Første gang man ankommer Mykonos, spør man seg selv: Hva har folk levd av her gjennom tidene? Mykonos er nemlig praktisk talt uten vegetasjon. Det eneste som synes å vokse her, er de hvite vindmøllene, som står på rekke og rad oppover langs åsryggene i det golde landskapet. Mykonos tilhører øygruppen Kykladene og er i dag en av Øy-Hellas’ mest populære destinasjoner, ved siden av Kreta og Santorini. Mykonos er ellers kjent for sitt ualminnelig heftige natteliv, som sammenliknes med det løsslupne Ibiza.

Mer om Mykonos

Mykonos ble oppdaget tidlig av hippier, kunst­nere, intel­lek­tu­elle og homo­file. Alle­rede på 1960-tallet kunne øyas beboere med en viss undring regist­rere at velstå­ende utlen­dinger kjøpte opp hus til høye priser og reno­verte dem. Husene på Mykonos er kritt­hvite og anlagt i en grunn­plan som gjør at Mykonos by, eller Chora (som mange av øyenes hoved­steder heter), er gjen­nom­boret på kryss og tvers av en laby­rint av smug og smale trapper.

Mykonos - smale gater, Hellas

Fra Mykonos’ bloms­ter­pyn­tede smug.

Mykonos er seg bevisst den statusen øya tidlig fikk som laid-back kunst­ner­ko­loni. Når du rusler rundt i Mykonos by møter du pyntede gate­mil­jøer over alt hvor du kommer. Mykonos er en fryd for øyet. Det er for øvrig her de fleste innfødte bor og ferie­gjes­tene oppholder seg. I havnen kan du ta taxibåt til andre bukter og bade­strender på øya. De fleste stedene ligger på vest og sørkysten på grunn av vind­for­hol­dene. Når det er sagt, bør det nevnes at Panor­mos­bukten i nord er meget populær blant brettseilere.

Mykonos gjennom historien

Mykonos er naboøya til Delos, som var et pile­grimsmål med flere hellig­dommer. Mer om Delos i egen artikkel. Navnet Mykonos kommer fra sønnen til Delos’ konge. Mytene forteller at det var her Hercules, som en av sine 12 pålagte gjer­ninger, drepte gigan­tene og kastet dem på havet. Disse ble ifølge sagnet forstenet og utgjør i dag øya og fjel­lene. Fra den greske antikken vet man lite om Mykonos, ettersom den kom i skyggen av den viktige og velstå­ende øya Delos. 

Mykonos, Delos, løvene, Kykladene, Hellas

De berømte løvene på den ubebodde naboøya Delos – to av dem ble bragt til London og står i dag der – utendørs.

Det er for øvrig kort vei herfra til Delos, den er bare noen få kilo­meter unna, og er godt synlig. Du kan bare rusle ned i havna i Mykonos by og ta en taxi-båt til Delos. Det antas at Mykonos i antikken fungerte som forsy­nings­havn og oppbe­va­rings­sted av matvarer for naboøya Delos, som var stedet der guden Letos fødte selveste Apollo. Man vet fra utgrav­nin­gene på Ftelia, se neste avsnitt, at Mykonos har vært befolket i forskjel­lige bølger. Kariere fra dagens sørvest-Tyrkia kom etter stein­al­der­bo­set­nin­gene, deretter egyp­tere, så føni­kere og i siste runde ionere fra området rundt Athen på 1000–900-tallet før vår tids­reg­ning, i forbin­delse med ødeleg­gel­sene av bysam­fun­nene rundt Middel­havet, nedgangs­tider og de såkalte mørke århundrene.

Mykonos - vindmøller på Mykonos, kykladene, Hellas

Mykonos er kjent for sine vind­møller, som har vært kulisser i mange filmer.

Mer om Mykonos’ historie

Ved bukten Ftelia med den fine bade­stranden ble det gjen­nom­ført arkeo­lo­giske utgrav­ninger rundt år 2000. I åssiden fant man tidlige neolit­tiske boset­ninger fra 4000-tallet før vår tids­reg­ning – nyere stein­alder. Det utgravde området utgjør omtrent et halvt mål. En grav på stedet antas å være Ajax’, helten fra Iliaden og Akilles beste venn. Utgrav­ningen avdekket mange inter­es­sante funn, blant annet en Megaron (et påkostet” rådhus” hvor mennene samlet seg til rådslag­ning, sosialt samvær og fest) på åskammen over bukten.Det ble funnet 4 lag i forbin­delse med Mega­ronen. Det er også funnet potte­skår fra forskjel­lige peri­oder, inklu­sive sort­figur, som muli­gens kan stamme fra 9–700 år før vår tids­reg­ning. Bygnings­struk­turen er lagt i retning nord-syd og stein­vegger på 1,5 meters høyde kan frem­deles sees. Verktøy og gjen­stander av obsi­dian ble også funnet her.

Mykonos – museene

På Mykonos ble det funnet en arkeo­lo­gisk sensa­sjon, nemlig en amfora fra cirka 680–670, ypperlig hånd­verk og vakkert deko­rert med reli­effer som skildrer Den trojanske krig. Man kan tydelig se akai­enes ansikter gjennom lukene i den trojanske hesten. Denne flotte og unike amforaen kan sees i det arkeo­lo­giske museet i Mykonos by, sammen med en rekke andre inter­es­sant funn fra både Delos og Mykonos. Defi­ni­tivt verd et besøk for den som bryr seg om den slags.

Mykonos, vase, pithoi, Troyan Horse, trojanske hest, Kykladene, Hellas

Mykonos-vasen, også kjent som Pithoi of Mykonos, er utstilt på det arkeo­lo­giske museet i Mykonos by, ved havnen. Vasen antas å være fra 700-tallet før Kristus, men kan være eldre. Vist i full stør­relse til høyre. Foto: Travel­ling Runes / Wikipedia.

I øyas kastro, borgen som ble bygget av vene­tia­nerne på 1200-tallet, finner du et flott folke­mu­seum. I dette herskaps­huset, som tilhørte en velstå­ende kaptein, er det i dag en stor samling kera­mikk, brode­rier og tekstiler med tilkny­ting til øyas nærings­veier gjennom århund­rene. Mykonos og Delos hatt en omfat­tende tekstil­pro­duk­sjon helt siden antikken og disse vakkert deko­rerte vevde arbei­dene ble en eksport­vare på 1600-tallet, da inter­na­sjonal sjøfart medførte hyppige besøk. Kvin­nene på øya fort­satte denne tradi­sjonen helt frem til 1970-tallet.
Egeer­ha­vets sjøfarts­mu­seum har en omfat­tende samling minia­tyr­båter og modell­skip helt tilbake fra før-minoisk tid – det vil si fra det 3. årtu­senet før vår tidsregning.

Mykonos, havnen, Kykladene, Hellas

Mykonos by har hyppige anløp av både cruise­skip og ferger fra Athen.

Mykonos’ nyere historie

Mykonos kom som nevnt under vene­ti­ansk styre tidlig på 1200-tallet, og tradi­sjonen tro bygde denne stor­makten innen handel og sjøfart et fest­nings­verk på øya. Denne sto ferdig i år 1207. Mykonos forble under vene­ti­ansk styre helt frem til år 1537, da tyrkiske Otto­maner underla seg hele øygruppen. Dette forhatte regimet skulle vare i nesten 300 år. I år 1822 startet den greske frihets­krigen, hvor Mykonos 22 skip med 500 manns mann­skap og 140 kanoner. Bak denne oppstanden sto en kvinne Manto Mavro­genous, som finan­sierte den og bidro med midler til den hemme­lige revo­lu­sjons­gruppen Philiki Etairia. Denne kampen bidro til seier over tyrkerne i 1830, men medførte også at øya mistet alle sine skip og inntek­tene fra dem. Nå kom tekstil­pro­duk­sjonen til å bety alt i de kommende årene, til man fikk bygget nye skip og kom i gang med handel og sjøfart igjen.

Mykonos, Panagia Paraportiani, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Grekerne er svært reli­giøse, og kirken Panagia Parapor­tiani betyr mye for lokal­be­folk­ningen. Foto: Zitu­massin / Wikipedia.

Mykonos og kirkene

Panagia Para­por­tiani er den mest kjente og foto­gra­ferte kirken på Mykonos, og et fantas­tisk stykke arki­tektur. Kirken ligger ved siden av øyas Kastro fra vene­ti­ansk tid, og ble påbe­gynt i år 1425. Den er bygd på restene etter 4 andre kirker, som alle er synlige i det nyere kirkebygget.

Mykonos - idyllisk smug, Kykladene, De øvrige øyene, Hellas

Nok et pitto­resk smug i Mykonos by.

Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Kan det blir stort mer idyllisk?.

Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

På Mykonos lever mange fort­satt av fiske, selv om turismen er den viktigste næringen.

Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Denne delen av Mykonos by kalles Lille Venedig.

Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Det kan være frisk bris og høye bølger i Lille Venedig.

Mykonos, Gammelt Isis-tempel, Delos, Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Naboøya Delos har mange rester etter forskjel­lige hellig­dommer fra Antikken – her et Isis-tempel.

Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Denne bevin­gede herren har lenge vært en kjendis i Mykonos by, og er det kanskje ennå, for det vi vet.

Mykonos, badestrand, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Mykonos by har bade­strender som strekker seg helt inn til havneområdet.

Pithos of Mykonos, Mykonos arkeologiske museum, Den trojanske hest, Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Den såkalte Pithos of Mykonos, en vase fra 700-tallet før Kristus, med motiver fra sagnet om den trojanske hest.

Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Fra en av hoved­ga­tene i Mykonos histo­riske bydel.

Mykonos, Vindmøller, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Eksempel på fore­trukket oppholds­sted på Mykonos.

Mykonos, vindmøllene, Mykonos, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Vind­møl­lene hviler i nattens stillhet, under den greske stjernehimmelen.

Mykonos, Panagia Parapor­tiani, Kykladene, de øvrige øyene, Hellas

Panagia Parapor­tiani sett fra en litt annen vinkel – der tårnet fra en tidli­gere kirke er godt synlig. Foto: Zitu­massin / Wikipedia.