San Sebastián er en av Nord-Spanias aller mest populære turist-destinasjoner. En sterkt medvirkende årsak til det, er de to flotte badestrendene som følger den store bukten som byen ligger ved. San Sebastián er også berømt for sine mange utsøkte restauranter og Pintxo-barer – gourmetfaktoren her er skyhøy. San Sebastián ble i år 2016 valgt til European Capital of Culture.

Litt om San Sebastián

San Sebas­tián er en nesten uvir­kelig vakker by, der den ligger midt mellom to lange skjell­for­mede bade­strender. Skaper­verket synes å ha vært i det lekne hjørnet, for midt mellom stren­dene ligger et lite skog­dekt fjell litt ut i havet, Monte Urgull, i tillegg til ditto høyde­drag på hver ytter­side av stren­dene. Bukten på vest­siden heter Bahia de la Concha (La Concha betyr skjellet) og midt i denne ligger en vakker liten grønn­kledd øy, Isla de Santa Clara som en liten bonus i natur­skjønn­he­tens skattkammer.

San Sebastián, , gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, Nord-Spania, Spania

Pano­rama over San Sebas­tián og den vakre bukten Bahia de la Concha med øya Isla de Santa Clara. Foto: © Turismo San Sebastián.

Denne bukten har to strender, Playa de la Concha, nærmest sentrum av San Sebas­tián, og en mindre strand bortenfor Palacia Miramar, nemlig Playa do Ondar­reta, som regnes som mer eksklusiv. På østsiden av elven Urumea, som deler San Sebas­tián og renner ut øst for Monte Urgull, ligger surfernes paradis, stranden Playa de la Zurriola. Ved denne stranden ligger også det nye moderne kongress- og konfe­ranse­sen­teret Kursaal i ganske heftig arki­tektur. Playa de la Concha er den mest popu­lære og besøkte stranden. San Sebas­tián er kjent som et gour­met­pa­radis, og mange reiser hit for å oppleve de beste restau­ran­tene og de mange pintxo-barene, som byr på utsøkt mat og drikke.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

San Sebas­tián har oppar­beidet seg en unik status som gourmet-desti­na­sjon. Foto: © Turismo San Sebastián.

En elegant ferieby og sommerresidens for kongehuset

San Sebas­tián er en meget elegant by med mye stor­slått arki­tektur fra forrige århundre­skifte. Byen er velre­gu­lert med kvad­ra­tisk byplan og brede gater. Rundt kate­dralen fra 1953 i nygo­tisk stil er det gene­røse fotgjen­ger­soner. San Sebas­tián bærer preg av velstand og stor­slått arki­tektur. Byen var nemlig fast sommer­de­sti­na­sjon for konge­fa­mi­lien og adelen i siste halvdel av 1800-tallet og et stykke ut på 1900-tallet. Resul­tatet er et bysen­trum med gjen­nom­ført nyklas­si­sis­tisk og histo­risk arki­tektur, med park­an­legg og alt annet forskjøn­nende som skulle til for å skape en perfekt ramme for konge­huset, adelen og over­klassen. San Sebas­tián ble og forble lenge en leke­grind for de bemid­lede, noe som helt klart er kommet byen og etter­tiden til gode. Det ble blant annet bygd et stort og stil­fullt kasino i år 1887.

San Sebastian, Jardines de Alderdi Eder, Baskerland, Nord-Spania

San Sebas­tian er en grønn og vakker by vendt mot havet.

Greit å vite om Baskerland og San Sebastián

San Sebas­tián er en del av den selv­styrte regionen Basker­land og befolk­ningen her er baskere. Til daglig snakker man baskisk, et urgam­melt isolert språk som er helt unikt, og ikke beslektet med noen andre språk i verden. Baskerne er som kjent meget stolte av sin egen kultur, og mange anser seg knapt som spanske. På baskisk heter San Sebas­tián Donostia, og regionen Gipuzkoa.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Her ser du noe av hemme­lig­heten bak San Sebas­tiáns suksess som bade­fe­rieby. Playa de la Concha ender ved gamle­byen under Mont Ugull. Foto: © Turismo San Sebastián.

Regionen er velstå­ende og innbyg­gerne kjent for å være flit­tige og hardt arbei­dende. Det er like greit å droppe poli­tiske saker som tema for even­tu­elle samtaler med lokal­be­folk­ningen. Bare det å komme i kontakt med baskere, kan være vans­kelig nok – et trekk ved folk her synes å være en viss reser­verthet, som kan oppleves som sjenanse. Servi­tører og barbe­tje­ning er som regel riktig muntre og imøte­kom­mende. San Sebas­tián er regio­nens hovedstad.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

I San Sebas­tián er folk ute – ikke inne. Foto: © Turismo San Sebastián.

Litt om San Sebastiáns gamleby – Parte Vieja eller Alde Zaharra

Den histo­riske bydelen ligger ytterst oppunder høyden Monte Urgull – mellom Baiha de la Concha, den største bukten, og eleven Rio Urumea. Gamle­byen har flere navn – den kalles både Alde Zaharra, Parta Vieja og Parte Zaharra og består av en mengde smale smug og bilfrie smågater hvor det kryr av barer, kafeer og restau­ranter. Her myldrer det av mennesker på tur i pintxobar-løypen, her er stem­ning munter og ofte party­fak­toren høy. Det kan bli meget livlig i Parte Vieja utover kvelden og natten. Midt i denne bydelen ligger den flotte plassen Plaza de Consti­tu­tion, hvor det finnes flere restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Mer om byens gourmet-tilbud i eget avsnitt.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

I San Sebas­tiáns gamleby kryr det av pintxo-barer og andre serve­rings­steder. Foto: © Turismo San Sebastián.

Mer om gamlebyen

Gamle­byen i San Sebas­tián var omgitt av en bymur frem til år 1863, da denne ble revet for å gi plass til den nye byen. Meste­parten av gamle­byen ble den 31. august år 1813 plyndret og brent ned til grunnen av engelske og portu­gi­siske styrker under krigen mot Napo­leon, som hadde erobret store deler av den iberiske halvøya. Den eneste delen av byen som kom helskinnet gjennom ødeleg­gel­sene, var gaten inntil høyden Monte Urgull, hvor kirkene Santa Maria og St Vicente ligger.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Gamle­byen Parte Vieja er frem­deles delt i to menig­heter – den ene med etter­kom­mere av gascog­nere. Foto: © Turismo San Sebastián.

Gamle­byen er for øvrig frem­deles delt i to sogn eller menig­heter, som tilhører hver av disse kirkene. De som tilhørte Santa Maria ble etter­hvert kalt “jose­ma­rit­arras» eller «joxe­ma­rit­arrak», mens den andre menig­heten gikk under navnet «koxkeros» eller «koxke­roak» – de sist nevnte bestod frem til 1700-tallet hoved­sa­kelig av etter­kom­mere etter franske innvand­rere fra Gascogne. Dette høres kanskje bare sprøtt ut for oss som ser byen utenfra, men her holdes tradi­sjoner i hevd. Mer om disse under­lige beteg­nel­sene under beskri­velsen av kirkene lenger ned. De fleste bygnin­gene i gamle­byen ble oppført på 1800-tallet etter ødeleg­gel­sene i år 1813, takket være godt felles­skap og en enorm innsats av gamle­byens beboere.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Balkon­gene på de farge­rike bygnin­gene rundt Plaza de la Consti­tu­tión er numme­rerte, fra den gang plassen var i bruk til tyre­fek­ting. Foto: © Turismo San Sebastián.

Plaza de la Constitutión – gamlebyens hjerte

Plaza de la Consti­tu­tión ligger i hjertet av gamle­byen. Hoved­byg­ningen ved plassen ble benyttet som rådhus frem til 1940-årene. Legg merke til at balkon­gene på de farge­rike bygnin­gene rundt plassen er numme­rerte – det ble de den gang plassen var i bruk til tyre­fek­ting. I dag er Plaza de la Consti­tu­tión en travel møte­plass for byens befolk­ning og besø­kende med blant annet uteser­ve­ringer. Plassen brukes også til konserter, festi­valer og til ulike arran­ge­menter. Gamle­byen er for øvrig tett­pakket med ulike serve­rings­steder, som poppet opp etter at Franco-dikta­turet tok slutt. De mange barene er adskillig mer popu­lære blant ungdom og turister enn blant gamle­byens beboere. Det er imid­lertid en yndet akti­vitet å unne seg en utvidet barrunde i gamle­byen, med både fast og flytende føde; et glass Txakolí vin og en pintxo, en lokal tapas.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Restau­rant Arzak satte stan­darden her alle­rede i år 1989 med 3 stjerner i Guide Michelin. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián som gourmet-destinasjon

Mat gene­relt er ikke noe man tar lett på i Basker­land, og i særde­leshet ikke i San Sebas­tián. Det er vanlig at menn er med i matklubber, hvor man lager mat sammen og avholder gourmet-aftener hjemme hos hver­andre. Denne hold­ningen til mat gjen­speiles også i byens restau­ranter. Tilbudet av fersk sjømat er mildt sagt første­klasses, og en av forut­set­nin­gene for byens gour­met­s­tatus. En annen avgjø­rende faktor for byens ry, er restau­ranten Arzak, drevet av Juan Mari Arzak, som har hatt tre Michelin-stjerner siden 1989. Men én ting er Michelin-restau­ran­tene – en helt annen sak er pintxo-barene, som også er blitt sterkt påvirket av San Sebas­tiáns høye Michelin-faktor. Pintxo er baskisk fingermat – litt som tapas – mini­por­sjoner i form av småbiter, tilbe­redt av utsøkte råvarer med kombi­na­sjoner av ingre­di­enser og smaker som man knapt kan fore­stille seg.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Casa Vergara er en av gamle­byens popu­lære pintxo-barer og restau­ranter. Inne­haver Álvaro Manso og chef Vera María Cruz da Silva. Foto: © Casa Vergara.

Og her jobbes det konstant for å sprenge grenser og skape nye retter. Ambi­sjo­nene er skyhøye og det finnes knapt noen by verden som kan sammen­likne seg med San Sebas­tián når det gjelder gourmetmat.

Litt om de mange Pintxo-barene

San Sebas­tián skal ha nesten 200 pintxo-barer – en god del av dem ligger i gamle­byen. På disse barene er det visse kjøre­regler, som er smarte å huske. Betje­ningen bak disken synes det er greit om du forsyner deg med flere godbiter fra disken og legger dem på en tallerken, som de rekker deg. De fast­bo­ende med lokal kunn­skap tar konse­kvent én og én bit, som de tar seg god tid til å nyte – og avslår tallerken.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Varme pintxos bestiller du – de står oppført på tavlen. Foto: © Turismo San Sebastián.

Varme pintxos bestilles normalt fra en tavle på veggen. Litt av poenget er da også å nyte én bit på én bar sammen med et glass øl, cider, vann eller vin, og så betale og gå videre i lysløypa. Det har fra gammelt av vært slik at man forteller hva man har spist når man går, og mange av de eldste pintxo-barene holder frem­deles på dette tillits-prinsippet.

Txakolí – en lokal lett hvitvin

Txakolí er en ung, fruktig hvitvin med moderat alko­hol­inn­hold (9.5º-11.5º) og blek gul farge. Vinen har en intens aroma av citrus, urter og blomster – frisk, syrlig og lett­drukket. Du får den servert kjøle­skaps­kald, og den helles med stor høyde fra flasken, slik at den nærmest plasker ned i glasset, noe som frigjør smaker. Denne vinen ble opprin­nelig produ­sert lokalt på bonde­går­dene, og doku­menter viser at Txakolí var handels­vare alle­rede tidlig på 1500-tallet, kanskje også tidli­gere enn det. Druene høstes sent i september eller tidlig i oktober når balansen mellom syre og sukker er perfekt. Txakolí smaker nydelig til matretter av fisk og skalldyr og bør prøves sammen med en lokal spesia­litet, som består av salt ansjos og hvit tunfisk i olje.

San Sebastian, Baskerland, Nord-Spania

Ekte fiskere om bord i ekte fiske­båter sørger for fersk fisk til San Sebas­tians utsøkte restau­ranter hver dag.

En liten havneby i byen

Lengst ut mot bukten, i forlen­gelsen av Playa de Concha, finner du en fargerik rekke med toeta­sjers hus oppunder Monte Urgull. Her beskytter en kraftig molo to adskilte bassenger for henholdsvis fisker­båter og lyst­båter. Hit kommer også besø­kende fartøyer for å finne ly for hard vær. Det skjer mye i denne mari­time delen av San Sebas­tián, og rundt disse bassen­gene er det oppstått en egen liten bydel med restau­ranter, barer og uteser­ve­ringer. Frem til år 1924 var hele Mont Ugull, inklu­sive denne lille havnen, mili­tært område. Her finnes også et flott akva­rium, åpent for publikum. På Monte Urgull er det i dag et museum hvor du kan se hvordan denne fest­ningen i sin tid fungerte.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Fra inte­ri­ø­rene i San Vicente, bygd i gotisk stil på 1500-tallet. Foto: © Turismo San Sebastián.

Byens gamle kirker – San Vicente

Kirken San Vicente er byens eldste, oppført i gotisk stil på begyn­nelsen av 1500-tallet. Inte­ri­øret omfatter en alter­tavle i romansk stil fra slutten av 1500-tallet, skåret og malt av Ambrosio de Bengoechea og Juan de Iriarte. Kirken har vakre glass­ma­le­rier. Folk som er døpt i denne kirken kalles «koxkeros» eller «koxke­roak» etter stei­nene som stikker ut fra kirke­veg­gene. Koxk betyr stein på baskisk.

Basilica de Santa María

Basi­lica de Santa María er en impo­ne­rende barokk-kirke fra 1700-tallet, som ligger i enden av en av gamle­byens trav­leste gågater, Calle Mayor. Vest­fa­saden er flan­kert av kraf­tige tårn og over­dådig orna­men­tert med en flott deko­rert portal. Øverst på fasaden er en skulptur av martyren San Sebas­tián i en kraftig nisje. Basi­li­kaen er bygd mellom 1743 og 1774 på grunn­muren til en tidli­gere kirke. Folk som er døpt i denne kirken kalles “jose­ma­rit­arras» eller «joxe­ma­rit­arrak”, som betyr «de som tilhører Jesus og Maria».

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Middel­al­der­klos­teret San Telmo huser i dag san Sebas­tiáns flotte histo­riske bymu­seum. Foto: © Turismo San Sebastián.

Museo San Telmo

I den andre enden av gamle­byen finner du Museo San Telmo, som holder til i et tidli­gere domi­ni­ka­ner­kloster fra 1500-tallet av samme navn. Bygningen omfatter en flott gotisk klos­ter­gang rundt en hage, og en gammel kirke som er vel verdt et besøk. Museet huser samlinger av gjen­stander fra byens historie gjennom århundrene.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

San Sebas­tián sett fra øst – det hyper­mo­derne kongres­sen­teret Kursaal synes godt. Foto: © Turismo San Sebastián.

Litt om San Sebastiáns tidlige historie

Det er funnet rester etter stein­al­der­men­nesker fra så langt tilbake som 22–24.000 år. Under romer­tiden lå det en romersk by, Oiasso (Irun), cirka 10 kilo­meter unna. I år 1014 ble klos­teret San Sebas­tián etab­lert her, etter alt å dømme vest for palasset Miramar ved Baiha de la Conches. I år 1181 fikk byen handels­ret­tig­heter av kongen av Pamp­lona, mens San Sebas­tián i år 1200 ble erobret av Castillia. Alle­rede på denne tiden fikk den vesle byen sine første innvand­rere fra Gascogne og Bayonne i Frank­rike. Disse innvand­rerne med franske røtter fikk stor innfly­telse på byen i mange hundre år. Den særegne Casgogne-dialekten ble prak­ti­sert i San Sebas­tián helt frem til 1800-tallet. I år 1265 ble byen erobret av Navarra, og styrte i det store og hele klar av kriger og elen­dighet frem til år 1489, da byen brant ned til grunnen. Nå ble den gjen­opp­bygd i stein, og omsluttet av en bymur.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Gamle­byen avbildet midt på 1500-tallet av den tyske kunst­neren Georg Braun. Kilde: Wikipedia.

Mer om San Sebastiáns historie

Belig­gen­heten nær grensen til Frank­rike medførte at San Sebas­tián etter­hvert ble involvert i kriger, både på 1500- og 1600-tallet. Byen var i tillegg under fransk herre­dømme i 200 år, mellom 1521 og 1721. I år 1728 ble handels­fir­maet «Real Compañía Guipuz­coana de Caracas» stiftet, for å drive handel med den nye verden, det vil si Sør- og Nord-Amerika. San Sebas­tiáns belig­genhet tilsier både handel og sjøfart, og nå ble byen en viktig import­havn for over­sjø­iske varer i tillegg til eksport av varer fra hele Nord-Spania. Dette medførte et kraftig økono­misk oppsving for San Sebas­tián, som varte hele århundret frem til begyn­nelsen av 1800-tallet.

Napoleonskrig og katastrofe

Nå var Napo­leon på hærtog over hele Europa og vel så det. Kort fortalt erobret Napo­leons styrker byen i år 1808, og holdt den til år 1813, da engelske og portu­gi­siske styrker beleiret byen i flere uker. San Sebas­tián var godt befestet og hadde natur­gitte forhold på sin side. Imid­lertid ble over­makten for stor, og den 31. august 1813 skjedde det kata­stro­fale – britiske og portu­gi­siske tropper brøt inn i byen, plyndret den og brant den prak­tisk talt ned til grunnen. En medvir­kende årsak til plynd­ringen og ødeleg­gel­sene skal ha vært at solda­tene oppdaget store lagre av vin og brennevin, som ble oppbe­vart hos handels­hu­sene i gamle­byen. Etter hvert som det engelske og portu­gi­siske befalet mistet kontrollen, tiltok plynd­ringen og rampo­ne­ringen av den gamle San Sebas­tián. Kun kirkene og bygnin­gene innerst oppunder Monte Urgull kom helskinnet gjennom denne natten.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

San Sebas­tian i første halvdel av 1800-tallet. Kilde: Wikipedia.

San Sebastián – en helt ny by bygges

Etter at bymuren ble revet i år 1836 opplevde San Sebas­tián en ganske formi­dabel ekspan­sjon. Arki­tek­tene Jose Goicoa og Ramon Cortazar planla en moderne by i nyklas­si­sis­tisk pari­sisk stil, og elegante bygninger som Miramar-palasset ble oppført, samtidig som man bygde strand-prome­naden langs Bahia de la Concha. Biar­ritz rett over grensen til Frank­rike, hvor den engelske over­klassen på 18- og 1900-tallet hadde sin leke­grind, har nok også vært en viktig inspi­ra­sjon. San Sebas­tián ble valgt av det spanske konge­huset som deres sommer­re­si­dens, og med dem fulgte adelen og over­klassen – og etter dem igjen, diplo­ma­tiet. Denne tiden formet San Sebas­tián for frem­tiden, selv om den langt fra skulle bli problemfri.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

I 1920-årene ble Rio Urumea gravd ut og kana­li­sert. Foto: © Turismo San Sebastián.

Den første Verdenskrig og Belle Epoque.

San Sebas­tián utviklet seg etter­hvert til en full­blods bade­fe­rieby, og etter utbruddet av den første verdens­krigen i 1914 ble San Sebas­tián tilflukts­sted for en rekke inter­na­sjo­nale nobi­li­teter, som den russiske Tsar-fami­lien, Mata Hari, Leon Trotsky og kompo­nisten Maurice Ravel. Etter krigen ble det oppført en rekke lyse og elegante bygninger under den såkalte Belle Epoque, som vi kjenner igjen fra Nice og Cannes. I peri­oden 1924 til 1926 ble elven Urumea gravd ut og kana­li­sert, slik at bebyg­gelsen ble mer konsen­trert, slik den er i dag. I dag er San Sebas­tián blitt en ytterst attraktiv ferie­de­sti­na­sjon, ikke minst på grunn av sin rela­tivt ferske status som gour­met­senter. Ingen annen by skal ha så mange Michelin-stjerner pr innbygger som San Sebastián.

Kampen mot fascismen

I 1923 kom dikta­toren Primo de Rivera til makten, noe som skulle innlede en lang ulyk­kelig tid for hele Spania under fascis­mens åk. Friheten ble kraftig innskrenket og byen mistet sin posi­sjon som inter­na­sjo­nalt forlys­tel­ses­sted. Eksem­pelvis ble spill forbudt, og kasi­noet stengt i 1924 og omgjort til byens rådhus. San Sebas­tián skulle også spille en viktig rolle som en repub­li­kansk del av Nord-Spania mellom 1930 og 1936 i opprøret mot fascis­tene, som etter hvert ble slått ned. Fattigdom og nød førte til sosial uro og borger­krig 1936–39, da general Franco kom til makten. Først etter hans død i 1975 ble Spania et demo­krati. Baskerne har siden kjempet en til tider svært blodig kamp for selv­sten­dighet. De siste årene har den baskiske sepa­ra­tist­be­ve­gelsen ikke utført volde­lige handlinger.

I dag er San Sebas­tián en ytterst attraktiv ferie­de­sti­na­sjon, ikke minst på grunn av sin rela­tivt ferske status som gour­met­senter. Ingen annen by skal ha så mange Michelin-stjerner pr innbygger som San Sebas­tián. San Sebas­tián Inter­na­tional Film Festival har også bidratt til å sette byen på kultur-kartet internasjonalt.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, Playa de la Zurriola, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

San Sebas­tián med bukten Baiha de la Concho øverst, det grønne fjellet Monte Urgull, elven Urumea og stranden Playa de la Zurriola, der surferne holder til. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Gamle­byen Parte Vieja ligger ved foten av Monte Urgull. En ny sjøpro­me­nade er bygd rundt fjellet. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

På toppen av Monte Urgull troner en stor Kristus-skulptur. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Gamle­byen lyser opp til høyre, ved foten av Monte Urgull. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Pano­rama over Playa de la Concha fra Monte Urgull, åsen som deler San Sebas­tian i to.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

På høyre side av elven Urumea kommer du til gamle­byen, på venstre side finner du bydelen Groze. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Midt i bydelen Groze, i Grand Via 12, finner du pintxo-baren Porto­bello. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Fra strand­pro­me­naden som strekker seg langs Playa de la Concha. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastian, rådhus Ayuntamiento, Baskerland, Nord-Spania

San Sebas­tians rådhus Ayunta­mi­ento ved gamlebyen.

San Sebastian, badestrender, Palacio Miramar, Baskerland, Nord-Spania

Midt på bildet ligger Palacio Miramar på den vesle klippen som deler bade­strenden ved Baiha de la Concha i to.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Det nye kongress­kom­plekset Kursaal ligger på den andre siden av elven for gamle­byen. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

San Sebas­tians vakre barokke kirke Basi­lica de Santa María ble oppført på 1700-tallet. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

San Sebas­tians status som gour­metby skyldes ikke minst første­klasses råvarer. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Plaza de la Consti­tu­tión er vans­kelig å unngå og lett å like. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Eksempel på pintxo-bar i gamle­byen. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Pintxos kan være så mangt, her finnes alt fra tradi­sjo­nelle tapas til mer dris­tige vari­anter. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Det samme gjelder pintxo-barene – noen er tradi­sjo­nelle, mens andre ikke er det. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Fra pintxo-baren A Fuego Negro i gamle­byen, der man satser på både mat, drikke og humor. Baskisk over hele linjen velger vi å tro. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Kalde pintxos har tradi­sjo­nelt en pinne som fester ingre­di­en­sene til brødet. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

En av de popu­lære pintxo-barene i gamle­byen. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Txakoli er lett vin, som har vært produ­sert av bøndene lokalt gjennom århundrer. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Txakoli helles i glasset fra en viss høyde for å frigi aroma og smak. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Havnen ved gamle­byen er travel. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Fra moloen har man suveren over­sikt over hva som skjer. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Ytterst i havnen ligger dette tilsyne­la­tende beskjedne akva­riet. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Kirken Santa Maria i barokk stil ligger i enden av gaten Mayor Kalea, og har en vakker deko­rert fasade. Foto: © Turismo San Sebastián.

San Sebastian, Iglesia Santa Maria , Baskerland, Nord-Spania

…og inte­ri­ø­rene er ikke borte, de heller.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Kombi­na­sjonen gammelt og nytt er ikke alltid like vellykket. Men museet er verdt et besøk. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Kursaal revi­sited – say no more… Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Klos­teret med klos­ter­kirken San Telmo utgjør et kompakt stykke fortid. Foto: Zarateman / Wiki­pedia Public Domain.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

St Telmos klos­ter­gang i gotisk stil vitner om dyktige stein­hug­gere. Foto: Zarateman / Wiki­pedia Public Domain.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Modell av San Sebas­tian, slik den var befestet rundt år 1800. Foto: Euskal­dunaa / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Denis Dighton skildrer stor­mingen av San Sebas­tian den 31. august 1813. Illust­ra­sjon: © The National Trust for Scotland.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Det aller meste av gamle­byen må gjen­opp­bygges, og i tillegg blir det bygd en helt ny by.Foto: Nicolas Vollmer / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Stranden langs den vest­ligste delen av Concha-bukten fore­be­holdes de kondi­sjo­nerte. Foto fra cirka år 1900. Kilde. Wikipedia.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Den første Kursaal-bygningen sto ferdig cirka år 1900. Kilde: Wikipedia.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

Et eksempel på den nye arki­tek­turen fra peri­oden som omtales som Belle-Epoque. Foto: © Turismo San Sebastián.

 San Sebastián, ferieby, badeby, Playa de la Concha, gourmet, pintxo, Donostia, Baskerland, Guipuzskoa, surfing, Nord-Spania, Spania

San Sebas­tian fikk en ny gotisk kate­dral på 1950-tallet. Foto: © Turismo San Sebastián.