Dag 6 – til Nederland og Zwolle

Søndag den 13. august 2017. Været er helt greit og jeg legger i vei østover mot Neder­land og den vesle byen Zwolle. Jeg har vært her tidli­gere, helt tilfeldig for 22 år siden, og husker byen som trivelig og gammel. Den gangen var vi på vei hjem­over på Harley, kona og jeg, og oppdaget at himmelen foran oss stadig ble mørkere. Da vi så skiltet Zwolle dukke opp langs motor­veien, tok vi like godt av her og ble natten over.

Zwolles historiske senter ligger til venstre, innenfor vollgravene. Byporten Sassenpoort fra middelalderen i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no

Zwolles histo­riske senter ligger til venstre, innenfor voll­gra­vene. Byporten Sassen­poort fra middel­al­deren i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Det viser seg at Zwolle er en liten perle av en middel­al­derby. Hotellet mitt, det utmer­kede Bilden­berger Grand Hotel Wien­tjes, ligger rett utenfor den histo­riske bykjernen – eller rettere sagt – utenfor voll­gra­vene rundt denne. Hele den vesle gamle­byen lå nemlig innenfor et omfat­tende fest­nings­an­legg med kraf­tige bymurer. I dag er det bare rester igjen av disse, men hele gamle­byens omriss gjengir den tidli­gere festningsformen.

Hele gamlebyen i Zwolle er omgitt av vann - her et tårn fra middelalderens bymurer ved havnen. Foto: © ReisDit.no

Hele gamle­byen i Zwolle er omgitt av vann – her et tårn fra middel­al­de­rens bymurer ved havnen. Foto: © ReisDit.no.

Hele gamle Zwolle er omgitt av vann. Hollen­derne er jo eksperter på diker og kanaler, og natur­lige elveløp blir utnyttet til det ytterste. Zwolle var i middel­al­deren tilknyttet Hanse­at­fo­bundet, og kanaler mulig­gjorde skips­anløp og havne­virk­somhet. Selv i dag blir man litt over­rasket over å finne en havn i en innlandsby i panne­kake­flate Neder­land. Så snart jeg har pakket av Harley’en og instal­lert meg på rommet, rusler jeg en tur for å titte nærmere på Zwolle.

Byporten Sassenpoort fra middelalderen har tålt tidens tann godt. Foto: © ReisDit.no

Byporten Sassen­poort fra middel­al­deren har tålt tidens tann godt. Foto: © ReisDit.no.

Jeg passerte en staselig byport på ring­veien rundt voll­gra­vene på vei til hotellet, og tar sikte på den. En bro leder over til det som viser seg å være Sassen­poort fra middel­al­deren, den eneste full­stendig bevarte byporten i Zwolle. Opprin­nelig lå det også en byport på utsiden av den vesle broen. Besø­kende måtte derfor først godkjennes inn i passa­sjen mellom den ytterste og den innerste byporten, før de slapp inn i byen.

Sassenpoort, hvor mang en fremmed har passert med hjertet i halsen. Foto: © ReisDit.no

Sassen­poort, hvor mang en fremmed har passert med hjertet i halsen. Foto: © ReisDit.no.

Jeg går med andakt gjennom Sassen­poort og fort­setter lang­somt inn i gamle­byen. Her er det mye ærverdig gammel bebyg­gelse og det hele er så herlig typisk neder­landsk! Etter et par hundre meter åpen­barer det seg en plass på høyre side, med en mengde uteser­ve­ringer – typisk for byene her: Møte­plasser for byens innbyg­gere. Det er rela­tivt tidlig på etter­mid­dagen, og ikke så mange gjester.

Et kloster fra middelalderen som i dag huser ulike virksomheter. Foto: © ReisDit.no

Et kloster fra middel­al­deren som i dag huser ulike virk­som­heter. Foto: © ReisDit.no.

Jeg følger skil­tene videre i retning av sentrum i gamle­byen, og oppdager til min forskrek­kelse at et digert tivoli har inntatt byen. Masse glorete utstyr og en forfer­delig spetakkel. En enorm karu­sell med en sikkert 30 meter høy arm hever seg over den flotte gamle­byen og middel­al­der­kirken ved plassen Grote Plein. ”Pokker”, tenker jeg, ”dette blir ikke enkelt”. Det blir jo helt umulig foto­gra­fere og video­filme med alt dette maset. Jeg er for sikker­hets skyld ankommet på en søndag, når tivo­liet har maksi­malt med beøkende.

Jeg snur derfor ryggen til, og går i motsatt retning ut fra Grote Plein – selv­føl­gelig ikke den retningen jeg kom. Snart dempes lydene ev gamle­byens bebyg­gelse og jeg er igjen i en fredelig gamleby. Det ser ut som at jeg har valgt en av gamle­byens shop­ping­gater – her ligger butik­kene tett i tett, både dem med kjente merke­varer og selv­sten­dige småbutikker.

Zwolles havn med heve- og senkebroen i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no

Zwolles havn med heve- og senke­broen i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Etter noen minutter kommer jeg til en av de karak­te­ris­tiske heve- og senke­broene, og til venstre kan jeg se både bymurer og det gamle havne­om­rådet. Utenfor voll­graven ligger det mer blandet bebyg­gelse – både gamle hus og et stort, moderne senter. Jeg fort­setter min oppda­gel­ses­ferd i gamle­byen. Den er ikke stor i omkrets, og i løpet av 10–12 minutter har jeg gått tvers over den.

Etter noen timer rusler jeg tilbake i retning av den gamle byporten Sassen­poort – jeg har vondt i føttene av all tras­kingen og er både tørst og sulten. Jeg har gjort en del video­opptak og har tatt mange fotos.

Fra møteplassen Niuwe Markt hvor det ligger mange hyggelige serveringssteder. Foto: © ReisDit.no

Fra møte­plassen Niuwe Markt hvor det ligger mange hygge­lige serve­rings­steder. Foto: © ReisDit.no.

Uteres­tau­ran­tene på plassen jeg oppdaget da jeg kom inn i Zwolles gamleby, har langt flere gjester nå – og med meg blir det én til. Neder­landsk øl er ikke det verste jeg vet, og jeg slukker tørsten med en real halv­liter Heineken. Jeg benytter tiden til å legge ut fotos på Face­book og Instagram.

Jeg har en avtale om at jeg kan spise middag på restau­ranten Het Wijn­huis klokken 20. Restau­ranten ligger ved Grote Kerk­plein, det vil si midt i det verste spetak­kelet fra det besø­kende tivo­liet. Da jeg kommer dit er restau­ranten prak­tisk talt tom, og det er lett å skjønne hvorfor. Het Wijn­huis er et meget pent sted med topp belig­genhet, men levenet på plassen utenfor ødelegger alt.

Fra et hjørne av restauranten Het Wijnhuis ved Grote Kerkplein. Her finner du mange bilder og gjenstander fra Zwolles historie. Foto: © ReisDit.no

Fra et hjørne av restau­ranten Het Wijn­huis ved Grote Kerk­plein. Her finner du mange bilder og gjen­stander fra Zwolles historie. Foto: © ReisDit.no.

Jeg kommer i snakk med en kar som skal vise seg å være restau­ran­tens inne­haver. Da jeg presen­terer meg, stusser han og sier at han hadde reser­vert et bord for meg forrige søndag. I dag har han sendt hjem kjøk­ken­per­so­nalet ettersom han ikke får gjester på grunn av tivo­liet, som blir her en uke til. Han er litt nysgjerrig på hva jeg gjør i Zwolle og jeg forteller at jeg er opptatt av histo­riske byer, at jeg tar fotos og videoer og at jeg lager guider på egen nett­side. Dette liker han, for det skal vise seg at han selv er opptatt av historie. Han lurer på om jeg kanskje kunne tenkt meg et glass vin eller muli­gens et glass Trapistenøl – han har Neder­lands eneste på fat? Trapisten kjenner jeg fra Belgia – det er klos­ter­pro­du­sert øl av topp kvalitet – jeg visste ikke at det fantes i Neder­land – uansett takker jeg ja med en viss entusiasme.

Eieren heter Arjan Broek­mann og er en ildsjel på mer enn én måte. Han er svært opptatt av vin, og reiser hvert år til gode vinpro­du­senter sammen med restau­rant­per­so­nalet sitt – og når han kommer hjem lager han en stor­format fotobok med fakta­opp­lys­ninger og tekster.

I Het Wijnhuis kan du Asse denne reproduksjonen av et 1500-talls kart over Zwolle, laget i glass etter eldgamle metoder. Foto: © ReisDit.no

I Het Wijn­huis kan du se denne repro­duk­sjonen av et 1500-talls kart over Zwolle, laget i glass etter eldgamle metoder. Foto: © ReisDit.no.

Han er også opptatt av Zwolles historie og viser meg et gammelt Zwolle-kart av glass, som han nylig har fått lagd og satt inn i en vegg. Det finnes kun 6–7 personer i Neder­land som har fagkunn­skapen til å lage dette etter middel­al­de­rens metoder, forteller han, synlig stolt. Og det kostet skjorta, forstår jeg. Han viser meg rundt i den restau­ranten, der gamle trykk, tegninger og male­rier henger på veggene. Vi får god kontakt og blir sittende å prate utover kvelden mens kvelds­mørket faller på. Jeg hilser på datteren som kommer innom sammen med noen venner, og snart er det tid for å komme seg på hotellet og sove.

I morgen, mandag, skal jeg få en guidet omvis­ning i Zwolle.

Dag 7 – Zwolle

Mandag 14. august. Utenfor hotellet møter jeg en eldre kar, som skal guide meg. Han heter Dirk og lurer på hva jeg er inter­es­sert i. Han er byhis­to­riker og forfatter, og lyser opp når jeg signa­li­serer at middel­alder, historie og histo­risk arki­tektur er det jeg er ute etter.

Zwolles havneområde - byen var i middelalderen medlem av Hanseat-forbundet. Foto: © ReisDit.no

Zwolles havne­om­råde – byen var i middel­al­deren medlem av Hanseat-forbundet. Foto: © ReisDit.no.

Vi rusler over til Sassen­poort og gamle­byen og han forteller om hvordan byen var i middel­al­deren med bymurer, doble byporter, hvordan bypor­tene ble plas­sert i forhold til hver­andre for at det skulle være vans­kelig for inntren­gere å forsere dem, og hvorfor bypor­tene ble bygd på hver side av broen over vollgraven.

Grønt og frodig midt i Zwolles gamleby. Foto: © ReisDit.no

Grønt og frodig midt i Zwolles gamleby. Foto: © ReisDit.no.

Dirk er et oppkomme av kunn­skap, og han er ikke redd for å dele den. Han tar meg i løpet av formid­dagen rundt prak­tisk talt hele gamle­byen. Blant annet henter han nøklene til det gamle rådhuset, og jeg får se hvordan en råds- og rettssal fra renes­sansen tar seg ut. Dirk viser meg også restene av bymu­rene, tårnene og forsvarsverkene.

Rester av den gamle bymuren ved havneområdet. Foto: © ReisDit.no

Rester av den gamle bymuren ved havne­om­rådet. Foto: © ReisDit.no.

Dirk forklarer at Zwolle i middel­al­deren ble en viktig markeds­plass for krøtter, noe som skapte grunnlag for vekst og tilflyt­ting. Den senere tilknyt­ningen til Hanse­at­for­bundet bidro til at Zwolle fikk et økono­misk oppsving i senmid­del­al­deren. Flere store klos­ter­an­legg, som i dag inne­holder andre virk­som­heter, vitner også om det.

Bygningen til høyre er et tidligere kloster hvor i dag hotellet og restauranten Librije holder til - her finner du dessuten en diger bokhandel. Til venstre vakttårnet ved vollgraven. Foto: © ReisDit.no

Bygningen til høyre er et tidli­gere kloster hvor i dag hotellet og restau­ranten Librije holder til – her finner du dess­uten en diger bokhandel. Til venstre vakt­tårnet ved voll­graven. Foto: © ReisDit.no.

Det som slår meg på vand­ringen i Zwolle, er hvor neder­landsk alt rundt meg er – det er liksom ingen tvil om hvilket land jeg oppholder meg i. Den lave bebyg­gelsen med litt småskjeve gamle hus i murstein eller pusset mur langs brosteins­gater har en sjarm som gjør at man føler godhet for omgi­vel­sene jeg er i. Skjønt, også i gamle Zwolle ble det syndet på 60- og 70-tallet. Dirk viser meg et kjøpe­senter fra denne tiden – i dag står det der, slitent, nedsøplet og tagget – totalt uten vedli­ke­hold. Pussig – den nyeste arki­tek­turen forfaller, mens den eldste – ofte flere hundre år gammel, nenn­somt blir tatt vare på. Det er litt lettere å bli glad i gammel, vakker bebyg­gelse, enn ny og stygg?

Typisk bebyggelse i Zwolles gamleby. Foto: © ReisDit.no

Typisk bebyg­gelse i Zwolles gamleby. Foto: © ReisDit.no.

Byvand­ringen nærmer seg slutten. Jeg takker Dirk for omvis­ningen og ønsker ham lykke til med den nye boken han skal utgi. Jeg er blitt posi­tivt over­rasket over Zwolle. Byens histo­riske senter er utrolig godt tatt vare på, og en opple­velse å vandre rundt i. Dagen har bare en ulempe: Dess­verre er det slik at mandag betyr stengte museer – også i Zwolle.

Museum de Fundatie med den karakteristiske glassboblen på taket var dessverre stengt. Foto: © ReisDit.no

Museum de Fundatie med den karak­te­ris­tiske glass­boblen på taket var dess­verre stengt. Foto: © ReisDit.no.

Du kan lese mer om Zwolle på ReisDit.no i løpet av høsten. Jeg nøler ikke et øyeblikk med å anbe­fale et besøk i denne perlen av en middelalderby.

Dag 8 – videre sørover til Delft

Tirsdag 15. august. Jeg sjekket værvar­selet på Yr.no og jeg vet at jeg skal møte regn et sted på vei sørover mot Delft. Jeg pakker derfor opp Harley’en tidlig og legger ut på tur på motor­veien. Trafikken blir tettere jo lenger sør jeg kommer. Noen mil før Delft møter jeg ganske riktig regn, akkurat i det jeg svinger av til en bensin­sta­sjon for å tanke. På med regn­tøyet etter en kopp kaffe og litt mat.

En drøy halv­time senere svinger jeg av motor­veien og er snart i det jeg oppfatter som et bolig­strøk. Jeg vet at hotellet ligger i gamle­byen, og blir litt forundret når jeg får beskjed på øret fra navi­ga­sjons­sys­temet at jeg nå er ved bestem­mel­ses­stedet. Joda, her er Hotel de Plataan. Og 11 meter unna er kanalen som omslutter gamle­byen. Aha.

Endelig fremme. Hotel de Plataan ligger ved plassen Doelenplein og var et sentralt og meget hyggelig sted å bo. Foto: © ReisDit.no

Endelig fremme. Hotel de Plataan ligger ved plassen Doelen­plein og var et sentralt og meget hyggelig sted å bo. Foto: © ReisDit.no.

Jeg er litt tidlig ute, og nyter en kopp kaffe mens rommet klar­gjøres. Harley’en er strippet for bagasje og snart kan jeg hive alt i heisen og innta det roms­lige hotell­rommet i øverste etasje, som har et utpreget afri­kansk inte­riør. Eieren av Hotel de Plataan tilbyr meg å bruke hans private parke­ring i bakgården, noe jeg setter stor pris på. Fra takvin­duet i hotell­rommet kan jeg se tårnet til det som må være Oude Kerk, omgitt av stil­laser for vedlikeholdsarbeider.

Det er kort vei til Delfts hjerte, Markt, uansett hvor i gamlebyen du befinner deg. I enden av plassen ser du rådhuset i renessansestil. Foto: © ReisDit.no

Det er kort vei til Delfts hjerte, Markt, uansett hvor i gamle­byen du befinner deg. I enden av plassen ser du rådhuset i renes­sanse­stil. Foto: © ReisDit.no.

Så snart jeg er kommet i orden, bærer det av gårde videre inn i gamle­byen. Avstan­dene i Delfts histo­riske senter er små og det er lett å orien­tere seg. Kirke­tår­nene er synlige prak­tisk talt over hele gamle­byen. Jeg rusler i retning av Markt, der det gamle rådhuset troner i den ene enden av plassen, med Nieuwe Kerk i den andre enden.

Markt er plassen alle i Delft besøker, så her er det mye å velge mellom. Foto: © ReisDit.no

Markt er plassen alle i Delft besøker, så her er det mye å velge mellom. Foto: © ReisDit.no.

Det er helt merkelig å være her i slike stor­slåtte omgi­velser. Et video­opptak av Markt tas og legges ut på Face­book litt senere. Det er tydelig at Delft er et popu­lært reisemål, for det er en god del turister her, men ikke slik at det er plagsomt.

Markt er omgitt av bebyggelse fra 15- til 1700-tallet. Foto: © ReisDit.no

Markt er omgitt av bebyg­gelse fra 15- til 1700-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Med Markt som utgangs­punkt begynner jeg å vandre rundt langs kana­lene som omgir plassen. Jeg kjenner meg godt igjen fra guiden jeg har publi­sert på ReisDit.no på grunnlag av grundig rese­arch, og finner den ene arki­tek­to­niske perlen etter den andre. Både fotos og video­opptak gjøres fort­lø­pende, og det er nok av idyl­liske motiver å velge.

Delft er gjennomboret av en mengde kanaler. Foto: © ReisDit.no

Delft er gjen­nom­boret av en mengde kanaler. Foto: © ReisDit.no.

Det blir mye gåing, og jeg merker at jeg blir sliten i føttene. Været bedrer seg og jeg slår meg ned på en uten­dørs serve­ring på Markt og nyter omgi­vel­sene før jeg legger ut på vand­ring, igjen.

Fra fasaden til det flotte Gemeentelandshuis fra 1500-tallet. Foto: © ReisDit.no

Fra fasaden til det flotte Geme­en­te­lands­huis fra 1500-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Hotel de Plataan der jeg bor, ligger ved Doelen­plein, en liten åpen plass med flere serve­rings­steder. Nå som solen titter frem er det riktig livlig her – med fullt av folk på uteser­ve­rin­gene til restau­ran­tene som ligger rundt plassen. Jeg bestemmer meg for å spise på en fransk restau­rant her, og blir riktig fornøyd med det, der jeg sitter uten­dørs og får med meg de siste solstrå­lene som dagen har å by på.

Stemningsrapport fra en av Delfts kanaler. Foto: © ReisDit.no

Stem­nings­rap­port fra en av Delfts kanaler. Foto: © ReisDit.no.

Dag 9 – Delft

Onsdag 16. august. I dag skal jeg bytte hotell, og jeg må pakke ned, kjøre noen hundre meter og pakke ut igjen. Hotel de Koop­handel ligger midt i smør­øyet ved møte­plassen Bees­ten­markt, som er full av uterestauranter.

Fra Beestenmarkt, en av Delfts populære møteplasser. Foto: © ReisDit.no

Fra Bees­ten­markt, en av Delfts popu­lære møte­plasser. Foto: © ReisDit.no.

Bees­ten­markt var i tidli­gere tider Delfts krøt­ter­marked – rett og slett markedet der du kunne selge og kjøpe levende dyr, som kuer og okser. Jeg får lov til fort­satt å benytte den private parke­ringen til eieren av Hotel de Plataan, fem minut­ters spasertur unna. Godt å vite at Harley’en står trygt.

Beestenmarkt er et pupulært samlingssted på kveldene. Punktum. Foto: © ReisDit.no

Bees­ten­markt er et pupu­lært samlings­sted på kvel­dene. Punktum. Foto: © ReisDit.no.

Jeg tar igjen fatt på byvand­ring med foto­gra­fe­ring, og går til Oost­poort, en byport som for noen hundre år siden markerte inngangen til Delft, som i dag er der gamle­byen begynner.

Oostpoort er en byport fra cirka år 1400. Foto: © ReisDit.no

Oost­poort er en byport fra cirka år 1400. Foto: © ReisDit.no.

Delft var som alle andre byer i middel­al­deren omgitt av bymurer og andre forsvars­verk. Av Delfts opprin­ne­lige byporter er det bare Oost­poort – Østby­porten – som står igjen. Tidens tann har fart pent med Oost­poort og den tilhø­rende bebyg­gelsen – eller rettere sagt – man bygde den gangen for at bygg­verk skulle vare – og det er i grunnen hele gamle­byen i Delft et godt eksempel på.

Kanal med tårnet til Nieuwe Kerk i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no

Kanal med tårnet til Nieuwe Kerk i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Jeg ender nok en gang opp på Markt for å hvile føttene litt og nyte en forfrisk­ning. Rett ved siden av meg er Nieuwe Kerk – nykirken – oppført i år 1378. Det er mulig å ta turen nesten helt til topps her, via kirke­tår­nets trapper. Det gjør jeg, og belønnes med en aldeles fantas­tisk utsikt.

litt av en utsikt fra tårnet til Nieuwe Kerk. Foto: © ReisDit.no

litt av en utsikt fra tårnet til Nieuwe Kerk. Foto: © ReisDit.no.

Utsynet over Markt med rådhuset i den andre enden er ikke til å tro – nesten som å være til stede i ”Pike med perle­øre­dobb”, filmen om Johan Vermeer med Colin Firth og Scar­lett Johansen i hoved­rol­lene – åpnings­scenen er skutt fra der jeg står, høyt oppe i kirke­tårnet. Inte­ri­ø­rene i kirken er dess­verre (for meg) delvis under reno­ve­ring, noe som begrenser mulig­he­tene litt med hensyn til foto og video.

Nieuwe Kerk ruver i den ene enden av Markt. Foto: © ReisDit.no

Nieuwe Kerk ruver i den ene enden av Markt. Foto: © ReisDit.no.

Reisen har ført meg til byer jeg selv har valgt å besøke – og jeg er så langt stor­for­nøyd. Delft føyer seg til listen over histo­riske byer man abso­lutt bør få med seg.

I morgen går reisen videre over kanalen til England.