Weimar er en vakker liten by med røtter i middelalderen. Weimar har flere «kulturelle bein» å stå på: Reformasjonen, klassisismen, Bauhaus-universitet og Weimar-republikken. Weimar er spesielt kjent for sitt rike kulturliv knyttet til Goethe, Schiller, Franz Liszt, Herder og Gropius og, ikke minst, fyrstene, fyrstinnene og deres hoff. Martin Luther og kunstnerne Lucas Cranach d.e og d.y. har også bodd og virket i Weimar. Weimar er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Weimar

Weimar har et vakkert histo­risk sentrum, som er omgitt av flere parker. Mange av byens viktige histo­riske sever­dig­heter er i kort avstand fra hver­andre, og sentrum er delvis bilfritt. Elven Ilm renner gjennom sentrum av Weimar, og den store Park an der Ilm bidrar i stor grad til byens grønne og vakre utseende.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Weimars Markt­platz med rådhuset og torg­bo­dene. Foto: © Weimar GMBH / Guido Werner.

Som i alle gamle byer er markeds­plassen Markt den viktigste møte­plassen for innbyg­gerne og besø­kende. Ved Markt finner du Weimars rådhus og turist­kontor, i tillegg til flere pølse­boder som selger den lokale spesia­li­teten Rost­brat­wurst. Her er det også et godt gammel­dags marked med torg­boder og salg av ferske grønn­saker og kjøtt fra mandag til lørdag.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Fra Weimar hygge­lige bilfrie sentrums­gater. Foto: © ReisDit.no.

Weimars histo­riske sentrum har for øvrig flere hygge­lige møte­plasser med mange trive­lige uteser­ve­ringer. Første­inn­trykket av Weimar er åpenhet, venn­lighet og, ikke minst, vakker klas­sisk arkitektur.

Litt om Weimars historie

Weimar er første gang nevnt i skrift­lige kilder år 899. Etter år 1250 fikk Weimar et byvåpen, men ble ansett som rela­tivt uviktig, ettersom den lå et godt stykke unna den gamle handels­veien Via Regia.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Slik så Weimar ut anno 1650 i følge illust­ra­tøren Merian. Resi­denz-schloss til høyre i bildet. Kilde: Wikipedia.

I år 1346 ble Weimar innlemmet i Wettin-slek­tens område, og fikk etter­hvert både rådhus og dagens hoved­kirke, St. Peter und Paul Kirche, som ble oppført i årene 1498–1500 som en treskipet hall­kirke. Byen fikk utvi­dede handels­ret­tig­heter i 1438 og ble i løpet av 1500-tallet ansett som en full­verdig by med slott og komplette bymurer. Hertu­gene av Sachsen-Weimar- Eise­nach valgte byen som sin andre resi­dens i år 1513 og fra 1531 ble Weimar deres hoved­re­si­dens, noe som skulle få stor betyd­ning for Weimars senere utvikling.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Weimars Stadt­kirche, St. Paul und Peter ved den sentrale Herder­platz. Foto: © Weimar GmbH / Maik Schuck.

Martin Luther holdt prekener i St. Peter und Paul Kirche flere ganger og startet på mange måter imple­men­te­ringen av sin refor­ma­sjon her. I kirken finner du en berømt alter­tavle malt av Lucas Cranach den Eldre i 1552. Både Lucas Cranach den Eldre og den Yngre bodde for øvrig her, i et hus som ligger ved rådhusplassen.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Weimars Marit med Rathaus og pølse­boder som selger den lokale spesia­li­teten Rost­brat­wurst. Foto: © ReisDit.no.

Weimars Gullalder

Peri­oden fra Anna Amelia (1758–1775) og sønnen Carl August (1775–1828) regje­ringstid frem til Goethes død i 1832 regnes for å repre­sen­tere Weimars Gull­alder eller klas­siske periode på grunn av all den kultu­relle akti­vi­teten som fant sted i byen. Weimar utviklet seg til et kultu­relt sentrum for hele Tysk­land, og i tillegg til Goethe, bosatte diktere, kunst­nere og kultur­per­son­lig­heter som Schiller, Heider, Wieland, Bertuch og Hummel seg her. Weimar ble simpelthen et pile­grimsmål for den tyske intel­li­gent­siaen og kultur­eliten etter at Goethe først bosatte seg her i år 1775. Goethe var en periode også personlig rådgiver for fyrsten og påtok seg dess­uten offi­si­elle oppdrag på vegne av byen. Anna Amelia var kjent som en habil kompo­nist og gift med Ernest Augustus II, Hertug av Saxe-Weimar-Eise­nach fra 1756 til hans død i 1758. Hun lykkes god som regent og har et stort navn som mesén, kultur­person og tilrette­legger for Weimars suksess som senter for tysk høykultur.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Anna Amalia Bibliotek slik det ser ut i dag. Foto: Klassik Stiftung Weimar.

Hun fikk bygd et av Tysk­lands mest omfat­tende biblio­teker i slottet Grünes Schloss, som i årene 1761–65 ble ombygd etter hennes instruk­sjoner og innredet i rokokko­stil, kjent som et av Europas fineste inte­ri­ører i denne stilen. Hun ansatte også poeten og Shake­speare-over­set­teren Chris­toph Martin Wieland som lærer for sin sønn, og bidro til å gjøre Shake­speare kjent på kontinentet.

Weimars Sølvalder

Da Goethe døde i år 1832 innebar dette en stor utford­ring for Weimar. Byen forble imid­lertid et kultu­relt senter, ikke minst fordi Franz Liszt flyttet hit 10 år etter Goethes død, og satte seg som mål å gjøre Weimar til et senter for musikk. I år 1850 orkest­rerte Liszt premieren av Richard Wagners Lohen­grin. I 1872 ble Hoch­schule für Musik Franz Liszt Weimar grunn­lagt, og byen ble dermed også et musikk­senter, i tillegg til å være senter for kunst og litte­ratur. Richard Strauss bosatte seg i Weimar en periode, og Frie­drich Nietz­sche flyttet hit og bodde her til sin død.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Hertug Carl Frie­drich og hertug­inne Maria Pavlovnas mauso­leum er en forun­derlig arki­tek­to­nisk kombi­na­sjon av russisk og klas­si­sis­tisk. Foto: © ReisDit.no.

En russisk kvinne, tsarens datter Maria Pavlovna, skulle også komme til å bety mye for Weimars kulturliv. Hun giftet seg med hertug Carl Frie­drich i år 1803 og ble etter­hvert beskytter av både kunst og viten­skap i hertug­dømmet Sachsen-Weimar-Eise­nach. Det var henne som fikk Franz Liszt til å komme hit, og hun ble en god venn av Goethe. Hun er grav­lagt i et russisk kapell vegg-i-vegg med sin ekte­make, hvis sarkofag hviler i et klas­si­sis­tisk kapell i Weimars vakre Friedhof.

Bauhausskolens forløper

I 1860 ble forlø­peren til Bauhaus Univer­si­tetet, Großherzog­lich-Säch­sische Kunst­schule Weimar, grunn­lagt og dannet den såkalte Weimar­skolen med Max Lieber­mann og Arnold Böcklin som repre­sen­tanter for denne retningen innen malerkunsten.Senere ble Bauhaus-beve­gel­sens andre forløper, Kunst­gewerbschule, grunn­lagt av Henry van der Welde i år 1902 med støtte fra stor­her­tugen Wilhelm Ernst.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Det moder­nis­tiske Haus am Horn ble oppført til Bauhaus-utstil­lingen i 1923. Arki­tekt var Georg Muche, i samar­beid med Walther Grobius og Adolf Meyer. Foto: © Weimar GmbH / Guido Werner.

Denne beve­gelsen ble kjent som «Das Neue Weimar», dannet som en motvekt til Preus­sens sats­ning på histo­rismen fremfor de nyska­pende kunst­ret­nin­gene Art Noveau og Arts & Crafts. I 1919 full­brakte Walther Gropius det hele med å fusjo­nere de to tidli­gere nevn­te­kunst­sko­lene til Bauhaus-skolen, som til tross for flyt­ting til Dessau i 1925 og Berlin i 1933 frem­deles er en frem­ra­gende insti­tu­sjon i Weimar, i form av Bauhaus-Museum og Bauhaus-Univer­sität. Mer om det i eget avsnitt.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

St.Peter und Paul Kirche hvor Martin Luther holdt mange prekener. Foto: © ReisDit.no.

Severdigheter i Weimar

St. Peter und St.Paul

Dagens utgave av denne kirken er den tredje i rekken, og oppført som en tre-skipet hall­kirke i sengo­tisk stil i peri­oden 1498–1500. De første kirken som sto her ble oppført i peri­oden 1245–1249, men ble total­skadet i en brann år 1299. Kirken ble gjen­opp­bygd på samme grunn­murer som den forrige, men også denne ble offer for brann – denne gangen i år 1424. Dagens kirke har barokke inte­ri­ører og har en kjent alter­tavle malt av Lucas Cranach den Eldre og hans sønn, Lucas Cranach den Yngre, som begge bodde i Weimar på denne tiden. St. Peter und St.Paul er også kalt Herder­kirche, fordi teologen og filo­sofen Joseph Heider var tilkyttet kirken i årene 1776 til sin død i 1803. Kirken er vakker og abso­lutt verd et besøk.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Bauhaus-Univer­si­te­tets hoved­byg­ning i Weimar. Foto: © Weimar GmbH / Jens Hauspurg.

Bauhaus-Universität Weimar

Den tidli­gere Bauhaus-skolen har siden 1996 status som univer­sitet og under­viser i kunst, arki­tektur, media og urbane studier. Cirka 4.000 studenter er i dag tilknyttet Bauhaus-Univer­sität Weimar, som ved siden av å være univer­sitet, også er et museum for Bauhaus-retningen innen arki­tektur som i sin tid ble grunn­lagt av Walther Gropius. Bauhaus-Univer­sität Weimar er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Stadtschloss Weimar

Opprin­nelig lå det en fest­ning her, som ble bygd på 900-tallet. Dagens bygnings­masse er fra 1770-tallet etter at tidli­gere fyrste­re­si­denser stadig ble herjet av brann. Det enorme hertug­slottet som du i dag finner sentralt i Weimar, ble utformet som resi­dens for hertug Carl August i år 1776.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Stadt­schloss Weimar er et prakt­fullt bygg. Foto: Maros M‑r-a‑z CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Fra år 1923 har slottet vært museum, med blant annet en omfat­tende samling renes­sanse­kunst, hvor blant andre far og sønn Lucas Cranach, Claude Monet og Albrecht Dürer er repre­sen­tert, i tillegg til grafiske arbeider med anato­miske skisser av blant andre Leonardo da Vinci. I tillegg er det utstilt origi­nale inte­ri­ører fra slottet, samt gjen­stander fra Bahaus­epoken, og mye mer. https://www.klassik-stiftung.de

Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek

Dette tidli­gere senre­nes­sanse-slottet, gjerne kalt Grünes Schloss, ble i 1770-årene ombygd til bibliotek og har et av Europas fineste rokokko-inte­ri­ører, i tillegg til en enorm boksam­ling. Bygningen ble herjet av brann i år 2004, men er nå gjen­åpnet i fordums prakt.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Goethe­haus ligger sentralt i Weimar og er i dag et museum. Foto: © Weimar GmbH / Maik Schuck.

Goethe-Museum

Goethe fikk dette huset i sentrum av Weimar i gave av hertug Carl August, og det var her verket Faust ble skrevet. I dag er det utstilt gjen­stander fra Goethes liv, sammen med andre ting knyttet til kultur­per­son­lig­heter og diktere fra denne tiden.

Schloss Belvedere

Denne sommer-resi­densen for hertug-fami­lien, Schloss Belve­dere, ble oppført i peri­oden 1723–1732 i senba­rokk stil, og er i dag et museum med utstil­linger av deko­rativ kunst fra rokokko-peri­oden, i tillegg til en flott samling vete­ran­kjøre­tøyer. I tillegg er slot­tets inte­ri­ører åpne for publikum.

Weimar-republikken

Weimar-repub­likken er en slags samle­be­teg­nelse på den grunn­lovs­for­fat­ningen som ble utar­beidet ved slutten av den første verdens­krig, avvik­lingen av keiser­dømmet og abdi­se­ringen av keiser Wilhelm den II. i november 1918. Man valgte av poli­tiske grunner å samle folke­for­sam­lingen i Weimar fremfor Berlin på grunn av urolig­heter og ganske harde motset­ninger i kjøl­vannet av den tyske kapi­tu­la­sjonen. Forfat­ningen ble simpelthen forfattet her og under­tegnet – og navnet Weimar-repub­likken kom som følge av det. Selve forfat­ningen regnes for å være svært liberal og demo­kra­tisk etter tidens forhold, og var Tysk­lands første demo­kra­tiske parla­ment. Det skulle dess­verre ikke gå mange år før den demo­kra­tiske repub­likken strandet i det som skulle bli århund­rets største kata­strofe, nemlig utnev­nelsen av Adolf Hitler som riks­kansler og dermed starten på det som skulle bli det nasjo­nal­so­sia­lis­tiske dikta­turet i 1933.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Utsyn over Weimars hygge­lige gamleby med St Peter und Pauls tårn til høyre og Schloss til venstre. Foto: © Mail Schuck / Weimar GmbH.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Weimar turist­in­for­ma­sjon finner du i dette fine renes­sanse-huset ved Markt­platz. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Weimar cirka 1572 – illust­ra­sjon av Georg Braun og Franz Hogenberg.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Vegg-i-vegg med turist­in­for­ma­sjonen ligger huset der kunstner-fami­lien Cranach holdt til. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Resi­den­z­schloss eller Stadt­schloss, som det i dag kalles, har forandret seg lite gjennom århund­rene. Foto: © Weimar GmbH / Klapp­roth & Koch.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Brønnen på Markt ‑markeds­plassen – har vært et sentralt møte­sted helt siden middel­al­deren. Foto: © Weimar GmbH.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Weimar livlige markeds­plass, slik den har sett ut i flere hundre år. Foto: © Weimar GmbH / Mail Schuck.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Avslappet og trivelig i Weimars sentrum. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Schil­lers hus er bevart og i dag et museum. Foto: © Weimar GmbH / Maik Schuck.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Hertug­inne Anna Amalia malt av Hein­sius. Kilde: Wikipedia.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Hertug­inne Anna Amalias sønn Carl August regjerte hertug­dømmet Sachsen-Weimar-Eise­nach sammen med moren. Kilde: Wikipedia.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Johann Wolf­gang von Goethe ble en viktig person for Weimars kulturliv. Kilde: Wikipedia.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Goethes fritids­bolig Garten­haus i grønne omgi­velser i Park an der Ilm. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Stadt­schloss Weimar het opprin­nelig Wilhelms­burg, men ble ombygd til resi­dens for hertu­gene i 1809. Maleri fra 1730. Kilde: Wikipedia.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Så flott kan en trapp designes – fra Bahaus-Univer­sität i Weimar. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Fra inte­ri­ø­rene i St. Paul und Peter Kirche. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Lucas Cranachs d.e. sin berømte alter­tavle i St. Paul und Peter Kirche. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

En prakt­full alter­tavle i St. Peter und Paul Kirche. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Van der Veldes bygning i Weimar. Foto: © Weimar GmbH / Johannes Tegtmeier.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Det stor­slåtte Stadt­schloss Weimar var resi­densen til hertu­gene av Sachsen-Weimar-Eise­nach og er i dag museum. Foto: © Weimar GmbH / Maik Schuck.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

I den vake Park am Ilm finner du dette vakre gotiske monu­mentet. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Fra Weimar grønne, bilfrie og frede­lige sentrums­gater. Foto: © ReisDit.no.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Fra inte­ri­ø­rene i Anna Aamalia Bibliothek – den berømte Roko­kosaal. Foto: Klassik Stiftung Weimar / Maik Schuck.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Goethe og Schiller er promi­nent plas­sert foran Weimar Stadtt­heater. Foto: © Weimar GmbH / Guido Werner.

Weimar, Thüringen, Øst-Tyskland, Tyskland, klassisismen, klassiske-weimar, classic-weimar, Goethe, Schiller, Luther, Lucas Cranach, St Peter und Paul, Schiller, Franz Liszt, Bauhaus, Schloss Belvedere, Residenz-schloss-Weimar, Carl August, Anna Amelia, Ilm, Park-am-Ilm

Sommer­re­si­densen Schloss Belve­dere er i dag museum. Foto: © Weimar GmbH / Maik Schuck.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.