Le Puy-en-Velay er et av de virkelig gamle kirkestedene i Frankrike. Byen er nevnt i skriftlige kilder allerede på slutten av 500-tallet, som et religiøst senter. Både Karl den Store og hans far Pippin den Lille besøkte byen og ga offergaver til kirken og klosteret. Le Puy-en-Velay ble allerede på 800-tallet et viktig stoppested for pilegrimer på vandring til Santiago del Compostela i Nord-Spania. Denne pilegrimsruten ble i år 1998 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Om å ankomme Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay i Frank­rike er en by du skal ankomme fra vest. Om du slumper å komme inn fra øst er problemet svært lite; kjør bare gjennom den vesle bykjernen, fort­sett ut på den andre siden og snu. På vei inn mot Le Puy-en-Velay fra vest, finner du flere stoppe­plasser ved utsikts­punktet i nedover­bakken før du kommer inn i sentrum.

Le Puy-en-Velay, Unescos liste over Verdensarven, Notre Dame, oldkirken, Karl den Store, Sørvest-Frankrike

Er det rart at Le Puy-en-Velay har vært et reli­giøst senter siden forhis­to­risk tid? Foto: © Office de Tourisme du Puy en Velay.

Når du ser byen herfra, så forstår du hvorfor Le Puy-en-Velay har vært sted for gude­dyr­king siden umin­ne­lige tider. Land­skapet er svært kupert, her er frem­med­ar­tede ”sukker­topper” med lodd­rette klippe­vegger, kronet med kirker og enorme skulp­turer av Jomfru Maria og Kristus. Det er nesten så du ikke tror dine egne øyne.

Litt om gamlebyen i Le Puy-en-Velay

Gamle­byen er intet mindre enn et syn, med bratte brosteins­gater som leder opp mot kirken, omgitt av en mengde smug og passa­sjer, akkurat så intim, pitto­resk og hyggelig som en middel­al­derby skal være.

Le Puy-en-Velay, Cathédrale de Notre-Dame, romansk arkitektur, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, tidlig kristendom, Massif Central, Sør-Frankrike

Cath­é­drale de Notre-Dame i Le Puy-en-Velay ligger på en høyde øverst i gamle­byen, med stor­slått utsikt.

Nær sagt over alt hvor du kommer her, så finner du sjar­me­rende restau­ranter, kafeer, galle­rier, små butikker og knip­lings­pro­du­senter – en næring som Le Puy-en-Velay for øvrig har vært ledende i, gjennom århundrer. Le Puy har selv­føl­gelig et eget knip­lings­mu­seum, Musée Croz-atier med arbeider helt tilbake til middel­al­deren, ved siden av en over­ras­kende flott samling 1400-talls-male­rier av blant andre Rubens og Ruys­dael. Midt i september arran­geres hvert år et Fugle­konge­kar­neval, en tradi­sjons­fest som hyller byens bueskyt­tere. Øv litt på Fugle­dansen på forhånd, er vårt råd. Ved foten av gamle­byen finner du den nyere delen av Le Puy en Velay, en pen og velstelt by, med en stor park midt i.
Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Cath­é­drale de Notre-Dame ligger i øverst i gamle­byen. Så bratt er det at trappen som leder deg inn via hoved­por­talen, ender midt i kirken. Foto: © reisdit.no.

Gamle­byen ligger litt hulter til bulter i skrå­ningen nedenfor Cath­é­dral de Notre-Dame. Her kan du rusle rundt i et mylder av smale brosteins­smug, trapper og meget gammel bebyg­gelse. Kate­dralen ble påbe­gynt alle­rede på 500-tallet, mens det du ser i dag ble oppført i peri­oden fra 900-tallet til 1200-tallet. Som i alle andre byer i Europa med en histo­risk bydel, er det her mennesker samles for å spise, drikke og kose seg sammen. Vel bekomme.

 Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Cath­é­drale de Notre-Dame er synlig fra hele Le Puy en velay, der den troner på høyden øverst i gamle­byen. Foto: © reisdit.no.

Mer om Le Puy-en-Velay og severdigheter

Le Puy-en-Velay i Frank­rike er et eldgam­melt kirke­sted. Midt i gamle­byen, kalt Den Hellige By, på høyden av åsryggen den er anlagt på, finner du Cath­é­drale de Notre-Dame, påbe­gynt på 900-tallet på funda­menter av tidli­gere kirke­bygg og opprin­nelig et hedensk kult­sted hvor det skal ha stått en mega­lit­tisk stein­set­ting, en såkalt dolmen. Cath­é­drale de Notre-Dame er bygd i en åsside så bratt at når du går opp kirke­trappen, så ender du et sted midt i hoved­skipet. I trappe­opp­gangen er det nisjer med fresker i bysan­tinsk stil. I et av side­ka­pel­lene står en sort madonna­figur fra 1600-tallet montert midt i en vegg av gull­for­gylte paneler. I kate­dra­lens skatt­kammer finner du hellige reli­kvier, blant annet en hånd­skrevet bibel fra tidlig middel­alder – Theodolpus Bibel – fra Karl den Stores tid – det vil si 700-tallet.

Le Puy en Velay, Notre Dame, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Klos­ter­hagen som tilhører kate­dralen er meget harmo­nisk, omgitt av arkader med steiner i to farger. Foto: © reisdit.no.

Ved siden av kirken er det en ualmin­nelig vakker klos­ter­hage med klos­ter­ganger i tofarget bygge­stein og knippepi­larer utsmykket med de mest groteske figur­ka­piteler som dati­dens stein­hug­gere kunne by på. Langs kort­veggen ved siden av inngangs­døren til klos­ter­gangen er det sengo­tiske skulp­turer av Moses og andre store person­lig­heter fra Det gamle testa­mentet. Over alt finner du sarko­fager, inskrip­sjoner og deko­ra­sjoner fra middel­al­deren. Le Puy-en-Velay ble oppført  på Unescos liste over Verdens­arven i år 1998, som en viktig del av pile­grims­veien til Santiago del Compostela.

 Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Nisjer i inngangs­par­tiet til Notre-Dame med fresker fra middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

Le Puy-en-Velay og Chapelle St. Michel d’Aiguilhe

Et av de markante bygg­ver­kene er Chapelle St.-Michel d’Aiguilhe, reist på en ytterst util­gjen­gelig lavasteins­klippe vest i byen. Denne mildt sagt spek­ta­ku­lære kirken ble reist på slutten av 900-tallet av byens biskop Gotes­calk etter at kom tilbake fra en av de første pile­grims­rei­sene til Santiago de Compos­tela i år 962.

Le Puy en Velay, Chapelle St. Michel de Aiguihle, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Du tror ikke dine egne øyne – midt i byen ligger denne sukker­toppen med Chapelle St. Michel de Aiguihle fra 900-tallet på toppen. Foto: © reisdit.no.

Le Puy-en-Velay ble alle­rede tidlig i middel­al­deren et viktig samlings- og over­nat­tings­sted på pile­grims­leden, hvor pile­gri­mene samlet seg rundt den sorte madonna i Notre-Dame til bønn før de vandret videre mot Santiago de Compos­tela. Sorte madon­naer er et et fenomén som man tror kan ha sitt utspring i kors­to­gene og den bysan­tinske påvirk­ningen kors­fa­rerne opplevde sørøst i Middel­havet. De sorte madon­naene er skåret i mørkt valnøtt- eller sedertre, som mørkner ytter­li­gere med alderen. Le Puy-en-Velay er i dag også flittig besøkt av pile­grimer. Andre viktige besø­kende har vært Karl den Store, som var her i år 772 og i kronings­året 800, hans sønne­sønn Karl den Skal­lede i år 887, grev Odo av Paris i år 892, og mange andre konge­lige utover i middelalderen.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

I klos­teret vegg i vegg med Cath­é­drale de Notre-Dame fant vi sammen med flotte reli­effer denne innskriften fra middel­al­deren – tagging er ingen ny oppfin­nelse. Foto: © reisdit.no.

Le Puy-en-Velay er også knyttet til det første Kors­toget i 1095, der byens biskop Adhemar skal ha vært sentral. Den røde koloss-statuen på toppen ved siden av Notre-Dame er reist i 1860, støpt av 222 kanoner erobret ved Sebastopol under Krim­krigen. Le Puy en Velay ligger i en del av Frank­rike som ikke er så kjent for nord­menn. I det fjell­rike området Massif Central ble det grunn­lagt mange klostre og kirker i den tidlige middel­al­deren, isolert fra omver­denen på util­gjen­ge­lige steder.

Le Puy-en-Velay, Unescos liste over Verdensarven

Le Puy-en-Velay med sine karak­te­ris­tiske sukker­topper. Foto: © Office de Tourisme du Puy en Velay.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Utsikt over Le Puy en Velay fra vest. Foto: © reisdit.no.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Madonna-skulp­turen på byens høyeste punkt er spektakulær.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Søyle­gangen rundt den vesle klos­ter­hagen, hvor det ble dyrket kryd­der­urter og nytte­vekster, er vakker med sine tofar­gede arkade­buer. Foto: © reisdit.no.

 Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Disse groteske karene har hengt her til skrekk og advarsel i cirka 1.000 år. Foto: © reisdit.no.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Innerst i klos­ter­gangen står profe­tene på rekke og rad, Moses i midten. Foto: © reisdit.no.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Søyle­gangen rundt klos­ter­hagen har vakkert deko­rerte figur­ka­piteler i romansk stil. Foto: © reisdit.no.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

I Cath­é­drale de Notre-Dame finner du denne sorte madon­naen i et side­ka­pell. Foto: © reisdit.no.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Knip­lings­pro­duk­sjon er frem­deles en viktig næring i Le Puy.

 Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Et av mange trappe­smug i gamle­byen i Le Puy en Velay.

Le Puy en Velay, Chapel St Michel d'Aguilhe, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

…det samme kan vel trygt sies om Chapel St Michel d’Aguilhe!.

Le Puy en Velay, Chapel de St Michel d'Aguilhe, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Slik ser det ut oppe på sukker­toppen der Chapel de St Michel d’Aguilhe ble bygd for mer enn 1.000 år siden.

 Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Typisk bebyg­gelse i gamle­byen i Le Puy en Velay.

Le Puy en Velay, Cathédrale de Notre-Dame, pilegrimsmål, romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, sort madonna, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Massif Central, Sør-Frankrike

Kirken og Madonna­fi­guren er synlig fra så godt som hele Le Puy en Velay. Foto: © reisdit.no.