Historiske Stralsund ligger vakkert til ved Østersjøen, og har beholdt sin opprinnelige bykjerne og sitt gatenett fra middelalderen. Stralsund var en de første byene i Hanseat-forbundet, som allerede i siste halvdel av 1200-tallet inngikk forbund med Lübeck, som var moderbyen i forbundet. Stralsund er sammen med Wismar oppført på Unescos liste over Verdensarven på grunn av sin velbevarte bebyggelse og sin middelalderske grunnstruktur av gatenett, torg, kirker og offisielle bygninger.

Stralsunds gamleby

Stral­sund har sine røtter i middel­al­deren. Det blir du minnet om, nær sagt uansett hvor i byen du kommer. Tre store middel­al­der­kirker i såkalt «Back­steingotik» – mursteins­go­tikk – domi­nerer by-silhu­etten. Deres kirke­tårn ser du alle­rede på lang avstand – lenge før byen for øvrig kommer til syne. Stral­sund har to store torg, Alter Markt og Neuer Markt. Mellom disse torgene er det i dag en gågate, hvor mange av byens butikker ligger. Fra Neuer Markt går du først inn i Mönch­strasse, som svinger til høyre inn i Apol­lo­ni­en­markt, som igjen svinger til venstre i Ossen­reyer Strasse, som leder til Alter Markt. Denne bilfrie sonen fører deg forbi hjørnet av Katha­ri­nen­kloster, som huser byens flotte Kultur­his­to­riske museum, i tillegg til Sjøfarts­mu­seet – begge i Mönch­strasse. Hele Stral­sunds gamleby er innen gangavstand.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den histo­riske byen Stral­sund ligger på en øy, og har bevart sin byplan fra middel­al­deren – øya Rügen i bakgrunnen.

Mer om Stralsunds gamleby

Ved Alter Markt finner du St. Nikolai-Kirche fra 1300-tallet, samt det berømte gotiske rådhuset. Neuer Markt ble anlagt på 1300-tallet, og her ble den enorme St. Mari­en­kirche bygd, i hovedsak i løpet av 1300-tallet. Mari­en­kirken var med sitt 100 meter høye tårn lenge verdens høyeste bygning. Den tredje store middel­al­der­kirken, St. Jacobi, ble oppført midt i byen, langs Papen­strasse, også den på 1300-tallet i gotisk stil. Langs ytter­kanten av hele øya ble det i middel­al­deren bygd en bymur, som til dels frem­deles er synlig ved bypor­tene Knie­pertor og Kütertor vest i Stral­sund, og et par hundre meter videre sørover. På østsiden av Stral­sund finner du den store havnen, opprin­nelig strender med lange utstik­kere av tre båret av påler, hvor middel­al­de­rens kogger la til for å laste og losse.

 Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sunds rådhus til høyre, Alter Markt rett frem. Foto: © reisdit.no.

Litt om Stralsund og Hanseatforbundet

Den histo­riske bykjernen i Stral­sund repre­sen­terer proto­typen av en velut­viklet handels- og sjøfartsby under hanse­for­bun­dets blomst­ringstid på 13- og 1400-tallet. Stral­sund og Wismar ble i år 1259 medlemmer i gruppen av byer som kalte sig «Den Vendiske Hansaen”, hvilket vil si at de befant seg i tidli­gere vest­sla­visk område – venderne var en vest­sla­visk stamme. Dette området var det opprin­ne­lige Hanse­at­for­bun­dets økono­miske og poli­tiske sentrum, med Lübeck som tone­an­gi­vende moderby. Stral­sund spilte en viktig rolle for utvik­ling og spred­ning av både kultu­relle land­vin­ninger, som teknisk kunn­skap, og idéhis­torie i hele Østersjø- og Nordsjøområdet.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sunds Alter Markt med Wulfram­haus rett frem og turist­in­for­ma­sjonen til venstre. Foto: © reisdit.no.

Stralsunds bevarte middelalderplan

Helt til i dag har man i bykjernen lyktes å bevare den middel­al­derske grunn­struk­turen av veinett, gate- og torg­plasser, kvar­ters- og tomte­de­ling. Stral­sund er et tydelig eksempel på hvordan sjøhan­dels­byer i middel­al­deren ble anlagt – under­lagt Lübecks lover. All tradi­sjons­bæ­rende bygnings­masse, med utal­lige enkelt­stå­ende unike monu­menter, doku­men­terer byenes eksep­sjo­nelle rikdom samt deres poli­tiske og økono­miske betyd­ning under middel­al­deren. Særlig er gruppen av de tre monu­men­tale tegl­steins­kir­kene repre­sen­tativ for den gotiske sakral-arki­tek­turen i hansa­byene rundt den sørlige Østersjøen.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Alter Markt sett fra Wulfram­haus’ uteser­ve­ring. Foto: © reisdit.no.

Litt om Stralsunds historiske severdigheter – Rathaus

Rådhu­sets vakre fasade har i mange hundre år vært et av Stral­sunds mest markante kjenne­tegn. Rådhuset fra middel­al­deren er et av de mest betyd­nings­fulle i sitt slag langs den tyske Øster­sjø­kysten, og et viktig tegn på Hansea­tenes rikdom og makt. Stral­sunds rådhus sies å være et av den nord­tyske tegl­steins­go­tik­kens vakreste profane bygg. Det påstås for øvrig at byggingen av Lübecks rådhus og fasade var foran­led­ningen til at Stral­sund igang­satte byggingen av sitt rådhus med skjerm­fa­sade. Man skulle ikke være noe dårli­gere her. Rådhu­sets historie strekker seg helt tilbake til 1200-tallet, og var Stral­sunds opprin­ne­lige sete for byens makt­ha­vere. Ikke bare hadde bystyret sine møter her, domstolen utøvde også sin makt i retts­salen i den sydlige fløyen.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Det er dimen­sjoner over skjerm­fa­saden til Stral­sunds Rathaus.Foto: © reisdit.no.

På gate­planet var det butikker, mens kjel­leren ble brukt som lager­plass for tekstiler. Bak den spesi­elle skjerm­fa­saden – eller rettere sagt under – holdt byrådet i middel­al­deren møter i en toskipet hall i gotisk stil. På skjerm­fa­saden, som kun hadde til hensikt å impo­nere – kan du se byvåp­nene til 8 andre hanse­at­byer som Lübeck, Wismar, Hamburg, Greif­s­wald, Stral­sund og Rostock – alle byer med tette handels­for­bin­delser til Stralsund.

Litt om Stralsunds historiske bakgrunn

Stral­sunds spesi­elle belig­genhet på en øy mellom Streal­sundet og de kuns­tige innsjøene eller dammene som ble anlagt på 1200-tallet, frem­hever byens middel­al­der­preg – byens silhuett er ikke til å ta feil av. På lang avstand ser du de tre kraf­tige kirke­spi­rene reise seg i land­skapet, og når du beveger deg inn i byen er det ingen tvil – byplanen og bebyg­gelsen er et levende vitnes­byrd om Hanse­atti­dens velmaktstider.

Kütertor, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kütertor er en av de opprin­ne­lige bypor­tene i bymuren fra middel­al­deren. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Stral­sund var sammen med Lübeck den viktigste byen i hele Øster­sjø­om­rådet på 1300-tallet – i år 1370 ble byen valgt som sted for de viktige freds­for­hand­lin­gene med Danmark. Resul­tatet ble den berømte «Freden i Stral­sund», som i den euro­pe­iske histo­rien av mange ansees som høyde­punktet av Hansaens makt. På 1600- og 1700-tallet spiller Stral­sund og Wismar en viktig militær rolle for den svenske stor­makten, noe som også gir seg utrykk i arki­tek­turen – for Stral­sunds vedkom­mende eksem­pelvis i det barokke svenske regje­rings­pa­lasset. Mer om svenske­tiden i eget avsnitt nedenfor.

De viktigste Backsteins-bygningene i Stralsund

Nær sagt uansett hvor i Stral­sunds gamleby du befinner deg, vil du komme over skilt som peker mot histo­riske sever­dig­heter – også Back­steins­go­tiske – mursteingo­tiske sever­dig­heter. Det er dermed enkelt å få med seg de viktigste histo­riske byggene. Eksempler på Back­steins­gotik i Stral­sund: Rathaus, Wulflam­haus, Sche­ele­haus, Giebel­haus, Mühlen­straße 1, Diel­en­haus, Mühlen­straße 3, Giebel­haus, Külpstraße 5, Giebel­haus, Ossen­reyer­straße 14, Stadtmauer mit Stadttoren, St. Niko­lai­kirche, St. Katha­ri­nen­kloster, St. Johan­n­is­k­loster, Heil­geist­kloster, St. Jako­bi­kirche, St. Mari­en­kirche, Stein­turm, Kamp­ischer Hof, Ehema­lige Late­in­schule zu St. Nikolai, Muse­ums­haus, Stadtwaage, Schar­frich­ter­haus og Ehema­lige Kramercompagnie.

Kütertor, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kütertor sett fra innsiden. Foto: © reisdit.no.

Imponerende kjøpmannshus

Helt siden Hansa­tiden har de farge­glade og forseg­gjorte kjøp­manns­hu­sene preget Stral­sunds gate- og bybilde. Kjøp­men­nene bygde hus som var prak­tiske med hensyn til den handelen de drev, og som i tillegg kunne vise velstand, rikdom og makt med pran­gende deko­rerte gavlfa­sader. Du finner disse gavlfa­sa­dene i alle stil­arter – gotiske, renes­sanse, barokke og klas­si­sis­tiske – bak dem er husene lange og smale, og strekker seg inn mot store hager. I første etasje drev kjøp­mannen handel – her var kontorer og møtelokaler.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Typiske kjøp­mannshus på rekke og rad i Badens­trasse i Stral­sunds histo­riske bydel.

Første etasje hadde ende­vegger med store flater av blyinn­fat­tede vinduer – dette for å gi lys. I andre etasje bodde kjøp­mannen og hans familie. Her var det i tillegg til bolig­arealer og stase­lige fest­lo­kaler eller gilde­haller, hvor man arran­gerte festi­vitas for like­stilte. I etasjene over var det lager­lo­kaler. I kjel­leren ble det ofte leid ut rom til ansatte. Kjøp­manns­hu­sene kunne dermed innfri alle krav, både hva angikk handels­virk­somhet, bolig, repre­sen­ta­sjon, lager­hold og husvære for ansatte.

St Nikolaikirken

Den eldste av de tre hoved­kir­kene i Stral­sund er den monu­men­tale St. Niko­lai­kirken ved Alten Markt, som er bygd med forbin­delse til rådhuset. Kirken var en såkalt råds­kirke, hvilket innebar et viktige forhand­linger og råd ble avholdt her. Her ble også diplo­mater og utsen­dinger fra andre byer mottatt. Kirken er første gang nevnt i år 1276, og var den gang en enkel hall­kirke. Men oppgangs­ti­dene som fant sted på 1300-tallet, ble St Niko­lai­kirche bygd om til en treskipet basi­lika­kirke i gotisk stil, med to kraf­tige tårn. Den er lett gjen­kjen­nelig, fordi det ene tårnet aldri ble ferdig.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St Niko­lai­kirche er vakkert deko­rert innvendig, og abso­lutt verd et besøk. Foto: © reisdit.no.

I flere år har denne vakre gotiske kirken gjen­nom­gått en omfat­tende restau­re­ring, og frem­står nå med prakt­fulle inte­ri­ører og ekste­ri­ører. St. Niko­lai­kirken kan frem­vise nyde­lige vegg­ma­le­rier fra middel­al­deren, både på søyler og vegger, samt et utvalg skårne og malte altere – det mest kjente er mer enn 5 meter bredt og står ved høyal­teret, skåret i år 1480 av en kunstner fra Stral­sund, som man dess­verre ikke vet navnet på.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Det berømte høyal­teret i St Niko­lai­kirche ble skåret cirka år 1480 av en ukjent kunstner. Foto: © reisdit.no.

Kirken har for øvrig 56 andre altere fra middel­al­deren og renes­sansen, de fleste er fami­lie­al­tere, mens mange også er for de forskjel­lige hånd­verks­lau­gene som ble dannet her under Hansa­tiden. Denne viktige kirken hadde ikke benker for andre enn de rikeste kjøp­manns­fa­mi­liene. Noen av benkene og korsto­lene har svært vakre utskjæ­ringer. St Niko­lai­kirche går for å være et av Nord-Europas vakreste middelalderbygg.

St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Preke­stolen i St Niko­lai­kirche er et prakt­ek­sempel innen renes­sanse­stilen. Foto: © reisdit.no.

Kulturkirken St. Jakobi

Med sina glaserte kant­steiner og den orna­men­tale utsmyk­ningen ved vinduer og friser skiller denne basi­li­kaen seg fra de andre kirkene i Stral­sund. Jako­bi­kirken er i dag en kultur­kirke og her arran­geres konserter, utstil­linger etc. Spesielt inter­es­sant er utstil­lingen om den øster­rikske kunst­neren Frie­dens­reich Hundertwasser.

St Marienkirche

Denne i sannhet monu­men­tale kirken preger Stral­sunds bybilde og silhuett – på lang avstand. Den nesten 100 meter lange kirken og lang­skipet med en innvendig takhøyde på 32,5 m gjør et mektig inntrykk.

Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den enorme Mari­en­kirche sett fra sørøst. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

St Mari­en­kirche er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1298, men ble oppført gjennom 1300-tallet. Kirken hadde opprin­nelig flotte vegg­ma­le­rier fra middel­al­deren, som i forbin­delse med refor­ma­sjonen i år 1525 dess­verre ble ødelagt i den såkalte Strals­under Bilds­turms. Svært få av de opprin­ne­lige fres­kene har derfor over­levd. Heldigvis er fort­satt de vakre takma­le­riene i de gotiske kryss­hvel­vene frem­deles mulig å oppleve. Det enorme Stel­l­wa­ge­nor­gelet er også meget imponerende.

St Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Skip­pernes kapell, nærmest, ble benyttet til ikke bare bønn og reli­giøs virk­somhet, men også til rådslag­ning om forret­ninger. Foto: © reisdit.no.

Maria­kirken har en rekke innven­dige kapeller i skipet og deler av koret. Ett av disse var møte­sted for byens skip­pere, noe som forteller litt om hvor tett kirken og handelen var knyttet til hver­andre. Kirken benyttes både til guds­tje­nester og til orgel­kon­serter. Få med deg Mari­en­kirche når du besøker Stralsund.

Katharinenklosteret med det Kulturhistoriske museet

Katha­ri­nen­klos­teret huser i dag Stral­sunds Kultur­his­to­riske museum og Havmu­seet, begge nøkler til å forstå hvordan denne byen har utviklet seg gjennom århundrene.

Kulturhistorisk Museum, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sunds Kultur­his­to­riske Museum ligger i Katha­ri­nen­kloster fra middel­al­deren, som også huser Meeres­mu­seum – Havmu­seet. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Kultur­his­to­risk Museum ble grunn­lagt i år 1942 og er det eldste i Mecklen­burg Vorpom­mern. Museet presen­terer omfat­tende utstil­linger av arkeo­lo­giske gjen­stander, en etno­gra­fisk avde­ling, og omfat­tende samling av kunst- og kultur­his­to­riske gjen­stander. Meeres­mu­seum kan by på 36 tropiske akva­rier med en mengde skil­padde- og fiske­arter, samt et enormt hval­skjel­lett – bare for å ha nevnt noe.

Kulturhistorisk museum, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kultur­his­to­risk Museum har omfat­tende utstil­linger av blant annet arkeo­lo­giske funn fra byen og området rundt. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

St. Katha­rinen er et av de få klost­rene i Nord- Tysk­land som fort­satt har en nesten full­stendig bevart gotisk bygnings­masse. Klos­teret ble grunn­lagt av domi­ni­ka­ner­munker midt på 1200-tallet. Den sakrale bygningen er en passende kulisse for ulike utstil­linger om regio­nens førhis­torie, men også dens yngre historie. Her kan du blant annet følge byens utvik­ling fra grunn­leg­gelsen under Hansa­tiden, da byen var i sterk vekst og frem­gang, til helt frem til midten av 1900-talet. Museet holder stengt på mandager.

Johannesklostret

Johan­nes­klos­teret finner du i kort avstand fra Alter Markt, langs Schil­lert­strasse og den gamle bymuren ved byporten Knie­pertor. Johan­nes­klos­teret er preget av en konti­nu­erlig arki­tek­to­nisk utvik­ling fra grunn­leg­gelsen, da den gotiske stilen dominerte.

Johanniskloster, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Johan­n­is­k­loster består av bygninger fra 1200-tallet frem til 1700-tallet. Foto: © reisdit.no.

I senere epoker er det tilført bygninger i både barokk og klas­si­sis­tisk stil. Spesielt bør den gotiske Kapi­tel­salen frem­heves, med sine flotte kryss­hvelv og vel bevarte gotiske vegg­ma­le­rier. Denne salen benyttes i dag til konserter og fore­drag. Inne på klos­ter­om­rådet finner du et meget tilta­lende bolig­om­råde med blant annet bindings­verkshus. I tillegg står utbom­bede rester av en klos­ter­kirke i gotisk stil i den ene enden av klos­ter­om­rådet, som ble skadet under bombe­raid i 1944. Johan­nes­kloster er lett tilgjen­gelig og abso­lutt verd å få med seg.

Heilgeistkirken og ‑klostret

Hospi­talet St. Spiritus, som også ble kalt Heil­geist­kloster – en forkort­ning av Heilig Geist (helligånd) er Stral­sunds eldste sykehus.

Heilgeistkloster, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Heil­geist­kloster er nevnt i skrift­lige kilder første gang i år 1256 – bygningen på bildet er en del av utvi­delsen som fant sted i år 1647. Foto: Darkone / Wikipedia.

Hospi­talet tok seg av syke, eldre og fattige, og hadde en viktig sosial funk­sjon i middel­al­deren og senere. Klos­teret er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1256. Slike kombi­nerte syke- og fattighus var ikke uvan­lige i middel­al­deren. Søster­byen Wismar hadde også et.

Stralsunds havneområde

Stral­sunds havn besto i middel­al­deren av en strand med utstik­kere av tre båret av påler, slik at koggene kunne lastes og losses. Først på 1500- og 1600-tallet ble det bygd brygger av stein, hvor skipene kunne legge til.

Havnen, Ozeaneum, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Mellom gamle­byen og havne­om­rådet er det en kanal. I bakgrunnen akva­riet Ozeaneum. Foto: © reisdit.no.

Det er frem­deles grunt her, for eksempel kan ikke større cruise­skip legge til. Bryg­gene er et av Stral­sunds livligste og mest besøkte steder, ikke minst på kveldstid. Det ligger en rekke restau­ranter her, i tillegg til attrak­sjonen Ozeaneum, et hyper­mo­derne salt­vanns­akva­rium på 8.700 kvad­rat­meter, som kan by på spen­nende opple­velser og kunn­skaps­for­mid­ling av klasse for både store og små. Ozeaneum er omgitt av lager­byg­ninger fra 1700- og 1800-tallet, typiske for regionen. Gjeste­havnen er meget populær, og mange av byens besø­kere kommer hit sjøveien.

Litt om Stralsunds historie

De rike fiske­fel­tene utenfor byen i Streal­sundet og langs kysten for øvrig var selve grunn­laget for byens handel. Det ble fisket sild i store mengder, som ble saltet og ekspor­tert østover og sørover. En vesentlig rolle spilte også land­bruket i området. Ikke bare var åkrene på fast­landet innenfor byen frukt­bare, det samme gjaldt jord­bruket på øya Rügen. Bryg­geri­virk­som­heten var i middel­al­deren meget viktig, ettersom øl ble ansett å være helse­messig tryg­gere å drikke enn vann – hvilket i mange tilfeller var helt korrekt. Stral­sund belig­genhet mot øst sikret også en omfat­tende import østfra, av pels­verk, tøyer og mine­raler. Man impor­terte også vin fra Frank­rike, som ble sendt østover og nord­over. Fra nord kom tørr­fisk, selskinn, pels av reinsdyr, hogg­tenner av hval­ross og sel- og hval­olje. Hanseaten utnyttet denne eksporten og importen til det ytterste, og hadde et enormt handels- og distri­bu­sjons­nett over hele Nord-Europa og deler av Sør-Europa. De opprettet handels­kon­torer så langt nord som Bergen i Norge, i England i vest og i Tallinn i øst. Ufat­te­lige mengder av luksus- og nødven­dig­hets­varer ble fraktet på kryss og tvers i dette nett­verket, på dati­dens seil­skip, koggen. Svært lite av dette ville ha skjedd, uten medlem­skap i Hanseatforbundet.

Stralsund og Hanseatforbundet

Byret­tig­heter var en betin­gelse for å drive handel i middel­al­deren. Stral­sund var under­lagt fyrste­dømmet Rügen, og fyrst Wizlaw den første ga i år 1234 den vesle slaviske fisker­lands­byen Stralow byret­tig­heter i henhold til Lübecks byretts­lover. Dermed kunne byen starte handel i Öster­sjø­om­rådet, og med det var veien til medlem­skap i Hanse­at­for­bundet kort, og alle­rede på 1240–50-tallet var selv­til­liten til byens borgere synlig.

 Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Utbre­delsen av Hanseat-forbundet på sitt største omfattet også King’s Lynn i England. Kilde: Wikipedia.

Bygge­virk­som­heten var mildt sagt heftig, og snart begynte også kirker, klostre og rådhus å reise seg blant de kombi­nerte bolig- og kjøp­manns­hu­sene. Kirken og klos­ter­or­de­nene spilte en viktig rolle i bygging av byen – både domi­ni­kaner- og fran­sis­ka­ner­or­denen hadde stor innfly­telse på byut­vik­lingen og det sosiale, reli­giøse og kultu­relle livet. Stral­sund ble medlem av det mektige Hanse­at­for­bundet i år 1259.

Stralsund og Svensketiden

Stral­sund spilte også en viktig militær rolle under 1600- og 1700 tallet – den svenske stor­makts­tiden. Svens­kene hadde kommet Stral­sund til hjelp i år 1628 under kampene mot den Böhmiske fyrsten og felt­herren Wallen­stein, som herjet store deler av Europa under 30-årskrigen. Wallen­stein beleiret Stral­sund, men klarte, takket være svens­kenes hjelp, aldri å innta den. I henhold til den West­falske Freden år 1648 ble Vorpom­mern, inklu­sive Wismar og Stral­sund under­lagt svensk herre­dømme. Stral­sund forble under den svenske kronen i nesten 200 år, og regner denne tiden i hovedsak som både fredelig og god – med unntak av Den nordiske Krigen og Karl den 12., som i år 1715 tapte byen til danske­kongen, før den kort tid etter ble svensk igjen. Fra denne tiden finnes en rekke bygninger i barokk stil, som komman­dant­huset ved Alter Markt, de svenske forvalt­nings­byg­nin­gene i Badens­trasse. Stral­sund forble svensk til år 1815, da området ble under­lagt Preussen etter Napoleonskrigene.

Stral­sund arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Reisdit.no har vært med på byvand­ring i Stral­sund. Den kan du lese mer om på bloggen.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sund med havne­om­rådet sett fra Øster­sjøen – legg merke til kirkespirene.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Sjøfarten har vært alfa og omega for Stral­sund gjennom 800 år. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Brevet fra år 1234 som gir Stral­sund byret­tig­heter etter Lübeck-lovene. Kilde: Wikipedia.

Rådhuset, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sunds Alter Markt med rådhuset og St Niko­lai­kirken anno 1895. Kilde: Wikipedia.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

…og slik frem­står Neuer Markt anno 2012. Foto: © reisdit.no.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sunds rådhus – Rathaus – med St Niko­lai­kirken sett fra gågaten Ossen­reyer Strasse.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Alter Markt i retning Mühlen­strasse. Foto: © reisdit.no.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Stral­sund anno 1640 ifølge Matt­häeus Merian den Eldre.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Middel­al­de­rens frakt­fartøy koggen, slik den var frem­stilt på Stral­sunds opprin­ne­lige byvåpen.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Vakre fasader langs gågaten Ossen­reyer Strasse, vis-à-vis Rathaus. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra rådhus­pas­sa­sjen. Foto: © reisdit.no.

Stralsund, Gustav Adolf, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Svenske­kongen Gustav Adolf II. står trygt i rådhu­sets passasje. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Portal St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Hoved­por­talen til St Niko­lai­kirche vender mot Rådhuset. Foto: © reisdit.no.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Et gammelt kjøp­mannshus i Fähr­strasse, ikke langt fra havne­om­rådet. Foto: © reisdit.no.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Flere fine hus i Fähr­strasse – her et gotisk kjøp­mannshus. Foto: © reisdit.no.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Et meget gammelt hus i Schil­ler­strasse, som ikke er omtalt i turist­kon­to­rets infor­ma­sjons­ma­te­riell. Vi gjetter 1300-tallet. Foto: © reisdit.no.

Scheelehaus, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Sche­ele­haus er navnet på to middel­al­derske kjøp­mannshus tilpasset 1700-tallets smak. Foto: © reisdit.no.

St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St. Niko­lai­kirche er en impo­ne­rende bygning.

Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

En av St Niko­lai­kir­ches 56 alter­tavler – mange av dem utrolig vakre og forseg­gjorte. Foto: © reisdit.no.

St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Langs side­ski­pene i St Niko­lai­kirche finner du en rekke kapeller. Foto: © reisdit.no.

Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Kapel­lene langs side­ski­pene har flotte, deko­rerte fasader. Foto: © reisdit.no.

St Nikolaikirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Du kan se flotte fresker fra middel­al­deren i St Niko­lai­kirche. Foto: © reisdit.no.

Middelalderkirken St Jacobi, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den gotiske middel­al­der­kirken St Jacobi midt i gamle­byen er i dag kultur­kirke. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

St Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I Mari­en­kir­ches himlinger i side­ski­pene kan du se fresker fra middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

St Marienkirche, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra skipet og koret i St Mari­en­kirche. Legg merke til det enorme orgelet. Foto: © reisdit.no.

Katharinenkloster, Meeresmusuem, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Katha­ri­nen­kloster omfatter også Meeres­mu­seum inklu­sive en gammel fiskebåt. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Kunsthistorischer Museum, Hiddenseer Gold, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Hiddenseer Gold er en vikings­katt bestå­ende av gull­smykker fra 970–980-årene, som ble funnet i stranden til øya Hiddensee i år 1872. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Museumshaus, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Musuems­haus i Mönch­strasse 38 er et av de eldste og mest verdi­fulle eksemp­lene på såkalte Bürger­haus – borgerhus i Stral­sunds Altstadt. Muse­ums­haus tilhører Kultur­his­to­risk Museum. Foto: © reisdit.no.

St Johanniskloster, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St Johan­n­is­k­loster består delvis av bindings­verk-bebyg­gelse – riktig idyl­lisk.
Foto: © reisdit.no.

St Johanniskloster, Stralsund, Unescos Verdensarvliste, Wismar, Lübeck, Hansaen, Hanseatforbundet, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

St Johan­n­is­k­los­ters klos­ter­kirke ble ødelagt av brann i år 1624, og ytter­li­gere rampo­nert under alli­erte bombe­tokt under den andre verdens­krigen. Foto: © reisdit.no.

St Johanniskloster, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Fra inngangs­par­tiet til St Johan­n­is­k­loster. Foto: © reisdit.no.

Heilgeistkloster, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Heil­geist­kirche tilhører klos­teret. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Heilgeistkloster, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Fra midt­pas­sa­sjen med galle­rier i Heil­geist­kloster, som ble tilført i år 1680 – sann­syn­ligvis etter modell av byens rådhus. Foto: Darkone / Wikipedia.

Ozeaneum, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Ozeaneum er en av Stral­sunds store attrak­sjoner. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Speicher, Havnen, Hafen, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

I Stral­sunds havne­om­råde er det flere restau­ranter – her i et gammelt lager­bygg – et såkalt Speicher. Foto: © reisdit.no.

 Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Utsnitt av kartet Scia­grapiha civi­tatis Stralsun­densis Pome­rania anno1647. Kilde Wikipedia.

Freden i Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Brevet som kunn­gjør Freden i Stral­sund ble under­tegnet den 24. mai år 1370 Kilde: Wikipedia.

Dielehaus, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Slik så mange av de første finere borger­hu­sene ut – dette er et såkalt Diele­haus fra 1300-tallet, med en stor åpen gang halv­veis inn i første atsje Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Zur Hafen Fährekneipe, Stralsund, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Wismar, Mecklenburg Vorpommern, Østersjøen, Nord-Tyskland

Zur Hafen Fährekneipe fra år 1332 i Fähr­strasse er fort­satt i drift. Foto: © reisdit.no.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.