Rothenburg ob der Tauber går for å være Syd-Tysklands middelalder-perle fremfor noen. Byen ligger ved den kjente Romantische Strasse og er selve essensen av tysk middelalder, med bindingsverkshus, brosteinsgater og ‑smug, bevarte bymurer, samt vakttårn og byporter slik de stod allerede på 1100- og 1200-tallet. Rothenburg er en av Tysklands mest besøkte, bevandrede og fotograferte historiske destinasjoner, og kan tilby en mengde flotte severdigheter, museer og arrangementer.

Rothenburg ob der Tauber

Den eldste kjernen av Rothen­burgs gamleby er lett å få øye på. Rundt rådhuset, markeds­plassen og den gotiske kirken St Jacob, går gatene i bue, i halv­sirkel, slik at den heste­sko­for­mede grunn­planen ender med åpningen ut mot elven Tauber og stenges av bymuren. Ytterst langs hele denne «heste­skoen» ligger husene tett i tett, kun brutt av en hånd­full byporter, hvor gatene går inn mot Markt­platz, eller markeds­plassen. «Heste­skoen» utgjør den eldste bymuren fra år 1177. Utenfor denne ligger resten av gamle­byen, innenfor en vesentlig lenger, kraf­ti­gere og høyere bymur oppført i peri­oden mellom år 1360–1388. Denne ytterste ring­muren er utstyrt med ganger og ramper med bryst­nings­vern, samt flere byporter og vakt­tårn. Mer om de forskjel­lige bypor­tene i eget avsnitt.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Middel­al­der­byen Rothen­burg ob der Tauber kan by på en mengde trive­lige og male­riske gate­mil­jøer. Foto: Bert­hold Werner / Wikipedia.

Rothenburg – et levende middelaldermuseum

Rothen­burg har et kompakt histo­risk sentrum som unek­telig er en sever­dighet i seg selv. Byen er bemer­kel­ses­verdig enhetlig hva bebyg­gelse angår – noe som har ført til at flere innspil­linger av filmer- og histo­riske tv-serier har funnet sted her – blant annet Harry Potter. Det finnes natur­ligvis også en del bygninger, som fortjener en nærmere presen­ta­sjon – i tillegg til byens museer. La oss først ta for oss gamle­byens hjerte, Markt­platz, markeds­plassen hvor også det store, todelte rådhuset befinner seg. Når du befinner deg her, er du omgitt av histo­risk bebyg­gelse på alle kanter. Plassen benyttes både til det ukent­lige fersk­vare­mar­kedet, og som møte­plass for både fast­bo­ende og turister. Nederst på Markt­platz finner du et av byens eldste hus, bygd i gotisk stil, som i dag inne­holder kunst­ut­stil­linger. Foran huset ligger en av flere fontener med søyle og skulptur fra middel­al­deren. Rundt Markt­platz for øvrig finner du en rekke histo­riske herskapshus og Löwen-Apot­heke fra år 1374.

Marktplatz, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Husrekken vis-à-vis Rathaus på Markt­platz, med Löve­na­pot­heke fra år 1374 helt til venstre. Foto: User: Tour­nachon / Wikipedia.

Rothenburgs unike rådhus – Altes Rathaus

Opprin­nelig ble det bygget et stort rådhus – Rathaus – et kvart århundre før byen ble Reichs­stadt i år 1274. Dimen­sjo­nene på dette prakt­bygget forteller litt om byens rikdom og velstand. Grunn­steinen til det opprin­ne­lige rådhuset i gotisk stil ble lagt i år 1250, og et meget stort og impo­ne­rende rådhus i to fløyer sto ferdig – etter det vi forstår – i år 1373. Selv om østfløyen ble ødelagt av brann i år 1501 og gjen­opp­bygd i peri­oden år 1572–78 i renes­sanse­stil, får du et godt inntrykk av hvordan det gotiske må ha sett ut, ettersom den hvit­kalkede vest­fløyen med det 60 meter høye klokke­tårnet frem­deles står i original utfø­relse. Tårnet er åpent for publikum og gir en feno­menal utsikt.

Historiengewölbe, Rathaus, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Histo­ri­en­gewölbe mellom det «nye» og det gamle gotiske rådhuset. Den nyere renes­sanse­delen til venstre. Foto: Bert­hold Werner / Wikipedia.

Du bør også rusle gjennom passa­sjen på grunn­plan, «Histo­ri­en­gewölbe», mellom den «nye» østfløyen fra siste del av 1500-tallet og den gotiske fløyen fra 1200-tallet. Merk deg at det finnes et lite histo­risk museum i rådhuset med inngang fra denne passasjen.

Mer om det gamle rådhuset

I den gamle fløyen i rådhuset finner du for øvrig den såkalte Kaisersaal – keiser­salen, der motta­kelser og høyti­de­lige sere­mo­nier ble arran­gert i middel­al­deren. Denne gotiske salen regnes som en av Tysk­lands viktigste i sitt slag. Renes­sanse­delen av rådhuset ble tilført en barokk arkade mot Markt­platz i år 1681.

Georgsbrunnen, Marktplatz, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Georgs­brunnen til venstre, rådhuset og Markt­platz til høyre.

Samtidig med den nye delen av rådhuset ble også en rekke andre viktige bygninger oppført i samme stil i siste halvdel av 1500-tallet, blant andre det såkalte Baumeis­ter­haus, korn­ma­ga­sinet Schranne, Gymna­sium ved Jacobs-kirken og Spital Bastion, den runde borgen helt sør i gamle­byen. Mer om disse bygnin­gene nedenfor.

Gamlebyen, Marktplatz og byportene

I gamle­byen er det flere større gater som leder til torv­plassen Markt­platz fra alle kanter. Samt­lige av disse er fra middel­al­de­rens byplan, og har sitt utspring i de gamle bypor­tene fra 1330-tallet ytterst. Disse brosteins­ga­tene leder inn mot den eldste kjernen via de aller eldste indre bypor­tene fra 1170-tallet – og munner til slutt ut på Markt­platz. For å gjøre det enkelt, begynner vi med den nederste – det vil si sydlige byporten, som ligger i Spital­bas­tion, en liten rundt type byport-borg fra renes­sansen, som finnes flere steder i Nord-Europa og gjerne kalles barbikan.

Spitalbastion, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Spital­bas­tion fra 1500-tallet er en byport med tilhø­rende borg helt sør i Rothen­burg. Foto: Wikipedia.

Til venstre her kan du se det Heilige Geist Spital, et stort hospi­tal­bygg, som også ble oppført fra 1360-årene frem til siste halvdel av 1500-tallet i både gotisk stil og renes­sanse­stil. Fra Spital­bas­tion leder Spital­gasse nord- og oppover i byen og går over til å hete Untere Schmied­gasse (Nedre Smed­smug) omtrent der Sieber­turm og Plön­lein, Tysk­lands mest foto­gra­ferte gate­parti, ligger. Se hoved­foto. Mange velger å gå inn i byen denne veien, og det gjør de klokt i. Her får du et utmerket inntrykk av hvilke grep en middel­al­derby foretok for å beskytte seg. Det er ikke veldig langt opp til Markt­platz herfra, men oppover­bakke slik at du får strekt beina litt.

Vannhull, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Det er kort vei mellom vann­hul­lene i Rothen­burg ob der Tauber. Foto: Juer­genG / Wikipedia.

Mer om gamlebyen, Marktplatz og byportene

Ved Plön­lein vil du se at et annet smug, Kobol­zeller Steig, kommer opp fra en annen byport og går sammen med Untere Schmied­gasse. Denne går du gjennom hvis du skal ned til elven Tauber og se på Dobbelt­brücke, et lite mester­verk tydelig påvirket av romersk bygge­tek­nikk – en viadukt. For å komme dit må du gjennom en annen byport med tårn, Kobol­zeller Tor. Videre oppover her mot Markt­platz bør du ha øynene med deg, og du kommer nesten ikke til å tro dem. Når du er fremme ved Markt­platz, går Röder­gasse til høyre mot byporten Rödertor, og Herrn­gasse til venstre mot Burgtor.

Burgtor, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Burgtor fra utsiden når du kommer fra Burg­g­arten – 1600-talls­byg­ninger foran, 1330-talls der du entrer byen.

Hvis du går ut gjennom Burgtor kommer du til Burg­g­arten, hvor den første fest­ningen Stau­fer­burg ble bygd rundt år 1140 av Kong Konrad III. av Tysk­land, av Hohen­staufer-slekten. Denne borgen ble ødelagt av jord­skjelv (!) i år 1353. Cirka 30 år senere begynte selve byen å ta form rundt Markt­platz og St Jacobs­kirche. Den første bymuren med (de i dag indre) bypor­tene Rödertor/Marcusturm, Weis­stor og Burgtor ble reist i år 1172, samme år som byen fikk sine første byrettigheter.

Gamlebyen rundt St Jacobskirche

Ovenfor Markt­platz finner du byens største kirke, St Jacobs­kirche, og derfra går gaten Kling­en­gasse nord­over til byporten Klin­gentor, og en annen gate ved navn Galgen­gasse til høyre i østlig retning mot byporten Galgentor.  Mellom bymuren og vest­fa­saden til St Jacob­kirche finner du et tidli­gere klos­ter­an­legg fra middel­al­deren, som i dag huser Reichs­stadt­mu­seum – Riks­by­mu­seet. Her finner du alt fra rust­ninger til smykker, doku­menter og gjen­stander som doku­men­terer Rothen­burgs stor­hetstid. Legg ellers merke til de flotte fonte­nene med figur­søyler midt i, som ligger spredt rundt i gamle­byen. Byer med respekt for seg selv hadde flere slike utsmyk­kede fontener eller «Brunnen» (som også betyr brønn). Herrn­brunnen ligger i Herrn­gasse, Georgs­brunnen nederst på torvet Markt­platz, Milch­brunnen på det gamle melke­mar­kedet som nå heter Kapel­len­platz, Plön­lei­brunnen etc.

St Jacobskirche, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

St Jacobs­kirche har enkle inte­ri­ører. Foto: Bert­hold Werner/Wikipedia.

Litt om St Jacobskirche og Fransikanerkirche

St Jacobs­kirche ble bygd i gotisk stil med spiss­buer over en periode på 170 år, påbe­gynt i år 1311 og full­ført i år 1484. Kirkens viktigste kunst­skatt er knyttet til reli­kvien det hellige blod – angi­velig tre blod­dråper fra Jesus på Korset. Kunst­neren og treskjæ­reren Tilmann Riemen­sch­neider laget i peri­oden 1499 til år 1505 en fantas­tisk alter­tavle utskåret i tre til denne reli­kvien. Merk at Fran­sis­ka­ner­kirken fra år 1285 i Herrn­gasse er byens eldste, og at denne vakre kirken har et St Francis-alter, som også er skåret av Tilmann Riemenschneider.

Klingentor, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Den kraf­tige bymuren fra 1330-tallet med vakt­tårnet og byporten Klin­gentor. Foto: Weners / Wikipedia.

Gamlebyen og bymurene

Bymu­rene rundt Rothen­burg er ikke i seg selv unike, ettersom de fleste middel­al­der­byene på 1300-tallet bygde slike konstruk­sjoner, blant annet Nürn­berg, noen mil sørøst­over. Det som er spesielt her, er at bymu­rene oppført på 1330-tallet er så utrolig godt bevart. Her kan du rusle rundt hele byen, både på utsiden og innsiden, og se hvordan befest­nin­gene fortonet seg for både fiender og frender. Ofte ble bedrifter i middel­al­deren plas­sert ytterst oppunder bymuren, slik som for eksempel garve­rier, som spredte vond lukt, og smier som bråket og sotet til. Jo lenger inn mot byens rådhus, desto mer stands­messig bodde man. I dag kan du se svært pitto­reske partier langs bymuren, med hus i de under­ligste fasonger, tilpasset gate­nettet. Langs bymuren står det også vakt­tårn mellom byportene.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg troner over elven Tauber – i dag som for mange hundre år siden. Dobbelt­brücke fra 1330-tallet midt i bildet. Foto fra slutten av 1800-tallet.

Litt om Rothenburgs beliggenhet

Middel­al­der­byen Rothen­burg ligger på en åskam over elven Tauber (derav tilnavnet «ob der Tauber»), som bukter seg forbi i et grønt og frodig land­skap, 60–70 meter nedenfor de kraf­tige bymu­rene. Rothen­burg er helt unik i den forstand at begge bymu­rene fra middel­al­deren er intakte, samtidig som det aller, eller meste av bebyg­gelsen innenfor er fra peri­oden 1200- til 1600-tallet og inklu­derer arki­tektur i gotisk, renes­sanse og barokk stil. La oss ta en liten titt på byens historie for å forstå hva som siden har skjedd, og viktigst av alt; hva som ikke har skjedd:

Rothenburgs historiske bakgrunn

Rundt år 970 etab­lerte den adelige Reini­ger­fa­mi­lien et preste­gjeld her, og bygde senere en borg, Grafen­burg, øverst på skrenten over elven. Reini­ger­fa­mi­lien var ganske aktive og grunnla hele 6 byer med navn Rothen­burg, omtrent samtidig. Fami­liens adels­navn ble Grafen von Coburg-Rothen­burg, og denne slekten døde ut i år 1108, noe som gjorde at kong Hein­rich den V. så sitt snitt til å legge sine klamme hender på eien­dom­mene, og i år 1116 la vår Rothen­burg tilfalle sin nevø Konrad av Hohen­staufen-slekten, og gjorde denne til lens­herre. Samme mann skulle senere, i år 1137, bli kong Konrad den III av Tysk­land, og han valgte nettopp Rothen­burg til sin resi­densby og etab­lerte sitt hoff her.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over Rothen­burg, slik den har sett ut noen hundre år. Foto: Bert­hold Werner / Wikipedia.

Rothenburgs storhetstid

I år 1274 ble Rothen­burg Freie Impe­riale Reichs­stadt – det vil si at det årlig ble avholdt riks­dags­møter her. Denne utnev­nelsen var uhyre viktig for en by på denne tiden, og betød ved siden av prestisje og ære, at byen ble tilført mer trafikk. Dette medførte igjen økt handel og behov for losji, med etab­le­ring av gjest­gi­ve­rier og serve­rings­steder. I år 1474 losjerte kong Chris­tian den I. av Danmark, Norge og Sverige her i en hel uke, på hotellet som i dag heter Altehr­wür­dige Rats­stube ved Markt­platz. Det gikk heldigvis både opp og ned med Rothen­burg, og etter­hvert skik­kelig dårlig. Byen ble den 30. oktober i år 1631 – under 30-årskrigen – beleiret og inntatt av 60.000 soldater under ledelse av general Graf von Tilly. Han ville ødelegge byen, som tidli­gere hadde tatt i mot erke­fienden svenske­kongen Gustav II. Adolf året før. Histo­rien forteller at byens ordfører Georg Nusch brakte gene­ralen et enormt 3,25 liters glass med vin for å blid­gjøre ham. Gene­ralen skal ha smakt på vinen og sagt til ordfø­reren, at hvis han klarte å drikke opp resten i én slurk, så skulle han spare byen. Ordfø­reren så gjorde, og dermed var byen reddet.

Meistertrunk, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Den årlige Meis­ter­trunk-festi­valen tiltrekker seg store mengder besø­kende hver eneste pinse­helg. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Hvert år, i pinse­helgen, arran­geres et stort fest­spill i byen – Der Meis­ter­trunk – beret­ningen om denne hendelsen. Etter 30-årskrigen mistet byen gradvis sin betyd­ning, og dermed fikk den også stå i fred, noe vi i dag kan glede oss over.

Rothenburgs museer

Middel­al­dersk Krimi­nal­mu­seum holder til i et tidli­gere Joha­nitter-kloster fra år 1393, ved bymuren rett i nærheten av Plön­lein. Museet er det eneste i sitt slag i Europa, og kan frem­vise den viktigste samlingen av gjen­stander knyttet til histo­rien om rettig­heter – eller kanskje rettere sagt mangel på slike, gjennom mer enn tusen år. Her finnes utstilt alt fra tortur­in­stru­menter til hånd­skrevne lovbøker fra middel­al­deren, samt bødde­løkser, våpen­skjold, segl og medaljer fra forskjel­lige epoker. Her kan du også se en såkalt jern­jomfru fra middel­al­deren, en jern­dukke med innven­dige pigger, som man lukket folk inne i, som tortur. Se bilde.

Reichstadtmuseum, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra de store våpen­sam­lin­gene i Reich­stadt­mu­seum. Foto: © Rothen­burg Tourismus Service.

Reichsstadtmuseum

ligger rett bortenfor St Jacobs­kirche og har en omfat­tende samling med våpen og andre gjen­stander som doku­men­terer byens gull­alder i middel­al­deren. Museet holder til i et opprin­nelig nonne­kloster fra cirka 1240. Museet huser også det kjente male­riet Rothen­burger-Passion fra år 1494, i tillegg til samlinger av tinn og stein­gods, samt middelalderskulpturer.

Rathaus, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Histo­riske miljøer fra det gamle rådhuset i Rothen­burg ob der Tauber- Histo­ri­en­gewölbe Foto: Jane­ricloebe / Wikipedia.

Historiengewölbe

er passa­sjen mellom de to delene av rådhuset. Her finner du et lite museum med tids­rik­tige miljøer fra de forskjel­lige århund­rene som er gått siden rådhuset ble bygd.

Puppen- und Spielzeugmuseum

er et dukke- og leke­tøys­mu­seum, som presen­terer typiske tyske leketøy og dukker fra de siste 200 årene. Museet holder til i bygninger fra 1300- og 1600-tallet.

Alt-Rothenburger Handwerkerhaus

er en bygning oppført i år 1270 i gaten Alte Stadtgraben 26. Dette museet består av 11 rom som viser hvordan en hånd­verker og hans familie levde for mer enn 700 år siden.

Dobbeltbrücke, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – pano­rama over den vakre middel­al­der­byen, med Dobbelt­brücke fra 1330-tallet nederst. Foto: © Rothen­burg Tourismus Service / W. Pfitzinger.

Bymuren, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – parti ved den nyeste bymuren, oppført mellom cirka år 1360–1388.

Röderbogen, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – den gamle byporten Röder­bogen. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Marktplatz, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber og Markt­platz med renes­sanse­delen av Altes Rathaus til høyre. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Altes Rathaus, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – fra Markt­platz med renes­sanse­delen av Altes Rathaus til høyre og den gotiske delen i hvitt, til venstre. Foto: Bert­hold Werner / Wikipedia.

Rathaus, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – du har en fantas­tisk utsikt fra det 60 meter høye tårnet til rådhu­sets eldste, gotiske del. Foto: © Anne­mieke Böttger.

rådhustårnet og St Georg som dreper dragen, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – rådhus­tårnet og St Georg som dreper dragen, søyles­kuptur på fontenen Georgs­brunnen ved Markt­platz. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Herrn­gasse og Herrn­brunnen med rådhuset og Markt­platz i bakgrunnen.

Herrngasse, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – Herrn­gasse sett i motsatt retning, fra Marktplatz.

 Marktplatz, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – Fleisch- und Tanzhaus og Jagst­hei­mer­haus nederst på Markt­platz. Foto: Jane­ricloebe / Wikipedia.

Ratstrinkstube, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – bygningen til venstre er skjenke­stedet Ratstrink­stube øverst på Markt­platz, der de høye råds­herrer slukket tørsten fra år 1446 og fremover.

Marcusturm, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – en av de eldste bypor­tene, Rödertor med tårnet Marcus­turm. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Plönlein med Siebertor, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – Plön­lein med Siebertor til venstre og Kobol­zeller Tor til høyre, som leder ned til elven Tauber og Dobbeltbrücke.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – sjarme ved bymurene.

Burgtor, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Burgtor med blomst­rende omgi­velser. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Burggarten, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Utsikt over gamle­byen i Rothen­burg fra en fredet plett i Burg­g­arten. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Smal tomt betyr smalt hus i Rothen­burg ob der Tauber.

Burg, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Roten­burg er omgitt av kraf­tige fest­nings­an­legg. Foto: © Anne­mieke Böttger.

 Fransiskanerkirche, St Jacobskirche, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

St Jacobs­kirche til høyre og den mindre, men eldre Fran­sis­ka­ner­kirche til venstre. Foto: © Rothen­burg Tourismus Service / W. Pfitzinger.

Heilig-Blut-Altar von Tilmann Riemenschneider in der St. Jakobs Kirche, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Rothen­burg ob der Tauber – det kjente Heilig-Blut-Altar i St Jacobs­kirche er skåret av Till­mann Riemen­sch­neider rundt år 1500. Foto: Bert­hold Werner / Wikipedia.

Weissturm, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Weiss­turm er et eksempel på byport i den indre, første bymuren til Rothen­burg, og ble bygd i år 1177.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Innenfor bymu­rene til Rothen­burg ob der Tauber finner du mengder av pitto­reske gate­mil­jøer og mange trive­lige serve­rings­steder. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Dobbeltbrücke, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Dobbelt­brücke over elven Tauber er et stykke inge­ni­ør­kunst fra middel­al­deren. Foto: © Anne­mieke Böttger.

 Civitates Orbis Terrarum, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Illust­ra­sjon fra boken Civi­tates Orbis Terrarum, som viser Rothen­burg anno 1572.

Rothenburg, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Dagens Rothen­burg ob der Tauber ser ikke så verst ut, den heller. Foto: © Rothen­burg Tourismus Service / W. Pfitzinger.

Under fest­spillet Meis­ter­trunk i Rothen­burg ob der Tauber er det middel­al­der­ko­stymer som gjelder. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Meistertrunk, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fest­spillet Meis­ter­trunk arran­geres i Rothen­burg ob der Tauber i pinse­helgen hvert år. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Kriminalmuseum, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Inngangs­par­tiet til Det middel­al­derske krimi­nal­mu­seet i Rothen­burg. Foto: © Anne­mieke Böttger.

Kriminalmuseum, Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra Det middel­al­derske krimi­nal­mu­seet i Rothen­burg – en såkalt jern­jomfru fra 1400-tallet med innven­dige pigger. Foto: Mattes / Wikipedia.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.