Hanseatbyen Wismar er en av Nord-Tysklands best bevarte hemmeligheter – en usedvanlig vakker havneby ved Østersjøen, med en eksemplarisk godt bevart historisk bydel. Her finner du omfattende bebyggelse fra middelalderen, renessansen og barokken. Byen er først og fremst kjent for sine karakteristiske «Giebelhäuser» – hus med forseggjorte fasadegavler – som du finner både langs Wismars plasser, gater og smug. Wismar ble i år 2002 oppført på Unescos liste over Verdensarven, sammen med nabobyen Stralsund.

Den unike sjøhandelsbyen Wismar

Hansa­byen Wismars gamle havne­bas­seng har beholdt sin utfor­ming og struktur siden middel­al­deren, og formidler et auten­tisk bilde av rygg­raden i en middel­al­dersk havneby tuftet på inter­na­sjonal sjøhandel. Ekstra inter­es­sant er det at Wismar har bevart fersk­vanns­ka­nalen, som ikke bare sørget for vann­for­sy­ninger til byens borgere, men også drev byens mølle. Denne menneske­skapte vann­til­før­selen fra middel­al­deren går fra øst til vest gjennom hele den den histo­riske bydelen, og er den eneste i sitt slag som er bevart i en bykjerne i Nord-Tyskland.

Alter Hafen, Wismar, Østersjøen, Ostsee, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Pano­rama over Wismars gamle havn – Alter Hafen. Foto: © Jens Meyer TZW / Hanse­stadt Wismar.

På grunn av sin unike og velbe­varte bygnings­masse langs opprin­ne­lige gateløp, utgjør Wismar den eneste intakte Hansa­byen av denne stør­relsen i Øster­sjø­om­rådet. Wismars tre enorme kirker forteller om byens makt, betyd­ning og stør­relse. Mer om kirkene i egne avsnitt.

Kort om Wismar og Hansaforbundet

Wismar ble grunn­lagt i år 1226, og var med på dannelsen av Hanse­at­for­bundet, alle­rede i år 1259, sammen med Lübeck og Rostock i første omgang, senere også blant andre Stral­sund og Greif­s­wald. Årsaken til at Hansaen ble grunn­lagt, var for å oppnå beskyt­telse mot pirat­virk­somhet, som på denne tiden var svært utbredt – og som truet den viktige handelen i hele Nord-Europa.

Alter Hafen med byporten Wassertor, Wismar, Østersjøen, Ostsee, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Alter Hafen med byporten Wassertor fra middel­al­deren helt til venstre. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Som medlem av Hansaen utviklet byen seg til å bli et viktig og velstå­ende handels­sen­trum fra middel­al­deren og frem­over. Havnen vokste raskt som følge av økt handel og nyetab­le­ringer av handelshus, som repre­sen­terte inter­esser i både Skan­di­navia og Sør-Europa. Her ble det innført vin fra Spania, Italia og Frank­rike, tørr­fisk, tømmer og pels­verk fra Norge, huder og tømmer fra Russ­land, krydder fra Østen via Itali­enske handels­byer, samt korn, fisk, kjøtt, salt, malt og voks – bare for å ha nevnt noen av de viktigste handels­va­rene. Varer ble ekspor­tert og impor­tert i alle himmel­ret­ninger – både via sjøveien og over land. I Norge var Bergen og Tøns­berg de viktigste Hanse­at­byene, med forgrei­ninger langs hele Norskekysten.
Marktplatz, Wismar, Østersjøen, Ostsee, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Aften­stem­ning på Wismars Markt­platz med Alter Schwedes prakt­fulle gotiske trappe­gavl i silhuett. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Hansaens handel og rikdommens tegn

Wismar utviklet seg til å bli en av de mest betyd­nings­fulle og mektige byene i Hanse­at­for­bundet og hadde sin stor­hetstid gjennom 1300- til et stykke ut på 1500-tallet. Med rikdom og velstand følger bygge­virk­somhet og mennes­kers behov for å posi­sjo­nere seg. Alle­rede på 1300-tallet ser vi at borger- og handels­hu­sene blir mer og mer forseg­gjorte. Flotte gavler og vakker fasade­dekor fortalte sitt om de enkeltes velstand. Du vil selv se det, både rundt Markt­platz og langs brosteins­ga­tene og smugene. Fra Italia kom kunsten med å bygge i brent murstein – Back­stein, som det kalles i Tysk­land – fra Frank­rike kom gotikken, arki­tek­turen som preges av spiss­buer for å gi mer lys og mulig­gjøre bygging i høyden. Etter få år utviklet det seg en såkalt Back­steingotik, mursteingo­tikk, i Nord-Tysk­land, som ble stadig videre­ut­viklet, med både skjerm­fa­sader og orna­men­tikk – både for sakral­bygg og profan arki­tektur. Wismar kan by på en meget repre­sen­tativ arki­tek­to­nisk helhet i så måte – dess­uten er deler av bymuren bevart. Mer om byens historie i eget avsnitt nedenfor.

 Wasserkunst Marktplatz, Wismar, Østersjøen, Ostsee, Gamlebyen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Brønn­pa­vil­jongen Wasser­kunst i renes­sanse­stil står øverst på Markt­platz. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Mer om Wismar

Wismars histo­riske bydel har form etter de gamle bymu­rene, selv om kun små rester er synlige av disse i dag, blant annet sør for Markt­platz, ved Dr. Leber-Strasse. Markeds­plassen Markt­platz, på nøyaktig 100 x 100 meter og med sine 10.000 m² en av Tysk­lands største, ligger midt i gamle­byen og er byens viktigste møte­plass. Rundt Markt­platz ligger flere av byens eldste og viktigste hus. Plassen ligger der to av byens viktigste handle­gater krysser hver­andre, Lübsche Strasse og Dankwarts­trasse. Dette området er byens livligste, og her finner du masser å se, uansett om du er inter­es­sert i arki­tektur, shop­ping eller en matbit og et glass lokal­brygget øl. Den beste måten å oppleve og forstå Wismar, er å rusle rundt i gatene og bruke øynene høyt og lavt.

Alter Schwede, Wismar, Østersjøen, Ostsee, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Ved Markt­platz finner du denne perlen innen Back­steins­gotik – Alter Schwede fra år 1380 huser i dag en restau­rant. Foto: © reisdit.no.

Mer om Wismars Marktplatz

Rundt Markt­platz finner du mange inter­es­sante bygninger. I plas­sens ene ende finner du det nyklas­si­sis­tiske rådhuset fra begyn­nelsen av 1800-tallet, som erstattet et eldre etter brann, mens det gotiske huset «Alter Schwede» med trappe­gavl er plas­sens eldste, oppført år 1380. Her er det en populær restau­rant ved samme navn i første etasje. I kjel­leren i rådhuset kan du se gotiske hvelv med opprin­ne­lige fresker fra det opprin­ne­lige rådhuset i gotisk stil. Rundt på plassen finner du flere trive­lige fortaus­res­tau­ranter, og en rekke bygninger med flotte fasade­gavler. Vegg i vegg med Alter Scwede kan du se hvordan man rundt forrige århundre­skifte forsøkte å tilpasse en fasade i Jugend­stil. Wasser­kunste øverst på Markt­platz er en brønn­pa­vil­jong fra 1500-tallet. Denne vesle bygningen i neder­landsk renes­sanse­stil har en morsom historie. Den ble oppført i peri­oden år 1595 til 1602 som en fersk­vanns­brønn for byens borgere, med vann­led­ning av tre som bragte vann fra en kilde i lands­byen Metels­dorf, noen kilo­meter unna.

Wasserkunst, Rathaus, Wismar, Østersjøen, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Wasser­kunst var Wismars viktigste insti­tu­sjon på 1500- og 1600-tallet og forsynte mer enn 200 husstander med vann – rådhuset fra cirka år 1800 til høyre. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Mer om Wasserkunste

Vannet ble opprin­nelig samlet i et brønn­bas­seng laget av tre, og etter mye om og men erstattet av en brønn av stein, som sto ferdig i år 1602. 220 husstander og 16 bedrifter hadde innlagt vann, tilknyttet vann­led­ningen. Senere, under den nordiske krigen, ble et av de gamle vakt­tår­nene fra bymuren ombygd til et vann­tårn, i dag heter det Wasser­turm. Vann­posten ved brønnen skulle snart foran­le­dige en liten skan­dale. Vannet ble ført ut gjennom slange­hoder påmon­tert i hofte­høyde på to bronse­fi­gurer, kalt Nix og Nixe, som på folke­munne omgå­ende fikk navnene Adam og Eva. Litt senere ble de, også på folke­munne, omtalt som manne- og kvinne­hullet, noe som ble så pinlig for byens bedre­stilte borgere, at statuene ble fjernet og satt på museum. I dag er for lengst kopier satt på plass, og du kan selv beskue denne under­lige vannposten.

Strykejernet, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Marktplatz, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Dette huset kalles Stryke­jernet, har to gate­adresser og ligger rett nedenfor Markt­platz. Foto: © reisdit.no.

Wismar – mer om området rundt Marktplatz

La oss se litt grun­di­gere på Wismars Mark­platz og gatene rundt denne stase­lige plassen. I gaten Hinter dem Rathaus finner du en annen middel­al­der­byg­ning, nemlig Zum Wein­berg, opprin­nelig fra år 1355, men ombygd i år 1575 i renes­sanse­stil. I år 1468 ble bygningen tatt i bruk som vinhandel. Legg spesielt merke til de vakkert malte takbjel­kene i hallen. Huset er under restau­re­ring, og åpner som restau­rant i år 2013. På hjørnet der Krämer­strasse krysser Lübsche Strasse står et rela­tivt moderne fire-etasjers hus i Jugend­stil. Her ble den store kjeden Karstadt grunn­lagt. Krämer­strasse er en av de fineste gatene i Wismar, byens histo­riske kjøp­manns­gate, hvor stase­lige hus flotte fasader ble oppført. Når du ser oppover langs denne gaten, kan du fort føle deg hensatt til tidli­gere tider. Går du opp denne gaten, kommer du først til et gate­kryss, hvor det stase­lige Löwena­pot­heke i dag er en stilig kafé.

Krämerstrasse, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Mange flotte gavlfa­sader i Krämer­star­asse – her sett i retning av Markt­platz. Foto: © reisdit.no.

Georgen-kirche og Marienkirche – offer for Den andre verdenskrigen

De to andre store middel­al­der­kir­kene i Wismar er frem­deles godt synlige. Georgen-kirche ble sterkt skadet under bombing i år 1944 og består i dag bare av ytter­vegger uten inte­ri­ører. Det arbeides med å restau­rere kirken.

St. Georgen Kirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St. Georgen Kirche ble sterkt skadet under Den andre verdens­krigen, og ble restau­rert først etter DDRs sammen­brudd – foto fra år 1990. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Mari­en­kirche ble enda mer skadet, og i 1960-årene rev man det ødelagte skipet, slik det i dag kun er det enorme tårnet igjen – det ruver til gjen­gjeld så det holder. Det arbeides også med restau­re­ring av denne kirken. Ved kirken er det en rekon­struert bygg­hytte, hvor du kan se hvordan bygg­mes­teren og hans hjel­pere utar­beidet tegninger, og hvordan mursteinen ble støpt i forskjel­lige former til forskjellig bruk.
Marienkirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Det enorme tårnet til Mari­en­kirche er synlig fra hele Wismar – husk at du kan klatre til topps her. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Merk deg at du kan gå helt til topps i det 83 meter høye tårnet til Mari­en­kirche mot inngangs­penger for guidet omvis­ning. Denne klatre­turen gir et godt inntrykk av hvilket fantas­tisk omfangs­rikt bygg­verk dette er – hele 2,5 millioner murstein gikk med for å reise denne kirken. Du kan også se en anima­sjons­film kalt Bruno Back­stein i en liten sal i Mari­en­kir­ches tårn. Filmen forteller på en levende og morsom måte hvordan kirken ble reist for mer enn 700 år siden.

Archdiakonat,Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Archi­dia­konat ved St Mari­en­kirkce har stått her uendret siden cirka år 1450. Foto: © reisdit.no.

Archidiakonat

Archi­dia­konat er en bygning som opprin­nelig ble reist i 1450 i en sen nord­tysk mursteingo­tisk stil, opprin­nelig som bolig for erke­bis­kopen. I likhet man flere av de andre husene rundt Mari­en­kirche ble også denne bygningen sterkt skadet i bombe­tokt under Den andre verdens­krigen. Dagens bygning er delvis rekon­struert, og det er gjort en stor innsats for å gjen­skape bygningen nøyaktig slik den var.  Særlig viktig er nord­fa­saden, rikt deko­rert på nord­tysk maner med verti­kale pryd­gavler og såkalte vind­hull, slik vi også kan se blant annet i rådhu­sene i Lübeck, Stral­sund og Greifswald.

Zum Heiligen Geist Hospital, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Zum Heiligen Geist Hospital ble grunn­lagt i år 1226 – bygningen med takryt­teren er kirken. Foto: © reisdit.no.

Heiligen-Geist-Hospital

Heiligen-Geist-Hospital ble grunn­lagt rundt år 1250 som fattighus og sykehus. En kirke i tidlig gotisk stil ble oppført i år 1255 for å kunne avholde guds­tje­nester og andre litur­giske sere­mo­nier. Samtidig ble en kirke­gård anlagt. Hospi­talet ble under­lagt pavelig beskyt­telse i år 1323, og byggingen av dagens kirke påbe­gynt. Vi kan se restene av den opprin­ne­lige kirken i det nord­øst­lige murverket. Kirken ble innviet i år 1326 og tilført et åpent side­bygg i år 1411, som gjorde at senge­lig­gende pasi­enter kunne følge guds­tje­nes­tene. Dette ble gjen­murt etter refor­ma­sjonen og delt opp i små leilig­heter. En hvelvet kjeller under kirkens vest­lige del ble benyttet til forrådsrom for matvarer. Kirke­rommet har bevart noen fresker fra middel­al­deren, og er vakkert deko­rert, blant annet med malte takbjelker. I andre halvdel av 1500-tallet ble syke­huset under­lagt Wismars Dominikanerkloster.

Lohberg, WisLohberg, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tysklandmar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kvar­talet Lohberg ligger ved Alter Hafen, ikke langt fra utløpet av kanalen Grube. Foto: © reisdit.no.

Lohberg – nord for kanalen, ved havnen

Et annet popu­lært strøk, hvor det også finnes flere kneiper og restau­ranter med uten­dørs serve­ring, er Am Lohberg, ved den gamle havnen – ved kana­lens innløp i byen under et gammelt bindings­verkshus. Her ligger et av byens virkelig gamle bryg­ge­rier, nemlig det 560 år gamle Brau­haus am Lohberg zu Wismar – hvor man selv­sagt brygger sitt eget øl. Her kan du sitte på fortauet og titte på fisker­bå­tene, som selger reker og røkt ål til byens borgere. Vi anbe­faler spesielt å rusle rundt i gatene og smugene nord for kanalen. Her vil du se flotte, restau­rerte hus fra flere stil­epoker, inklu­dert gotikken. Også på utsiden av den gotiske byporten er det middel­al­der­byg­ninger i gotisk stil.

Museum Schabbellhaus, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Renes­sanse­huset Schab­bell­haus ligger vis-à-vis St Nikolai Kirche ved kanalen Grube og inne­holder Wismars bymu­seum. Foto: © Volster & Presse Hanse­stadt Wismar.

Gamlebyen og kanalen

Hvis du fort­setter opp Bohr­strasse, nærmer du deg den vesle mølle­ka­nalen, en av Tysk­lands eldste i sitt slag. Ta til høyre ved kanalen og snart ser du hele den flotte store St. Nicholas-kirken, som ligger i en liten park på den andre siden. Fort­setter du noen meter videre langs denne kanalen kommer du til Wismars fine bymu­seum i Scha­bell­haus, et av Øster­sjø­om­rå­dets tidligste renes­sansehus, oppført i årene 1569–71 av den neder­landske arki­tekten Philip Brandin fra Utrecht. Huset ble bygd som kombi­nert bryg­geri og bolig for Hinrich Scha­bell, som senere skulle bli byens borger­mester. Bygningen er oppført i rød murstein, med sand­steins­ele­menter i portal, gesimser og hjørner, som fin kontrast. Flere bygninger i regionen ble under senre­nes­sansen  tegnet og bygd av mestere fra Holland og det øvrige Neder­land, ettersom sterk vekst og gode økono­miske tider tiltrakk seg arbeids­kraft utenfra, samtidig som Holland opplevde reli­giøse konflikter etter refor­ma­sjonen. Museet er spen­nende, og doku­men­terer byen historie gjennom neste 800 år, ikke minst Wismars betyd­ning som handels­sen­trum og Hanseatby.

St. Nikolai Kirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Flyfoto av den enorme gotiske kirken St. Nikolai, som kom rela­tivt uskadet fra bombe­tok­tene under Den andre verdens­krigen Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Wismar – nord for kanalen Frische Grube

Her finner du en av byens tre store middel­al­der­kirker – den aldeles prakt­fulle gotiske kirken St.-Nicholai-Kirche omgitt av en liten park på nord­siden av kanalen, som i Wismar har mange navn – også Mülenteich (mølle­diket) – som er flan­kert av små brosteins-prome­nader. Her er det riktig male­risk og idyl­lisk. De fleste av byens 182 bryg­ge­rier på 1500-tallet lå langs denne kanalen på grunn av tilgangen til fersk­vann. Dette området var også bebodd av håndt­ver­kere og fiskere, som bodde mer beskje­dent. Den mest domi­ne­rende bygningen langs kanalen er den enorme St.-Nikolai-Kirche. Mer om den i neste avsnitt.

St.-Nicolai-Kirche

St.-Nicolai-Kirche er enorm, og forteller litt om byens status og betyd­ning i middel­al­deren. Kirken er i år 1255 første gang nevnt i skrift­lige kilder, og mellom år 1270 og 1285 er det omtalt et nytt kirke­bygg med dette navnet. Denne andre kirken blir også erstattet, i år 1381 av dagens utgave. Kirken er viet til fiskere. Det er hele 37 meter fra gulvet til takhvelvet, noe som er det fjerde høyeste i Tysk­land – til sammen­lik­ning er koret i Kölner­domen 43,35 meter høyt. St.-Nicolai-Kirche kom ikke til skade under den andre verdens­krigen, og kirkens spesi­elle fasade­dekor er dermed intakt. Her ble det på 1300-tallet satt inn glaserte mursteiner med dekor, som utgjør friser av helgener og myto­lo­giske skapninger.

St. Nikolai, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Tverr­skipet på St. Nikolai Kirche er deko­rert med glasert murstein. Foto: © reisdit.no.

Mer om St.-Nicolai-Kirche

Kirken er bygd i såkalt back­steins­gotik, back­stein «bake­stein» betyr murstein. Tverr­skipet har deko­rerte gavler i geomet­riske mønstre – her er også et falskt rose­vindu. Det spesi­elle tårnet på den temmelig nakne vest­fa­saden har tverr­gavler, og gir kirken et merkelig utse­ende. Hoved­inn­gangen er på nord­siden. Innvendig har kirken vakre inte­ri­ører, med en del gjen­stander og utstyr fra andre kirker som har brent eller er ødelagt. Blant kan du her se det såkalte Krämer-alteret fra cirka år 1420–30, opprin­nelig fra Georgen-Kirche. Denne alter­tavlen er aldeles prakt­full, og den største i sitt slag i Øster­sjøre­gionen. En annen vakker alter­tavle i kirken, det såkalte Nicolai-alteret, ble cirka år 1500 skåret på bestil­ling av Skip­per­for­bundet i Wismar. En pussighet er at St. Nicolai eller St Nicolas er forlø­peren til jule­nissen, Santa Klaus. Hans levninger ble stjålet av norman­nere tidlig på 1000-tallet i Mitra i Tyrkia, og er i dag grav­lagt i Bari i Syd-Italia.

Wismar arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Reisdit.no har vært med på byvand­ring i Wismar. Les mer om det her.

Kogge, hanseatene, Wismar, Østersjøen, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Middel­al­de­rens handels­fartøy koggen la grunn­laget for enorme rikdommer blant Hansa­for­bundet byer. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

 Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Wismar sett fra riktig syns­vinkel. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Doku­mentet fra år 1259 som ga Wismar byret­tig­heter. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Wassertor, gotisk, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den gamle gotiske byporten Wassertor vender ut mot Alter Hafen og det levende fiske­mar­kedet. Foto: © reisdit.no.

Wassertor, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Alter Hafen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Wassertor sett fra innsiden. Foto: © reisdit.no.

Dette flotte gotiske huset fra år 1430 i Dankwarts­trasse 8 ble restau­rert alle­rede under DDR-tiden – av en privat­person. Gjennom århund­rene er det gjort mange endringer, for eksempel ble den barokke gavlen tilført på 1600-tallet. Foto: © reisdit.no.

Dankwartstrasse 8, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Over inngangs­døren til Dankwarts­trasse 8 ved Markt­platz henger et geite­hode, etter sigende fordi en av eierne het Ziegen­kopf. Foto: © reisdit.no.

Marktplatz, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Hver søndag arran­geres det brukt- og håndt­verks­marked på Wismars Markt­platz. Foto: © reisdit.no.

Alter Schwede, Marktplatz, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Se nøye på denne fasaden fra år 1380. Foto: Hlamertz / Wikipedia.

Nederlandsk renessanse, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Gavlfa­sader i neder­landsk renes­sanse­stil øverst på Markt­platz. Foto: © reisdit.no.

Rådhus, Rathauskeller, Marktplatz, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I kjel­leren til det nyklas­si­sis­tiske rådhuset finner du gotiske buehvelv fra det tidli­gere rådhuset, som brant. Her en av de fine fres­kene. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Nix og Nixe, Wasserkunst, Marktplatz, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fontenen til Wasser­kunst med Nix og Nixe, hvorfra vannet stømmet i hofte­høyde. Foto: © reisdit.no.

Krämerstrasse, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Krämer­strasse strekker seg fra Markt­platz ned mot kanalen Grube og St. Nikolai Kirche. Foto: © Wismar & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Löwenapotheke, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den flotte bygningen i midten med gavlfa­sade heter Löwena­pot­heke og er i dag en koselig kafé nederst i Krämer­strasse. Foto: © reisdit.no.

Bohrstrasse, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Flotte fasader i Bohr­strasse, som ligger i forlen­gelsen av Krämer­strasse og leder ned til kanalen Grube. Foto: © reisdit.no.

St Georgen Kirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I dag er St Geor­gens ekste­ri­ører forbil­ledlig restau­rert. Foto: ® TZW_Volster.

Marienkirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Tårnet til Mari­en­kirche ruver. Foto: © reisdit.no.

Marienkirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Mari­en­kir­ches tårn kaster skygger over rekon­struk­sjonen av skipets omriss. Foto: © reisdit.no.

Marienkirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Utsikten fra Mari­en­kir­ches tårn er formi­dabel – Markt­platz rett frem og Archi­dia­konat nederst i høyre billed­kant. Foto: © reisdit.no.

Bürgerhaüser, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Legg merke til lengden på husene med gavlfa­sader og at de på baksiden vender mot en have – midt på bildet. Foto: © reisdit.no.

Heiligen-Geist-Kirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Heiligen-Geist-Kirche – legg merke til de malte takbjel­kene. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Heiligen-Geist-Kirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Takbjel­kene i Heiligen-Geist-Kirche ble malt på 1600-tallet. Foto: © reisdit.no.

Heiligen-Geist-Kirche, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Freske i Heiligen-Geist-Kirche: Arme sjeler foran Vår Herre. Foto: © reisdit.no.

Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Byens vintes­terhus ligger over utløpet av kanalen Grube ved Lohberg, et stein­kast fra St. Nikolai Kirche. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

Brauhaus am Lohberg, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Brau­haus holder til i et provi­anthus fra 1300-tallet, og feiret nylig 560-års jubi­leum. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Brauhaus am Lohberg, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Brau­haus am Lohberg er deko­rert med humle­planter, brygger sitt eget øl, har en utmerket restau­rant i tillegg til uten­dørs serve­ring. Foto: © reisdit.no.

Schabbellhaus, St. Nikolai, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Schab­bell­haus med Wismars bymu­seum og St. Nikolai Kirche på den andre siden av kanalen Grube. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

St. Nikolai Kirche, middelalderkirke, gotisk, backstein, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St. Nikolai Kirche ved kanalen Grube er en av tre enorme middel­al­der­kirker i gotisk stil, som ble bygd mellom 1200- og 1400-tallet – tegn på Wismars store rikdom. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Grube, St. Nikolai, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Skum­rings­time ved fersk­vanns­ka­nalen Grube, med St. Nikolai Kirche bak på høyre side. Foto: © Volster & Presse TZW / Hanse­stadt Wismar.

St. Nikolai, prekestol og orgel, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra inte­ri­øret i St Nikolai Kirche. Foto: © TZW / Hanse­stadt Wismar.

Wismaralteret, Wismar, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Det berømte Wisma­r­al­teret, som opprin­nelig sto i St Georgen Kirche. Foto: Alma / Wikipedia.