Münster er på mange måter et lite under av en historisk by. Under den andre verdenskrigen ble Münster bombet så og si sønder og sammen – 90 % av den gamle byen ble lagt i ruiner. En viktig strategisk beslutning ble fattet før gjenoppbyggingen – Münsters historiske senter skulle gjenskapes. Resultatet er forbløffende: Münster er i dag en åpen, vakker og livlig universitetsby med et unikt, levende og tiltalende historisk senter.

Kort om Münsters historiske milepæler

Münster er en gammel by i Nord­rhein-West­falen, ikke langt fra grensen til Neder­land, som flere ganger gjennom histo­rien har vært senter for drama­tiske hendelser – ikke minst under refor­ma­sjonen. Münster ble grunn­lagt i år 793 som bispe­sete under Karl den Store og fikk bystatus i år 1137. På 1200-tallet ble Münster medlem av forlø­peren til Hanseat-forbundet, i år 1535 ble byen erklært selv­stendig reli­giøst konge­rike, og i år 1648 ble punktum satt for Tretti­års­krigen i byens rådhus gjennom full­førte freds­for­hand­linger og signe­ring av Freden i Westfalen.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters brede parade­gate Prin­zi­pal­markt med Rathaus på venstre side. Foto: www.air-klick.de.

Münsters historiske senter

Gamle­byen i Münster lå i sin tid innenfor kraf­tige bymurer. I dag er disse borte, erstattet av en prome­nade i et park­om­råde som omgir den histo­riske bydelen, som i stor grad brukes som snarvei for byens utal­lige syklister. Münster har dobbelt så mange sykler som innbyg­gere, så byen kan med rette kalles Tysk­lamd sykkelby nummer én. Kjernen i den histo­riske bydelen består av Domplatz med Dom St. Paul og Prin­zi­pal­markt. Prin­zi­pal­markt betyr hoved­mar­kedet og er i dag Müns­ters brede paradegate.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prin­zi­pal­markt og Domplatz sett fra Rathaus – St. Lamber­ti­kirche til høyre. Foto: www.air-klick.de.

Her finner du noen av gamle­byens viktigste bygninger, som det berømte Rathaus – rådhuset fra sent på 1300-tallet. I tillegg finner du Müns­ters elegante shop­ping­strøk under arka­dene langs Prin­zi­pal­markt. I den ene enden av Prin­zi­pal­markt ruver den sengo­tiske St. Lamber­ti­kirche, som vi skal komme tilbake til i et eget avsnitt.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Lamberti-kirche

Müns­ters Prin­zi­pal­markt sett i retning av den gotiske St. Lamberti-Kirche. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münsters ”lille ringvei”

I forlen­gelsen av Prin­zi­pal­markt går hoved­gaten i en bue rundt Domplatz, bytter navn til Drubbel, Roggen­markt (Rugmar­kedet), Bogen­strasse og Spie­kerhof før gaten krysser den vesle elven Aa, som renner gjennom sentrum i idyl­liske partier, og herfra heter Rosen­strasse. Den delen av Müns­ters gamleby som befinner seg på motsatt side av Aa, ligger litt lavere enn Domplatz, som utgjør Müns­ters høyeste punkt.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, Kiepenkerlviertel, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Kiepen­kerl­vi­ertel ligger litt på nedsiden av Domplatz, på den andre siden av den vesle elven Aa. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Også her nede finner du trive­lige gate­mil­jøer preget av gammel tradi­sjonsrik bebyg­gelse med en rekke restau­ranter, kneiper og butikker, samt et par hoteller. I Kreu­z­strasse og Buddens­trasse ligger flere av Müns­ters eldste tradi­sjo­nelle kneiper, mange av dem med tilknyt­ning til bryg­ge­riet Pinkus Müller. Disse knei­pene er mye besøkt av fami­lier på grunn av sine omfat­tende menyer med rimelig og velsma­kende mat.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, Kuhviertel, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra Müns­ters knei­pe­kvartal, Kuhviertel, der du kan smake godt, lokalt øl og spise tradi­sjonsrik mat. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Mer om Münster og området rundt Domplatz

Ved Domplatz finner du flere av Müns­ters viktigste insti­tu­sjoner. Byens gamle kate­dral St. Paulus-Dom ble bygd på en liten høyde kalt Horste­berg i peri­oden 1225 til 1265 i både romansk og gotisk stil. Denne digre og kompakte basi­lika­kirken har to karak­te­ris­tiske tårn i romansk stil i vest, og to tverr­skip. En korom­gang ble tilføyd i øst på 15- og 1600-tallet, som ble påbygd flere vakre kapeller.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters flotte Dom St. Paul i romansk og gotisk stil. Foto: © Presseamt Münster / Tilman Roßmöller.

Deler av denne romersk-katolske kate­dralen ble sterkt skadet under alli­erte bombe­tokt i oktober 1944, men er i høyeste grad verd å få med seg, blant annet på grunn av den astro­no­miske klokken, alter­tavlen og skulp­tur­gruppen fra 1200-tallet i vest­par­tiet. Ved Domplatz finner du også dagens bispe­pa­lass og, ikke minst, det moderne LWL Museum für Kunst und Kultur. Mer om dette fantas­tiske museet i eget avsnitt. Merk deg at det på Domplatz hver lørdag er et stort fersk­vare­marked, som er meget popu­lært og heftig besøkt av Müns­ters borgere.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Lørdags­mar­kedet på Domplatz er ukens begi­venhet for Müns­ters innbyg­gere. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Mer om Prinzipalmarkt

Når du står ved Prin­zi­pal­markt, står du også med en fot i middel­al­deren. Selv om du kjenner til ødeleg­gel­sene under Den andre Verdens­krigen, er det umulig ikke å bli sjar­mert og impo­nert over de gjen­opp­bygde husene med middel­alder-fasader som flan­kerer denne brede parade­gaten. Det flotte reno­verte rådhuset troner stolt ved siden av Stadtwein­haus fra år 1615–16, bare adskilt av et smalt smug.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prin­zi­pal­markt er Müns­ters viktigste møte­plass. Foto: © Presseamt Münster / Ange­lica Klauser.

I Stadtwein­haus ble byens vinpro­duk­sjon lagret i tidli­gere tider. Her er det i dag en elegant kafé og Wein­stube, som er populær blant både fast­bo­ende og besø­kende. I middel­al­deren frem til Den andre Verdens­krigen var ingen fasade­gavler likt utformet. I dag er Rathaus og Stadtwein­haus de mest kjente bygnin­gene langs Prinzipalmarkt.
Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters histo­riske perler, Rathaus til høyre og Stadtwein­haus til venstre. Foto: © Presseamt Münster / Münsterview.

Mer om Rathaus

Müns­ters Rathaus er kjent av flere grunner, men først og fremst på grunn av sin såkalte ”Frie­dens­saal” – freds-salen. I år 1648 ble den såkalte ”Freden i West­falen” under­tegnet her, som gjorde slutt på Tretti­års­krigen etter 5 års forhand­linger – samtidig ble det satt punktum for 80-årskrigen mellom Spania og Neder­land nettopp her. Heldigvis var innbyg­gerne i Munster forut­se­ende nok til å fjerne inte­ri­ø­rene fra Rathaus i en tidlig fase av Den andre Verdenskrigen.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Frie­dens­saal i Rathaus var sentral i Freden i West­falen i år 1648. Foto: © ReisDit.no.

I dag kan du derfor oppleve denne salen nøyaktig slik den var i år 1648. Selve rådhuset ble oppført i første versjon som en bindings­verks-bygning rundt år 1100. Denne opprin­ne­lige bygningen ble erstattet av et rådhus med det nåvæ­rende utse­ende rundt år 1395, med arkade mot Prin­zi­pal­markt. Det er omvis­ninger flere ganger daglig i Rathaus’ Frie­dens­saal – selve rådhu­sets foajé brukes som turistinformasjon.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Lamber­ti­kirche er en sengo­tisk kirke ble bygd mellom 1375–1450. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Mer om Lambertikirche og anabaptistene

Etter at refor­ma­sjonen ble utløst i år 1517 skjedde mye rart i kris­ten­dom­mens navn rundt om i Europa. I det katolske Münster oppstod det en sterk såkalt anabap­tis­tisk beve­gelse – en ekstremt reli­giøs kristen sekt der voksen­dåpen stod sentralt. Det gikk i Münster så langt at beve­gel­sens leder Jan van Leyden i år 1534 utropte seg til konge i Det nye Jeru­salem, som Münster ble kalt, og styrte byen med jern­hånd i 16 måneder, før han ble arres­tert av kato­lik­kene og henrettet. Deretter ble likene av Leyden og hans to nærmeste medhjel­pere hengt opp i bur på utsiden av St. Lamberti Kirche i 1536. Der ble likene, etter hvert knok­lene, hengende i 50 år til skrekk og advarsel. Jern­bu­rene henger her ennå. Og Münster er fort­satt over­vei­ende katolsk.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Det er riktig idyl­lisk på plassen ved Lamber­ti­kirche. Foto: © Presseamt Münster / Melanie Frischmuth.

Lambertikirche med sin Türmerin

St. Lamberti er en sengo­tisk hall­kirke oppført i peri­oden 1375 til 1450. Lamber­ti­kirche befinner seg i enden av Prin­zi­pal­markt, der hvor Fischmarkt (Fiske­mar­kedet) begynner. Lamber­ti­kirche inne­holder en arki­tek­to­nisk illu­sjon, ettersom avstanden mellom søylene som bærer taket minker. Det vil si at kirken ser større ut fra vest mot øst enn omvendt. Lamber­ti­kirche har også en annen eien­dom­me­lighet – i tårnet holder nemlig en ”Türmerin” – på norsk Tårn­vok­terske til – riktig nok bare etter mørkets frem­brudd, men likevel – tradi­sjonen holdes i hevd.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters egne Türmerin, Martje Saljé med luren hun blåser i hver halve time etter mørkets frem­brudd. Foto: © Münster Tourismus/ Ralph Sondermann.

Nåti­dens ”Türmerin” ble ansatt i år 2014 og heter Martje Saljé. Hun er delvis oppvokst i Norge og har som oppgave å holde oppsyn over Münster og varsle brann eller andre uregel­mes­sig­heter. Hun går sin runde på øverste avsats på utsiden av tårnet hver halve time og blåser et ”ok-signal” i hver himmel­ret­ning etter hvert som hun går runden. I tårnet har hun sitt lille kammer som oppholdsrom og kontor. Hun har en egen inngang ved foten av kirke­tårnet og passerer på veien opp de tre jern­bu­rene hvor likene etter anabap­tis­tene fra 1535 ble oppbe­vart i 50 år til skrekk og advarsel.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münster Dom St. Paul og LWL-Museum für Kunst und Kultur. Foto: © Presseamt Münster.

Münsters museer

West­fä­lisches Lande­s­mu­seum für Kunst und Kultur­geschichte ble grunn­lagt i år 1908 og har nylig endret navn til LWL Lande­s­mu­seum für Kunst und Kultur. Dette museet har fantas­tiske samlinger av middel­al­der­kunst, innen både skulptur og maleri. Museet har sitt utspring i en kunst­for­ening som ble grunn­lagt i 1825. Under nazi­tiden etter 1933 opplevde museet utford­ringer. Alle­rede i år 1934 ble mange male­rier fjernet for de de var ”Entartet” og direk­tøren ble avsatt. Under krigen ble samlin­gene flyttet ut av museet og anbragt i sikkerhet på ulike steder rundt Münster.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

En uiden­ti­fi­sert kunstner kalt «Meister von Lies­born» alte dette midt­stykket til et krusi­fik­s­alter en gang mellom 1465 og 1490. Foto: © ReisDit.no.

Selv om selve muse­ums­byg­ningen ble sterkt skadet under krigen, kom samlin­gene seg stort sett helskinnet gjennom. Museet holder i dag til i et moderne bygg fra 2012 og har eksemp­la­riske utstil­linger – rent bort­sett fra at en oppfinnsom kurator har plas­sert alle infor­ma­sjons­tekster nede ved gulvet – vi tuller ikke. Hvis du er i Münster er dette museet et abso­lutt MUST.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Plassen foran Picasso-museum er unek­telig noe for seg selv. Foto: © Presseamt Münster.

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster

ble grunn­lagt år 2000 og omfatter i dag mer enn 800 lito­gra­fier av Pablo Picasso i ulike stør­relser, og har dess­uten mottatt en gave til varig lån av 208 verk av Georges Braque fra Spar­kasse West­falen Ost, som også har gitt museet 137 grafiske blad av Marc Chagall til varig lån. Museet befinner seg i Königstrasse i gamle­byen, nærmere bestemt på Picassoplatz, et stein­kast fra Rothen­burg, forlen­gelsen av Prin­zi­pal­markt i sør.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Stadt­mu­seum Münster ligger i gamle­byen og er lett å kjenne igjen. Foto: © Presseamt Münster / Ange­lica Klauser.

Stadtmuseum Münster

ble grunn­lagt i 1979 og flyttet 10 år senere inn i et nybygg bak en histo­risk fasade fra 1910-11 i Salz­strasse 28 i gamle­byen. Museet har omfat­tende samlinger av kunst og gjen­stander knyttet til byen Münster, og arran­gerer stadig særut­stil­linger med ulike temaer fra nær og fjern fortid. Museet har også en bymo­dell, som gir et godt bilde av hvordan Münster så ut i tidli­gere tider.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Rett inntil Müns­ters gamleby ligger Aasee, en stor innsjø med masser av fritids­tilbud – pluss en havn! Foto: www-air-klick-de.

Aasee – Münsters havne- og fritidsområde

Innsjøen Aasee befinner seg rett utenfor Müns­ters gamleby og er et høyt skattet frilufts­om­råde som benyttes flittig av byens innbyg­gere. Her finnes alt det man kan ønske seg av grønt­arealer og uten­dørs bad, i tillegg til havn for fritids­båter, restau­ranter med uten­dørs serve­ring og leke­parker for barn.

Andre kirker og historiske bygninger i Münster

Über­was­ser­kirche – denne gotiske kirken fra 1340-årene, som egentlig heter Lieb­frau­en­kirche, ligger rett etter broen over elven Aa når du kommer ovenfra (for eksempel) Prin­zi­pal­markt og blir på folke­munne kalt Über­was­ser­kirke (Over-vannet-kirke).

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Münster, Nord­rhein-West­falen : Schloss – Univer­sität© 2010 Jochen Keute, Frank­furt am Main # MS-1018429.

Clemens­kirche – denne barokke kirken ble oppført i peri­oden 1745 til 1753 og er tegnet av Johann Conrad Schlaun, som også står bak Erbdros­tenhof og Fürst­bisch­öfliches Schloss Münster – alle de tre nevnte bygnin­gene ble sterkt skadet under Den andre Verdens­krigen, men er senere blitt gjen­opp­bygd til opprin­nelig utseende.

Hoved­foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Du kan tydelig se det grønne beltet rundt gamle­byen der bymuren stod i middel­al­deren. Foto: © Presseamt Münster / Bern­hard Fischer.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters Prin­zi­pal­markt i fugle­per­spektiv – byens parade­gate og møte­plass – bilfri med unntak av kollek­tiv­tra­fikk. Foto: © Presseamt Münster / Bern­hard Fischer.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters Prome­na­dens­ring omringer hele Müns­ters gamleby og brukes både av fotgjen­gere og syklister. Foto: © Presseamt Münster.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Slik så Müns­ters Prin­zi­pal­markt ut i 1945 ved krigens slutt. Foto: Anja Gussek Rever­mann /Stadtarchiv Münster.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Stadt­turm ligger i motsatt ende av Prin­zi­pal­markt i forhold til St. Lamber­ti­kirche. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters flotte Rathaus fra middel­al­deren ligger sentralt på Prin­zi­pal­markt. Foto: © Presseamt Münster.

 Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Du finner flere tradi­sjons­rike kneiper i Kuhviertel. Foto: © ReisDit.no.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters Dom St. Paul og Domplatz med ukes­marked på lørdag. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Roggen­markt med sine histo­riske bygninger ligger i forlen­gelsen av Prin­zi­pal­markt ved Lamber­ti­kirche. Foto: © Presseamt Münster / Joachim Busch.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Smuget Gasse am Dom med trappen ned fra Domplatz. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Det utmer­kede Lande­s­mu­seum West­falen – LWL Museum ligger sentralt ved Domplatz og er virkelig verdt å få med seg. Foto: © Presseamt Münster / Britta Rosky.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Dom St. Paul med sine romanske tårn og tverr­skip i gotisk stil. Foto: © Presseamt Münster.

ünster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters Dom St. Paul har et sjel­dent astro­no­misk ur fra 1400-tallet. Foto: hajotthu CC BY-SA 3,0.

ünster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters Rathaus er byens kanskje mest besøkte histo­riske sever­dighet. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

På Prin­zi­pal­markt er det hyggelig å slå seg ned for en forfrisk­ning. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prin­zi­pal­markt er mye besøkt av både fast­bo­ende og gjester. Foto: © Presseamt Münster / Tilman Roßmöller.

 Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Prin­zi­pal­markt med Lamber­ti­kirche i den ene enden. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

En pute fra freds­av­talen i 1648 er bevart i Rathaus’ Frie­dens­saal. Foto: © ReisDit.no.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Lamber­ti­kir­ches sorte tårn ruver i gamle­byen. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Jan van Leiden utropte seg til konge av «Det nye Jeru­salem» i år 1534 og terro­ri­serte byens befolk­ning. Kilde: Wikipedia.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

De tre jern­bu­rene fra år 1535 henger frem­deles utenfor kirke­tårnet. Foto: © Presseamt Münster / Ange­lica Klauser.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Jern­bu­rene sett fra innsiden av kirke­tårnet. Foto: © ReisDit.no.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Det er hyggelig ved fontenen på plassen ved Lamber­ti­kirche. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters LWL Museum har fantas­tiske samlinger fra middel­al­deren og er virkelig verd et besøk. Foto: © ReisDit.no.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

En reli­kvie­byste av Paulus fra 1200-tallet er utstilt på LWL-Museum i Münster. Foto: © ReisDit.no.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra utstil­lingen: Lito­gra­fiet «Oksen» av Pablo Picasso – Versjon 1. datert 5. desember 1945. Foto: © Kunst­mu­seum Pablo Picasso Münster.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra utstil­lingen: Lito­gra­fiet «Oksen» av Pablo Picasso – Versjon 8. datert 2. januar 1946. Foto: © Kunst­mu­seum Pablo Picasso Münster.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Fra utstil­lingen: Lito­gra­fiet «Oksen» av Pablo Picasso – Versjon 11. datert 17. januar 1946. Foto: © Kunst­mu­seum Pablo Picasso Münster.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Illust­ra­sjon som viser belei­ringen av Münster i år 1534 for å gjøre slutt på Jan van Leidens redsels­styre, som fikk pågå i 16 måneder. Kilde: Wikipedia.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Histo­risk kart over Münster fra år 1636 av Ever­hard Aler­dinck. Kilde: Wikipedia.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Lamberti-kirche

Müns­ters innbyg­gere elsker frilufts­livet ved innsjøen Aasee. Foto: © Presseamt Münster / Ralf Emmerich.

Münster, Tyskland, Vest-Tyskland, Westfalen, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Aasee, Prinzipalmarkt, middelalder, Freden i Westfalen, Friedenssal, anabaptistene, LWL Museum Münster, Thürmerin, Dom St. Paul, Überwasserkirche, Lamberti-kirche

Müns­ters vesle elv Aa der den renner forbi Über­was­ser­kirche fra middel­al­deren. Foto: © Presseamt Münster / Joshua Mikolajczk.