Schwerin er i Tyskland kjent som byen mellom de syv innsjøer, av mange tyskere kalt Nordens Venedig. Mest kjent er byen for Schloss Schwerin, en slottsborg som gjennom mer enn 1.000 år har vært regionenes maktsentrum og byens bankende hjerte. Schwerins gamleby – Altstadt – består av både gavlhus, bindingsverk og Backsteinsgotik. Staatliches Museum Schwerin inneholder kunstskatter fra middelalderen, renessansen og barokken. Schwerin er ellers omgitt av uberørt natur, store sjøer, menneskeskapte kanaler, herregårder og slott.

Mer om Schwerin

Schwerin er hoved­stad i delstaten Mecklen­burg Vorpom­mern, og har i under­kant av 100 tusen innbyg­gere. Det som kanskje slår deg mest i møte med Schwerin, er at byen er omgitt av vann på alle kanter. Byens eldste histo­riske kjerne ligger rundt Schloss Schwerin, hvorfra byen har sitt opphav rundt år 1000. Mer om det under avsnittet «Litt om Schweriner Schloss og byens tidlige historie» lenger ned.  Schwerin er for øvrig en by der du frem­deles kan se kommu­nist­ti­dens forfall hånd i hånd med restau­re­ring av gammel bebyg­gelse – nettopp mulig fordi man lot bygninger forfalle iste­denfor å rive og bygge nytt. Absurd, men sant.

Schwerin, Mecklenburgstrasse, Altstadt, Pfaffenteich, Nord-Tyskland

Altstadt med Domkirche sett fra innsjøen Pfaf­fenteich – til høyre i bildet munner den bilfrie gaten Mecklen­burgs­trasse ut. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerins historiske bydeler – Altstadt

Altstadt befinner seg i tilknyt­ning til Schweriner Schloss og strekker seg opp til innsjøen Pfaf­fenteich. Den bilfrie hoved­gaten i Altstadt heter Mecklen­burgs­trasse, og er Schwerins shop­ping­gate nummer én. Mecklen­burgs­trasse munner ut ved innsjøen Pfaf­fenteich i nord, hvor du finner flere av byens viktige bygg, som for eksempel Innen­mi­nis­te­rium i det gamle våpen­ar­se­nalet, tegnet av arki­tekten Frie­drich Demmler, en av byens store sønner.

Schwerin, Pfaffenteich, Arsenal, Demmler, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Arsenal var opprin­nelig våpen­lager, men er i dag hoved­kontor for innen­riks­mi­nis­te­riet. Foto: © Landes­haupt­stadt Schwerin.

Bak Arsenal ligger en annen stor kirke, St Pauls, oppført på 1800-tallet i nygo­tisk stil. På den andre siden av innsjøen Pfaf­fenteich strekker bydelen Schelf­stadt seg nord­over. Mer om Schelf­stadt i eget avsnitt nedenfor. Plassen ved Mecklen­burgs­trasse ved Pfaf­fenteich har flere serve­rings­steder, der både fast­bo­ende og besø­kende slår seg ned for å nyte en forfrisk­ning eller et måltid i nyde­lige omgivelser.

Schwerin, dom, katedral, markt, Nord-Tyskland

Schweriner Dom med Markt­platz bakenfor. Foto: Harald Hoyer / Wikipedia.

Altstadts eldste markeds­plass heter Am Markt, som er omgitt av kledelig histo­risk bebyg­gelse, samt byens nyklas­si­sis­tiske rådhus og en nydelig café­byg­ning i samme stil. Bak Classic Café ruver Schwerins Dom, et enormt kirke­bygg som ble oppført mellom år 1270 og år 1416 i såkalt Back­steins­go­tisk stil. Back­stein betyr bake­stein – murstein. Mangel på fjell og stein i Nord-Tysk­land førte til at det utviklet seg en egen retning innen gotikken i denne delen av Tysk­land – med de nord-franske kate­dra­lene som forbilder.  Dagens Dom ligger på samme sted som en tidli­gere kirke grunn­lagt i år 1170.

Schwerin, Rathaus, Am Markt, Alter Matkt, Nord-Tyskland

Schwerins Rathaus ligger ved Markt­platz og ble tegnet av arki­tekten Georg Adolph Demmler i år 1835 med en fasade i engelsk Tudor­stil. Foto: Tmv23 / Wikipedia.

Am Markt er en meget livlig trivelig plass med flere uteser­ve­ringer. Det arran­geres frem­deles markeder her. Et stein­kast unna, bak en buegang, ligger det gamle Schlacht­markt – slak­ter­mar­kedet – med flere restau­ranter, og rett ved siden av denne plassen, en annen plass – Am Dom. Herfra går det flere gågater, hvor noen av byens eldste bindings­verkshus befinner seg, og hvor du kan finne småbu­tikker med blant annet bruks­kunst. En av gåga­tene fra Markt heter Busch­strasse, og i nr 15 finner du det såkalte Kunst­drechslerei Zettler, et bindings­verkshus fra år 1698, det eldste i sitt slag i Schwerin.

Schwerin, Altstadt, bindingsverk, Nord-Tyskland

Eksempel på restau­rert bindings­verks­byg­ning i Schwerins Altstadt. Foto: © reisdit.no.

Schwerins Altstadt, museer og byens festivaler

Foran broen over til Schweriner Schloss ligger en plass som heter Alter Garten. Her finner du to svært viktige kultur­in­sti­tu­sjoner – Staat­liches Museum og Mecklen­bur­gische Staatst­heater. Det først nevnte er et første­klasses kunst­mu­seum, hvor du kan finne verk av mestere som Rembrandt, Fabri­tius, Picasso og Duchamp, for å nevne noen. Teater­byg­ninger benyttes til opera, skue­spill og ballett.

Schwerin, Staatliche Museum, Altstadt, Alter Garten, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Staat­liche Museum kan by på flotte kunst­sam­linger og ligger et stein­kast fra Schweriner Schloss. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Festplassen Alter Garten

Her arran­geres hvert år en omfat­tende uten­dørs opera-festival over 4–5 uker Schloss­fes­t­spiele Schwerin, – og i løpet av disse fest-ukene står byen nærmest på hodet. Hvert år presen­teres et nytt tema for operaen og hvert år står Mecklen­burg Staat­s­ka­pelle Schwerin for musikken.

Schwerin, Festspiele, Altstadt, Schweriner Schloss, Nord-Tyskland

Fra fest­spil­lene i år 2009 – ganske stor­slått, ikke sant? Foto: © Mecklen­bur­gisches Staatst­heater Schwerin – Silke Winkler.

Byen har gjennom året en rekke festi­valer og arran­ge­menter, en film­fes­tival i mai, et stort brukt­marked i begyn­nelsen av juni, Gourmet-Garten i slotts­parken i slutten av juli, drage­båt­fes­tival i slutten av august, Altstadt­fest i begyn­nelsen av september, november-marked med middel­alder-innslag, samt et stort og flott uten­dørs jule­marked fra 26. november til 30. desember.

Schelfstadt – Schwerins nest eldste bydel

I Schelf­stadt kan du finne både forbil­ledlig restau­rerte bindings­verkshus, og hus som venter på restau­re­ring – et fenomen med utspring i kommu­nist­tiden. I tiden mellom Den andre verdens­kri­gens slutt i år 1945 og frigjø­ringen og den tyske gjen­for­eningen i år 1990, ble mange bygninger ikke vedlikeholdt.

Schwerin, Schelfmarkt, Schelfstadt, Nord-Tyskland

Fra plassen Schelf­markt ved kirken i bydelen Schelf­stadt. Foto: © reisdit.no.

Forfallet var markant og byfor­ny­else fant knapt sted. Øst-Tysk­lands nasjo­nal­pro­dukt ble brukt til Statis over­våk­ning av nasjo­nens borgere, samt til å forsterke Jern­teppet – murene som omsluttet den kommu­nis­tiske staten. I Schelf­stadt kan du finne nyde­lige kvar­taler med bindings­verk-bebyg­gelse, spesielt rundt den barokke kirken Schelf­kirche fra begyn­nelsen av 1700-tallet, hvor det for øvrig skal ha ligget en kirke siden 1100-tallet.

Mer om Schelfstadt og sjøene

Den største sjøen ved byen heter Schweriner See. På motsatt side av sjøen for Schweriner Schloss er det anlagt en bade­strand ved Zippendorf Beach, som er meget populær.

Schwerin, badestrand, Schweriner See, Zippendorf Beach, Nord-Tyskland

Ved Schweriner See, i Zippendorf, finner du en fin badplass med sand­strand. Foto: © reisdit.no.

Nord for Schelf­stadt ligger Ziegelsee, en innsjø som ble brukt til båttra­fikk og frakt av varer via menneske­skapte kanaler i et større nett­verk i Nord-Tysk­land, blant annet med forbin­delser til elven Elbe og Øster­sjøen. Ved Ziegelsee står det et lagerhus, et såkalt Speicher, som i dag er omgjort til et utmerket hotell av høy stan­dard, sammen med en gammel heise­kran, som er bevart for etter­tiden. Hotel Speicher er et utmerket valg hvis du besøker byen, med vest­vendt utsikt over Ziegelsee og ingen støy fra hverken trafikk eller annet. Vi har selv bodd her, og kan anbe­fale hotellet på det varmeste. Det tar cirka 10 minutter å gå før du er i Altstadt.

Litt om Schwerins historie

For å forstå Schwerin må vi gå drøye 1000 år tilbake i tid, lenge før byen offi­sielt ble grunn­lagt i år 1160 av hertugen Hein­rich der Löwe. En vest­sla­visk stamme, Obot­rit­tene bygde på 800-tallet en liten borg på den vesle øya der dagens Schloss Schwerin ligger. I løpet av de påføl­gende århund­rene ble presset fra ikke-slaviske stammer i vest stadig større. I siste halvdel av 900-tallet reiste en spansk-jødisk handels­mann, Ibrahîm ibn Jakûb, gjennom området, og skrev i sin reise­be­ret­ning om en borg belig­gende på en liten øy i en innsjø.

Schwerin, Altstadt, Niklots Tod, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Obot­rit­ter­høv­dingen Niklots død ble malt av kunst­neren Theodor Schloepke i år 1857. Det store oljen­ma­le­riet henger i Schweriner Schloss. Kilde: Wikipedia.

I år 1160 inntok den bayerske hertugen Hein­rich der Löwe området og drepte obot­ritter-høvdingen Niklot. Han er imid­lertid ikke glemt, ettersom rytter­sta­tuen på fasaden til Schweriner Schloss fore­stiller ham. Med Hein­rich der Löwe kom også krist­ningen av de slaviske områ­dene øst for Elbe, og kirker ble påbe­gynt. I år 1167 ble byen sete for grev­skapet Schwerin. Byen hadde på denne tiden rundt 500 innbyg­gere, hvorav en femtedel var geistlige.

Mer om Schwerin i middelalderen

I år 1222 hadde grev Hein­rich av Schwerin med en hellig dråpe av Jesu blod hjem fra pile­grimstur til Jeru­salem, noe som i de kommende tiårene bidro til bety­de­lige inntekter for byen fra pile­grimer som begynte å strømme til Schwerin.

 Schwerin, Heinrich der Löwe, Altstadt, Alter Markt, Am Markt, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra kroningen av Hein­rich der Löwe og Mathilde av England i år 1168. Kilde: Wiki­pedia / GDK.

Inntek­tene finan­sierte både et fran­sis­ka­ner­kloster og ny domkirke – den som i dag står i Schwerins Altstadt. Inntek­tene bidro også til at byens greve i samar­beid med biskopen kunne oppføre en mølle ved dagens Pfaf­fenteich. I år 1340 var tømmer­pa­li­sa­dene full­stendig erstattet av en bymur i stein. I år 1351 er et rådhus i Schwerin for første gang nevnt. Dette er gjennom århund­rene gjen­opp­bygd tre ganger på samme sted som dagens, ved Alter Markt­platz. Buegan­gene mellom Markt og Schlach­ter­markt er det eneste som står igjen av det opprin­ne­lige rådhuset. I år 1358 ble grev­skapet Schwerin lagt inn under hertug­dømmet Mecklen­burg, og utnevnt til resi­densby, noe som innebar at Schwerin ble det kultu­relle og poli­tiske senteret i hertugdømmet.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Schwerin anno år 1653 i følge geografen og illust­ra­tøren Matt­häus Merian. Kilde Wikipedia.

Schwerin – vanskelige tider før ny oppgang

De følgende årtiene sakket Schwerin akterut i forhold til Hanse­at­byene Wismar og Rostock, i tillegg til at byen ble rammet av pest. Lovløse tilstander hersket, mord og over­fall hørte til dags­or­denen Kassen var tom. I år 1477 kom hertug Magnus den II. til makten, og han hadde planer. Sjøene som omgav Schwerin skulle bli del av et kanal-nett­verk med 12 sluser som forbandt byen med elven Elbe og med den viktige handels- og sjøfarts­byen Wismar. Wismar var en Hanse­atby  og dermed del av et enormt handels­nett­verk i Nord-Europa. Kanalen ble påbe­gynt av Magnus, del for del full­ført av senere makt­ha­vere – ferdig først på 1620-tallet, dog ubru­kelig for båter nord­over til Wismar. 21 kilo­meter vannvei med gjen­nom­snittlig 4 meters bredde gjør i dag mest nytte som lakseelv! 2 tonn gull skal ha blitt brukt på denne menneske­skapte vann­veien på 1500- og 1600-tallet. En rekke møller og virk­som­heter fikk imid­lertid nytte av kanalen, men ingen av dem er i drift i dag. Under hertug Magnus ble Schweriner Schloss’ «Grosse Neue Haus» (det store nye huset) oppført i renes­sanse­stil i peri­oden mellom år 1477 og 1503. I dag er Grosse Neue Haus den eldste bygningen i Schweriner Schloss. Store bybranner i år 1531 og 1558 førte til at meste­parten av dati­dens bebyg­gelse gikk tapt.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Litt av Grosse Neue Haus i renes­sanse­stil med terra­cottaf­liser på fasaden, til høyre. Foto: Hermann Luyken / Wikipedia.

Schweriner Schloss på 1500- og 1600-tallet

Hertug Johann Albrecht den I. var en typisk renes­sanse­fyrste med huma­nis­tisk innstil­ling.  I løpet av den tiden han satt ved makten, mellom år 1525 og 1576, ble det gjort vesent­lige endringer i den opprin­ne­lige borgen, som nå ble ombygd til et slott i renes­sanse­stil. Mellom år 1560 til 1563 ble slotts-kapellet full­stendig ombygd, for øvrig den første protes­tan­tiske kirken i hertug­dømmet. Nå ble også bygningen over kapellet og kjøk­kenet ombygd til en tidlig vene­ti­ansk renes­sanse­stil, og tilført rødbrune terra­cotta-fliser på fasaden – eller back­steins-fliser, som det heter i Nord-Tysk­land – hentet fra Lübeck.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

I Prunksaal henger gutta på rekke og rad – samt­lige hertuger som har hatt sin resi­dens her. Foto: © Staat­liches Museum Schwerin.

Slottet fikk sin nåvæ­rende form med en uregel­messig seks­kantet borg­gård. Slottet ble plan­lagt ombygd til neder­landsk renes­sanse­stil i år 1612, men byggingen ble avbrutt av 30-årskrigen i år 1618. Du kan se den hollandske arki­tekten Gerhart Evert Pilooths plan for et Schweriner Schloss i neder­landsk renes­sanse­stil til høyre. Senere, på 1800-tallet, ble slotts­kirken ombygd i nygo­tisk stil.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Slotts­kirken slik den så ut før den ombygd til nygo­tisk stil. Illust­ra­sjon fra 1839. Kilde: Wikipedia.

Schweriner Schloss på 1700- og 1800-tallet

I 1756 flyttet hertu­gene sitt sete til slottet Ludwig­s­lust, men vendte tilbake i år 1837. Schweriner Schloss hadde gjennom 1600- og 1700-tallet gjen­nom­gått flere mindre endringer, før den kjente arki­tekten Georg Adolf Demmler etter en arki­tekt­kon­kur­ranse i år 1845 fikk ansvaret for en total­re­no­ve­ring av bygningen. Hans forbilde peker tydelig mot de franske renes­sanse­slot­tene, spesielt Loire-slottet Chambord – også slottet i Schwerin har 365 skor­steiner. Demmler enga­sjerte seg sterkt i rettig­he­tene til bygnings­ar­bei­derne, og fikk svi for det. I år 1851 ble han oppsagt og fjernet fra Stats­tje­nesten, men arbeidet ble full­ført i hans ånd. Han døde i 1886.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Innenfor kolon­naden foran oran­ge­riet er det en kafé. Foto: © Staat­liches Museum Schwerin.

Schweriner Schloss består av flere stil­arter, men er i hovedsak i nyre­nes­sanse­stil, selv om en del av slottet også er bevart i renes­sanse­stil – nemlig den delen som har rødbrune terra­cotta-fliser på fasaden mot parken og sjøen. Noen deler av fasaden fikk forskjel­lige arki­tek­to­niske temaer under restau­re­ringen, blant annet er slotts­ka­pellet i nygo­tisk stil. De prakt­fulle inte­ri­ø­rene er i hovedsak fra denne gjen­nom­gri­pende restau­re­ringen fra 1800-tallet.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra den stor­slåtte tron­salen i Schweriner Schloss. Foto: Lothar Steiner© Staat­liches Museum Schwerin.

Schweriner Schloss i moderne tid

I år 1913 ble Schweriner Schloss sterkt skadet i en brann, der en tredjedel av bygnings­massen ble total­skadet. Etter revo­lu­sjonen i 1918 da kommu­nis­tene overtok makten, ble slottet omgjort til et museum, og etter den første verdens­krigen til skole for barne­hage­læ­rere. Etter DDRs fall i 1989 ble det igang­satt en omfat­tende restau­re­ring, og i 1990 ble Schweriner Schloss sete for delstats­re­gje­ringen i Mecklen­burg-Vorpom­mern. I dag er Schweriner Schloss åpent for publikum – det vil si store deler av slottet. Den delen som ble skadet i brannen, er frem­deles ikke fullt gjenoppbygd.

 Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Maleri av brannen i Schweriner Schloss den 14. desember 1913. Foto: © Landtag Mecklenburg-Vorpommern.

Hoved­trappe­huset ble gjen­opp­bygd i siste del av 1920-årene med rød marmor, igjen med den franske renes­san­sens Loire­slott som forbilde. Slottet er en stor attrak­sjon og fortjener i høyeste grad et besøk, ikke minst på grunn av de stor­slåtte inte­ri­ø­rene. Merk at slottet har en stor, aldeles prakt­full Schloss­garten, en park etter fransk barokk-forbilde. Her finnes en pavil­jong, en scene og en kafé. Også slot­tets Burg­g­arten, «borg­hagen», i engelsk stil, loka­li­sert på de tre sidene som vender mot innsjøen, er åpent for publikum. Midt i Burg­g­arten, finner du slot­tets Oran­gerie, et drivhus for frem­mede og ekso­tiske planter, hvor det også er en kafé. Schweriner Schloss har sendt søknad om  bli tatt opp på Unescos liste over Verdensarven.

Schwerin, Staatliches Museum, Averkamp

Aver­kamps Eislandschaft fra år 1610 henger i Staat­liches Museum. Foto: © Staat­liches Museum Schwerin.

Petermännchen – det snille spøkelset

Peter­männ­chen er en 30–40 cm høy kar som spøker i Schweriner Schloss. Han er snill, hvis du er snill. De som har sett ham, sier at han skramler rundt med et nøkkel­knipe, og anser seg som slot­tets vokter. Innbrudds­tyver har opplevd ubehageligheter.

Schwerin arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Reisdit.no var på rundtur i Schwerin. Les mer om det her.

Schwerin, Schweriner Schloss, Slottsparken, Nord-Tyskland, Tyskland

Schweriner Schloss med barokk-parken. Foto: © Touris­musz­en­trale Stralsund.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss tar seg godt ut i kvelds­solen. Foto: © reisdit.no.

Schwerin, Altstadt, Alter Markt, Am Markt, Nord-Tyskland

Markeds­plassen Alter Markt eller Am Markt er Schwerins viktigste møte­plass og har flere uteser­ve­ringer. Foto: Vvla­senko / Wikipedia.

Schwerin Markt, Heinrich der Löwe, Nord-Tyskland

Minnes­merket over Schwerins grunn­legger Hein­rich der Löwe står midt på Markt­platz. Classic Café til høyre. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Theater, Staatsmuseum, Nord-Tyskland

Schwerins Altstadt foto­gra­fert fra slottet – teateret til venstre, kunst­mu­seet til høyre og Dom-kirche i bakgrunnen. Sight­see­ing­turer med båt går fra bryggen til høyre. Her er det også spise­steder med stor­slått utsikt til Schloss Schwerin. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Kunstdrechslerei_Zettler, Nord-Tyskland

Kunst­drechslerei Zettler er navnet på Schwerins eldste bindings­verkshus, fra år 1698. Foto: Rosentod / Wikipedia.

Schwerin, Dom, Fachwerkhaus, Nord-Tyskland

Slik så det ut i Schmie­de­strasse den 14. mai 1987 under DRR-styret. Foto: © Bunde­sar­chiv Bild_183-1987–0514-004.

Am Dom, Schwerin, bindingsverk, Fachwerk, Altstadt, Alter Markt, Am Markt, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra plassen Am Dom, et stein­kast fra Markt­platz og Schlach­ter­markt. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Alter Markt, Am Markt, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Et smug ved plassen Am Dom. Foto: © Landes­haupt­stadt Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Alter Markt, Am Markt, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Markt­platz må du gå gjennom buegan­gene fra det tidli­gere rådhuset for å komme til Schlach­ter­markt. Foto: © reisdit.no.

Schwerin, Am Markt, Altstadt, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Av og til blir det temmelig Rock’n Roll på den gamle markeds­plassen Alter Markt. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Festspillene, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra fest­spil­lene ved Alter Garten – Staats­mu­seum i bakgrunnen. Foto: © Mecklen­bur­gisches Staatst­heater Schwerin – Silke Winkler.

Schweriner Schloss, Alter Garten, Staatsmuseum, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss og Alter Garten sett fra trappen til Staats­mu­seum. Foto: © reisdit.no.

Schweriner Schloss, Schelfstadt, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss sett langs den trafik­kerte Werd­er­strasse, med Schelf­stadt til høyre. Foto: © reisdit.no.

Schwerin, Zippendorf Beach

Du kan se by-silhu­etten til Schwerin i det fjerne, fra Zippendorf Beach. Foto: © reisdit.no.

Schweriner See, Nord-Tyskland

Pano­rama over den vakre Schweriner See – ikke akkurat det vi forbinder med Øst-Tysk­land, kanskje… Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Hotel Speicher am Ziegelsee, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Hotel Speicher am Ziegelsee er et gammelt lager­bygg som er omgjort til et 4‑stjerners kvali­tets­ho­tell, belig­gende rett utenfor bykjernen. Foto: Hotell Speicher.

Schwerin, Ziegelsee, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Utsikt mot Schelf­stadt fra bryggen ved Hotel Speicher am Ziegelsee. Foto: © reisdit.no.

Schwerin_før_1340, Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Illust­ra­sjon av Schwerins byplan før år 1340. Kilde: Wiki­pedia – Tegnet av Frie­drich Schlie, Scan by Rosentod.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Rytter­sta­tuen øverst på fasaden på det stor­slåtte Schweriner Schloss fore­stiller Niklot. Foto: Chri­usha / Wikipedia.

   Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Niklot led en grusom skejbne, men blir aldri glemt, der han troner på slot­tets fasade. Foto: Brick / Wikipedia.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Plan­teg­nin­gene for Elbe-Øster­sjø­ka­nalen fra år 1576. Kilde: Wikipedia.

Schwerin, Kanaler, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Selv om kanalen mellom Elbe og Øster­sjøen ikke ble som plan­lagt, så er den stedvis svært vakker – og mektig populær blant fritids­båt­eiere. Foto: © Landes­haupt­stadt Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss ser ut som det er klippet rett ut av even­tyret. Foto: Lothar Steiner © Staat­liches Museum Schwerin.

   Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss med Oran­gerie nederst. Til høyre for tårnet ser du resten av Grosse Neue Haus i renes­sanse­stil, bygd på 1500-tallet av hertug Johann Albrecht den I. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Gerhart Evert Pilooths plan fra år 1612 for ombyg­gingen til neder­landsk renes­sanse­stil, som aldri ble noe av. Foto: © Staat­liches Museum Schwerin.

  Schwerin, Schlosskirche, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Slotts­kirken ble ombygd til nygo­tisk stil midt på 1800-tallet. Foto: © Jörg Lehmann / Landtag Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss, slik det så ut i år 1756. Kilde: Wikipedia.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss slik det så ut rundt 1845. Foto: Theodor Schloepke © Landtag Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss etter den store ombyg­ningen i peri­oden år 1845 til år 1851. Stål­stikk fra rundt 1850. Kilde: Wikipedia.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Schweriner Schloss med den elegante barokk­parken. Det er tydelig at Loire­slottet Chambord har vært forbilde. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

I slot­tets spisesal ble det kun unntaksvis servert fiske­fingre. Foto: Chris­toph Irrgang © Staat­liches Museum Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Det er unek­telig schwung over det barokke park­an­legget. Foto: © Buga GmbH Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Under Fest­spil­lene hender det at lysset­tingen går amok. Foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin.

Schwerin, Altstadt, Schweriner Schloss, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Tyskland

Peter­männ­chen er en liten frekkas, som passer på slottet sitt. Foto: Ruch­hoeft-Plau / Wikipedia.

Hoved­foto: © Stadt­mar­ke­ting GmbH Schwerin. Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.