Den nord-franske byen Amiens er mest kjent for sin enorme Notre-Dame-katedral i gotisk stil, men har også mer å by på. Amiens har nemlig bevart en nydelig historisk bydel med bindingsverkshus ved elven Somme, Quartiér St-Leu, hvor byens mest populære serveringssteder ligger langs den gamle kaien Quai Bélu. Som hovedstad i regionen Picardie, har byen også førsteklasses museer. Katedralen Notre-Dame d’Amiens ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1981.

Mer om Amiens

Amiens ligger ved elven Somme, og har noen av sine fineste kvar­terer liggende i forbin­delse med elven. Den gamle bydelen Quar­tiér St.- Leu består av blandet bebyg­gelse rundt et nett­verk av kanaler tilknyttet elven. Somme deler seg i to ved Amiens, bare et drøyt stein­kast fra kate­dralen. Den ene armen slynger seg rundt St-Leu, den andre splittes i kanaler gjennom denne gamle bydelen. Her ligger den gamle kaien Quai Belu, hvor ulike typer varer ble losset og lastet gjennom århundrene.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Cath­é­drale de Notre Dame de Amiens sett fra Place du Don i gamle­byen. Foto: © Jean-Pol Grand­mont CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

I løpet av det siste tiåret er det vokst frem en restau­rant­gate her, med sammen­hen­gende uten­dørs serve­rings­steder langs kaien, med en smal brosteins­gate mellom disse og restau­ran­tene. Quai Bélu er blitt et meget popu­lært møte­sted i Amiens. Her samles både fast­bo­ende og besø­kende om kvel­dene i sommer­halv­året. Rundt kate­dralen finner du ellers mye gammel bebyg­gelse, spesielt på østsiden. Langs kanalen på nedsiden av kate­dralen, på Place du Don, finner du også flere serve­rings­steder i billed­skjønne omgi­velser. I dette området kan du komme over hus helt tilbake fra 1400-tallet. Mer om kate­dralen i egne avsnitt lenger ned.

Mer om Amiens og St.-Leu

Quar­tiér St-Leu kalles Lille Venedig på folke­munne, på grunn av alle kana­lene her. Mange av husene har utgang med vindel­trapp mot kane­lene for å kunne gå rett i båtene. I dag ligger det både privathus og virk­som­heter i denne bydelen. Du finner gater med sammen­hen­gende bebyg­gelse fra tidli­gere århundrer, med mange bindingsverkshus.

Amiens, Saint-Leu, quai Belu, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Fra Quai Belu i bydelen Saint-Leu ved elven Somme – gamle­byen hvor folk møtes på de mange restau­ran­tene. Foto: © AS FLAMENT, Amiens Métropole.

Etter lokale tradi­sjoner males husene i kraf­tige farger. Rett ovenfor St.-Leu, langs Somme, finner du en annen særegenhet ved Amiens – våtmarks­om­rådet Les Hortil­lo­nages, også dette gjen­nom­boret av kanaler mellom jord­lapper. Hit kom bøndene med robåt for å stelle og høste avlin­gene sine. I dag er Les Hortil­lo­nages et vernet naturområde.

Amiens, gågate, shopping, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Fra gågaten Rue des 3 Cail­loux, som utgjør byens viktigste shop­ping­strøk. Foto: © Laurent Rous­selin, Amiens Métropole.

Mer om Amiens sentrum

Amiens er ellers som mange andre mellom­store byer i Frank­rike, med en velordnet sentrums­plan med handle­gater. Det er ingen høybe­byg­gelse her, utenom la Tour Perret ved siden av jern­bane­sta­sjonen, en 104 meter høy skyskraper med 30 etasjer, oppført i peri­oden år 1949 til år 1952 – det eneste høybygget i byen. Tour Perret var lenge Vest-Europas høyeste bygning, og er dess­verre ikke åpent for publikum. Få kvar­taler vest for kate­dralen finner du en annen viktig insti­tu­sjon, nemlig Les Halles du Beffroi, et stort fersk­vare­marked, med et enormt utvalg kort­reist mat, råvarer etc.

Amiens, Musée de Picardie, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Musée de Picardie har samlinger fra antikken og middel­al­deren, i tillegg til 1500–1900-talls male­rier. Foto: © Bernard Maison, Amiens Métropole.

Beffroi er et regio­nalt fenomen, som man finner i Holland, Belgia og Nord-Frank­rike – kraf­tige og høye tårn, ofte i forbin­delse med byenes rådhus, som ble bygget som tegn på rikdom og prestisje. Disse er samlet oppført på Unescos liste over Verdens­arven. På plassen foran hallene er det også uten­dørs­marked med torg­handel på faste dager.

Litt om Amiens’ museer

Musée de Picardie ligger i nr 48 Rue de la Répub­lique i sentrum av Amiens. Museet er bygd opp etter samme mønster som Louvres i Paris, og du se omfat­tende utstil­linger fra antik­kens egyp­tere, grekere, romere, baby­lo­nere og jøder. Her er utstilt fresker fra romer­ti­dens Villa Bosco­reale i Pompeii, og kunst og smykker fra mero­vin­ger­tiden, i tillegg til omfat­tende middel­alder-samlinger. Videre er det en stor og sjelden samling male­rier, som omfatter kunst­nere som El Greco, Ribera, Frans Hals, Chardin, Boucher, Frago­nard, Courbet, Corot, Picasso og Bacon, bare for å ha nevnt noen.

Amiens, Musée de Picardie, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Musée de Picardie har en viktig samling male­rier fra 1500-tallet til 1900-tallet, i tillegg til kunst og gjen­stander fra middel­al­deren og antikken. Foto: © Amiens Métropole.

Le Musée de l’Hôtel de Berny holder til i en vakker villa fra år 1630 og har samlinger bestå­ende av kunst, tepper, gobe­liner, kunst­hånd­verk, kera­mikk etc. Maison de Jules Verne er tårn­huset hvor forfat­teren bodde fra år 1882 til 1899, hvor de opprin­ne­lige inte­ri­ø­rene er bevart.

Litt om Amiens’ tidlige historie

Amiens har mer enn 2 tusen års historie å vise til. Det fantes alle­rede i århund­rene før Kristus en gallisk boset­ning her, Sama­rob­riva, som på latinsk betød «bro over Somme». Byen var hoved­stad for Ambiani, en av de viktigste galliske stam­mene, som preget mynter her i det første århundret før Kristus.

Amiens, Musée de Picardie, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Musée de Picardie: Søyle­ka­pitel fra middel­al­deren – sann­syn­ligvis fra den tidli­gere kate­dralen i romansk stil. Foto: Vassil / Wikipedia.

Sama­rob­riva var et trafikk­nute­punkt, og gjorde at romerne opprettet sin by Ambianum her – Cæsar oppholdt seg her i fra september år 54 til våren år 53 før Kristus, under sitt felttog i Gallia. Han avholdt to konsil­møter her. Ambianum ble for romerne et viktig trafikk­nute­punkt og en av de viktigste byene i provinsen Gallia Belgica, og det ble etter romersk manér bygd et stort Forum på 320 x 125 meter, med både templer og et stort amfi­teater for 15.000 tilskuere der dagens rådhus er oppført, samt varme bad der hvor i dag Rue de Beau­vais ligger – midt i hjertet av dagens Amiens.

Amiens i tidlig kristen tid

Amiens ble intro­du­sert for kris­ten­dommen alle­rede under romer­tiden, i likhet med de fleste andre euro­pe­iske byer. I følge skrift­lige kilder bygde den hellige Firmin den første kirken i Amiens i år 287. Han avled døden som martyr i år 303 under kris­ten­for­føl­gel­sene under keiser Diokle­tian, og den første kirken ble etter alt å dømme ødelagt samtidig.

Amiens, St Firmin, tidlig kristen tid, romertid, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

St Firmin begraves etter å ha lidt martyr­døden. Fra Amiens’ kate­dral, der scener fra St. Firmins liv er skildret i høyre­li­effer i sengo­tisk stil cirka år 1490–1530. Foto: Mfspecht / Wikipedia.

En annen tidlig kristen ved navn Firmin Bekjen­neren skal ha blitt utnevnt som byens første biskop senere i år 346 i forbin­delse med oppfø­ring av et nytt kirke­bygg. Fortel­lingen om den hellige St. Martin av Tours, som delte kappen sin i to og ga halv­parten til en tigger, refe­rerer til en hendelse som skal ha funnet sted i Ambianum under vinteren år 338 til 339, mens Martin ennå var romersk soldat. Han skal ha blitt døpt i Amiens i år 334. Sent på 300- og utover 400-tallet opplevde romerne stadig ster­kere press fra vandal­s­tammer som Alaner, Vandaler og Burgunder, og bygde om byen til en fest­ning med kraf­tige bymurer som omsluttet 20 hektar av bykjernen. Med det ble Amiens den største fest­ningen nord for alpene.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Huner­kongen Attila tok seg tid til å herje litt i Amiens også, i år 451. Fra det ungarske Cronicom Pictum cirka år 1350. Foto: Csanády / Wikipedia.

Amiens – romersk styre går mot slutten

Det første kristne samfunnet i Amiens ble utslettet i år 407 da Amiens ble inntatt etter angrep fra hedenske stammer. Etter­hvert som Romer­riket stadig ble mer svekket, ble Amiens erobret av den fran­kiske høvdingen Klodio i år 451, etter at han i samar­beid med romerne fordrev huner­kongen Attila, som herjet skån­sel­løst i Europa på denne tiden. Attila skaffet seg alli­anser under sine krigs­tokt,  blant andre fikk han med seg flere germanske stammer. Huner­kongen Attila forår­saket vold­somme ødeleg­gelser i Europa og utgjorde en stor trussel mot Romer­riket. Attila endte sitt liv etter en voldsom fylle­kule under et felttog for å plyndre selveste Konstantinopel.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Restene etter Amiens bymurer anno 1770 – her en gotisk byport. Maleri av Fran­cesco Guardi. Kilde: Wikipedia.

I praksis tilhørte Amiens nå fran­kisk terri­to­rium de påføl­gende århund­rene, ettersom den mytiske Merovech, angi­velig grunn­leg­geren av det Mero­vin­giske konge­dy­nas­tiet, ble valgt til konge over Fran­ker­riket nettopp i Amiens. Fran­kerne skulle komme til herske over meste­parten av dagens Frank­rike, Belgia og Tysk­land de neste 300 årene. Da kong Klovis i år 498 lot seg kristne, fikk Amiens ny betyd­ning. Byen ble evan­ge­li­sert av St. Remi, biskopen av Reims. Den geis­t­e­lige Ebidus er nevnt i skrift­lige kilder i år 511, som biskop i Amiens. St. Hono­rius var den syvende biskopen i Amiens, og døde år 600.

Amiens, tidlig middelalder og besøk av vikinger

Vikinger ankom Amiens via elven Somme i både år 859 og år 882, uten at noen av besø­kene hadde nevne­ver­dige posi­tive følger for byen. I år 859 ble byen plyndret, mens våre forfedre i år 882 også sørget for å brenne ned byens kate­dral sammen med store deler av bebyg­gelsen som da fantes i Amiens. På begyn­nelsen av 900-tallet ble områ­dene Amiens, Vexin, Laon og Reims slått sammen til et grev­skap under Herbert de Vermandois. I år 1095 hadde borger­skapet i Amien begynt å orga­ni­sere seg som kommune, og i år 1113 fikk byen handels- og byret­tig­heter av den franske kongen. I år 1185 ble Amiens under­lagt Den franske Krone.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Kate­dralen i Amiens foto­gra­fert en gang mellom 1865 og 1885. Legg merke til hvor tett på kate­dralen bebyg­gelsen ligger. Kilde: Wikipedia.

Tiden før den gotiske katedralen i Amiens

Nær sagt uansett hvor i Amiens du befinner deg, vil den enorme 1200-tallska­te­dralen Notre-Dame d’Amiens være synlig. Kate­dralen, omtrent slik du ser den i dag, ble påbe­gynt i år 1218, og regnes som et av gotik­kens høyde­punkter, gjerne nevnt i samme ånde­drag som Rheims og Char­tres. Der hvor kate­dralen ligger, sto det en tidli­gere kate­dral i romansk stil, påbe­gynt i år 1137 og innviet i år 1152. I denne kate­dralen ble kong Philip den II. av Frank­rike og Prin­sesse Inge­borg av Danmark viet i år 1193. I år 1206 ble Amiens et av Europas viktigste pile­grimsmål, da den angi­ve­lige hode­skallen til Johannes Døperen ble bragt hit fra Konstan­ti­nopel av kors­fa­rere. Denne kost­bare reli­kvien skulle komme til å bli en viktig inntekts­kilde for Amiens, og dess­uten finan­siere byggingen av den nye gotiske kate­dralen. Den romanske kate­dralen brant i år 1218, og ga dermed plass for en ny kate­dral i gotisk stil, av både dimen­sjoner og raffi­ne­ment som skulle skaffe den en evig plass i kunsthistorien.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Grunn­planen til Notre-Dame tegnet av arki­tekten Viollet-le-Duc, som restau­rerte kate­dralen på slutten av 1800-tallet. Kilde: Wikipedia.

Byens davæ­rende biskop Évrard de Fouilloy hadde visjonen om å bygge den nye kate­dralen som en bibel i stein, en kate­dral større enn noen annen, utsmykket slik at alle skulle være i stand til å forstå bibe­lens innhold, selv om de ikke kunne lese. Notre-Dame d’Amines er derfor utsmykket med omfat­tende skulp­tur­pro­grammer både utvendig og innvendig. Alle som har hatt betyd­ning for Amiens, kris­ten­dommen og kate­dralen er avbildet. Johannes Døpe­rens historie er avbildet i høyre­li­effer – i tillegg til at hans angi­ve­lige hode­skalle er utstilt her. Den første kirkens grunn­legger, St Firmin, har også fått sitt liv beskrevet inne i kate­dralen. Over grav­mæ­lene til bisko­pene Adrien de Hénen­court og Ferry de Beau­voir er St Firmins historie som kristen martyr fortalt i poly­krome (fler­far­gede) dypre­li­effer i to paneler i sengo­tisk stil, skåret mellom år 1490 og år 1525.

Den berømte gotiske Cathédrale Notre-Dame d’Amiens

Byggingen av den nye gotiske Cath­é­drale Notre-Dame d’Amiens tok til alle­rede i år 1220, da grunn­steinen ble lagt. Grunn­planen består, i likhet med mange andre gotiske kate­draler fra samme periode, av et treskipet skip og tverr­skip og et femskipet kor med ambu­la­to­rium, samt kapeller som ligger utenpå korets apside, kate­dra­lens avrun­dede avslut­ning mot øst. Kate­dralen har en vest­fa­sade med tre portaler, et rose­vindu og to tårn som ikke er like. Fra tårnene i vest har du flott utsikt over byen og taket på kate­dralen. Kate­dra­lens midt­spir måler hele 112,4 meters høyde.

Amiens, Notre-Dame, gotikken, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Cath­é­drale Notre-Dame d’Amiens er den mest gjen­nom­førte og enhetlig gotiske kirkene blant middel­al­de­rens kate­draler. Foto: PMRMa­eyaert / Wikipedia.

Kate­dra­lens skip og kor var full­ført i år 1269, da kun tårnene gjen­stod. Denne ualmin­nelig raske bygge­pro­sessen har medført at kate­dralen har et sjel­dent gjen­nom­ført og enhetlig preg – bygningen er gjen­nom­ført gotisk, uten innslag av andre byggestiler.

Litt om utgangspunktet for katedralen

Da byggingen tok til, var tomten ennå ikke klar – i øst sto den gamle bymuren i veien, og i vest lå Saint-Jean-hospi­talet. Den plan­lagte kate­dra­lens dimen­sjoner gjorde at grunn­planen til den gamle kun dekket midt­skipet i den nye. Som om ikke det var nok, lå en annen kirke­byg­ning St.-Firmin, i veien for grunn­risset mot nord. På tids­punktet for nedleg­gelsen av grunn­steinen var ikke engang det nødven­dige tomte­arealet kjøpt inn til formålet. I 1190-årene ble imid­lertid den gamle bymuren flyttet i øst og sør, for å gi plass til den stadig økende befolk­ningen. Den første arki­tekten og bygg­mes­teren Robert de Luzar­ches startet derfor byggingen midt i kate­dralen, med den sørlige armen i tverr­skipet. Vest­fa­sade, skip, kor og nordlig tverr­skipsarm ble således plan­lagt bygd senere. Man tror at det romanske koret kan ha vært i bruk til et stykke ut i byggingen av den nye kate­dralen. Kate­dralen var full­ført alle­rede etter 68 år, noe som ikke bare illust­rerer at de ble satt store ressurser inn i byggingen, men at også plan­leg­gingen har vært forbilledlig.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Laby­rinten i middel­al­der­ka­te­dra­lene var ment å knegås – det vil si at man begynte ytterst og fulgte linjene innover. I den opprin­ne­lige laby­rinten fra siste halvdel av 1200-tallet var det lagt inn infor­ma­sjon om byggingen av kirken, slik at man kunne lese denne histo­rien i løpet av den drøye timen det tok – i kø. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

Amiens var en svært velstå­ende by på 1200-tallet, og hadde i middel­al­deren nærmest monopol når det gjaldt blåfarge til tekstil­in­du­strien. Blåfarge ble produ­sert av planten vaid, som ble dyrket i regionen og solgt gjennom kjøp­men­nene i Amiens. Thomas de Cormont etter­fulgte Luzar­ches fra år 1228 til år 1258, mens hans sønn, Renaud de Cormot, var arki­tekt til 1288. Den sist nevnte satt inn en laby­rint i midt­skipet, som omfattet viktige bygnings­data om både mål, tider og personer, men som ble senere ble ødelagt, sann­syn­ligvis under huge­not­tenes ikonoklasme.

Notre-Dame de Amiens – imponerende dimensjoner

Kate­dralen er utvendig 145 meter lang, innvendig 133,5 meter, mens tverr­ski­pene tilsammen måler 70 meters lengde. Bredden på midt­skipet er 14,6 m, mens side­ski­penes bredde er halv­parten av det. Høyden på midt­skipet er impo­ne­rende 42,3 meter.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Foto tatt der hvor tverr­skipet krysser skipet – her er det 42,3 meter opp til ribbe­hvel­vene. Foto: Welleschik / Wikipedia.

Kate­dralen rommer hele 200 tusen kubikk­meter og har en fasade­flate på tilsammen 7700 m². Da Cath­é­drale Notre-Dame d’Amiens ble påbe­gynt i år 1220, hadde man erfa­ringer fra kate­dra­lene i Sois­sons, Reims og Char­tres, som alle er mer kompli­serte både i konstruk­sjon og dekor. Notre-Dame d’Amiens brøt eksem­pelvis med sine forgjen­gere ved at fasaden ble forenklet, og at knippepi­la­rene som bærer hvel­vene vesentlig slan­kere, i tillegg til at arka­dene i skip og kor strakk seg høyere – alle uttrykk for rasjo­na­li­se­ring. Likevel kunne kate­dralen i Amiens overgå sine forgjen­gere ved å være lengre, bredere og høyere, ikke minst under taket i skipet og koret.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Slike nisjer eller paneler med høyre­li­effer i gotisk stil finnes flere steder rundt tverr­skipet og ambu­la­to­riet i kate­dralen – her med scener fra Johannes Døpe­rens liv. Foto: Eric Pouhier / Wikipedia.

Resul­tatet er at når du trer inn i kate­dralen fra vest, finner du ingen klare syns­linjer i hode­høyde, ettersom arka­dene er så høye – de måler like mye opp til trifo­riet, som trifo­riet og klerest­o­riet til sammen. Knippepi­la­rene er dess­uten slanke, noe som gjør at det enorme kirke­rommet frem­står som en nærmest uendelig enhet. Tatt i betrakt­ning at kate­dralen ble påbe­gynt ved midt­skipet og at den delen av tomten hvor vest­fa­saden står var bebygd, er resul­tatet intet mindre enn impo­ne­rende. Amiens er en helhetlig arki­tek­to­nisk full­kommen gotisk kirke­byg­ning, av et format man til da aldri hadde sett. Cath­é­drale Notre-Dame d’Amines er den dag i dag Frank­rikes største gotisk bygg­verk. I tillegg til formatet, utmerker kate­dralen i Amiens seg med sine avstemte propor­sjoner og sin kløk­tige dekor.

 Amiens, Cathédrale Notre-Dame, prekestol, middelalder, barokken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Den barokke preke­stolen gir en fin kontrast til den ellers nøkterne gotikken. Foto: © AS FLAMENT, Amiens Métropole.

Litt om katedralens eksteriør

Vest­fa­saden til kate­dralen i Amiens er vesentlig enklere enn forgjen­gerne Char­tres og Reims, selv om det visu­elle inntrykket er impo­ne­rende. I Amiens behøvde man ikke inte­grere tidli­gere bygnings­deler i fasaden, samtidig som både kost­nads­rammen og tilgjen­gelig plass var mindre. Selve fasade­veggen derfor er i Amiens gjort tynnere og lettere, for å spare både tid og mate­rialer. De tre porta­lene er trukket ut fra fasaden mellom støtte­murer og mer deko­rert jo høyere du fester blikket. Dette gjelder hele den enorme bygningen – de slanke stre­be­buene som bidrar til å støtte opp kate­dra­lens vegger, har mer omfat­tende dekor i form av gargoiler og pinnakler desto høyre  opp mot taket du kommer. Også støtte­mu­rene på fasaden, mellom porta­lene , er deko­rert med pinnakler øverst.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Vest­fa­saden ble gjort ferdig i peri­oden mellom år 1225 og 1240, inklu­sive de tre porta­lene, hele skulp­tur­pro­grammet og all øvrig dekor helt opp til rose­vin­duet! Foto: Amanda Slater / Wikipedia.

Side­por­ta­lene er repe­tert med gotiske buer i samme stør­relse satt høyere opp, med hvert sitt rose­vindu. Over porta­lene er det en rekke gotiske arkader, kronet av rekke med skulp­turer i samme høyde under rose­vin­duet og de usym­met­riske, kraf­tige tårnene. På den måten får vest­fa­saden en dybde gjennom en plas­ti­sitet der alle mulig­heter er utnyttet til fulle. Legg merke til hvor harmo­nisk og effek­tivt vest­fa­saden er bygget opp — basre­li­ef­fene i form av plaketter eller kvad­ro­foiler nederst, en rekke skulp­turer som følger hele fasaden med unntak av dørene, tympanon og arki­vol­tene i porta­lene, trifo­riet og den såkalte konge­rekken av skulp­turer under rose­vin­duet og tårnene som avslut­ning. I 1990 ble det gjen­nom­ført en rensing av vest­fa­sa­dens skulp­turer etter en ny og kostbar metode, hvor blant annet laser ble tatt i bruk.

 Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Slik så porta­lene på vest­fa­saden til Notre-Dame d’Amiens ut – sterke farger som nesten gjorde skulp­tu­rene levende for middel­al­de­rens mennesker. Foto: Arriqui / Wikipedia.

Denne metoden avdekket over­ras­kende mange rester av farge­pig­menter, noe som er blitt rekon­struert gjennom avan­sert lysset­ting, som naturtro gjengir porta­lene slik de var i middel­al­deren – med til dels kraf­tige dekorfarger.

Litt om vestfasadens skulpturprogram

Vest­por­talen har et ganske over­vel­dende skulp­tur­ut­smyk­ning. Midt­por­talen har dommedag som tema, i en mer omfat­tende frem­stil­ling – her er nemlig tympanon (halv­sir­kel­formet flate over dørene) omkranset av i alt 8 rekker av skulp­turer som følger spiss­buens portal­form med arki­volter utenpå hverandre.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Midt­por­talen på vest­fa­saden består av flere arki­volter utenpå hver­andre og trekker blikket opp mot Kristus, som troner øverst i det halv­sir­kel­for­mede tympanon over dørene. Foto: © Jean-Pol Grand­mont CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

I tympanon troner Kristus med hevede armer med hånd­flaten ut, flan­kert av blant andre Jomfru Maria og Johannes Døperen, samt engler. I midt­rekken er de utvalgte påkledd og skilt fra de fordømte, som skyves nakne av djevelen ut til høyre. I nederste felt står fire engler med trom­peter og kaller de døde opp til evig frelse. Midt i står erke­en­gelen Michael og veier sjelene med vekten sin. Under ham prøver en djevel å fuske ved å trekke i den ene vektskålen.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Et skrått blikk på en av profe­tene i rekken av skulp­turer som flan­kerer porta­lene på vest­fa­saden, med hoved­por­ta­lens tympanon i bakgrunnen. Foto: © AS FLAMENT, Amiens Métropole.

De to side­por­ta­lene på vest­fa­saden er viet til St Firmin i sør (til venstre) og Jomfru Maria i nord (til høyre).

Litt om St Firmin-portalen

St Firmin har den mest frem­tre­dende plassen på denne portalen på vest­fa­saden til kate­dralen. Han er plas­sert på porta­lens trumau, mellom dørene. Tympanon forteller om hvordan St Firmins legeme ble funnet, mens de seks skulp­tu­rene på hver side av portalen repre­sen­terer lokale helgener, hvis reli­kvier hvert år stilles til skue over høyal­teret. Det mest bemer­kel­ses­ver­dige ved portalen er basre­li­ef­fene, som viser stjerne­teg­nene i en rekke over bøndenes akti­vi­teter knyttet til årsti­dene og hvert enkelt stjerne­tegn i en rekke under. Disse er nesten 800 år gamle og i en fantas­tisk god stand.

 Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Stjerne­tegnet Væren har holdt seg ufor­skammet godt gjennom nesten 800 år. Foto: Vassil / Wikipedia.

Vierge Dorée – katedralens mest kjente portal

Sørpor­talen til Notre-Dame d’Amiens er ansett for å omfatte kate­dra­lens skulp­tu­relle høyde­punkt. Her står madonna-figuren Vierge Dorée – den forgylte jomfruen – på trumeauet (midt­søylen) mellom de to dørene. Denne skulp­turen har virkelig vært forgylt – skrift­lige kilder forteller om dette til langt ut på 1800-tallet. Tympa­nons felter beretter om en annen av Amiens’ tidlige biskoper, Hono­ra­tius og hans liv. Vierge Dorée er litt mindre og litt høyere plas­sert enn de øvrige skulp­tu­rene på jambene, som flan­kerer de to dørene. Hennes hode bryter opp gjennom arki­traven, tverr­lig­geren over dørene. Over hennes hode er det baldakin, og under denne holder tre engler hennes aura. Balda­kinen deler den nederste apos­tel­scenen på tympanon i to.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Vierge Dorée – den gyldne jomfru – er Maria med Jesus­barnet midt i Sørpor­talen kalt – hun var nemlig forgylt helt frem til 1800-tallet. Foto: © Laurent Rous­selin, Amiens Métropole.

Vierge Dorée ser ut til å være hugget av et annet verk­sted enn de øvrige skulp­tu­rene – hodet hennes er litt mindre og påminner om flere av Reims-kate­dra­lens skulp­turer. Hun skiller seg også fra Amiens-kate­dra­lens øvrige skulp­turer på flere måter. Mens skulp­tu­rene på Amiens-kate­dralen gjen­nom­gå­ende er stive og lite livak­tige, har Vierge Dorée en antyd­ning til contra­posto, den vendte over­kroppen mot Jesus­barnet er det eneste vi ser, ettersom resten av kroppen er dekket av hennes gevanter.  Jesus­barnet, som Vierge Dorée holder med sin venstre arm, er utvil­somt porta­lens midt­punkt. Både Maria og barnet er frem­stilt i rund­s­kulptur, selv om det åpen­bart er meningen at de to skal sees forfra. Marias høyre hånd, som peker mot barnet, er åpen­bart en feil restau­re­ring, noe dette fotoet fra midt på 1800-tallet bekrefter.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Fra juni-markedet, hvor blomster og grønn­saker fra Hortil­lo­nages selges fra båtene, som i gamle dager. Foto: © OT Amiens Métropole.

Kate­dralen i Amiens er, i likhet med andre kate­draler i Europa, blitt skadet under både kriger og kata­strofer. I Amiens førte orkaner i både 1627 og 1705 til skader, mens en eksplo­sjon i et krutt­lager i år 1675 blåste ut mange av de stor­slåtte glass­ma­le­riene fra middel­al­deren. Under den franske revo­lu­sjonen ble mye ødelagt. Heldigvis unngikk kate­dralen ødeleg­gelser under de to store verdens­kri­gene på 1900-tallet, men ikke helt. En brann i atelieret der de eldste glass­ma­le­riene ble oppbe­vart for å unngå krigs­skader, ødela blant andre to av de eldste glass­ma­le­riene fra cirka år 1250, med moti­vene Joshuas tre og Apost­lenes handlinger.

Hoved­foto: Arriqui / Wiki­pedia. Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

 Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Amiens er mest kjent for sin prakt­fulle, enorme Cath­é­drale de Notre Dame i gotisk stil, et av middel­al­de­rens fremste arki­tek­to­niske verk. Foto: © Jean-Pol Grand­mont CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Det er riktig idyl­lisk langs kana­lene i den histo­riske bydelen St. Leu. Foto: Emma­nuel Legrand / Wikipedia.

Amiens, St. Leu, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Fra omvis­ning i den histo­riske bydelen St.-Leu. Foto: © Alba Bayes, Amiens Métropole.

Amiens, Les Hortillonages, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Våtmarks­om­rå­dene Les Hortil­lo­nages rett ved sentrum har i århundrer gitt store avlinger, som høstes via båt. Foto: © AS FLAMENT, Amiens Métropole.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Det er livlig på kveldstid langs Quai Belu i bydelen Saint Leu. Foto: © Bernard Maison, Amiens Métropole.

Amiens, Tour Perret, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Tour Perret er det eneste moderne høybygget i Amiens – til gjen­gjeld en skyskraper fra rundt 1950 – 104 meter høy. Foto: Zinneke / Wikipedia.

Amiens, Beffroi, Les Halles, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Ved de moderne mathal­lene Les Halles, ligger byens presti­sje­tårn fra middel­al­deren, Beffroi. På plassen her arran­geres det også markeder. Foto: © Laurent Rous­selin, Amiens Métropole.

Amiens, Musée Picardie, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Musée Picardie: Bokbind i elfenben fra cirka år 875–900. Motivet er St Remigius dåp. Foto: Vassil-Pethrus / Wikipedia.

Amiens, Musée de Picardie, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Musée de Picardie: Madonna­figur med Jesus­barnet – 1100-tallet. Foto: Vassil / Wikipedia.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Musée de Picardie: Limoge-produ­sert due i emal­jert og forgylt kopper fra peri­oden år 1210–20, som ble brukt i natt­verden. Foto: Vassil / Wikipedia.

Amiens, romertid, Cæsar, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Julius Cæsar oppholdt seg i Amiens vinteren år 54 til 53 før Kristus under felt­toget mot gallerne. Bysten ble funnet i elven Rhône i år 2007. Foto: Mcleclat / Wikipedia.

Amiens, romertid, Cæsar, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Romersk sølv­denar fra år 48 før Kristus, med bilde av gallisk fange, som en del av Cæsars propa­ganda. Foto: PHGCOM / Wikipedia.

Amiens, St Firmin, romertid, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

St. Firmin lider martyr­døden i år 303 da han hals­hugges av romerske soldater under keiser Diokle­tians kriste­for­føl­gelser. Fra kate­dralen Notre Dame de Amiens. Foto: Flore­stan / Wikipedia.

Amiens, merovingertid, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Kong Childerik var Merovechs etter­følger og hersket fra år 458 til 481. Her avbildet på en signet­ring. Kilde: Wikipedia.

Amiens, merovingerne, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Mero­vin­ger­kongen Clovis regjerte fra år 481 til år 511 og er grav­lagt i mero­vin­gernes grav­ka­pell kirken St. Denis i Paris. Arnaud 25 / Wikipedia.

Amiens, middelalder, normannere, vikinger, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

De fryk­tede vikin­gene eller norman­nerne i et raid mot St Aubin-klos­teret i Angers på 800-tallet. Illust­ra­sjon i en Illu­mi­na­sjon fra klos­teret på 1000-tallet. Kilde: Wikipedia.

Amiens, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Musée Picardie: En døpe­font fra 1100-tallet – kanskje fra den tidli­gere kate­dralen. Foto: Vassil / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre Dame, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Cath­é­drale Notre Dame d’Amiens slik den ruvet i bybildet rundt år 1895. Kilde: Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre Dame, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Dimen­sjo­nene på kate­dralen er ikke til å kimse av. Foto: Anicalek / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Cath­é­drale Notre-Dame d’Amiens har en impo­ne­rende vest­fa­sade med tre portaler. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

Amiens, Notre-Dame, korstoler, trancept, middelalder, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Korsto­lene sett fra trifo­riet over arka­dene ved tverr­skipet, omtrent der kirken ble påbe­gynt i år 1220. Foto: © Guil­laume Piolle / CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Amiens, korstoler, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Korsto­lene i Notre-Dame d’Amiens er i seg selv verd et studium. Foto: © AS FLAMENT, Amiens Métropole.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

De 110 korsto­lene ble skåret mellom år 1508 og 1519 og er deko­rert med mer enn 400 figurer. Foto: Vassil / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, korstoler, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Nok en detalj fra de over­dådig utsmyk­kede korsto­lene. Foto: Vassil / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Det enorme skipet sett mot vest­fa­saden med rose­vin­duet og hoved­por­ta­lene. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Skipet og koret med apsiden – dimen­sjo­nene og enkel­heten er slående. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, St Firmins liv, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Det ene av de to pane­lene i høyre­lieff som skildrer St Firmins liv finner du i det sydlige tverr­skipet ved ambu­la­to­riet over grav­mælet etter Adrien de Hénen­court, en av de adelige bisko­pene i Amiens, død i år 1530. Foto: Welleschik / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Close-up av St Firmin når han arres­teres av romerske soldater og senere hals­hugges – skulp­turer fra panelet på fotoet over, skåret i peri­oden år 1490 – 1530. Foto: © Guil­laume Piolle / CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Høyre­li­ef­fene fra St Firmins liv er utrolig livak­tige og kunst av høy kvalitet. Foto: © Guil­laume Piolle / CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Både utvendig og innvendig er dekoren plas­sert slik at blikket heves – slik er det også med gargoiler og pinnakler på apsiden. Foto: Vassil / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Mon tro hva middel­al­de­rens mennesker tenkte når de så disse guttene og jentene? Foto: Vassil / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Legg merke til hvor harmo­nisk og effek­tivt vest­fa­saden er bygget opp. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Konge­rekken under rose­vin­duet. Nr 2 fra høyre skiller seg ut fra de øvrige, og minner om skulp­turer fra Reims kate­drals verk­sted, som også leverte til Bambergs kate­dral. Foto: © Laurent Rous­selin, Amiens Métropole.

Amiens, vestfsade, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Porta­lene er frem­skutt mellom strebe­pi­la­rene som støtter den rela­tivt spinkle vest­fa­sade­veggen. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

 Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Kristus har den sentrale plassen i tympanon over dørene til midt­por­talen. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

 Amiens, vestfasade, Beau Dieu, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Fra vest­fa­saden, hvor «Beau Dieu», den gode Kristus, troner på trumeau (midt­stolpen) mellom hoved­dørene på midt­por­talen. Basre­li­effer fra 1200-tallet  dekker nederste felt på hele vest­fa­saden. Foto: © AS FLAMENT, Amiens Métropole.

 Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Kristus-skulp­turen på hoved­por­ta­lens trumeau slik den frem­står i dag og slik den var i middel­al­deren. Foto: Vassil (venstre) og Jean Bester (høyre) / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, St Firmin, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

St. Firmin­por­ta­lens tympanon beretter om grunn­leg­gelsen av det første bispe­dømmet sent på 200-tallet. Foto: © Yvonne Rieschke, Amiens Métropole.

 Amiens, St Firmins portal, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

St Firmins portal med feltet med medal­lion­gene med stjerne­teg­nene nederst. Foto: © AS FLAMENT, Amiens Métropole.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Maria­por­talen på vest­fa­saden har et helt annet uttrykk enn Vierge Dorée: Maria og Jesus­barnet lyssatt med farger, slik portalen fortonet seg i middel­al­deren. Foto Mattana / Wikipedia.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Vest­fa­saden til Cath­é­drale Notre-Dame d’Amins blir ikke mindre impo­ne­rende når du ser den gjen­gitt, rekon­stuert i middel­al­de­rens farger. Foto: © Laurent Rous­selin, Amiens Métropole.

 Amiens, Cathédrale Notre-Dame, middelalder, gotikken, katedralby, Unescos liste over Verdensarven, Nord-Frankrike

Amiens eneste skyskaper, 104 meter høye Tour Perret fra år 1952, sett fra kate­dralen, som på sitt høyeste er 112,7 meter. Foto: © Laurent Rous­selin, Amiens Métropole.