Dag 6 – Fra Vicenza til Kroatia, Istria og Umag

En ny dag, og reisen fort­setter sørover. Farvel vakre Vicenza, jeg skal besøke deg igjen. Sørover mot Venzia på motor­veien, og deretter videre i retning Trieste, siste itali­enske by på grensen mot Slovenia og Kroatia. Stekende varmt og godt, og en sterk følelse av frihet, nye oppda­gelser og opple­velser mens jeg brølte om kapp med resten av tung­tra­fikken østover. Før Trieste valgte jeg motor­veien mot Kroatia, og kjørte rundt Trieste, litt opp i fjellendt terreng, inn i Slovenia med flotte veier, hvit­malte tunneler med belys­ning både i midt­stripe og side­mer­king – kort sagt – her kunne norske myndig­heter lært noe. Så ned mot kysten igjen, og pass­kon­troll mot Kroatia. Denne er i dag en saga blott, om jeg ikke tar feil. Her kom jeg over på dårlige veier, men 4‑felts motorvei var under bygging, ferdig­stilt i dag.

Et tips for deg som skal kjøre bil eller motor­sykkel i Kroatia: Det kan nok friste å kjøre kyst­veien – på kartet – men vi opplevde køer og vans­ke­lige trafikk­for­hold, selv om noen strek­ninger her var virkelig natur­skjønne – en del av strek­nin­gene var for øvrig ikke det. Der motor­veien var ferdig­stilt – den går litt inne i landet, bak fjel­lene mot kysten – så anbe­faler vi å bruke denne, dersom du vil raskt frem. Ta heller av til kysten, der hvor det har en hensikt, eller det er noe du vil se.

Istria, Umag, Kroatia

Fra den trive­lige gamle­byen i Umag, Kroatia.

Umag på Istria-halvøya

Det var tidlig etter­middag da jeg ankom Umag – den vesle byen på Istria-halvøya, hvor vi hadde bestilt hotell. Fami­lien med barne­barn var alle­rede på plass, og innsjekk på det enorme hotell­an­legget gikk greit. Umag på Istria-halvøya, ligger helt nord­vest i Kroatia, bare noen kilo­meter fra Slovenia. Umag har cirka 13.000 fast­bo­ende innbyg­gere. Byen er en meget populær ferieby blant barne­fa­mi­lier fra hele Europa. Hele byen er preget av et enormt hotell­an­legg, Sol Stella Maris, langs sjøen på en halvøy på utsiden av bykjernen, hvor det er masser av tilbud for barna – både leke­parker, bassenger, opple­velser og bade­strender. I Sovjet-tiden var dette et ferie­pa­radis forbe­holdt kommu­nist­pam­pene – stan­darden er ikke høy, men alt er ryddig, rent og pent – utearea­lene er dess­uten store, og nesten bilfrie. Umag består av et lite bysen­trum med en gamleby ute på odden, hvor den gamle markeds­plassen ligger foran den gamle kirken. Dersom fami­lien ønsker å reise inn til bykjernen, går det et litt harry turist-tøffe-tog fra hotell­om­rådet inn til sentrum av Umag, som ligger på en smal land­tunge ut i havet, slik mange av de eldste kroa­tiske kyst­byene gjør. I middel­al­deren da disse byene ble bygd, var det urolige tider, og byene ble bygd som forsvars­verk mot angrep fra havet og land.

Mer om Umag

I gamle­byen i Umag er det frem­deles bevart en del bebyg­gelse fra middel­al­deren, og stedvis er det riktig pitto­resk. Dess­verre er det begått en døds­synd her, nemlig å bygge et digert moderne hotell – et rosa høyhus – ytterst på odden, som mildt sagt er lite vellykket. Langs sjøsiden av gamle­byen, direkte mot havet, ligger en rekke restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Du finner alle langs gågaten på vest­siden. Her kan man kose seg på kveldstid med mat og drikke til en aldeles nydelig utsikt. I gamle­byen finnes det en rekke butikker og et lite museum.

Istria, Umag, Kroatia

Kirken i sentrum av Umags gamleby.

På kirke­plassen arran­geres det konserter på kvel­dene i turist­se­songen. Umag er en både trivelig og barne­vennlig by. Det er bilfritt i hele gamle­byen, og ikke langt fra kirke­plassen finner du en rekke butikker og uteres­tau­ranter på rad og rekke. Mor setter seg ned med en øl mens far shopper – eller hvordan var det, igjen. Rundt hele Umag finnes det bade­plasser og småstrender. Dersom du skulle finne på å bo på Sol Stella Maris, er det en mengde bade­mu­lig­heter. Her er det tatt spesielt hensyn til barne­fa­mi­lier, og flere steder finner du bassenger med egne adskilte barne­bas­senger. Det er selv­føl­gelig mange steder hvor du kan bade i sjøen, også. Restau­ranten ved den vesle lyst­båt­havnen inne på hotell­an­legget viste seg å være Umags desi­dert beste da vi bodde her i år 2006, selv om man ved første blikk antar et den er en vanlig pool-café.

Istria, Umag, Kroatia

Fra «Stripa» ved havnen i Umag – her ligger mange butikker restau­ranter på rekke og rad i provi­so­riske boder.

Istria, Umag, Kroatia

En alter­nativ skulptur på «Stripa» med utsyn mot Hotel Stella Maris.

Istria, Umag, Kroatia

Denne tilsyne­la­tende pool-cafeen i Stella Maris-anlegget viste seg å være Umags beste restaurant.

Istria, Umag, Kroatia

Utsikt fra anlegget til Hotel Stella Maris – kysten består av pinje­skog, sval­berg og små badestrender.

Kort om Kroatias historie

Dette området er fullt av historie. Forskjel­lige illy­riske stammer har bebodd innlandet og kyst­par­tiene, visstnok fra cirka 1200 før Kristus. Grekerne kom hit og slo seg ned langs kysten rundt det femte århundre før Kristus, keltere søkte også nytt land her i det fjerde århundre f. Kr, mens romerne dukket opp i år 219 før Kristus, og begynte sin erob­ring med å besette kyst­byene. Det står MYE igjen etter dem. På slutten av 300-tallet etter Kristus var Romer­riket svekket, og Kroatia ble angrepet av germanske stammer. Dette fort­satte gjennom 400-tallet, og i år 476 kollapset Vest­ro­mer­riket, med den følge at germanske, bulgarske og slaviske stammer herjet landet og slåss seg i mellom. Kort fortalt var også Bysants innom, senere Karl den Store. På 800- og 900-tallet ble det opprettet større og mindre konge­dømmer. Noen av de større byene ble bystater med eget styre. Dubrovnik har for eksempel en historie uavhengig av det øvrige Kroatia. Byen ble en stor­makt på havet. Det samme gjorde imid­lertid Venezia fra 1000-tallet og frem­over, noe som fikk store følger for kyst­byene. Fra først å være frivillig tilknyttet Vene­tia­nernes handels­ruter, skulle byene etter­hvert bli erobret av Venezia, som virkelig hadde makt i den østre delen av Middel­havet – deres handel med Bysants eller Konstan­ti­nopel ble uhyre viktig, for fra Tyrkia gikk handels­ru­tene videre østover mot både det nære og fjerne Østen – herfra kom krydder, silke, elfenben og andre høyt skat­tede luksus­varer. Vene­tia­nerne ble helt til slutten av 1700-tallet, da Napo­leon dukket opp. Nok om det.

Dag 10 – Flere byer på Istriahalvøya – Porec, på Unescos liste over Verdensarven

Vi bodde i Umag i to uker, og brukte tiden på noen utflukter med Harley’en, Berit og jeg, til de tre andre gamle byene her – Porec, Rovinj og Pula. I tillegg reiste vi på arran­gert dagstur med båt til Venezia. Den første dags­turen tok vi til Porec.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Porec er en ualmin­nelig trivelig gammel by, oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Min hustru Beritt titter inn i gamlebyen.

Vi kjørte den gamle kyst­veien, en utrolig treg og slitsom vei med laste­biler, tung­tra­fikk og ferie­tra­fikk. Ikke desto mindre viste Porec seg å være en aldeles nydelig by, med fortids­minner fra både romertid og tidlig kristen tid. Porec er oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av Eufra­si­us­ba­si­li­kaen, oppført i peri­oden år 539 til år 553, delvis som en utvi­delse av St Maurus­klos­teret fra så tidlig som 300-tallet etter Kristus.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Inngangs­par­tiet til St. Euph­ra­sius-klos­teret med bygninger og inte­ri­ører fra tidlig kristen tid.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Inngangs­par­tiet til selve St. Euph­ra­sius-kirken. Det du ser, er fra 500-tallet.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Gulv­mo­sa­ikker i Basi­lica St Euph­ra­sius fra tidlig kristen tid på 300-tallet, det vil si romertid.

Det er ganske merkelig å komme til slike steder, hvor du kan se fresker og mosa­ikker som er laget av tidlig kristne for mer enn 1500 år siden. Mosa­ik­kene er til forveks­ling like dem som finnes i Ravenna på den andre siden av Adria­ter­havet – og det er ingen tvil om at hånd­ver­kere fra Italia har vært med både under byggingen og utsmyk­ningen av dette prakt­fulle kirke- og klos­ter­an­legget, som kanskje med unntak av Ravenna, er det flot­teste ved middel­havet fra denne perioden.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

De vakre mosa­ik­kene i Basi­lica St Euph­ra­sius er fra 500-tallet.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Gull­mo­sa­ik­kene her er til forveks­ling like dem i de eldste kirkene i den tidli­gere pave­byen Ravenna, på den andre siden av Adriaterhavet.

Ikke bare kan du se de typiske mosa­ik­kene i gull og grønt spesielt, men her er også fresker fra de aller tidligste århund­rene – 300-tallet. Du blir litt fylt med ærefrykt, når du befinner deg på slike steder. Her har mennesker ofret alt for troen sin, noen av dem mistet livet og ble martyrer. Reli­gions­for­føl­gel­sene her på slutten av 200-tallet og de første årene av 300-tallet var grusomme. Keiser Diokle­tian, som var fra Dalmatia litt lengre sør, igang­satte de aller mest omfat­tende forføl­gel­sene av kristne under hele romer­tiden, før keiser Konstantin den Store tok over i år 306 .

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Rester av et gresk eller romersk tempel i sentrum av gamle­byen i Porec.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Det er trivelig i gamle­byen, der du går på brostein som kanskje er 2000 år gamle.

Porec er ellers en åpen og hyggelig kystby, åpen­bart også populær blant fritids­båt­folket. Gamle­byen er også her bygd på en odde, og du rusler stort sett rundt på brostein som har ligget her et par tusen år. En liten tempel­ruin finner du i en av de små parkene. Over alt finner du trive­lige kafeer og restau­ranter med uteser­ve­ring. Selv om det var varmt, kjente vi hele tiden en mild bris fra havet, som renset luften og ga akkurat den lille kjølende effekten som skulle til. Det er bruk­bare bade­strender både nord og sør for byen. Porec er meget barne­vennlig , i tillegg til å kunne by på histo­riske sever­dig­heter i den abso­lutte verdens­klassen. Det er ingen dårlig idé å bo her, for så å utforske resten av Istrias fine, gamle byer.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Eksempel på vann­hull foran Porecs katedral.

Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Ved bymuren i Porecs vakre gamleby.