Dag 17

Torsdag 24. august

I dag skal jeg sørover til kate­dral­byen Salis­bury, en kjøretur på snaue 15 mil. Med navi­ga­sjon på øret ledes jeg ut på småveier fra Burford – og når jeg skriver småveier, så mener jeg det. Asfal­terte smale veier der to biler knapt kan møtes. Gjennom en liten landsby slik vi kjenner dem fra TV-serier, en kirke, noen murhus og en pub. Videre over en øde slette og plut­selig krysser jeg en motorvei over en bro – jeg svinger ned på motor­veien mot Oxford. Og deretter motorvei med tung trafikk hele veien til Salisbury.

Sarum College, hvor jeg bor, viser seg å være et flott bygningskompleks fra 1600-tallet, som selveste Christopher Wren har hatt fingrene borti. Foto: © ReisDit.no

Sarum College, hvor jeg bor, viser seg å være et flott bygnings­kom­pleks fra 1600-tallet, som selveste Chris­to­pher Wren har hatt fing­rene borti. Foto: © ReisDit.no.

I Salis­bury skal jeg ikke bo på hotell, men på et kris­tent college, viser det seg. Navnet på insti­tu­sjonen, Sarum College, gir intet resultat i navi­ga­sjonen, så jeg velger Sarum College Book­shop med adresse The Close, Salis­bury. Det er total bom, jeg havner på et bolig­felt langt utenfor sentrum av Salis­bury. Et nytt forsøk sender meg nærmere sentrum, men i en forstad. Nå er mobilen tom for strøm og jeg kjører etter høyeste kirke­spir. Det gir etter hvert resul­tater, jeg spør noen på et gate­hjørne og nærmer meg – etter en stund stanser jeg ved en kontroll­post foran Salis­bury Cath­edral. Jeg sendes rundt hjørnet og et par hundre meter ned gaten – og der er sannelig Sarum College. Jeg er sent ute, og har brukt nesten fire timer på turen.

Salisbury Cathedral slik den tar seg ut fra der jeg bor. Foto: © ReisDit.no

Salis­bury Cath­edral slik den tar seg ut fra der jeg bor. Foto: © ReisDit.no.

Det er et kvarter til avtalt omvis­ning i kate­dralen, så jeg parkerer Harley’en og bærer inn noe av baga­sjen til forvæ­relset før jeg haster over plenen mot kate­dralen i full biker-bunad. Det er sol og fint vær, og det er varmt med skinn­klær. Varmere skal det bli. I kate­dralen venter guiden Steve Dunn, som har studert Salis­bury Cath­edral i mange år, og som har inngå­ende kjenn­skap til denne enorme kirke­byg­ningen. Jeg forklarer årsaken til antrekket mitt, og han sier at det gjør da ingen ting.

Salisbury Cathedral sett fra vestverket i den enorme bygningen. Foto: © ReisDit.no

Salis­bury Cath­edral sett fra vest­verket i den enorme bygningen. Foto: © ReisDit.no.

Vi skal gå hele veien opp til øverste avsats i tårnet. Han spør meg om jeg kjenner noe særlig til kate­draler i sin almin­ne­lighet, og jeg svarer at det gjør jeg. Første stopp er trifo­riet innvendig i vest­verket, hvor det er stor­slått utsikt til skipet. Trifo­riet markerer høyden på side­ski­pene i en basi­lika­kon­struk­sjon, som denne kate­dralen er. Basi­lika­kon­struk­sjonen har et høyt midt­skip med en rekke vinduer på hver side – clerest­o­rium – over side­ski­pene, som naturlig nok er lavere enn midtskipet.

Katedralen viser seg å være støttet opp av eikebjelker - nederst ser du oversiden av ribbehvelvene. Foto: © ReisDit.no

Kate­dralen viser seg å være støttet opp av eike­bjelker – nederst ser du over­siden av ribbe­hvel­vene. Foto: © ReisDit.no.

Vi fort­setter videre oppover til over­siden av ribbe­hvel­vene. Her viser Steve Dunn meg en særegenhet ved Salis­bury Cath­edral – konstruk­sjonen er båret av eike­bjelker! Vi vandrer innover langs hele takkon­struk­sjonen i skipet, og det er noe av det merke­ligste jeg har vært med på. Jeg foto­gra­ferer og filmer mens Dunn forteller. Vi har en gruppe på omvis­ning foran oss og en etter oss, viser det seg. Nå skal vi videre opp i selve tårnet, som står midt på taket, der tverr­ski­pene møtes.

Spiret innvendig, sett fra øverste avsats. Foto: © ReisDit.no

Spiret innvendig, sett fra øverste avsats. Foto: © ReisDit.no.

Spiret til Salis­bury Cath­edral er Englands høyeste. Vi passerer urverket og kirke­klok­kene på vei oppover. Spiret ble reno­vert på 1800-tallet og der er seksjonsvis forsterket med metall.

Utsikten fra øverste avsats i tårnet er flott. Foto: © ReisDit.no

Utsikten fra øverste avsats i tårnet er flott. Foto: © ReisDit.no.

Utsikten fra avsatsen er formi­dabel. Jeg er ganske god og varm etter å ha klatret 332 trinn og cirka 80 meter opp i tårnet. Herfra viser Dunn meg stedet Old Sarum, der det opprin­ne­lige Salis­bury ble grunn­lagt. På 1200-tallet besluttet biskopen å flytte byen ned til elven hvor den i dag ligger. Kate­dralen ligger faktisk på 15% vann­grunn, om man kan si det slik.

Skillet mellom The Close og byen går ved byporten North Gate til høyre i bildet. Foto: © ReisDit.no

Skillet mellom The Close og byen går ved byporten North Gate til høyre i bildet. Foto: © ReisDit.no.

Dunn peker ut en rekke andre bygninger i Salis­bury og forklarer at biskopen hadde kontroll over hele byen frem til 1600-tallet – ettersom han eide grunnen i hele den nye byen. Leie­inn­tek­tene var formidable.

Katedralens klosteromgang sett i fugleperspektiv. Foto: © ReisDit.no

Kate­dra­lens kloste­rom­gang sett i fugle­per­spektiv. Foto: © ReisDit.no.

Kloste­rom­gangen er en av Englands største – Norwich Cath­edral er nærmeste konkur­rent – også når det gjelder tårnets høyde. Det er en viss konkur­ranse mellom kate­dra­lene om ulike ting, forteller Dunn med et meget­si­gende smil.

Vannstanden under kirken måles daglig. Foto: © ReisDit.no

Vann­standen under kirken måles daglig. Foto: © ReisDit.no.

Vel nede igjen viser Dunn meg rundt i kirken. Han viser meg også stedet hvor man kan måle vann­standen, en stang løftes opp av stein­gulvet i kirken. Dunn forteller videre at det er viktig at elven ikke tørres ut – da ville funda­mentet til kate­dralen svikte. Sprøtt. Etter den inter­es­sante omvis­ningen i kate­dralen er det tilbake til Sarum College, sjekke i på rommet og skifte til shorts for å se nærmere på Salisbury.

Hovedrollen i The Close innehas av Salisbury Cathedral. Foto: © ReisDit.no

Hoved­rollen i The Close innehas av Salis­bury Cath­edral. Foto: © ReisDit.no.

Kate­dral­om­rådet The Close er en liten by i seg selv, og man passerer en byport på vei ”ut” til sentrum av Salis­burys gamleby, uansett hvilken retning man velger i North Walk, som ligger på nord­siden av kate­dral-området. North gate ligger i Broad Walk, som munner ut i High Street som leder mot Market Square, mens St. Ann’s Gate leder ut i St. Ann Street. For å komme til Market Square må man ta til venstre etter St. Ann’s Gate. Bypor­tene stenges for øvrig om natten.

Rett utenfor north Gate møter jeg dette gamle huset. Foto: © ReisDit.no

Rett utenfor north Gate møter jeg dette gamle huset. Foto: © ReisDit.no.

Det er alltid spen­nende å gå på oppda­gel­ses­ferd i histo­riske byer. Ulike peri­oder har satt sine arki­tek­to­niske finger­av­trykk, og en byvand­ring blir for den inter­es­serte derfor en slags ”detektiv-test” av hva man klarer å lese ut av sammen­hengen i en bys histo­risk arkitektur.

Det må være fint å bo her inne på The Close. Foto: © ReisDit.no

Det må være fint å bo her inne på The Close. Foto: © ReisDit.no.

Jeg går ut av kate­dral­om­rådet gjennom North Gate, samme vei som jeg kjørte inn, og studerer denne flotte byporten nærmere. Byporten ble opprin­nelig oppført midt på 1300-tallet samtidig med den massive muren som omgir The Close – katedralområdet.

North Gate sett fra utsiden. Foto: © ReisDit.no

North Gate sett fra utsiden. Foto: © ReisDit.no.

The Close i Salis­bury er for øvrig Englands største – her bygde man kate­dralen på 1200-tallet og her ga biskopen Richard Poore sine under­såtter beskjed om å bygge boliger til seg selv og sine. Mange av husene i The Close er fra denne tiden. Jeg har tenkt meg til markeds­plassen for å starte oppda­gel­ses­ferden der.

The Poultry Cross sto opprinnelig i det ene hjørnet av Market Square. Foto: © ReisDit.no

The Poultry Cross sto opprin­nelig i det ene hjørnet av Market Square. Foto: © ReisDit.no.

I det øyeblikket jeg er kommet utenfor The Close møtes jeg av gamle bygninger, mange av dem i bindings­verk eller med synlige bære­bjelker. På veien passerer jeg også det karak­te­ris­tiske Poultry Cross, et typisk middel­al­dersk markeds­kors, som midt på 1800-tallet ble bygd inn i en merkelig liten rundt arkade. Salis­burys histo­riske sentrum er ikke stort, og består av mye gammel bebyg­gelse. Som i alle euro­pe­iske middel­al­der­byer er markeds­plassen helt sentral. Salis­burys markeds­plass var større i middel­al­deren enn den er i dag. På 16–1700-tallet ble det bygd en husrekke foran Butcher’s Market, som nå ble hetende Butcher’s Row.

Er man slakter, så er man slakter. Foto: © ReisDit.no

Er man slakter, så er man slakter. Foto: © ReisDit.no.

Markeds­plassen er frem­deles stor, selv om den var vesentlig større i middel­al­deren. Jeg snuser litt rundt og på baksiden av husrekken nederst på markeds­plassen, oppdager jeg noe som får meg til å le. På fasaden til en slak­ter­bu­tikk står det ”Home killed only” ”Pritchett” ”Family Butcher”. Huset der slak­ter­bu­tikken holder til er eldgam­melt, og jeg skulle gjerne ha visst hvor lenge Pritchett fami­lien har drept alt hjemme – såvidt jeg kan forstå har slak­ter­fa­mi­lien hatt sitt utsalg her i mer enn 100 år.

The Pritchett Family's slakteributikk holder til i et gammelt hus. Foto: © ReisDit.no

The Pritchett Fami­ly’s slak­teri­bu­tikk holder til i et gammelt hus. Foto: © ReisDit.no.

På kvelden spiser jeg i en av pubene langs Market Square – god og rimelig mat, og ikke er det noe å utsette på ølet, heller. Bypor­tene til The Close stenger klokken 23.00 og jeg er tilbake på Sarum College i god tid før det.

Et av flere gamle hus som jeg passerer på vei hjem til Sarum College. Foto: © ReisDit.no

Et av flere gamle hus som jeg passerer på vei hjem til Sarum College. Foto: © ReisDit.no.

Dag 18 – Salisbury

Fredag 25. august

I dag skal jeg møte en guide og bli vist rundt i byen. Vi møtes på Market Square og fort­setter over på den andre siden av gaten Queen’s Street. Her skal han av alle ting vise meg en kino, og jeg skjønner fort hvorfor. Kino­enThe Odeons forhall består nemlig av middel­al­der­byg­ningen Hall of John Hall fra år 1470 – denne fyren var en velstå­ende kjøp­mann, og huset hans bærer preg av å skulle være repre­sen­ta­tivt og inngi respekt.

Inngangspartiet til Odeon Cinema er Hall of John Hall fra år 1470. Foto: © ReisDit.no

Inngangs­par­tiet til Odeon Cinema er Hall of John Hall fra år 1470. Foto: © ReisDit.no.

Ganske artig at dette nå er inngangs­par­tiet til en kino. Gad vite hva unge mennesker tenker når de kommer inn i denne gammel­mo­dige og ærver­dige hallen.

Gammelt utvendig... Foto: © ReisDit.no

Gammelt utvendig… Foto: © ReisDit.no.

Ved markedet ligger også en kles­for­ret­ning, hvor alle innven­dige og opprin­nelig bærende konstruk­sjoner er bevart, nemlig John a ’Port’s House og William Russel’s House, som regnes som de eldste profane bygnin­gene i Salis­bury fra cirka 1425.

...og gammelt innvendig. Foto: © ReisDit.no

…og gammelt innvendig. Foto: © ReisDit.no.

Det er artig å se både hvordan de opprin­ne­lige bjel­kene ser ut, og hvordan butikken har brukt dem i utstil­lingen sin. Guiden er lokalk­jent og viser meg ulike utven­dige bygnings­de­taljer rundt disse gamle bygningene.

Puben Haunch of Venison. Foto: © ReisDit.no

Puben Haunch of Venison. Foto: © ReisDit.no.

Turen går deretter innom en eldgammel pub, der hoved­at­trak­sjonen er an avkappet hånd som er tatt vare på – i følge legenden er det en falsk­spiller som ble straffet da han ble tatt på fersken. Puben heter Haunch of Venison og ligger i et gammelt kjøp­mannshus i Minster Street vis-a-vis Poultry Cross og har mildt sagt brune interiører.

Gammelt i Minster Street. Foto: © ReisDit.no

Gammelt i Minster Street. Foto: © ReisDit.no.

Nabo­hu­sene her er også svært gamle, sann­syn­ligvis fra 1400-tallet.

Thomas becket Church synes godt i gamlebyen. Foto: © ReisDit.no

Thomas Becket Church synes godt i gamle­byen. Foto: © ReisDit.no.

Nå går vi videre til Thomas Becket Church, også den fra middel­al­deren, der det ble avdekket used­vanlig flotte vegg­ma­le­rier fra før refor­ma­sjonen. Etter refor­ma­sjonen ble disse tildekket av hvit kalk­ma­ling og glemt, frem til de ble gjen­opp­daget under en reno­ve­ring den vakre kirken.

Fra Thomas Becket Church. Foto: © ReisDit.no

Fra Thomas Becket Church. Foto: © ReisDit.no.

Nå er omvis­ningen slutt og jeg rusler videre på egen­hånd over River Avon (ikke til å forveksle med den mer kjente Avon lenger nord i England) og en av de to middel­al­der­broene Crane Bridge og Fisherton Bridge. Her finnes restene av et par gamle mølle­an­legg med kanaler og et kunstig vann­fall – rett ved ligger The Malting – tidli­gere en korn­mølle som i dag er serve­rings­sted. Her er det grønt og frodig med mange mennesker som nyter fredags etter­middag med en øl i solen.

Middelalderbroen Crane Bridge, som krysser River Avon. Foto: © ReisDit.no

Middel­al­der­broen Crane Bridge, som krysser River Avon. Foto: © ReisDit.no.

Det er nå tur for å gå tilbake til kate­dral­om­rådet The Close – på programmet står nå et besøk hos Mompesson House og Salis­bury and South Wilt­shire Museum, som skal vise seg å over­raske posi­tivt. Mompesson House er et herskapshus oppført år 1701 som ligger ved kate­dralen med påkos­tede tids­rik­tige interiører.

Fra 1700-talls-interiørene i Mompesson House. Foto: © ReisDit.no

Fra 1700-talls-inte­ri­ø­rene i Mompesson House. Foto: © ReisDit.no.

Huset ble brukt under innspil­lingen av den pris­vin­nende filmen Sense and Sensi­bi­lity og var virkelig en opple­velse å oppholde seg i.

På venstre side i bildet: The King's House, som i dag huser Salisbury og South Wiltshire Museum. Foto: © ReisDit.no

På venstre side i bildet: The King’s House, som i dag huser Salis­bury og South Wilt­shire Museum. Foto: © ReisDit.no.

Salis­bury and South Wilt­shire Museum er et første­klasses museum med omfat­tende samlinger av arkeo­lo­giske funn forbil­ledlig doku­men­tert og satt i kontekst. Også Stone­henge, som befinner seg et par mil nord for Salis­bury, var godt doku­men­tert i museet, som i tillegg til arkeo­lo­giske funn omfattet både kunst, bruks­kunst, inte­ri­ører og kostymer. Museet holder til i det prakt­fulle King’s House med røtter tilbake til 1200-tallet.

Salisbury Cathedral med den store klosterrundgangen. Foto: © ReisDit.no

Salis­bury Cath­edral med den store klos­ter­r­und­gangen. Foto: © ReisDit.no.

Resten av dagen ble brukt til vand­ring rundt kate­dralen og i Salis­burys histo­riske senter.

I morgen går turen til Oxford via Stonehenge.