Bolzano eller Bozen er en gammel og spennende liten by ved overgangen mellom det tysktalende Syd-Tyrol og det italienske Trentino. Bolzano har fremdeles deler av sin middelalderbebyggelse intakt, og flere vakre kirker med fresker fra middelalderen. Byen ligger på 265 meters høyde ved den gamle handelsveien mot Brennerpasset, og har siden uminnelige tider vært knutepunkt for fem dalfører og tre elver som munner ut her, i et større sørgående dalføre ved navn Etschthal. Bolzano er omgitt av høye snødekte fjell til langt ut på forsommeren og kalles porten til Dolomittene, den kjente fjellkjeden som ligger i østlig retning. Bolzanos flotte arkeologiske museum har utstilt den berømte 5000 år gamle Ismannen Ötzi.

Mer om Bolzano

Bolzano er en over­siktlig liten by med vakker og typisk tyro­ler­be­byg­gelse. Det meste her har både itali­ensk og tysk navn. I Bolzano snakker 70 % av befolk­ningen itali­ensk, resten tysk. Gamle­byen ligger ovenfor der elven Isarco/Eisack og Talvera/Talfer møtes. Elven Isarco renner inn i Adige noen hundre meter nedenfor Bolzano. Bolzano er omgitt av høye fjell, som kan sees nesten hvor enn du befinner deg, og som skaper en ganske drama­tisk ramme rundt byen.

Bolzano, Bozen, Altstadt, Alto Adige, Nord-Italia, Tyrol, Italia

Bolzano er omgitt av Dolo­mit­tenes høye fjell, som skaper en drama­tisk bakgrunn for gamle­byens bebyg­gelse. Foto: Laurin Moser/ Alto Adige Marketing.

Gamle­byens natur­lige sentrum er Piazza Walther der byens vakre domkirke Duomo fra 12- til 1500-tallet ruver med sitt 65 meter høye deko­rerte tårn. Piazza Walther er oppkalt etter middel­alder-truba­duren Walther von der Vogel­weide, som ble født her på 1200-tallet. En statue av byens store sønn står på plassen her. Rett ovenfor Piazza Walther finner du den sjar­me­rende brosteins­lagte gågaten Via Portici/Laubengasse, en arkade­gate som strekker seg nesten fra det arkeo­lo­giske museet ved elven Talvera i vest, til rådhus­plassen i øst – for øvrig byens utmer­kede shop­ping­gate. Første del av gaten heter Via Museo/Museumsstrasse til den går over i Via Portici/Laubengasse ved den vesle tverr­gå­ende markeds­plassen Piazza delle Erbe/Obstmarkt.

Altstadt – en bykjerne med middelalderplan

Fra den bilfrie brosteins­gaten Via Portici/Laubengasse går det smale smug og over­bygde passa­sjer til begge sider. På over­siden finner du et annet flott middel­al­der­smug, Via Dottor Streiter/ Dr. Strei­ter­gasse, med mange inter­es­sante arki­tek­to­niske særegenheter.

Silbergasse, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Silbergasse med sin trive­lige bebyg­gelse i Altstadt. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Flere steder passerer du gotiske portaler, en av dem gjennom et middel­al­derhus. Her ligger også byens gamle fran­sis­ka­ner­kloster. Sommerstid er gaten pyntet med blomster og planter, med en rekke små uteser­ve­ringer. På nedsiden av «hoved­gå­gaten» Via Portici/Laubengasse finner du Via Argentieri/Silbergasse (sølv­gaten), også denne tilgjen­gelig via flere smug. I tillegg kan du gå mellom disse gatene via den eldgamle plassen Piazza del Grano/Kornmarkt, hvor det gamle veie­huset Waag­haus fra år 1634 står ufor­andret. Hit kom bønder, fiskere og handels­folk for å få veid varene sine på en offi­siell vekt, garan­tert fri for fusk. Dette var i bruk helt til år 1780. Plassen Piazza del Grano/Kornmarkt er det vi vil betegne som svært pitto­resk, i likhet med det meste av Bolzanos Altstadt. Nedenfor ligger den trive­lige Via del Mostra/Mustergasse. Flere av byens beste restau­ranter ligger i kjernen av gamle­byen, i gatene nevnt i dette avsnittet.

Piazza del Grano, Kornmarkt, Kornplatz, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Piazza del Grano – middel­al­de­rens korn­marked – på tysk Korn­markt. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Mer om Bolzanos gamleby – Altstadt

Gamle­byen i Bolzano er virkelig verd et besøk. Ikke bare på grunn av tyro­le­r­ar­ki­tek­turen, med vakkert deko­rerte og malt fasader, men også på grunn av all bebyg­gelsen som er bevart fra middel­al­deren. Bolzenas gamleby kan eksem­pelvis by på tre komplette klostre fra middel­al­deren, fran­sis­ka­ner­klos­teret, cappuc­ciner-klos­teret og domi­ni­ka­ner­klos­teret – alle tre med vakre klos­ter­hager med tilhø­rende deko­rerte bueganger eller rund­ganger. Bolzano er katolsk, i likhet med det sørtyske Bayern som Tyrol-området en gang tilhørte – til det ble annek­tert av Italia etter den første verdens­krigen. Når du rusler rundt i gamle­byen, så legg merke til at en del av middel­al­der­smu­gene er bevart. Spesielt langs arkade­gaten Via Portici/Laubengasse kan du finne mye spen­nende å se på. Husene langs denne gågaten er helt tilbake fra 1400-tallet – du kan frem­deles se gotiske spiss­buer i første etasje i flere hus.

Walthersplatz, Piazza Walther, Bolzano, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Bolzanos sentrale møte­plass ved kirken, Walt­hers­platz eller Piazza Walther. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Enda litt mer om Bolzanos gamleby – Altstadt

Du vil fort merke at mye av folke­livet er konsen­trert rundt Piazza Walther der du finner Duomo og gågaten Via Portici/Laubengasse med alle arka­dene. I fotgjen­ger­sonen, i over­gangen mellom Via Musei/Museumsgasse og Lauben­gasse, finner du Piazza delle Erbe eller Obstmarkt, det gamle urte­mar­kedet, som på tysk heter frukt­mar­kedet. Begge deler er nemlig sant. På denne livlige markeds­plassen omsettes det fersk frukt og grønne urte­planter over en lav sko, om vi får si det slik. Rundt denne plassen vil du se flere flotte bygninger i forskjel­lige stilarter.

Piazza del Erbe, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fra Piazza del Erbe, hvor du kan handle urter og grønn­saker i tillegg til å beundre flott arki­tektur. Foto: © Verke­hr­samt Bozen.

Legg merke de de flotte fasa­dene her, du ser både malte og stuk­katur-deko­rerte fasader, noen med karna­pper, andre hus med hjørne­tårn. En særegenhet i området er at karna­ppene strek­kene seg verti­kalt over samt­lige av husets etasjer, slik at bygnings­fa­sa­dene blir plas­tiske og bølgende, noe som skaper fine effekter i samspill med sollyset. Ellers er rela­tivt flate tak og gavler, typisk for Alpenes arki­tektur gjen­gan­geren her. Også et hus med skjerm­fa­sade med trappe­trinn­gavl i det vi mer forbinder med en nord­tysk stil ligger nær et av hjør­nene mot markeds­plassen Piazza delle Erbe/Obstmarkt. Når du sikter langs husrek­kene i Altstadt i Bolzena, så avsløres et enormt mang­fold av bygnings­fa­sader og ‑detaljer.

Bolzanos vinmarker

Bolzano har siden middel­al­deren vært kjent for sine friske og fine kvali­tets­viner. Vinmarker finner du nesten over alt rundt Bolzano. De beste vinene anses for å komme fra de sørvendte skrå­nin­gene nord for sentrum, nemlig området St. Magdalena.

St Georgen, vinmarker, Bolzano, Alto Adige, Tyrol, Nord-Italia, Italia

Fra vinmar­kene rundt kirken St Georgen på en av høydene ved Bolzano. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Her finner du for øvrig også et vakkert lite kapell fra middel­al­deren. Vinene kan du smake i Bolzanos mange vinkjel­lere og Wein­stuben, som du finner over alt i sentrum av gamle­byen. Byen har intet mindre enn 25 vinprodusenter.

Litt om Bolzanos tidlige historie

Bolzano er et utmerket eksempel på hvilken posi­sjon den katolske kirken og klos­ter­or­de­nene har hatt gjennom århund­rene. La oss kort se på byens historie. Området Tyrol ble under­lagt romersk styre i år 15 før Kristus, under general Drusus og keiser Augustus. Broen Ponte Druso er oppkalt etter ham. Alle­rede under romer­tiden fantes det en bebyg­gelse her, på grunn av den stra­te­giske belig­gen­heten. Flere veier fra andre dalfører ledet hit, og den viktige veien Via Clau­dius Augustus fra Verona til Merano og Resch-passet mot nord-vest, passerte Bolzano. Det samme var tilfelle med den senere Via Raethia, bygd på 200-tallet, som stakte seg fra Verona nord­over mot Bren­ner­passet. Dalbunnen der de tre elvene møttes, besto imid­lertid av våtmark, myrer og sumper, som først ble drenert rundt år 1100. Den aller første bebyg­gelsen ble bygd rundt dagens Duomo ved Piazza Walther cirka på 2–300-tallet, mens den romerske garni­sonen fra denne tiden etter alt å dømme lå ved elven Isarco/Eisack, litt ovenfor dagens Bolzano i retning Brennerpasset.

Duomo di Bolzano, Altstadt, Tyrol, Nord-Italia, Italia

Den gotiske Duomo di Bolzano, påbe­gynt på 1200-tallet og full­ført i år 1517. Foto: Sailko/Wikipedia.

Nylige arkeologiske funn i gamlebyen

Rundt Duomo er det funnet rester etter bebyg­gelse fra tidlig middel­alder, blant annet ble det i år 1948 funnet rester etter en tidlig kristen kirke fra 3–400-tallet, da Duomo ble repa­rert etter alliert bombing under den andre verdens­krigen. Denne tidlige kirken var blitt utvidet på slutten av 700-tallet under karo­lin­gisk styre. Under arbeider med ny parke­rings­plass ved Piazza Walther ble det funnet mynter fra romer­tiden. Under grave­ar­beider ved domi­ni­ka­ner­kirken et kvartal vestenfor duomo, fant man romerske mynter og bygnings­frag­menter fra romertid og tidlig middel­alder. Forhol­dene var vans­ke­lige under folke­vand­rings­tiden på 400- og 500-tallet, ettersom Bolzano lå ved et viktig knute­punkt for flere veier. Det er funnet fibu­laer (tøyspenner) fra 5–600-tallet ved cappuc­ci­ner­klos­teret, og byen er nevnt i lango­bar­diske skrifter fra 600- og 700-tallet som Castrum Buazanum, en fest­ning. Rundt Bolzano er det for øvrig mer enn 40 borger fra middel­al­deren, noe som ikke bare tyder på urolige tider, men også stor rikdom.

Schloss Maretsch, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Schloss Maretsch ble opprin­nelig oppført i år 1198, og påbygd under både renes­sansen og barokken. Foto: © Tourist Board Bolzano.

I århund­rene som fulgte ble Tyrol under­lagt karo­lin­gisk og bayersk styre. Mellom år 1078 og år 1082 ble det oppført en romansk sogne­kirke, som senere ble erstattet av en større romansk, toskipet usym­met­risk kirke, som du frem­deles kan se rester etter i dagens gotiske vest­fa­sade.  I siste halvdel av 1200-tallet ble den gotiske kirke­byg­ningen som i dag er Bolzanos Duomo påbe­gynt. Duomo ble først full­ført i år 1517 i sengo­tisk stil. Under den store pesten Svarte­dauen i løpet av årene 1349–50 ble mer halv­parten av befolk­ningen utryddet.

 Fransiskankloster, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Gamle­byen med Frans­ka­ner­klos­teret. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Mer om Bolzanos historie

I år 1027 ble den «nye» byen Bozen/Bolzano, grunn­lagt av Ottonsk herre­dømme under­lagt bispe­dømmet av Trento. Området kom senere på under styre av Hohen­zol­lerne, som sørget for at det nye markedet i byen Bozen ble grunn­lagt her i år 1170 på grunn av den guns­tige belig­gen­heten mellom Venezia og Augs­burg. Markedet var meget viktig, ettersom det ga bystatus og rettig­heter til å innkreve toll fra handels­folk som frembød sine varer her. Samme år ble det anlagt en gate fra elven i vest mot øst, cirka 350 meter lang – dagens Via Musei/Museumsgasse og Via Portici/Laubengasse. Denne gaten ble flan­kert av tre-fire etasjers hus, med bueganger på gate­plan, som fungerte som vind­fang om vinteren, og som ga skygge om sommeren for kjøp­men­nenes butikker og handels­boder. Mellom husene ble det bygd passa­sjer for å forhindre at branner skulle spre seg fritt. I årene som fulgte ble også Silbergasse, Muster­gasse og Strei­ter­gasse anlagt. Gate­nettet i dagens histo­riske bykjerne er ufor­andret, med unntak av Korn­platz, hvor det sto et bispe­pa­lass, som ble revet alle­rede på 1200-tallet.

Streiter Gasse, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Streiter Gasse med sine karak­te­ris­tiske gotiske portaler fra middel­al­de­rens bymur. Foto: © Alto Adige Marke­ting / Andree Kaiser.

Bolzanos viktigste historiske severdigheter – kirkene

Bolzanos gamle kirker har det felles at de har bevart sine tidligste fresker – vegg­ma­le­rier påført som regel på våt murpuss og dermed svært bestan­dige. Videre har disse beholdt sine inven­tarer, siden de ikke har vært utsatt for refor­ma­to­risk hærverk. I den grad opprin­nelig kirke­in­ven­tarer er blitt fjernet, erstattet eller ødelagt, skyldes det branner eller oppus­singer med forny­elser. Hvis du er inter­es­sert i kunst og kirke­kunst, anbe­faler vi at du orien­terer deg litt på forhånd, slik at du kan kombi­nere spaser­turen til de respek­tive kirkene med besøk til museer, plasser, smug, bygninger og andre sever­dig­heter av interesse.

Duomos sørportal, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomos sørportal med en løve fra romer­tiden. Foto: Mattes/Wikipedia.

Duomo – katedralen

Denne stase­lige kirke­byg­ningen ved Piazza Walther ble som tidli­gere nevnt bygd på rester etter flere tidli­gere kirker. Duomo ble påbe­gynt i sist halvdel av 1200-tallet, og restene etter den den forrige romanske kirken fra år 1082 kan sees i vest­fa­saden i form av synlige steiner fra tidli­gere rund­buer. Det vakre gjen­nom­brutte kirke­tårnet i sand­stein, ble hugd i peri­oden år 1501 og år 1519 av den schwa­biske billed­hug­geren Hans Lutz von Schus­sen­ried etter tegninger av Burkhard Engel­berg fra Augs­burg – noe som også gjelder kirkens vakre prekestol.

Prekestol, Duomo, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Den vakkert utskårne preke­stolen i duomo. Foto: © Tourist Board Bolzano/L. Ognibene.

Kirken har et prakt­fullt alter fra barokken, rester etter tidlige og sengo­tiske fresker, samt en Maria-statue fra 1100-tallet, som skal ha blitt funnet i en myr. Domschatz eller skatt­kam­meret er nyåpnet og kan frem­vise en av de største samlin­gene av barokke kirke­in­ven­tarer i hele Tyrol. I skatt­kam­meret er det utstilt cirka hundre utvalgte gjen­stander, alt fra klær, bannere og bilder, som ikke bare repre­sen­terer en kanon innen katolsk liturgi, men som også forteller sokne­kir­kens historie.

Dominikanerklosteret og klosterkirken

Denne klos­ter­kirken med klos­ter­hage og søyle­gang ble grunn­lagt år 1272, og er en av de tidligste gotiske bygnin­gene i Syd-Tyrol. Spesielt severdig er Johan­ne­s­ka­pellet med de nyde­lige fres­kene etter Padova-skolen fra første halvdel av 1300-tallet, inspi­rert av Giottos arbeider fra 1300-tallets første år i Scrovegni-kapellet i Padova. Også Frie­drich Pachers fresker fra år 1496 i klos­teret er også verd å få med seg. Klos­teret ble oppløst på 1700-tallet og ble sterkt skadet i bombe­raid under den andre verdens­krigen. I dag er bygnin­gene restau­rert. Domi­ni­ka­ner­klos­teret ligger ved Piazza Walther.

Fransiscanerklosteret med kirken, Bolzano, Altstadt, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fran­sis­ka­ner­kirken fra 1300-tallet med deler av klos­teret. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Fransiskanerklosteret og klosterkirken

De første fran­sis­ka­ner­mun­kene skal ha slått seg ned i Bolzano alle­rede i år 1221. I år 1236 var den første klos­ter­byg­ningen og kirken ferdig. Disse ble ødelagt i brann i år 1296. Den neste bygningen sto ferdig i 1320-årene, og ble deko­rert med fresker i gotisk stil på 1330-tallet. Det vakre skri­na­l­teret i sengo­tisk stil er skåret av Hans Klocker sent på 1400-tallet, spesielt kjent på grunn av de flotte utskjæ­rin­gene i dørene. Alteret er et av de viktigste gotiske arbei­dene som er bevart i Bolzanos kirker – et annet alter av Klocker et utstilt i Baye­rischen Natio­nal­mu­seum i München. Fra kirkens venstre side er det adkomst til klos­teret via de små arka­dene fra tidlig 1300-tall, deko­rert med en serie med svært forseg­gjorte fresker i gotisk stil i peri­oden år 1330–40, etter Giotto­skolen. Spesielt inter­es­sant er det vesle St-Erardo-kapellet, som i følge lokale tradi­sjoner ble besøkt av den unge Frans av Assisi og hans far.

Fransiskanerkirche, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Nord-Italia, Italia

Fran­sis­ka­ner­kirche er bygd i gotisk stil. Foto: Tourist Board Bolzena.

Cappuccinerklosteret og klosterkirken

Denne kirken er dedi­kert til St Anto­nius fra Padova, en elev av den hellige Frans av Assisi. Det oppstod en sterk kult rundt St Anto­nius på 1200- og 1300-tallet, med forgre­ninger over store deler av det nord­lige Italia. Cappuc­ci­ner­kirken ble bygd år 1600 på tomten der hvor borgen Wendelstein, setet for Tyrols grever, tidli­gere hadde stått. Av sever­dig­heter i denne kirken frem­heves gjerne det barokke høyal­teret, samt alter­skulp­tu­rene av helge­nene Frans, Anto­nius og Andreas, som er spesielt forseggjorte.

San Giovanni in Villa, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den romanske St Johann im Dorfe eller San Giovanni in Villa fra 1100-tallet har flotte fresker. Foto: Sailko Wikipedia.

St. Johann im Dorfe

Denne vakre lille kirken er Bolzanos store stolthet, oppført på 1100-tallet og vakkert innredet og deko­rert med betyd­nings­fulle fresker etter Giotto­skolen. Det har åpen­bart vært sterke forbin­delser mellom Padova og Bolzano. Fres­ke­syk­lusen med evan­ge­listen Johannes’ liv som tema er malt mellom år 1330 og 1360. Legg også merke til den meget spesi­elle frem­stil­lingen av Kristus in Mandorla i Apsiden.

Området Gries – på motsatt side av elven – Alte Grieser Pfarrkirche

Fra gamle­byen kan du gå over elven Talvera/Talfer for å komme til bydelen Gries, i middel­al­deren et lite, separat klos­ter­senter. Her finner du den gamle sokne­kirken, Alte Grieser Pfarr­kirche, en sengo­tisk bygning med blant annet et romansk krusi­fiks i tre fra 1200-tallet, og et gotisk fløy­alter skåret av den berømte maleren og skulp­tøren Michael Pacher (f. 1435 – d. 1498).

Stiftskirche des Kloster Muri Gries

Denne kirken er bygd i barokk stil og har over­då­dige inte­ri­ører, som er deko­rert med vakre takfresker. og med i alt 7 alter­tavler av den kjente tyroler-maleren Martin Knoller (f. 1725 – d. 1804). (Se wiki)

Bolzanos museer

Bolzano har en hånd­full museer, hvorav tre frem­hever seg som spesielt interessante:

Südtiroler Archäologiemuseum

Utstil­lin­gene i dette meget flotte og sever­dige museet doku­men­terer Tyrols historie, helt tilbake fra stein­al­deren 15.000 år før vår tids­reg­ning, via bronse- og jern­alder til karo­lin­gisk tid rundt år 7–800 etter Kristus – det vil si tidlig middel­alder. Museet er i dag kanskje mest kjent for sine utstil­linger om den 4500 år gamle ismannen Ötzi, som ble funnet i fjellet, intakt med klær og utstyr, godt bevart av is gjennom årtusenene.

Arkeologisk museum, Ötzi, ismannen, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Bolzanos arkeo­lo­giske museum har svært omfat­tende samlinger, men er mest kjent for å oppbe­vare ismannen Ötzi. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Utstil­ling rundt ismannen Ötzi er viet plass sentralt i muse­ums­kom­plekset. Südti­roler Archäo­lo­gi­emu­seum er meget severdig, også utover ismannen Ötzi, med omfat­tende funn fra forskjel­lige kultur- og tids­epoker gjennom nesten 20 tusen år. Utstil­lin­gene omfatter både gjen­stander, rekon­struk­sjoner, miljøer og multi­media-presen­ta­sjoner. Du finner dette arkeo­lo­giske museet i Muse­ums­trasse 43 i forlen­gelsen av Via Portici/Laubengasse.

Stadtmuseum

Bolzanos bymu­seum er verd å få med seg. Museets utstil­linger omfatter en rekke arkeo­lo­giske gjen­stander, ikke minst kunst fra middel­al­deren. Her finnes også folke­kunst og bunader. Museet er et fint supple­ment til Südti­roler Archäo­lo­gi­emu­seum for den som er opptatt av middel­al­deren. Museet ligger i Via Cassa di Risparmio.

Merkantilmuseum

Via Portici/Laubengasse 39
Dette handels­mu­seet er vel verd et besøk. Hele Bolzenas historie har i bunn og grunn handlet om byens belig­genhet ved flere av de viktigste handels­ru­tene mellom sør og nord. Museet holder til i det tidli­gere palasset for Bolzanos mektige og viktige handels­for­bund. Bygningen er oppført i renes­sanse-barokk blan­dings­stil og skiller seg dermed tydelig fra de øvrige husfa­sa­dene i hoved­gå­gaten Via Portici/Laubengasse, som er presen­tert innled­ningsvis. Besø­kende ledes gjennom de forskjel­lige møte­rom­mene og forsam­lings­sa­lene, som fort­satt er innredet med histo­riske møbler, male­rier og kunst­gjen­stander. Spesielt bør den vakre arka­der­und­gangen i bakgården nevnes.

Museion, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Museion er Bolzanos nye museum for samtids­kunst. Foto: © Tourist Board Bolzano / OthmarSeehauser.

Museion

Museion er Bolzanos nyeste tilvekst på muse­ums­fronten – et moderne museum for moderne samtids­kunst. Museion er utformet som en glass­kube og ligger flott til ved elven Talvera/Talfer. Bygningen er tegnet av KSV Architects: Krüger, Schu­berth, Vandreike, Berlin.

Messner Mountain Museum Firmian

Dette museet er grunn­lagt av den kjente berg­be­sti­geren Rein­hold Messner og ligger i den gamle middel­al­der­borgen Sigmunds­krohn i åsene ovenfor Bolzena. Museet er basert på Mess­ners opple­velser som fjell­klatrer og even­tyrer, samt hans filo­sofi rundt livet i fjellene.

Vinmarkene Santa Magdalena, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Utsikt over Bolzano og vinmar­kene ved Santa Magda­lena. Foto: © Alto Adige Marke­ting / Clemens Zahn.

Duomo Santa Maria Assunta, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomo Santa Maria Assunta Bolzano ligger ved Piazza Walther midt i gamle­byen. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Streiter Gasse, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra middel­al­der­gaten Streiter Gasse. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Via Portici Lauben Gasse, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den eldgamle Via Portici heter på tysk Lauben Gasse, som betyr Arkade­smuget på grunn av de mange buegan­gene fra middel­al­deren. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den trive­lige gamle­byen i Bolzano kan by på mye fin arki­tektur. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Karna­pper og tårn finner du mye av i Bolzanos særegne tyro­le­r­ar­ki­tektur. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Bindergasse, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Detalj fra malt fasade i Bindergasse/Via Bottai. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Legg merke til de deko­rerte karna­ppene på husene langs de bilfrie smugene i gamle­byen. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Laubengasse, arkader, Gamlebyen, Altstadt, Bolzena, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra arka­dene i Lauben­gasse. Foto: © Tourist Board Bolzano.

arkader, Lauben, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Eksempel på kreativ bruk av arkader etter mørkets frem­brudd. Foto: © Tourist Board Bolzano.

taubane, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra Bolzano kan du ta taubane opp til Ritten på 1000 meters høyde og få et fantas­tisk utsyn over byen og vinmar­kene. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Runkelstein, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Et av Bolzano-områ­dets mange middel­al­der­slott – Schloss Runkelstein/Castel Roncolo Ferri­gato. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Gammelt kart, Merian, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Merians illust­ra­sjon av Bolzano anno år 1649.

Messner Mountain Museum, Firmian, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

I middel­al­der­borgen Firmian finner du klat­reren og even­ty­reren Rein­hold Mess­ners fjell­mu­seum – Messner Moun­tain Museum.

Walthers Platz, Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Arkeo­lo­giske funn viser at den første boset­ningen ble anlagt ved Duomo og Walt­hers Platz. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Bolzanos arkeologiske museum, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Bolzanos arkeo­lo­giske museum er mest kjent for ismannen Ötzi, men har omfat­tende samlinger av spen­nende funn fra blant annet bronse­al­deren. Foto: Hubert Berberich/Wikipedia.

Kornplatz, Piazza del Grano, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Korn­platz eller Piazza del Grano er en markeds­plass som har eksis­tert i mer enn 1000 år. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni.

Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomo sto ferdig i år 1517 i sengo­tisk stil, slik vi kan se den i dag. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Bolzano Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomo Bolzano er verdt et besøk. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni.

, Duomo Bolzano, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

I Bolzanos vakre Duomo kan du se rester etter fresker fra 1300-tallet. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni.

Altertavle, Duomo, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den vakre alter­tavlen i Duomo. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni.

Duomo, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra Duomos vakkert deko­rerte inte­ri­ører. Foto: © Tourist Board Bolzano / L. Ognibeni.

Duomo, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Detalj fra preke­stolen. Foto: Mattana/Wikipedia.

Portico, Duomo, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Duomos sørportal har en elegant liten portico, som bæres av løver fra romer­tiden. Foto: Mattes/Wikipedia.

Johanneskapellet, Dominikanerklosteret, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

En av fres­kene i Johan­ne­s­ka­pellet i klos­ter­kirken i Domi­ni­ka­ner­klos­teret. Foto: www.gemeinde.bozen.it.

Fransiskanerklosteret, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra Fran­sis­ka­ner­klos­teret, som er nesten full­stendig bevart slik det sto i middel­al­deren. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Bolzano, dominikanerklosterkirken, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra kirken i Fran­sis­ka­ner­klos­teret. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Fransiskanerkloster, rundgang, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fra den vakre buegangen rundt klos­ter­hagen i Fran­sis­ka­ner­klos­teret. Foto: © Tourist Board Bolzano.

St Johann im Dorfe, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Fresker fra midt på 1300-tallet etter Giotto-skolen i den vesle kirken St Johann im Dorfe. Foto: www.gemeinde.bozen.it.

San Giovanni, St Johann im Dorfe, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Kristus in Mandorla – freske fra midt på 1300-tallet i kirken St Johann im Dorfe. Foto: www.gemeinde.bozen.it.

Alte Grieser Pfarrkirche, Gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

På den andre siden av elven kan du se Alte Grieser Pfarr­kirche. Foto: © Tourist Board Bolzano.

Ötzi, arkeologisk museum, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Den 5 tusen år gamle Ismannen Ötzi. Recon­struc­tion by Kennis © South Tyrol Museum of Archa­eo­logy Foto: Ochsenreiter.

Waltherplatz, gamlebyen, Altstadt, Bolzano, Bozen, Alto Adige, Tyrol, Süd-Tirol, Nord-Italia, Italia

Rundt Walt­her­platz finner du flere restau­ranter og barer hvor du kan stifte bekjent­skap med lokale Ötzies. Foto: © Tourist Board Bolzano.