Norwich er et funn for deg som liker katedraler, middelalder, brosteinssmug, tradisjonsrike markedsplasser, normanniske kirker og bindingsverksarkitektur. Norwich utviklet seg til å bli en stor og velstående by i middelalderen, men havnet litt i bakevjen etter det industrielle revolusjonen midt på 1700-tallet, takket være sin litt perifere beliggenhet. Dermed har byen fått lov til å leve sitt eget liv og ta vare på det som er dens egenart. Kanskje best av alt – her er ingen synlig turisme.

Mer om Norwich

Norwich ligger i hjertet av det frodige land­bruks­om­rådet East Anglia og regnes for å være en av Englands best bevarte histo­riske byer. Norwich har få høyhus, og enda færre rette gater.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Den eksemp­la­risk bevarte og vedli­ke­holdte Elm Hill går for å være en av Englands best bevarte gater fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Det er lett for en nykommer å gå seg bort i byens mange gater og smug, men hva gjør vel det – her oser det av sjarm nær sagt hvor enn man havner i gamle­byens middel­al­derske gate­nett. Dess­uten er det korte avstander. Den venn­lig­heten byens befolk­ning møter deg med, er også et stort pluss. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

Norwich og River Wensum

Det første man legger merke til når man ser et kart over Norwich, er hvordan elven Wensum slynger seg rundt store deler av sentrum og gamle­byen, og hvor enormt kate­dral­om­rådet innenfor elvens bue er. Norwich Cath­edral ble i år 1096 påbe­gynt av norman­nerne på området der en angel­saksisk boset­ning opprin­nelig befant seg.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Elm Hill består av hus helt tilbake til 1300-tallet. Foto: © ReisDit.no.

I den aller eldste delen av Norwich kan du oppleve en av Englands fineste brosteins­gater fra middel­al­deren, Elm Hill, flan­kert av velholdte bygninger fra denne tiden. I Norwich kan du for øvrig finne hele 31 kirker fra middel­al­deren, inklu­sive Norwich Cathedral.

Norwich Cathedral og Tombland

Da norman­nerne i år 1067 kom til Norwich, fant de en livlig og velstå­ende landsby bebodd av angel­sak­sere og dansker. Midt­punktet i denne boset­ningen var markeds­plassen Tombland – ”tomt land”.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Den enorme Norwich Cath­edral ble påbe­gynt år 1096 og stod ferdig bare 50 år etter. Foto: © ReisDit.no.

Norman­nerne flyttet markedet og rev meste­parten av boset­ningen, samt en eller to kirker – ikke bare for å vise hvem som hadde makten, men også for å frigjøre plass til en helt ny kate­dral, et bispe­pa­lass og et bene­dik­ti­ner­kloster. Arbeidet med å bygge kate­dralen startet i år 1096 og ble ledet av byens nye biskop, Herbert av Losinga. Kate­dralen ble bygd av lokal flint­stein kledd med impor­tert fransk kalk­stein fra Caen i Normandie. Den franske kalk­steinen ble fraktet med båt opp elven Wensum – fra ferge­stedet Pull’s Ferry ble det gravd en midler­tidig kanal helt inn til kirkebygget.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra den gamle ferge­stedet Pull’s Ferry ble det gravd en kanal inn til kate­dralen. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Norwich Cathedral

Norwich Cath­edral sto ferdig alle­rede etter cirka 50 år, den gang med tretak og uten dagens høye, spisse spir. Biskop Herbert av Losinga fikk oppleve ferdig­stil­lelsen av kate­dra­lens østparti, et tre etasjers kor med korom­gang og tre kapeller, i tillegg til et enskipet tverr­skip. I både skipet og koret har man fulgt et ”akve­dukt-system” der de to nederste etasjene har like store – brede og høye buer – til romansk stil å være – temmelig lette og slanke søyler og pilarer med store lysåp­ninger mellom.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Cath­edral: «Akve­dukt-prin­sippet» med like store buer i første og andre etasje. Foto: © Tanya Dedy­uk­hina CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Et varsel om den den nye gotiske stilen som skulle komme rundt år 1140. Norwich Cath­edral har vold­somme dimen­sjoner – den er hele 140 meter lang. I tilknyt­ning til kate­dralen ble det bygd en vakker gotisk klos­ter­r­und­gang, som er Englands største. Også denne er deko­rert med bosses.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Cath­edral med sitt lange skip og sin enorme klos­ter­r­und­gang. Foto: © Visit Norwich / Tom Mackie.

The bosses

Det opprin­ne­lige taket av tømmer var flatt, og ble byttet ut med et gotisk ribbe­hvelv i peri­oden 1424–1499 og deretter i tverr­ski­pene, til de var ferdige i år 1520. Et spesielt trekk ved Norwich Cath­edral er de såkalt ”bosses”, deko­rerte knaster eller knuter der ribbene møtes midt i hvel­vingen. Kate­dralen og klos­ter­r­und­gangen har mer enn 1.000 slike og alle er fantasi­fullt hugget og utformet som bibelske motiver eller personer, og deretter malt.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Over alt der ribbene i det gotiske taket møtes, er det fint tilhugde og malte «bosses» med bibelske motiver. Foto: © ReisDit.no.

Opprin­nelig ble kate­dralen kronet med et trespir dekket av blyplater, men dette kollapset på 1400-tallet og ble erstattet av et 96 meter høyt spir i stein.

Litt om katedralens interiør

Norwich Cath­edral er en treskipet basi­lika­kirke, og har et ualmin­nelig langt skip – som du kan se på bildene. Basi­lika-konstruk­sjonen går ut på at kate­dralen har et høyt midt­skip med to lavere side­skip, slik at lyset kan slippe inn i midt­skipet gjennom vinduene over side­ski­pene. Se grunnplan.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Skipet i Norwich Cath­edral er enormt. Foto: © ReisDit.no.

Skipet består av hele 14 fag – det vil si langs­gå­ende buer mellom bærende pilarer mellom midt­skipet og side­ski­pene, og som nevnt er disse buene i seg selv av uvanlig stør­relse. Tverr­skipet er kraftig og uten side­skip. Skipet og koret er adskilt med en skjerm, noe som er vanlig i engelske kate­draler. Bak skjermen finner du korsto­lene foran alteret og apsiden, den avrun­dede avslut­ningen av kate­dralen i øst. Korsto­lene fra 14- og 1500-tallet er vakkert utfor­mede med treskurd. Kate­dralen har flere kapeller rundt ambu­la­to­riet, en korom­gang som følger apsi­dens halv­sir­ku­lære form i øst-enden.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Alter­tavlen «The Despenser Retable», sann­syn­ligvis fra slutten av 1300-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Både koret og kapel­lene er utsmykket med flere alter­tavler, den mest kjente er The Despenser Retable, sann­syn­ligvis bestilt av Henry Despenser, biskop av Norwich mellom år 1369 og 1406. Temaet for alter­tav­lens fem paneler er Kristi død og gjenoppstandelse.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Cath­edral Close – denne husrekken ligger i forlen­gelsen av klos­ter­r­und­gangen og består av svært gamle bygninger, oppført i flint­stein. Foto: © ReisDit.no.

The Cathedral Close

”The Close” er beteg­nelsen på området innenfor murene som i middel­al­deren omga kate­draler flest, og frem­deles Norwich Cath­edral. Området ”The Cath­edral Close” er på mer enn 170 mål, både for å få plass til den enorme kate­dralen og klos­teret, i tillegg til bisko­pens palass og tjeneste­bo­liger for pres­tene andre ansatte – samt King Edward VI School, Great Hospital, The Deanery og administrasjonsbygninger.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Det nye besøks­sen­teret er tilføyd det opprin­ne­lige klos­teret, til høyre på bildet. Foto: © ReisDit.no.

I tilknyt­ning til kloste­rom­gangen er det nylig oppført et moderne ”Hostry” et besøks- og utdan­nings­senter med som kan møte dagens pile­grimer og andre gjes­ters behov, sammen med det moderne ”Refec­tory”, som har restau­rant og kafé. «The Lower Close» mellom Kloste­rom­gangen og elven omfatter flere idyl­liske bolig­strøk med svært gammel bebyg­gelse. The Cath­edral Close har to flotte byporter mot Tombland – Erpingham Gate og St. Ethelbert’s Gate – den siste til minne om den unge angel­saks­iske kongen som ble myrdet i år 794. Begge disse ruvende bypor­tene er bygd av lokal flint­stein – som så mange andre bygninger i Norwich – og deko­rert med stein­set­tinger og skulpturer.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Tombland er en hoved­gate med mye gammel og litt skeiv bebyg­gelse. Foto: © ReisDit.no.

Tombland og Elm Hill

Tombland er den brede gaten umid­del­bart inntil Cath­edral Close – kate­dral­om­rådet. Denne gaten er i dag flan­kert av kafeer og restau­ranter, samt til dels svært gammel bebyg­gelse. Rett nedenfor Maid’s head Hotel går en smal brosteins­gate inn til venstre ved den vesle middel­al­der­kirken St. Simon and St. Jude Church, nemlig Elm Hill.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra øverst i Elm Hill, Norwich’ flot­teste middel­al­der­gate. Foto: © ReisDit.no.

Elm Hill er en av Englands aller best bevarte middel­al­der­gater, og det er virkelig en opple­velse å spasere på brosteinen her, omgitt av opp til 700 år gamle hus med frem­skutt andre etasje, typisk for middel­al­deren. Man betalte normalt skatt av grunn­flaten, og kunne gjennom å øke arealet i andre etasje sno futen for noen skilling.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Den idyl­liske Princes Street går nesten paral­lelt med Elm Hill. Foto: © ReisDit.no.

Hvis du tar til venstre i enden av Elm Hill og går opp til middel­al­der­kirken St. Peter Hungate, kan du ta til venstre ned den nesten vel så sjar­me­rende og gammel­mo­dige Princes Street. Denne gaten munner ut i Tombland ved nok en kirke fra middel­al­deren, nemlig St. George Tombland. Du befinner deg nå i den aller eldste bebyg­gelsen i Norwich. Ta deg god tid her, og bruk øynene både høyt og lavt. Det er satt opp et infor­ma­sjons­skilt i begyn­nelsen av Elm Hill ved Tombland.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Elm Hill har også et antik­va­riat – det skulle nesten bare mangle. Foto: © ReisDit.no.

Mange av husene her er opp til 700 år gamle. For noe år siden ble det bevilget store summer til reha­bi­li­te­ring og beva­ring av husene her. Titt gjerne innom smug og portrom – det er mange skjulte arki­tek­to­niske skatter å snuble over her. Noen av husene er så skakke at man lurer på hvordan de er blitt stående.
Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

I et lite smug, ved en liten kirke – et lite stein­kast fra Tombland. Foto: © Visit Norwich / Melanie March.

St. Andrew’s Hill og Norwich Lanes

La oss gå tilbake til Elm Hill. Når du kommer hit, ser du på en stor gotisk kirke­byg­ning litt til høyre, som en gang tilhørte munke­or­denen Black Friars, men som i dag heter St. Andrew’s Hall og brukes til utstil­linger, markeder, konserter, kunst­hånd­verk og antikvitetsmesser.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The Halls brukes i dag til ulike arran­ge­menter og tilstel­ninger av innbyg­gerne i Norwich. Foto: © ReisDit.no.

Fort­setter du rett frem med St. Andrew’s Hall – gjerne kalt The Halls – på høyre hånd kommer du inn i et område som kalles Norwich Lanes, først via gate­stubben St. Andrew’s Plain og så over i St. Andrew’s Street. Det er kanskje unød­vendig å skrive det, men på hjørnet St. Andrew’s Street og St. Andrew’s Hill ligger St. Andrew’s Church ved foten av en bakke (Hill).

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Vis-à-vis The Halls finner du Cinema City med Suck­ling House og Stuart Hall. Foto: © ReisDit.no.

På motsatt side av gaten finner du Cinema City med en liten pussighet – i den gamle delen av bygnings­kom­plekset ligger Suck­ling House – i dag en kafé og bar, på 1350–70-tallet huset til fami­lien Suck­ling. Legg merke til himlingen og blyglass­vin­duene. Baren er for øvrig meget hyggelig, ikke minst på dagtid, hvor mange stikker innom for en kopp kaffe eller te.

Mer om Norwich Lanes

Paral­lelt med St. Andrew’s Hill går det flere bratte tverr­gater opp fra St. Andrew’s Street, og her er det mye artig å finne av puber, restau­ranter, små butikker og rari­teter. Her er det moderne og eldgamle bygninger om hver­andre, og gate­navn som Potter­gate, Higher Goat Lane og Lower Goat Lane røper at disse gatene og smugene har ligget her i mange hundre år.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

St. Gregory’s Church ved Potter­gate er i dag et antik­vi­tets­marked. Foto: © Adrian S Pye CC-BY‑2.0 / Wikipedia.

Her kan du plut­selig komme over en middel­al­der­kirke, som er omgjort til kunst- og antik­vi­tets­handel, som for eksempel St. Gregory’s Center for Art, som ligger i en grønn liten oase ved byens smaleste smug(?), St. Gregory’s Alley, midt oppe i et livlig shop­ping­kvarter. Og rett som det er, kan du komme over et av de gamle husene bygget av flint­stein, som gamle Norwich ble bygget av.

Stranger’s Hall og The Museum of Norwich at the Bridewell

Begge disse museene er knyttet til Norwich’ byhis­torie. Stranger’s Hall ligger i enden av St. Andrew’s Street og er et nesten 700 år gammelt bolighus, som i sin tid ble bebodd av tekstil­ar­bei­dere – flamske vevere fra Neder­land og Belgia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra museet Stran­gers Hall, et hus der flamske vevere flyttet inn på 1300-tallet. Foto: © Visit Norwich.

Den første bølgen med disse innvand­rerne kom på 1100-tallet, da man i Norwich forstod at veverne på den andre siden av kanalen var i besit­telse av kunn­skaper og teknikker man ikke hadde hjemme i Norwich. Den andre bølgen kom i kjøl­vannet av refor­ma­sjonen med mye uro og vold mellom kato­likker og protes­tanter. Flan­dern, som den gang dekket deler av Belgia og Holland, var dess­uten på 1500-tallet styrt av strenge spanske kato­likker besatt av motre­for­ma­sjonen Inkvi­si­sjon, noe som medførte utvand­ring både til USA, England og andre land. Både Norwich og Canter­bury mottok grupper av veve­kyn­dige flan­dere, og disse ble tatt godt i mot på grunn av sin fagkunn­skap, som de kunne tilføre veve­riene i Norwich.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The Museum of Norwich at the Bridewell anbe­fales – bygningen til venstre er oppført i flint­stein på 1300-tallet. Foto: © Visit Norwich.

Museum of Norwich at the Bridewell

ligger i Bridewell Lane, som går paral­lelt med St. Andrew’s Hill (og nabo til St. Andrew’s Church) og er et bymu­seum som i det store og hele tar for seg den gene­relle utvik­lingen i Norwich siden den indu­stri­elle revo­lu­sjonen, det vil si fra cirka midt på 1700-tallet – men også enkelte gjen­stander før det. Her finner du alt fra brann­vogner, syma­skiner, eksempler fra byens omfat­tende sko-produk­sjon på 1900-tallet, samt komplette inte­ri­ører med sort-hvitt TV-sendinger fra kroningen av dron­ning Eliza­beth i 1952 på en gammel kasse-TV.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Et helt apotek fra gode, gamle dager er utstilt i The Museum of Norwich at the Bridewell. Foto: © Visit Norwich.

Her er innredet apotek anno cirka 1950, utstil­linger av impor­terte luksus­varer tidlig på 1800-tallet, eksempler på indu­stri­pro­dukter, en etasje med et komplett 1700-talls kaffehus – ja, til og med plakater og en tvilsom t‑skjorte fra Sex Pistols avlyste konsert i byen, finner du på dette museet. Pluss et fengsel fra 1300-tallet i kjel­leren. Og et ekste­riør i kvader­hugget flint­stein – det fineste profane i sitt slag i hele Norwich. De to nevnte museene ligger i kort avstand fra hver­andre. Når du er ferdig her, kan du forslagsvis rusle bort på Frank’s Bar og ta en øl eller en matbit. Eller begge deler. Herfra er veien kort til Market Place.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Farge­rike Norwich Market Place med utsikt mot Norwich Castle fra rundt år 1100. Foto: © ReisDit.no.

Forum, Market og Guild Hall

Dagens marked er farge­rikt og livlig. Opprin­nelig har bodene vært kledd med lerreter av ulike farger, noe dagens mate­rialer godt illu­derer. Markedet er den dag i dag et sted der det pågår livlig handel med en mengde besø­kende som yrer frem og tilbake mellom bodene på jakt etter et godt kjøp. Market Place er omgitt av to middel­alder-bygninger, den enorme kirken St. Peter Macroft og Guild­hall fra 1407, i tillegg til et rådhus fra 1930-tallet og det nybygde Forum, hvor blant annet turist­kon­toret holder til. På nedsiden her, mellom Market Place og The Castle, er det travle handle­gater og kontor­byg­ninger. Her finner du blant annet prome­nade­gaten Gentleman’s Walk og det unike vakre kjøpe­sen­teret Royal Arcade i art noveau stil, fra 1899 – full­stendig bevart.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Royal Arcades fra år 1899 er en vakker handle­gate under tak, med used­vanlig vellykket design i art noveau-stil. Foto: © ReisDit.no.

Denne vesle innen­dørs handle­gaten er bygget etter pari­sisk mønster – les gale­ries – med glasstak, i Norwich designet av George Skipper med pastell­far­gede kera­miske fliser og ensar­tede butikker med utstil­lings­vin­duer innrammet av mahogny, samt med prakt­fulle deko­ra­sjoner – alt i umis­kjen­nelig elegant art noveau / jugend-stil.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Royal Arcades – et shop­ping-senter anno 1899. Foto: © ReisDit.no.

Colmans mustard

Mange nord­menn har stiftet bekjent­skap med den engelske sennepen Colman’s, gjerne ved jule­tider i forbin­delse med lute­fisk. Det er sagt om Colman’s at de skapte en formue på det som ble igjen på taller­kenen. I 1814 startet Jere­miah Colman å male sennepsfrø til pulver, noe som etter hvert ble etter­spurt som krydder til festmat. I dag har Colman’s den eldste merke­varen i Unile­vers port­folio, og har et utsalg i Norwich.

St. Peter Mancroft

Denne enorme kirken ved Market Place oppfattes av mange som byens kate­dral på grunn av sin stør­relse og prakt. Den er imid­lertid en stifts­kirke, som ble oppført i peri­oden mellom år 1430 og 1455 i perpen­di­kulær sengo­tisk stil.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

St Peter Mancroft – legg spesielt merke til det uvan­lige tretaket. Foto: John Salmon CC-BY‑2.0 / Wikipedia.

De enorme vindus­fla­tene slipper inn uvanlig mye lys til inte­ri­ø­rene, og det spek­ta­ku­lære blyglass­vin­duet i øst er det opprin­ne­lige, som ble satt inn i år 1455. St Peter Mancroft har en uvanlig himling, som er av typen «hammer­beam», en middel­alder-konstruk­sjon som mulig­gjorde bruk av lange bjelker for å oppnå brede tak, blant annet benyttet i West­min­ster Hall i London.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Castle og Norwich Cath­edral – begge bygd av norman­nerne – kate­dralen ble påbe­gynt år 1096, Castle omtrent samtidig. Foto: © Visit Norfolk.

Norwich Castle og Castle Museum

Som vi altså vet, ble denne borgen grunn­lagt av William Erob­reren etter at norman­nerne tok makten i England i år 1066, etter alt å dømme alle­rede i år 1067. I Norwich, som i andre engelske byer, ble det først bygd en diger haug, slik at fest­nings­verket ble liggende på en høyde, og dermed lettere å forsvare. Når du ser Norwich Castle, så skjønner du at dette arbeidet ikke ble unna­gjort i løpet av noen dager. Den første borgen ble bygd av tømmer, på normanner- og viking­maner. Alle­rede under viking­tok­tene på 800-tallet var det vanlig å ta med bygge­sett, som ble satt opp når lang­ski­pene og mann­ska­pene kom frem til bestem­mel­ses­stedet. Denne kunn­skapen arvet norman­nerne, som jo var etter­kom­mere av vikin­gene, og en slik trans­por­tabel tømmer­borg hadde William med seg over kanalen under slaget ved Hastings, da han erobret England.

Mer om Norwich Castle

Det kan ikke ha vært enkelt å være nyslått konge over England – alle­rede i år 1075 kom det opprør mot William – og det fra sine egne. Den franske adels­mannen Ralph de Guader, som William få år tidli­gere hadde utnevnt til Earl of East Anglia, hadde ambi­sjoner på egen hånd, og brukte ironisk nok fest­ningen som sitt hoved­kvarter for opprørs­styr­kene, som til en stor grad kan ha bestått av borgere av Norwich med eiendom. Opprøret ble slått ned og kong William stasjo­nerte fra nå en større militær styrke her. Norwich Castle var den eneste i sitt slag i hele East Anglia, og dermed av vital stra­te­gisk betyd­ning for kongen. Borgerne av Norwich fikk tredoblet den årlige eien­doms­skatten etter opprøret, som straff.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra inngangs­par­tiet til Norwich Castle. Foto: © ReisDit.no.

Norwich Castle bygges i stein

Arbeidet med å bygge en borg i stein kan ha begynt så tidlig som i 1095. Vi vet at kate­dralen ble påbe­gynt i år 1096, og at samme bygge­ma­te­rialer ble benyttet begge steder: Kjerne av flint­stein kledd med kalk­stein fra Caen i Normandie. Før dette arbeidet startet, ble haugen ytter­li­gere utvidet, både i høyden og i diameter. Dess­uten ble det gravd ut dype grøfter rundt, slik at den eneste adkomsten til borgen ble via en senkebro. Hele 98 eien­dommer ble beslag­lagt og revet før borgen var komplett – arkeo­lo­giske utgrav­ninger har dess­uten avdekket en angel­saksisk grav­plass her.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Slik så opprin­nelig fest­nings­an­legget Norwich Castle ut. Fra en plansje i museet. Foto: © ReisDit.no.

For den opprin­ne­lige befolk­ningen må den nye borgen, kate­dralen og etab­le­ringen av det franske kvar­teret – samt flyt­tingen av markedet ha fortonet som en makt­de­mon­stra­sjon uten like. At norman­nerne / fransk­men­nene var forhatte blant den opprin­ne­lige angel­saks­iske befolk­ningen, er det ingen tvil om. The Castle ble brukt som fengsel fra år 1220 og det ble oppført en rekke nye bygninger rundt.

Castle Museum

I år 1887 kjøpte Norwich borgen for å bruke den til museum. Borgen gjen­nom­gikk i årene som fulgte en bety­delig reno­ve­ring, blant annet ble en del av ytter­kled­ningen erstatt med stein fra Bath. Det du ser i dag, er imid­lertid tett opptil det man kunne se for 8–900 år siden, og under reno­ve­ringen var man svært opptatt av at all orna­men­te­ring skulle beholdes uendret. Innvendig var borgen opprin­nelig i middel­al­deren en hall­kon­struk­sjon, mens borgen i dag har galle­rier. Man får likevel et godt inntrykk av borgens dimen­sjoner og opprin­ne­lige prakt. I år 1895 åpnet museet dørene med utstil­linger bestå­ende av både arkeo­lo­giske funn fra blant annet angel­saksisk tid og vikingtid, kirke­gods, tekstiler, egyp­tiske gjen­stander og en omfat­tende utstil­ling av lokale kunst­nere i første etasje. I dag er Castle Museum en del av Norfolk Museums, som har mer enn 3 millioner gjen­stander i sine samlinger. Et besøk anbe­fales på det varmeste.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra trive­lige Timber Hill, en av nabo­ga­tene til Norwich Castle. Foto: © ReisDit.no.

Litt om middelalderkirkene i Norwich

I dag finner du 31 middel­al­der­kirker i Norwich, som frem­deles står og brukes. Ikke alle er i kirkens tjeneste, lenger. Opprin­nelig har det vært 57 stifts­kirker i middel­al­de­rens Norwich – noen av dem stod før norman­nernes erob­ring i år 1066. Ingen by nord for alpene har hatt en større kirke­tetthet enn Norwich i middelalderen.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

St. Edmund’s Church er en typisk 1200-talls kirke bygd i flint­stein. Den er ikke lenger i bruk. Foto: © ReisDit.no.

Som du vil se, er alle disse stifts­kir­kene fra middel­al­deren bygget av lokal flint­stein, i noen tilfeller supplert av impor­tert stein og lokal­pro­du­sert murstein. Samt­lige av disse middel­al­der­kir­kene har gjen­nom­gått endringer over århund­rene. Et felles­trekk er kraf­tige firkan­tede tårn, som gjerne går under felles­be­teg­nelsen ”norman­niske tårn”. Dess­uten vil du se at kirkene har gotiske vinduer – noen av dem ble bygd slik, andre hadde opprin­nelig romanske rundbue-vinduer. Felles for alle kirkene er at inte­ri­ø­rene gjen­nom­gikk store endringer i forbin­delse med refor­ma­sjonen midt på 1500-tallet. Da ble de fleste av middel­al­de­rens katolske statuer, bilder og gjen­stander ødelagt, ofte sammen med hele kirke-interiører.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The Dragon Hall, oppført cirka år 1430 og benyttet som markeds­hall av kjøp­mannen Robert Toppes. Foto: © Visit Norwich.

King Street og Dragon Hall

Ikke mange hundre meter fra Tombland – i King Street – en gang var flan­kert av elegante hus tilhø­rende velstå­ende og mektige kjøp­menn, finner du den unike Dragon Hall. Denne kjøp­manns­hallen ble oppført omtrent år 1430 av Robert Toppes, en velstå­ende tekstil­handler fra Norwich, aktet og respek­tert medlem av handels-lauget Guild of St George, grunn­lagt 1439. Den brede hallen er i bindings­verk med murstein og har en flott himling av taksperrer i eik støttet opp av buede skrå­bjelker som sammen med vegg­stolper bærer strekk­bjelker av eik med midt­stolpe – hane­bjelker støttet av skrå­bjelker som stivet av taket oppe ved møns­åsen. Dragon Hall lå nær River Wensum, hvor varer fra Europa ble losset og stilt ut i den impo­ne­rende hallen. Robert Toppes ekspor­terte Norfolk Worsted cloth og impor­terte vin, krydder, jern­varer og finere tekstiler. Dragon Hall Heritage Volunteers har egen hjem­me­side, som beskriver Dragon Hall nærmere.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Dragen i Dragon Hall. Foto: © Dragon Hall Norwich.

Mer om Dragon Hall

Dragon Hall antas å være den eneste handels­hallen i Nord-Europa som var eid av én eneste mann. Bygningen ligger nær elven Wensum på King Street, hoved­veien gjennom byen på 1400-tallet, med utmer­kede elve­for­bin­delser via Yarmouth til Neder­lan­dene, Flan­dern og de tyske statene. Dragon Hall er nå aner­kjent som en av Norwichs middel­al­derske arki­tek­to­niske perler og en ikonisk bygning i byen. Toppes handels­hall gikk faktisk i glem­me­boken, og ble kjent som Old Barge Buil­ding, etter puben av samme navn i sørenden av bygningen. På baksiden av området og i Old Barge Yard ble det også bygd en rekke simple leie­gårder, fattigs­lige og over­fylte. Den sørlige enden av hallen ble The Old Barge pub og på 1800-tallet bodde det rundt 150 personer i bygningen. I 1937 fjernet et Slum Clea­rance-program nesten alle leie­går­dene på baksiden. På 1950-tallet var det en slak­ter­bu­tikk i den nord­lige enden av hoved­huset på gate­siden; i den sentrale delen var en preste­gård; og i den sørlige enden var Old Barge pub. I 1954 ble det gitt Listed Buil­ding status: Grad 1. Besøk gjerne bloggen: speakzeasy.wordpress.com, klikk på MAY 2015 og skroll ned til 12. May.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Det er mye å oppdage langs River Wensum – i bakgrunnen Bishops Bridge fra 1300-tallet. Foto: © Visit Norwich.

The Riverside

Når du går ned den smale veien fra St Ethel­bert Gate forbi kate­dralen og ned til ferge­stedet Pull’s Ferry, så går du langs det som en gang for 900 år siden var kanalen opp til bygge­plassen for kate­dralen. Den impor­terte kalk­steinen fra Caen i Normandie ble lastet om til prammer og fraktet de siste par hundre meterne hit. Kanalen ble gravd igjen på 1800-tallet.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Akkurat her ved Pull’s Ferry ble det gravd en kanal da kate­dralen skulle bygges på slutten av 1.000-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Pull’s Ferry

Ferge­stedet slik det i dag frem­står, ble bygd på 1500-tallet. Navnet Pull’s Ferry kommer fra ferge­mannen James Pull som rodde folk over elven helt frem til sin død i 1841. En ferge var fort­satt i drift her de neste 100 årene. Fra Pull’s Ferry er det anlagt en hyggelig gangvei videre langs elven til Bishop Bridge, Norwich’ eldste bro fra år 1340. Broen hadde i middel­al­deren et vakt­tårn. Ved broen finner du en populær pub med uteservering.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Cow Tower ble bygd år 1378 for å forsterke bymuren fra 1340. Navnet fikk vakt­tårnet fordi kuer pleide å gresse her. Foto: © ReisDit.no.

Cow Tower

Fort­setter du videre langs elven kommer du til det kraf­tige Cow Tower, som også var en del av bymuren rundt kate­dral­om­rådet. Denne delen av området er i dag en fredelig park. Litt lenger bort langs Wensum passerer du en gangbro og du har Adam and Eve Pub, en liten, gammel mursteins-bygning med hollandsk gavl, som har stått her siden 1200-tallet.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Hvis du er aller­gisk mot roser eller øl, så bør du kanskje droppe et besøk hos Adam and Eve pub. Foto: © ReisDit.no.

Litt om Norwich’ tidlige historie

For å forstå Norwich er det lurt å ta en titt på byens historie og opprin­nelse. Norwich ble grunn­lagt av angel­sak­sere en gang rundt år 500 etter Kristus. Angel­sak­serne var innvand­rere fra dagens Nord-Tysk­land og det sydlige Danmark, som alle­rede i romer­tiden hadde begynt å vise inter­esse for England. Romerne erobret som kjent England år 43 etter Kristus og forlot øya år 410 da Romer­riket for alvor begynte å knake i sammenføyningene.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Angel­saksisk kultur har mange likhets­trekk med viking­ti­dens – hjelm fra ca år 625 funnet ved Sutton Hoo, sør i East Anglia. Foto: © Trustees of the British Museum.

Angelsaksernes Norvic

Angel­sak­serne bygde etter alt å dømme små boset­ninger på begge sider av elven Wensum i området der kate­dralen i dag ligger, rundt markeds­plassen Tombland, som i dag er en hoved­gate og ned mot Norwich Castle, som vi snart skal komme tilbake til. Etter hvert har boset­nin­gene vokst sammen til en by. Elven Wensum og nærheten til Nord­sjøen ble avgjø­rende for Norwich. Vi vet at det har vært drevet handel med store deler av Europa, som Skan­di­navia, Russ­land, Neder­lan­dene og Tysk­land tidlig i middel­al­deren – for eksempel har man funnet kera­mikk fra Rhinen-området fra 700-tallet.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

En vakker angel­saksisk belte­spenne fra Sutton Hoo – cirka år 625 etter Kristus. Foto: © Trustees of the British Museum.

Vikingtid

Mellom år 924 og 939 begynte Norvic, som byen kalte seg på den tiden, å slå egen mynt – slike er funnet over hele Europa. Norwich var også attraktiv i andre hense­ender: Danske vikinger raidet Norwich i år 869, plyndret byen og henrettet kong Edmund av East Anglia. Danske vikinger dukket opp på ny, plyndret og brente ned store deler av byen under et raid i år 1004.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Danske vikinger for hardt frem i Norwich ved flere anled­ninger. Foto: Keshu CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Harold Godwinson krones til konge

Innen skjebne­året 1066 hadde Norwich vokst til å bli Englands nest største by – etter London – innbyg­ger­tallet antas å ha vært mellom 7- og 10.000 mennesker. I år 1066 inntreffer det ene dramaet etter det andre. Den nest siste angel­saks­iske kongen – Edward the Confessor (Edvard Bekjen­neren) dør barnløs natt til den 6. januar, og Harold Godwinson, en angel­saksisk adels­mann – jarl av East Anglia, krones samme dag til ny konge.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

«HIC RESIDET REX ANGLORUM» – Harold Godwinson krones til Englands konge etter kong Edvard Bekjen­ne­rens død. Scene fra Bayeux-teppet, som du kan lese mer om i eget avsnitt lenger ned. Kilde: Wikipedia.

Men flere andre mener de har større rett til den engelske tronen – blant dem den norske kongen Harald Hard­råde. Kort fortalt møter Harold den II. Godwinson, den siste angel­saks­iske kongen, Harald Hard­råde ved Stam­ford Bridge den 25. september 1066. Den engelske kongen vinner slaget og dreper norske­kongen. Men ikke nok med det.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Mannen som ville bli konge: Harald Hard­råde møtte kong Harold Godwinson ved Stam­ford Bridge og fant sin død der. Punktum. Etter en 1300-talls krønike om kong Edward Bekjen­neren av Matthew Paris. Kilde: Wikipedia.

Normannerne kommer

Samtidig får seier­herren og (frem­deles) den engelske kongen Harold Godwinson vite at William «the Bastard», hertugen av Normandie, er på vei over den engelske kanalen for å gjøre krav på tronen, som han mener at Edvard Bekjen­neren hadde lovet ham – noe for øvrig Harold Godwinson aldri benektet. William Bastarden har med seg en stor og velut­rustet hær bestå­ende av fransk-norman­niske adels­menn og soldater. Han har også med seg hester i lang­ski­pene sine. Det som er litt rart å tenke på, er at dette slaget på sett og vis er viking­ti­dens siste krampe­trek­ning. Tre uker tidli­gere hadde den norske kongen Harald Hard­råde falt i kamp ved Stam­ford Bridge – riktig nok kristen i navnet, men kanskje ikke i gavnet?

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Hertug William av Normandie går i land i Hastings med sine styrker. Scene fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

Harold Godwinson reiser sørover for å møte ham i kamp, snaue 3 uker etter slaget ved Stam­ford Bridge – intet ideelt utgangs­punkt, ettersom hæren hans hadde lidd store tap i tillegg til at mange av solda­tene var skadd. Det er en sliten og medtatt engelsk hær som ankommer Hastings. Kort fortalt: Den franske hertugen vinner slaget ved Hastings den 14. oktober, og den engelske kongen Harold den II. Godwinson blir drept.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Engelsk­men­nene jages på flukt av Williams soldater. Siste scene fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

William reiser umid­del­bart til London, inntar byen og blir kronet til Englands nye konge i West­min­ster den 1. juledag 1066. William får tilnavnet the Conquerer (Vilhelm Erob­reren) og gjør ikke navnet til skamme.

Bayeux-teppet – en dokumentasjon i bilder

I årene umid­del­bart etter 1066 ble det produ­sert en skild­ring av hendel­sene før under og i avslut­ningen av slaget ved Hastings, sann­syn­ligvis på bestil­ling av Vilhelm Erob­reren selv, nemlig det såkalte Bayeux-teppet. Vi vet jo at det er seier­her­rene som bestemmer hvordan histo­rien skrives, men uansett er Bayeux-teppet en histo­risk sensa­sjon og svært inter­es­sant – også som histo­risk kilde­ma­te­riale. Teppet er drøye 70 meter langt, og brodert i klare farger, ledsaget av en origi­nal­tekst som rede­gjør for hendel­sene som skildres. Teppet har en begyn­nelse defi­nert av en bord, men mangler en slutt, som etter alt å dømme har skildret Vilhelm Erob­reren på tronen. Teppets første motiv er Edvard Bekjen­neren som gir Harold Godwinson beskjed om å reise til Normandie for å gi hertugen William Bastarden (senere Erob­reren) beskjed om at han, Harold, er den sanne arving til den engelske tronen. Som nevnt, det er seier­her­rene som skriver histo­rien. Teppet er i sin helhet utstilt i Centre Guil­laume le Conqué­rant i Bayeux. Hva har så dette med Norwich å gjøre? Jo – Harold Godwinson var den siste angel­saks­iske kongen av England. Utfallet av Slaget ved Hastings fikk enorm betyd­ning for hvordan den opprin­nelig angel­saks­iske byen Norvic skulle utvikle seg videre – som vi vet ble det store forand­ringer, slik Vilhelm Erob­reren og hans norman­niske adels­menn ønsket.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

William Erob­re­rens segl er tatt vare på. Kilde: Wikipedia.

William the Conquerer

I løpet av få uker befester fransk­mannen Guil­laume / William / Vilhelm sin stil­ling som engelsk konge. Han foretar blant annet en reise til East Anglia tidlig i år 1067 og grunn­legger Norwich Castle. Det vil si; først lar han bygge en enorm haug, deretter fest­ningen, som i første omgang bygges i tømmer, senere i stein – midt i dagens histo­riske Norwich. Hans franske adels­menn blir nå tildelt eien­dommer i og rundt Norwich, og den eksis­te­rende byplanen drama­tisk endret for å vise at nå er det ikke lenger angel­sak­serne som hersker i byen og landet – men de fransk­ta­lende norman­nerne. Markeds­plassen, som tidli­gere lå på Tombland, blir nå flyttet nær den nye fest­ningen, på motsatt side, til det som av den angel­saks­iske befolk­ningen etter hvert skal kalles The French Quarter. Markedet ligger frem­deles der William Erob­reren for mer enn 950 år siden bestemte at det skulle ligge. Vilhelm Erob­reren dør i år 1087. Året før igang­satte han arbeidet med Doomsday Book, en omfat­tende over­sikt som gir detal­jert infor­ma­sjon om alle eien­dommer i England. Denne boken finnes fort­satt i original versjon og er et viktig verktøy for histo­ri­kere og arkeo­loger. For Vilhelm var boken et grunnlag for å inndrive skatter.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Den nyslåtte Kong William Erob­reren av England lot bygge en enorm haug og en fest­ning i tømmer der det få år etter hans død ble bygd en fest­ning i stein. Foto: © ReisDit.no.

Et nytt Norwich bygges

En helt ny utgave av Norwich Castle blir bygd i stein en gang mellom 1095 og 1110 – med lokal flint­stein i kjernen, kledd med kalk­stein fra Caen. Det samme er tilfelle for Norwich Cath­edral. Det kan meget vel være slik at disse to bygnin­gene ble oppført samtidig, som deler av et felles bygge­pro­gram, ettersom begge fikk ytter­kled­ning av noe såpass eksklu­sivt som impor­tert, fransk kalk­stein fra Caen i Normandie. Se egne avsnitt.

 Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Histo­risk eksempel på linve­vere på jobb. Maleri av Niegels­sohn. Kilde: Wikipedia.

Ullhandel, veverier og flamske innvandrere

Skinn­in­du­strien var spesielt viktig i Norwich på 1100 og 1200-århundre­tallet, først med garvere og senere også med fargere. Kera­mikk­in­du­strien, som hadde vært så frem­tre­dende i den sene angel­saks­iske peri­oden, var i stor grad forsvunnet midt på 1100-tallet. En annen næring som var i frem­gang, og som med århund­rene skulle bli svært viktig for Norwich, var ullhandel og veving – den sist nevnte etter hvert domi­nert av dyktige flamske vevere, som bosatte seg i større antall i Norwich-regionen under styret til både William Erob­reren og hans sønner.

 Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Jøder var utsatt for grusom­heter og forføl­gelser over hele Europa i middel­al­deren. Her illust­reres en progrom – jøder som brennes levende – i Nürn­berger Krönike i år 1493. Kilde: Wikipedia.

Jødisk innvandring

Med norman­nernes erob­ring bosatte også mange jøder seg i Norwich. Tradi­sjonen tro drev mange av disse med låne­virk­somhet, og ble ikke spesielt popu­lære. I år 1144 ble en ung gutt, William, funnet kniv­drept – og jødene fikk skylden. Jødene bodde nær inngangen til Norwich Castle, og det ble redningen for mange – de øvrige ble massa­krert i gatene og i sine hjem. Liknende histo­rier om barne­drap og påståtte jødiske blods­kulter finner man igjen over hele Europa. Den unge gutten William ble for øvrig kano­ni­sert av pave­kirken og det ble opprettet et eget pile­grim­s­ka­pell for William of Norwich, som han ble kalt, i kate­dralen. Hatet til jødene og etter hvert de flamske veverne gjorde at norman­nere og angel­sak­sere fikk mer å enes om, og de kom med årene bedre overens, gjennom både handel, arbeid, fagut­dan­nelse og samvær. De flamske veverne ble mislikt på tross av velstanden de brakte med seg til Norwich, fordi de prøvde å etab­lere et eget vever­laug og handelsmonopol.

Opprør mot kongemakten

I år 1173–74 kom det til opprør mot den engelske konge­makten, nå repre­sen­tert ved kong Henry den II, også han fransk og fransk­ta­lende. Igjen står franske adels­menn bak, med alli­anser i blant annet Belgia. Flamske leie­sol­dater beleiret, inntok og plyndret Norwich samtidig som en del av befolk­ningen bestod av flamske vevere. Disse forholdt seg imid­lertid passive, for som en samtidig fransk kronikør skrev: ”…for de var vevere, og ikke soldater.” Det er jo unek­telig underlig å tenke på at den engelske kongen frem­deles, etter hundre års styre, var fransk, snakket fransk, var avhengig av franske adels­menn, ble forrådt av enkelte franske adels­menn – og tilgodeså og belønnet andre franske adelsmenn.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich anno 1343 – bymu­rene er full­ført og Norwich har for lengst fått en helt ny byplan. Kilde: Wikipedia.

Norwich utover middelalderen

Motoren Norwich’ økonomi var handel med ull. Verdien som ullhan­delen gene­rerer gjennom middel­al­deren, finan­sierte bygging av mange fine kirker. Norwich har fort­satt flere middel­al­der­kirker enn noen annen by i Vest-Europa nord for Alpene. Gjennom middel­al­deren etab­lerte Norwich omfat­tende handels­for­bin­delser med andre deler av Europa. Byen får et hansea­tisk kontor, og handelen når markeder fra Skan­di­navia til Spania. For å orga­ni­sere og kontrol­lere eksporten til Neder­lan­dene, ble Great Yarmouth offi­siell havneby for Norwich.

Bymurer og velstand

Norwich bygde omfat­tende bymurer fra 1280 til 1340. Med en total lengde på rundt fire kilo­meter omsluttet bymu­rene et større område enn City of London. Etter at bymu­rene var oppført, ble det ulovlig å bygge seg utenfor dem, noe som ble til hinder for videre vekst og utvi­delse av Norwich. På denne tiden ble Norwich fylkes­ho­ved­stad og snart en av de tettest befol­kede og mest velstå­ende byene i England, kun over­gått av London. En del av bymu­rene står fort­satt i dag.

Reformasjon i fattigdommens tegn

Hånd i hånd med utvik­lingen innen ullin­du­strien opplevde Norwich, som et viktig reli­giøst senter, en refor­ma­sjon temmelig forskjellig fra andre deler av England. I Tudor-tidens Norwich fant man uvan­lige måter å tilrette­legge for reli­giøs uenighet og spen­ninger mellom kato­likker og protes­tanter, samtidig som en borgerlig harmoni ble opprett­holdt. I år 1549 oppstod det imid­lertid et helt enestå­ende opprør i Norfolk. I motset­ning til utford­ringer andre steder i Tudor-peri­oden, ser det ut til å ha vært protes­tan­tisk av natur. I flere uker campet opprø­rere på høyden Mouse­hold Heath utenfor Norwich og tok kontroll over byen, med massiv støtte fra mange av de fattigste innbyg­gerne. Uvanlig for England delte opprøret byens befolk­ning, og protes­tan­tismen ble koblet til de fattiges elen­dige levekår. I Norwich ble denne prosessen forsterket ved ankomsten av neder­landske og flamske «stran­gers», som flyktet fra kato­lik­kenes forføl­gelser. Et stort antall slike reli­giøse flykt­ninger kom til byen, særlig flamske protes­tanter fra West­kwar­tier, regionen i sørlige Neder­land hvor de første kalvi­nis­tiske bran­nene i det neder­landske opprøret hadde spredt seg. Til slutt teller disse nykom­merne så mange som en tredjedel av byens befolk­ning. Norwich den første provins­byen for å innføre en fattig­kasse, noe som kan ha vært forbildet for den senere eliza­bet­hanske fattig­loven fra 1597–98.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich anno 1581 – bymu­rene står frem­deles. Kilde: Wikipedia.

Innvandrere og protestanter

Norwich har tradi­sjo­nelt tatt imot ulike mino­ri­teter, spesielt franske huge­notter og belgiske vallonske innvand­rere i det 16. og 17. århundre. Den store innvand­ringen i spesielt år 1567 innebar et markant innslag av protes­tan­tiske flamske og vallonske silke-vevere i Norwich, og alt tyder på at de var velkomne på grunn av sine faglige kunn­skaper og ferdig­heter. Handels­men­nenes hus, som var deres tidligste base i byen – nå et museum – er fort­satt kjent som ”Stran­gers Hall”. (Se eget avsnitt) Det ser ut som at disse såkalte ”stran­gers” ble lett inte­grert og godt mottatt av lokal­sam­funnet uten mye fiend­skap. Kanskje særlig av bedrifts­lauget, som hadde størst utbytte av deres ferdig­heter. ”Stran­gers” ankomst i Norwich medførte også økt handel med fast­lands-Europa og fremmet samtidig en beve­gelse for både reli­giøs reform og radikal poli­tikk i byen.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich preges frem­deles av sin mer enn 900 år gamle kate­dral, bygd av norman­nerne. Foto: © Visit Norwich / Melanie March.

Flamske vevere, kanarifugler og fotball

En spesiell pussighet for Norwich er kanari­fuglen, som ble først intro­du­sert i England av flamske immi­granter i det 16. århundre. De tok ikke bare med seg avan­serte teknikker i tekstil­ar­beid, men også kjæledyr – kanari­fugler, som de begynte å avle lokalt. Den lille gule fuglen ble til slutt på 20-tallet en maskot for byen og emblemet til fotball­klubben, Norwich City FC, som frem­deles kalles The Canaries.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Cath­edral ble påbe­gynt år 1096 og er en av Englands mest kjente kate­draler i romansk stil. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

En av Norwich 31 bevarte middel­al­der­kirker – St. George Tombland, bygd ca år 1100. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Infor­ma­sjons­skilt satt opp i Elm Hill. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

River Wensum har vært svært viktig for Norwich, ikke minst for handelen med Europa. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Store fore­komster av lokal flint­stein gjorde den til et mye brukt bygge­ma­te­riale i middel­al­de­rens Norwich. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Plan­teg­ning av Norwich Cath­edral. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

En illust­ra­sjon av Norwich Cath­edral i 1723 – Browne. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Cath­edral er et impo­ne­rende bygg – foto tatt fra klos­ter­r­und­gan­gens motsatte side. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

En av kate­dra­lens vakre «bosses». Foto: © Visit Norwich.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra kate­dra­lens flotte korstoler, util­gjen­ge­lige for almuen i middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra kate­dra­lens impo­ne­rende side­skip, vakkert og stem­nings­fullt lyssatt. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Cath­edral benyttes til bryllup – ikke alltid med to-etasjers buss. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra den enorme klos­ter­r­und­gangen til Norwich Cath­edral. Foto: © Foto: © Visit Norwich.

orwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Cath­edral sett fra øst. Nederst i bildet kan du se grav­støtten til Norwich’ store helt­inne, Edith Cavell. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Edith Cavell var preste­datter i Norwich og tjeneste­gjorde som syke­pleier i Belgia under den første verdens­krigen. Hun hjalp britiske fanger med å rømme hjem og ble henrettet av tyskerne i 1915. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Denne flotte gotiske bygningen ligger rett ved kate­dralen. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Du finner mye sjar­me­rende bebyg­gelse inne på Cath­edral Close. Foto: © ReisDit.no.

orwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra Cath­edral Close – så engelsk som det er mulig å få det. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Den flotte porten inn til kate­dralen, Ethel­bert Gate, sett fra Tombland. Foto: © Gareth Williams CC-BY‑2.0 / Wikipedia.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Erpingham Gate sett fra innsiden av Cath­edral Close. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra den hygge­lige gaten Tombland, rett ovenfor Erpingham gate. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Maids Head, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Der Tombland deler seg i Wensum Street og Palace Street, finner du det 800 år gamle hotellet Maids Head. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Ned til høyre etter verts­huset Briton Arms finner du Elm Hill. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Middel­al­der­kirken St. Peter Hungate ligger rett ovenfor Briton Arms, ved inngangen til Princes Street. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Når du kommer over dette skiltet i Norwich, så vet du hva det betyr. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Middel­al­derske Elm Hill består av svært gamle hus liggende vegg i vegg. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

I Elm Hill finner du flere små butikker av ulike slag. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Skeivt og atter skeivt, i et smug ved Tombland. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Suck­ling House med Stuart Hall er et hyggelig bekjent­skap – her finner du både en kino, en kaffe­sjappe og en bar. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The doors in Princes Street. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, Suckling House, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Suck­ling House er i dag en bar – himlingen peker tilbake mot middel­al­deren, nærmere bestemt år 1350–70. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

I strøket Norwich Lanes finner du mye rart. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Oppkalt etter Suck­ling-fami­lien, som bodde her på 1300-tallet – i dag en hyggelig kaffebar. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

St Gregory’s Church er i dag antik­vi­tets­handel. Foto: © Visit Norwich / Melanie March.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The Museum of Norwich at the Bridewell har St. Andrew’s Church som nærmeste nabo. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Stran­gers Hall, et museum som doku­men­terer flamske veveres dagligliv. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Kjøk­ken­tje­neste i Stran­gers Hall. Foto: © Visit Norwich.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The Museum of Norwich at the Bridewell: Norwich har tidli­gere, frem til 1970-tallet, hatt en omfat­tende skoin­du­stri, som var viktig for byen. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Frank’s Bar er et realt sted å innta en forfrisk­ning, og ligger rett rundt hjørnet for Bridewell. Foto: © Visit Norwich / Mel March.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Utenfor The Norwich Museum at the Bridewell finner du denne lille figuren på en stolpe. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The Market Place består av en mengde farge­rike boder der det selges alt fra ferske grønn­saker til tresko. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Guild­hall fra år 1407 ble brukt som rådhus frem til 1930-tallet og ligger i den ene enden av torget. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

The Guild­hall fra 1407 er bygd i flint­stein og deko­rert med annen stein, som så mange andre gamle bygninger i Norwich. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra toppen av den vakkert deko­rerte fasaden på The Royal Arcade. Foto: © Visit Norwich / Melanie March.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra fasaden til Royal Arcade. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Royal Arcades har en elegant og luftig takkon­struk­sjon, typisk art noveau. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

St Peter Mancroft ruver ved markeds­plassen i Norwich.
Foto: James Hopgrove / Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Det vakre blyglass­vin­duet øst i St. Peter Mancroft er både enormt og enormt detal­jert. Foto: andrewrab­bott CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Castle ruver der den står på sin menneske­skapte åsrygg – den ser ut som den gjorde for 900 år siden. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Slik ser Norwich Castle ut i dag – borgen er et museum. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Illust­ra­sjon av Norwich Castle fra maga­sinet «The Comp­lete English Traveller», Cooke 1779. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Et opprin­nelig skyte­skår i muren til Norwich Castle. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Et emal­jert reli­kvie­skrin fra 1200-tallet, kanskje fra Limoges i Frank­rike, finnes i samlin­gene til Norwich Castle Museum. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra Norwich Castles 900 år gamle opprin­ne­lige innven­dige stein-konstruk­sjon. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Middel­al­de­rens vindelbro er i dag erstattet med mer perm­a­nent vare. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fra hine hårde dage: Kveg­marked med Norwich Castle som over­våker det hele. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

I første Norwich Castle finner du også en omfat­tende kunst­sam­ling med male­rier fra lokale kunst­nere. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Castle var i middel­al­deren norman­nernes fremste makt­symbol. I dag museum og et viktig lande­merke i Norwich. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

St. John the Baptist ligger i området Norwich Lanes, ved Madder­market. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

St. Martin at Palace Plain ligger rett ved porten til bispe­pa­lasset. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Bishop’s Gate ligger rett ved st. Martin at Palace, og markerer inngangen til Cath­edral Close. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Dragon Hall er helt unik i euro­peisk sammen­heng. Foto: © speakzeasy.wordpress.com.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

All ære til dem som har tatt vare på og restau­rert Dragon Hall. Foto: © speakzeasy.wordpress.com.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Legg merke til den spesi­elle takkon­struk­sjonen i Dragon Hall. Foto: © speakzeasy.wordpress.com.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Dragon Hall – i den ene enden drev fami­lien Swatman en slak­ter­bu­tikk – i den andre enden var det pub. Foto: © Dragon Hall Norwich.

 Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

En gammel fabrikk ved River Wensum, som i dag inne­holder kontorer. Foto: © ReisDit.no.

 Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Området River­side langs River Wensum er stedvis tett bebygd. Foto: © Visit Norwich.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Slik har det sett ut ved Pull’s Ferry siden 14–1500-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Bishop Bridge er fra år 1340, samme år som bymu­rene ble full­ført. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

River­side Road går på motsatt side av River Wensum, mellom Bishop Bridge og der du kan se over til Pull’s Ferry. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Norwich Cath­edral sett fra River­side Road. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, St Peter Mancroft, Elm Hill, Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Slik regner man med at Norwich så ut rundt år 1.000 e. Kr. Kart: © Stephen Alsford, 1998–2016.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Den sjar­me­rende Adam and Eve pub ligger ikke langt fra kate­dralen. Foto: © ReisDit.no.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Omtrent slik ser man for seg at den britiske befolk­ningen var fordelt rundt år 600 e. Kr. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Beowolf er et angel­saksisk helte­dikt fra 700‑1000 etter Kristus. Manus fra cirka år 975‑1010. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Fint deko­rerte angel­saks­iske spenner og stropper av gull og niello – fra grav­funnet i Sutton Hoo . Foto: © Trustees of the British Museum.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Vikin­gene kommer! Illu­mi­na­sjon fra 8–900-tallet lagd i Saint Aubin-klos­teret. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Harold Godwinson avbildet ombord i et lang­skip. Scene fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Bayeux-teppets første scene: Edvard Bekjen­neren sender Harold Godwinson til Normandie. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Hertug William av Normandie, også kalt Bastarden, har med seg hester i lang­ski­pene sine. Scene fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Williams velut­styrte hær består av ryttere og bueskyt­tere til fots. Scene fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Det ble ikke tid til å servere vafler under slaget ved Hastings. Synd for Harold Godwinson, som hadde siste dag på jobb som konge av England denne dagen. Scene fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Her får den engelse kongen Harold Godwinson sitt banesår. Scene fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

William Bastarden åpner hjelmen for å vise at han er i live etter slaget ved Hastings. Fra Bayeux-teppet. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

William igang­satte arbeidet med Domesday Book et par år før han døde. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

William slo mynt, selv­sagt med eget portrett. Foto: phgcom / Wikipedia.

 Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Flamske saue­klip­pere i aksjon. Maleri fra 1400-tallet. Ukjent kunster. Kilde: Wikipedia.

 Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Inte­riør i et veveri. Maleri av Cornelis Gerritz Decker fra 1659. Kilde: Wikipedia.

 Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Et maleri på en skjerm­vegg i Holy Trinity church, Loddon, Norfolk viser hvordan jøder angi­velig skulle ha kors­festet den 12 år gamle William før de tappet ham for blod. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Kart over Norwich anno år 1144, da William av Norwich ble funnet død og byens jødiske befolk­ning uriktig ble anklaget for drapet. Nye forføl­gelser inntraff i år 1190. Kilde: Wikipedia.

Kart over Norwich i middelalderen, etter år 1340 - bymurene er på plass. Kilde: Wikipedia

Kart over Norwich i middel­al­deren, etter år 1340 – bymu­rene er på plass. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Et svært livaktig portrett hugget i stein i Norwich Cath­edral i første halvdel av 1100-tallet. Foto: © Visit Norwich.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

En grafitti skapt av en rampete stein­hugger en gang sent på 1000-tallet eller tidlig på 1100-tallet. Foto: © Norfolk Grafitti Survey.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Ingen skap­ning har vært vikti­gere for Norwich enn sauen. «The Sheep of his Pasture» av Edward Calvert, 1828 – Tate Britain.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Henrik den 8. valgte en høy omløps­has­tighet for sine koner og ble lyst i bann av Paven i Roma. Portrett av Hans Holbein. Kilde: Wikipedia.

Norwich, East Anglia, anglo saxons, angelsaksere, England, Storbritannia, Wensum, Tombland, Norwich Cathedral, Dragon Hall, bosses, St Peter Mancroft, Elm Hill, Norwich Castle Mound, Castle museum, The Bridewell, The Museum of Norwich at The Bridewell, Pottergate, Pull’s Ferry, Cow Tower, Guildhall, Princes Street, Maid’s Head, Bishop’s Bridge, Riverside

Queen Eliza­beth den I. var i Pave­kir­kens øyne ille­gitim arving ført utenfor ekte­skap, og innførte for godt et protes­tan­tisk kirke­styre i England. Kilde: Wikipedia.