles se deler av den gamle bymuren langs Rhinen. Et par hundre meter fra Dom St. Martin og Eisen­turm finner du det gamle univer­si­tets­bygget Domus Univer­si­tatis ved den gamle kirken St. Quentin, nevnt i skrift­lige kilder alle­rede i år 815. Univer­si­tets­byg­ningen ble oppført i årene av jesu­it­tene i 1615–18 i renes­sanse­stil. Litt lenger opp i gamle­byen finner du Stefan­skirche, også dette en middel­al­der­kirke, som i dag er mest kjent for sine vakre blåfar­gede glass­vin­duer designet av den jødiske kunst­neren Marc Chagall. Hvis du har sans for Chagall, er Stefan­skirche et must.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Det er mange trive­lige smug og smågater i gamle­byen i Mainz. Foto: © reisdit.no.

Litt om Mainz’ museer

Mainz har en hånd­full meget sever­dige museer. Vi har alle­rede nevnt det fantas­tiske Guten­berg-Museum og så vidt berørt Isis & Matar Magna-tempelet, som er gravd ut. IMainz har også et utmerket natur­his­to­risk museum, som årlig tiltrekker seg stor besøks­grupper – museet er spesielt tilpasset for barne­fa­mi­lier, men den naturfag-inter­es­serte vil også finne første­klasses utstil­linger med dypt­pløy­ende infor­ma­sjon. ReisDit.no tar for seg de histo­riske aspek­tene ved Mainz, og presen­terer derfor følgende museer.

Mainz’ museer – Landesmuseum Mainz

I utgangs­punktet høres kanskje ikke dette museet spesielt spen­nende ut, men museet er meget innholds­rikt og byr på samlinger i en euro­peisk muse­ums­tra­di­sjon, som vi kanskje ikke er så vant til hjemmefra.

 Mainz - Landesmuseum Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Lande­s­mu­seum Mainz med sin stor­slåtte fasade. Foto: Bert­hold Werner / Wikipedia.

Museets samlinger strekker seg nemlig fra nåti­dens kommu­ni­ka­sjons­tek­no­logi helt tilbake til arkeo­lo­giske funn fra førhis­to­risk tid. Det vil si at du kan lese hele byens historie fra før romer­tiden, via denne, over i middel­al­deren etter Vest­ro­mer­ri­kets fall i år 476, inklu­sive tidlig kristen tid, stats­dan­nelsen i høymid­del­al­deren via renes­san­sens, opplys­nings­tiden og til forrige århundre­skifte med Art Noveau. Her er også jødenes historie skildret – fra 1100-tallet til Den andre Verdens­kri­gens Holo­caust. Selv om Mainz er et av Tysk­lands eldste museer, er utstil­lin­gene og opple­vel­ses­sfæren oppda­tert så det holder. I det såkalte «ZeitRaum» – tids­rommet – kan du følge histo­rien gjennom utvalgte hendelser via inter­ak­tive stoppe­steder – det vil si at du nesten kan gjøre om på histo­riens gang, hvis du er i humør til det. Samlin­gene omfatter også en utsøkt utstil­ling av moderne kunst, hvor blant annet Pablo Picasso er repre­sen­tert. Museet er spesielt tilrette­lagt for bevegelseshemmede.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Gresk kopi av keiser Cara­callas borger­brev til romer­byen Mogon­tiacum – Mainz – fra år 215 etter Kristus. Foto: RGZM-Univer­sitäts­bi­bliothek Gießen.

Römisch-Germanisches Zentralmuseum

Dette museet, grunn­lagt alle­rede i år 1853, viser mye mer enn det man kanskje skulle tro. I tillegg til mange arkeo­lo­giske funn fra romer­tiden i Mainz, er nemlig museets ambi­sjon å doku­men­tere Europas kultur­his­torie gjennom arkeo­lo­giske funn fra Nord-Afrika til Skan­di­navia, fra stein­al­deren gjennom romer­tiden til middel­al­deren. Museets utstil­linger er arran­gert etter tids­epoker. I avde­lingen for Romer­tiden vil du kunne få en over­sikt over dette enorme rikets omfang og innde­ling i provinser, med både kart og infor­ma­sjons­søyler. En helt spesiell gjen­stand er utstil her – nemlig en romersk globus fra cirka år 150–200. Avde­lingen for tidlig middel­alder er sensa­sjo­nell – her finnes mer enn 3.100 objekter utstilt, alt fra Nord-afri­kansk steintøy via bysan­tinsk gull, muslimske Sassanid-krigeres våpen og rust­ninger – inklu­sive Fran­ker­kongen Chil­de­rics grav­gods – han døde i år 482 og møtte i sin tid Huner­kongen Attila!

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Mainz – Mainz, Guten­berg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Mogun­tiacum, romertid middel­alder, renes­sanse, barokk, Rhinen, Tyskland.

Antike Schiffartsmuseum

Da man i år 1981 skulle grave funda­menter til Hilton Hotel, fant man til sin store over­ras­kelse restene av en romersk havn, med i alt 5 skip som lot seg redde og som er rekon­struert i skala 1/1. To av dem var mili­tær­skip fra den romerske Rhinen-flåten, som i sin tid patrul­jerte elven, som var Romer­ri­kets grense mot øst og de barba­riske germanske stam­mene. Museet tar ikke bare for seg skipene som er funnet i Mainz, men har også åpnet en ny avde­ling som doku­men­terer utvik­lingen innen skips­byg­ging i antikken – fra det Indiske hav til Nord­sjøen. Her kan du dess­uten se hvordan restau­re­ring og konser­ve­ring av arkeo­lo­giske funn foregår i et museum – i dette tilfellet båter og gjen­stander funnet under vann i Rhinen. Store vinduer inn til restau­re­rings­verk­stedet gjør at du kan se noe av det som foregår i denne prosessen.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Portalen til St. Gott­hard-kapellet er deko­rert med figur­ka­piteler i romansk stil. Foto: © reisdit.no.

Dom- und Diözesanmuseum Mainz

I dette museet kan du lese mer enn 1.000 år av Mainz historie – i mer enn 1.000 år gamle histo­riske omgi­velser, nemlig i det sengo­tiske klos­teret belig­gende vegg i vegg med Mainzer Dom. Denne klos­ter­r­und­gangen er nemlig i to etasjer, noe som er uvanlig for slike søyle­ganger som omslutter den obli­ga­to­riske klos­ter­hagen. I den ribbe­hvel­vede hallen fra Hohan­staufen-peri­oden er det eksem­pelvis utstilt verdens­kjente tidlig-gotiske skulp­turer – bant andre «den velsig­nede» og «den fordømte» fra den første skjerm­veggen mellom skip og kor, slik det var vanlig i gotisk tid. Denne skjerm­veggen ble designet av Naum­berg-mesteren rundt år 1240 og hans verk­sted. Museet inne­holder en mengde gjen­stander fra domkirken og klos­teret, blant annet ottonske illu­mi­na­sjoner – hånd­skrevne illust­rerte bibler fra 900-tallet, samt gobe­liner i sengo­tisk tid fra 1400-tallet i rike, friske farger. Helt unike arte­fakter som kan oppleves her i Maiz.

Mainz arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Mainz er en moderne storby med en skyline som mer enn antyder byens histo­riske betydning.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Kort oppsum­mert Mainz’ trive­lige histo­riske bydel – Dom St. Martin, bindings­verk og gågaten Augustinerstrasse.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

De barokke takde­ko­ra­sjo­nene i gamle Guten­berg Museum er verd besøket alene. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Fra inngangs­par­tiet til den nye, moderne delen av Guten­berg Museum. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

I kjel­leren i Guten­berg Museum er det et komplett tryk­keri fra 1400-tallet, hvor man demon­strerer Guten­bergs trykke­me­tode flere ganger daglig. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Her trykker man et ark med tre farger, nøyaktig slik det ble gjort for mer enn 550 år siden. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

I Guten­berg Museum kan du se origi­nale Guten­berg-bibler fra 1450-årene. Foto: © Tourismus Mainz.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Restene av den gamle byporten Porta Praeto­rium ligger på gamle­byens høyeste punkt. Foto: © reisdit.no.

 Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Restene av den enorme akve­dukten som forsynte Mogon­tiacum med rikke­vann. Foto: © Tourismus Mainz.

Mainz, Isistempel, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Det er funnet en mengde kult­gjen­stander i tempelet. Foto: © reisdit.no.

Mainz, Isistempelet,  Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Et utvalg olje­lamper fra de arkeo­lo­giske utgra­vin­gene. Foto: © reisdit.no.

Mainz, Drususstein,  Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Drusus­stein står fort­satt som en del av den romerske bymuren. Foto: Martin Bahmann / Wikipedia.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Fra Markt­platz – med ryggen til Dom St. Martin. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Det er livlig på Markt­platz når det er markedsdag, tirsdag, fredag og lørdag. Foto: © Tourismus Mainz.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Det er lett å trives på Markt­platz ved den histo­riske husrekken. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Dom St. Martin sett fra vest – i likhet med Peters­kirken i Rom, er kate­dralen orienter motsatt av hva som er vanlig. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

En underlig blan­ding av romanske figur­ka­piteler fra den aller første kirken, blandet med korin­tiske. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Dom St. Martin er enorm. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Slik så Dom St. Martin ut i år 1633, i følge Merian. Kilde: Wikipedia.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Alter­tavle i Dom St. Martin, skåret cirka år 1510 av Hans Wydyz. Foto: Sven Petersen / Wikipedia.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Illust­ra­sjon av Willigis fra 1100-tallet. Kilde: Wikipedia.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Plan­teg­ning av Dom St. Martin utført av Gudenus år 1747. Kilde: Wikipedia.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Et mål på makt: Kurfyrsten i midten klapper kongs­em­nene vennlig på hodet. Foto: © reisdit.no.

  Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Bronse­dø­rene sto i den første Kaiserdom, som brant dagen før innvi­else i år 1009. Foto: © reisdit.no.

St Gotthards kapell,  Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

St Gott­hards kapell ble oppført av erkebis­kopen Adal­bert rundt år 1137, etter modell av Karl den Stores Pfalz­ka­pelle i Aachen. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Marien­brunnen er en middel­al­der­brønn i Mainz aller kose­ligste strøk – Kirsch­g­arten. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Trolldom i gamle­byen i Mainz. Foto: © reisdit.no.

 Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

En gakk-gakk har prydet denne fasaden i flere hundre år. Foto: © reisdit.no.

 Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Fra Augus­ti­ner­strasse med fasaden til Augus­ti­ner­kirche til venstre. Foto: © reisdit.no.

 Mainz, Brückentor, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Brück­entor ved Rhinen ble oppført i år 1240.

Mainz, Kirschgarten, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Kirsch­g­arten er kanskje det hygge­ligste lille hjørnet i en storby vi noen gang har vært. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Domus Univer­si­tatis fra begyn­nelsen av 1600-tallet kalles også Altes Univer­sität og er bygd i stram renes­sanse­stil. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Landesmuseum Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Lande­s­mu­seums samlinger omfatter også male­rier – her byporten Holz­turm malt av Franz von Kessel­stadt rundt år 1800. Holz­turm står den dag i dag. Foto: Martin Bahmann / Wikipedia.

Römisch-Germanisches Zentral­mu­seum Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

En mer enn 3 tusen år gammel ansikts­urne er utstilt i Römisch-Germa­nisches Zentral­mu­seum i Mainz. Foto: Bullen­wächter / Wikipedia.

Römisch-Germanisches Zentral­mu­seum Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Römisch-Germa­nisches Zentral­mu­seum: Deko­rert sverd­slire fra 5–600-tallet. Foto: Schris­tian Bickel / Wikipedia.

Antiken Schiffmuseum Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Rekon­struk­sjon av ett av de to romerske krigs­ski­pene som ble funnet i Rhinen i Mainz. Foto: Martin Bahmann / Wikipedia.

Dom– und Diöze­s­an­mu­seum Mainz Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Dom– und Diöze­s­an­mu­seum Mainz holder til i klos­teret vegg i vegg med Kaiserdom St. Martin. Foto: © reisdit.no.

Mainz - Mainz, Gutenberg, Worms, Speyer, Dom St. Martin, Kaiser, Kurfyrster, Moguntiacum, romertid middelalder, renessanse, barokk, Rhinen, Tyskland

Dom und Diöze­s­an­mu­seum Mainz holder til i kors­gangen rundt klos­ter­hagen. Foto: © reisdit.no.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.