Aachen er en av Europas viktigste kulturhistoriske byer, selv om de færreste kjenner til den. Her slo Karl den Store seg ned på slutten av 700-tallet og bygde sitt keiserpalass, som skulle bli modell for Europas senere bysentre. Aachen har en liten historisk bykjerne der noe av denne opprinnelige bebyggelsen i såkalt karolingisk stil fremdeles er bevart. Denne historiske kjernen består av gågater, smug og små plasser rundt Karlsplatz, og er byens viktigste møtested. Aachen her også en håndfull fine museer, og byen var blant de 12 første som ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1978.

Mer om Aachen

Aachens histo­riske bydel er orien­tert rundt Kaiserp­falz og Karls­platz. Smug og smale gater, omgitt av til dels svært gammel bebyg­gelse, leder i frem til Markt­platz med rådhuset og domkirken St. Marien med Pfal­z­ka­pelle som nærmeste naboer. Her vil du finne en mengde småbu­tikker med alt fra bruks­kunst til suve­nirer, i tillegg til flere kafeer, kneiper, restau­ranter og uteser­ve­ringer. Gamle­byen i Aachen er både livlig og trivelig med flere pitto­reske smug, hvor man lett kan føle seg hensatt til tidli­gere århundrer. Du vil komme over flere bygninger fra middel­al­deren når du rusler rundt her.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens bysil­huett er lett gjen­kjen­nelig, med tårnene til det gamle rådhuset til venstre og domkirke­kom­plekset til høyre. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Den store Karls­platz har rådhuset og Dom med Pfal­z­ka­pelle i hver ende. Karls­platz er også omgitt av flere småplasser med uteser­ve­ringer hvor mange slår seg ned for å nyte omgi­vel­sene og en forfrisk­ning. Aachen er en univer­si­tetsby med mer enn 45 tusen studenter. Det betyr at gjen­nom­snitts­al­deren på befolk­ningen er lav og at byen har et livlig uteliv med mange rime­lige serve­rings­steder. I Aachen finnes for øvrig utesteder for en hver smak og lommebok, og mange av dem befinner seg i gamle­byen. I sommer­se­songen utnyttes de mange plas­sene i gamle­byen til fulle med uten­dørs serve­ringer. Aachen har også et popu­lært casino.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra møte­plassen Markt­platz foran det gotiske rådhuset, der det er et yrende liv i sommer­se­songen. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen – en nøkkel til å forstå Europas utvikling i middelalderen

Til tross for sin histo­riske og arki­tek­to­niske betyd­ning for frem­veksten av det vest­lige Europa, er ikke Aachen av de aller mest besøkte kultur­byene i Europa. For å få fullt utbytte av denne fine byen, anbe­faler vi at du setter av et par dager. Du bør få med deg Karl­sp­falz med Pfal­z­ka­pelle, domkirken og, ikke minst, Domschatz – Skatt­kam­meret. Altes Rathaus i den andre enden av Karls­platz, samt Suer­mondt-Ludwig-Museum med sin middel­al­der­kunst er også essen­si­elle for å forstå byens historie.

 Aachen, Hof, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra plassen Hof – et stein­kast fra Domkirken og Pfal­z­ka­pelle. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen er siden romer­tiden kjent for sine varme kilder, og har i dag flere spa-anlegg. Aachen ligger rett ved grensen til både Belgia og Neder­land. Seks kilo­meter utenfor Aachen finner du for øvrig den vesle lands­byen Korne­limünster med et omfat­tende klos­ter­kom­pleks som omfatter museet Kunst aus Nord­rhein-West­falen, i tillegg til inter­es­sant histo­risk bebyggelse.

Kort om Aachen og Karl den Store

Aachen er på mange måter kimen til det nye Europa som skulle vokse frem i tidlig middel­alder etter Romer­ri­kets defi­ni­tive sammen­brudd i år 476. Karl den Store igang­satte et omfat­tende bygnings­pro­gram, som det frem­deles finnes rester av, som for eksempel i Aachen. Hans store forbilde var Roma, romersk arki­tektur og kunst. Mange kaller denne tiden under Karl den Store som Den lille renes­sansen ved siden av karo­linger-tiden med karo­lin­gisk kunst og arkitektur.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens Domkirkche sett fra Karls­platz, med det runde Pfal­z­ka­pelle i midten fra cirka år 800, på Karl den stores tid, og den gotiske korhallen til venstre. Foto: © A. Steindl / ats.

Aachens histo­riske senter ble kalt Det lille Roma, og er som nevnt orien­tert rundt Karl­z­plats, som er omgitt av bygninger og bygnings­rester etter keiser­pa­lasset til Karl den Store. Palass­kom­plekset besto av en kirke, mili­tær­for­leg­ninger, hoff­bo­liger og selve palasset med tronsal og bolig for keiseren i Granus­turm i den ene enden av dagens rådhus. Bygnin­gene var anlagt rundt en stor borg­gård. La oss se nærmere på Kaiserp­falz, bygning for bygning.

Kaiserpfalz – i hjertet av Aachens gamleby

Det aller første Kaiserp­falz i Aachen ble sann­syn­ligvis påbe­gynt i år 768 – det første året Karl den Store over­vin­tret her, etter at faren hans, kong Pippin den Lilles, døde samme år. Senere ble det igang­satt et større Kaiserp­falz-kompleks, hvor Karl den Stores ambi­sjoner skulle reali­seres. Dette ble oppført i peri­oden år 792 til år 805.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Illust­ra­sjon av Kaiserp­falz , slik bygnings­kom­plekset fremsto rundt år 800, da Karl den Store hadde full­ført sin bygge­plan i Aachen. Illust­ra­sjon: © RWTH-Aachen.

Kaiserp­falz bestod opprin­nelig av fire sammen­hen­gende bygninger på sørsiden av keiser­pa­lasset, slik du kan se på illust­ra­sjonen. Dagens rådhus er bygget på grunn­mu­rene og deler av det opprin­ne­lige keiser­pa­lasset, som inne­holdt den viktige Königs­halle eller Aula Regia – helt til venstre på illust­ra­sjonen. Det firkan­tede tårnet Granums­turm i rådhu­sets ene ende, som var boligen for keiseren og hans familie, er fra slutten av 700-tallet. Også rådhus­byg­nin­gens avrun­dede apside i den andre enden er delvis fra denne tiden.

 Aachen, Kaiserpfalz, Rathaus, Krönungssaal, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra den gotiske kronings­salen i Aachens Rathaus med skulptur av Karl den Store. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Det opprin­ne­lige keiser­pa­lasset hadde to doble rund­buer på lang­si­dene, slik du kan på baksiden av dagens rådhus. Du kan få et bedre inntrykk av KaiserP­falz gjennom anima­sjonen på denne linken. Da dagens gotiske rådhus ble oppført i begyn­nelsen av 1300-tallet, lå den gamle Königs­halle stort sett i ruiner. Man bygde imid­lertid på den opprin­ne­lige grunn­muren til Königs­halle, noe som gjør at dagens gotiske bygning tilkjennegir mange av den opprin­ne­lige bygnin­gens hoved­trekk. Som du ser av fotoet nedenfor har rådhuset hatt to par langs­gå­ende hvelv, noe du også vil kjenne igjen på anima­sjonen. Innvendig er Aachens Rathaus – rådhuset – gjen­nom­ført gotisk i bygnings­kon­struk­sjonen, med flotte ribbe­hvelv båret av kraf­tige pilarer.
 Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det gotiske rådhuset fra tidlig på 1300-tallet sett fra Karls­platz mellom Dom/Pfalzkapelle og rådhuset – på grunn­mu­rene av Königs­halle på illust­ra­sjonen over.

Mer om Kaiserpfalz

Fra keiser­pa­lasset ledet en over­bygd gang til retts­salen, som lå midt mellom Maria­kirken og palasset. Retts­byg­ningen utgjør, ved siden av de over­bygde passa­sjene, en del av bygnings­massen som omslutter borg­gården. Fra retts­salen ledet den over­bygde gangen videre til atriet foran det okton­go­nale er åtte­kan­tede Pfal­z­ka­pelle, slik du kan se på illust­ra­sjonen. Som du også kan se, er de to opprin­ne­lige rektan­gu­lære side­ka­pel­lene borte, mens skipet og koret i gotisk stil som ble bygget på 1300-tallet ligger i østlig retning, i 90 graders vinkel i forhold til de opprin­ne­lige side­ka­pel­lene. Det betyr at Pfal­z­ka­pelle, også kalt Pala­ti­ner­ka­pellet, utgjør en del av kirke­kom­plek­sets vest­verk, noe som satte stan­dard for samti­dige og senere kirke­bygg i middel­al­deren i Nord-Europa. Rett inntil det åtte­kan­tede Pfal­z­ka­pelle ble det oppført et firkantet tårn, som vest­fa­sade med hoved­portal til kapellet – noe som var helt nytt.

Aachen, Dom, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Dom Aachens vest­verk med fasade­tårnet, som leder til Pfal­z­ka­pellet, både på grunn­planet og fra tribunen. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Vest­verket i kirkene ble i den tidlige middel­al­deren keise­rens og den verds­lige maktens domene. Kirkens vest­verk ble brukt til motta­kelse av gjester og, ikke minst, kroning av nye keisere. En gangbro fra fasade­tårnet direkte inn til tribunen med kronings­tronen gjorde at keiseren og hans gjester kunne bevege seg fritt, uten å måtte ta hensyn til de geist­lige. Karl den Store lot seg for øvrig krone av Paven i Roma, den første juledag år 800. Aachen skulle bli kronings­byen for tysk-romerske keisere i nesten 600 år frem­over, fra Otto den I. i år 932 til år 1531, da keiser Ferdi­nand den I. satt på den samme primi­tive stein­tronen, som har stått her siden 800-tallet, som frem­deles er å se i Pfal­z­ka­pelle ved dagens domkirke.

Pfalzkapelle – den keiserlige romerske orden

Opprin­nelig var kapellet plan­lagt å bli Karl den Stores mauso­leum, men det ble isteden bestemt at den skulle tjene som kronings­ka­pell for de «Hellige romerske keisere». Bygnings­kom­plekset Kaiserp­falz var en del av Karl den Stores store prosjekt, kall det gjerne kongs­tanke, RENOVATI ROMANI IMPERII – gjen­opp­ret­telsen av Det romerske impe­riet – keiserdømmet.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra okto­gonen i Pfal­z­ka­pelle, hvor vi ser inn i den 500 år nyere gotiske Korhalle. Arkaden med indre og ytre rekke av pilarer bærer det runde side­skipet, og har en vakkert deko­rert hvelvet himling.

Pfal­z­ka­pelle har et åpen­bart forbilde i kirken San Vitale i Ravenna, som er bygd i bysan­tinsk stil, og ble påbe­gynt i år 786, som en del av Mari­en­kirche. (Se Ravenna-guiden) Den okto­go­nale formen med sentral­kuppel, og kolon­nader i to etasjer som bærer kuppelen er lett å gjen­kjenne. Sentral­planen i kapellet er en regel­messig åtte­kant, som krones av et åtte­delt klos­ter­hvelv, prakt­fullt deko­rert på bysan­tinsk maner. På grunn­planet er det åtte kraf­tige pilarer med tofar­gede romanske buer mellom, som bærer gesimsen og det sirku­lære side­skipet eller tribune­gulvet i andre etasje.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Reli­kvie­skrinet Karls­sch­rein med levnin­gene etter Karl den Store under Barba­rossa-lyse­kronen – begge fra år 1165. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

Herfra strekker det seg åtte høye pilarer videre fra pila­rene på grunn­planet med repe­terte tofar­gede romanske buer – vesent­lige høyere enn dem i første etasje, noe som bidrar til bygnin­gens eleva­sjon og stor­slåtte inntrykk. Pfal­z­ka­pelle var i århundrer den høyeste bygningen i Vest-Europa og ble innviet av pave Leo den III. i år 805, samme mann som kronet Karl den Store til keiser i år 800 i Roma. Det er verd å merke seg at Karl den Store valgte Aachen til hoved­stad i sitt rike, selv om dette også omfattet Roma og meste­parten av Italia for øvrig.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Helt vest i side­skipet i Pfal­z­ka­pelle står tronen fra Karl den Stores tid. Legg merke til deko­ra­sjonen på gesimsen i forkant. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

Mer om Pfalzkapelle

Resul­tatet er et elegant, luftig og impo­ne­rende høyt midtrom, omgitt av galle­rier eller tribuner i andre etasje. Det er satt inn 32 antikke søyler i rød marmor i to etasjer i de åtte tribune­åp­nin­gene, som vender mot midt­rommet. Søylene ble hentet fra Ravenna og Roma, og inngår som en naturlig del av Karl den Stores prosjekt – forbin­delsen til Romer­riket er synlig­gjort og bekreftet, også her. I tribune­åp­nin­gene er det bronse­gitter fra Karl den Stores tid. Tribunen inne­holder Fran­ker­ri­kets kronings­trone fra Karl den Stores tid, hvor de neste 31 keiserne ble kronet gjennom nesten 600 år.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Tronen fra Karl den Stores tid, hvor 31 tyske konger og keisere ble kronet – helt frem til år 1531. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Tronen er primitiv, satt sammen av fire marmor­plater fra antikken, som er festet med bronse­klammer. De seks trin­nene opp til tronen er hugd ut i en marmor­søyle fra antikken. Midt i rommet henger en enorm lyse­krone i bronse, bestilt av Frede­rick Barba­rossa, som et minne om Karl den Stores kano­ni­se­ring i år 1165. Samtidig ble Aachen erklært fristat og hoved­stad i den Hellige Tysk-Romerske keiser­riket og gitt rett til å arran­gere markeder og prege mynter.

 Aachen, Pala d'OroKaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pala d’Oro er en alter­tavle i gull fra peri­oden år 1.000 til år 1.020, med Kristus in Mandorla flan­kert av Guds Mor og erke­en­gelen Mikael, innenfor de fire symbo­lene for evan­ge­lis­tene. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

Aachens museer

Domschatzkammer – Pfalzkapellets skattkammer

Domscha­tz­kammer huser en av de viktigste kirke­skat­tene i hele Europa. Disse inklu­derer hellige skatter fra senan­tikken, karo­lin­gisk tid, ottonsk tid, Hohen­staufen-hers­kernes tid og gotikken, og omfatter de viktigste kunst­verk og reli­kvier fra de respek­tive peri­odene. Reli­kviene som er oppbe­vart her kalles de fire store hellig­dommer –  jomfru Marias tunika, Kristi lende­klede og kjortel, samt Johannes Døpe­rens klede ved hals­hug­gelsen – alle oppbe­vares i det gull­kledde reli­kvie­skrinet Mari­en­sch­rein fra 1200-tallet.

 Aachen, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Reli­kvie­skrinet Mari­en­sch­rein fra år 1239, som inne­holder de fire store kirke­skat­tene. Foto: © Domka­pitel Aachen (Matz & Schenk).

Reli­kviene gjorde Aachen til ett av den kristne verdens viktigste pile­grimsmål i middel­al­deren. Da Karl den Store døde i 814, ble Pfal­z­kirken hans grav­sted. Den romerske sarko­fagen fra 200-tallet, som han opprin­nelig ble lagt i, står nå i Michael­s­ka­pellet i Mari­en­kirche. Da Karl den Store ble helgen­for­klart i år 1165, ble hans levninger lagt i et gull­skrin, som står ved over­gangen til det gotiske koret. Også dette ble en viktig reli­kvie for Aachen. Slike reli­kvier var med på å skaffe kate­dral­byene stor tilstrøm­ning av pile­grimer, kall det gjerne dati­dens turister, som bidro til store inntekter for byene.

Aachen, Prosperina-sarkofagen, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Den prakt­fullt hugne romerske Pros­pe­rina-sarko­fagen fra 200-tallet, hvor Karl den Store opprin­nelig ble stedt til hvile, i år 814. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

Suermondt-Ludwig-Museum

Dette museet har en av de viktigste samlin­gene av middel­al­der­skulptur i Tysk­land, samt en liten, men raffi­nert eksklusiv utstil­ling av tidlig neder­landsk og tysk maleri, blant annet verk av Joos van Cleve, Aelbrecht Bouts og Cornelis Enge­brechtsz. Den flotte samlingen av 1600-talls male­rier fra Flan­dern og Holland omfatter høyde­punkter av Renbrandt van Rijn, Frans Hals, Anthony van Dyke, Govert Flinck og Frans Snij­ders. Suer­mondt-Ludwig-Museum ligger i Wilhelm­strasse 18, øst i gamle­byen i Aachen.

Aachen, Couvenmuseum, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Coven­mu­seum er et bymesum med flotte inte­ri­ører fra de seneste århund­rene. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Couven Museum

Couven Museum gir et innblikk i hvordan rammene for det borger­lige liv var på 17- og 1800-tallet. Museet holder til i en 1700-talls bygård med inte­ri­ører fra forskjel­lige stil-epoker, som rokokko, klas­si­sisme, Napo­leon-tidens empire og Bider­meier, i tillegg til den mer lokale Aachen-Liége-barokken. Her er komplette inte­ri­ører utstilt, inklu­sive tids­rik­tige ovner, stuk­ka­turer, tapeter og møble­menter av høy kvalitet. Museet har også en original apotek-innred­ning, der angi­velig sjoko­lade for første gang ble laget i år 1857.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det arran­geres et viktig inter­na­sjo­nalt heste­stevne i Aachen, CHIO, hvert år i slutten av juni. Her passerer paraden Mark­platz foran rådhuset, som også er et museum. Foto: © A. Steindl / ats.

Aachens gamle rådhus

Rathaus ble tidlig på 1300-tallet over­tatt og gjen­opp­bygd av byens borger­skap. Det tidli­gere keiser­pa­lasset var da sterkt skadet og ble i det store og hele bygd opp fra grunn­muren, til et gotisk rådhus i regional tradi­sjon. Rådhuset fikk inte­ri­ører i barokk stil etter omfat­tende brann­skader i år 1656. Den berømte kronings­hallen med Rethel-fres­kene fra 1800-tallet har både gotiske og barokke møble­menter, i tillegg til at kopier av de keiser­lige kron­ju­ve­lene er utstilt. Nord-fasaden er deko­rert med skulp­turer av 50 tyske hers­kere, hvorav 31 ble kronet til keisere nettopp i Aachen.

Aachen, Rathaus, Reichskleinodien, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

I Aachens Rathaus finner du det Hellige Tysk-Romerske Rikets riks­re­ga­lier fra middel­al­deren. Foto: © A. Steindl / ats.

Ludwig Forum for International Art

har samlinger av moderne kunst og instal­la­sjoner fra inn- og utland, og arran­gerer jevnlig vandre­ut­stil­linger fra hele verden.
Kunst aus Nord­rhein-West­falen finner du i den gamle barokke hoved­byg­ningen i Reich­sabtei Aachen-Korne­limünster – et omfat­tende klos­ter­an­legg, opprin­nelig fra 800-tallet i Korne­limünster, som ligger 6 kilo­meter utenfor sentrum. Her har det siden år 1948 vært og kjøpt inn og stilt ut kunst fra regio­nens mest talent­fulle unge kunstnere.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karl den Stores signatur – han var ikke skrive­kyndig selv, og nøyde seg med å skrive inn v’en i det innerste delen av korset – først etter det var hans signatur gyldig. Kilde: Wikipedia.

Karl den Store og «den lille renessansen»

Mange kaller denne karo­lin­giske peri­oden for den lille renes­sansen, noe som har mye for seg. Under Karl den Store ble det igang­satt mange bygge­pro­sjekter, hvorav dess­verre få har over­levd. Karl den Store var også en kløktig poli­tiker og stats­mann, og utvidet Fran­kernes rike til å omfatte store deler av Europa, fra Napoli og Barce­lona i sør til Danmark i nord, omtrent Lübeck i nordøst, Regens­burg, Wien og deler av Istria­halvøya i øst. Grensen i vest gikk ved Nord­sjøen, den engelske kanal og Biscaya­bukten til Pyre­neene. Det fran­kiske riket under Karl den Store rådde ikke over store rikdommer, men hadde stabi­litet, skatte­inn­ganger, bygge­pro­grammer, kirker, klostre og seku­lære skoler, som et supple­ment til klosterskolene.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachen Dom med Pfal­z­ka­pelle sett fra Rathaus – til dels hva Karl den Store selv så for mer enn 1.200 år siden. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Karl den Stores hoff i Aachens Kaiserp­falz tiltrakk seg dati­dens intel­lek­tu­elle og viten­skaps­menn, som Alkuin fra York og Odo av Metz, som ble hans hoff­ar­ki­tekt. Odo av Metz tegnet og bygde blant annet Pfal­z­ka­pelle. Den karo­lin­giske minus­kel­skriften ble innført i Karl den Stores hoff­skoler, og ble stan­dard­skrift­type i middelalderen.

Det nye Europa

Aachen ble under Karl den Store Fran­ker­ri­kets hoved­stad – ikke i betyd­ningen en moderne hoved­stad, men i den middel­al­derske ‘Curia regalis’ og ‘prima Sedes Franc­tiae’ – regen­tens hoved­sete. Fran­ker­riket ble gjennom Karl den Store defi­ni­sjonen på den vest­euro­pe­iske, latinske enhet; det kristne jord­bruks­sam­funnet basert på videre­fø­ringen av romerske tradisjoner.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

En denar fra Karl den Stores tid ble nylig funnet under utgra­vinger ved Aachens domkirke. Kilde: Wikipedia.

Denne gjen­opp­ret­telsen av det latinske Vest-Europa forble grunn­laget og ramme­verket for den videre utvik­lingen av det euro­pe­iske verden – både gjennom den poli­tiske utvik­lingen i land og nasjo­nal­stater, og den intel­lek­tu­elle og kultu­relle utvik­lingen. Det er dekning for å si at kimen til dagens Vest-Europa oppstod i Aachen under Karl den Store.

 Aachen, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

I år 1165 ble Karl den Store helgen­for­klart og levin­gene lagt i reli­kvie­skrinet Karls­sch­rein. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

Aachen etter Karl den Store

Etter Karl den Stores død i år 814 opphørte den karo­lin­giske renes­sansen. Dette førte til at også Aachens mistet mye av sin betyd­ning. Fran­ker­riket ble i år 843 delt mellom tre av Karl den Stores sønner, som hadde arvet forbau­sende lite av farens mange talenter. Keiser Lothar ble tildelt den midt­erste delen av riket, inklu­sive Aachen, som ble kjent som Aix-la-Chapelle. Aachen ble herjet av norske vikinger i år 881, som holdt et gedi­gent fylle­slag her over vinteren til år 882. Den eneste grunnen til at Pfal­z­ka­pellet ikke ble jevnet med jorden, var at det er bygget av stein, og dermed ikke brant – vikin­gene brukte for øvrig kapellet som stall for hestene sine. Mange av byens kirker og store deler av Aachens bebyg­gelse ble svidd av.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens eldste rådhus fra år 1267, Gras­haus, ligger i Schmiedstrasse, rett ved Domkirken. Foto: Panamorio77.

Nye storhetstider for Aachen

I år 936 ble den første tyske kongen salvet og kronet her, Otto den I., som skulle innlede en fruktbar tid med store bygge­pro­sjekter. I de neste 600 årene skal Aachen være kroningsby for de tyske keiserne og kongene. I år 1002 bisettes keiser Otto den III. i domkirken, som Pfal­z­ka­pelle er en del av. I år 1165/66 hellig­for­klares Karl den Store og byen blir hoved­stad i‑riket. År 1171 bygges den første bymuren rundt Aachen, den såkalte Barba­rossa-muren I år 1248 full­føres den ytre bymuren, som lå der ring­veien i dag omkranser gamle­byen. Denne bymuren hadde 4 byporter, hvorav to i dag står – Marschiertor og Ponttor.  Aachens første rådhus ble oppført i år 1267, det såkalte Gras­haus, som i dag ligger et stein­kast fra Pfal­z­ka­pelle. I år 1312 arran­geres den første offi­si­elle pile­grims­mar­sjen til Aachen. I peri­oden år 1330 til år 1346 ble det gamle keiser­pa­lasset gjen­opp­bygd i gotisk stil, til nytt rådhus.

Flere høydepunkter fra Aachens historie

I år 1414 ble det gotiske koret til Aachener Dom eller Maria­kirken innviet, som en forlen­gelse av Pfal­z­ka­pelle. I år 1450 får hånd­ver­ker­lau­genes repre­sen­tanter plass i byrådet. I år 1531 krones den siste tyske kongen i Aachen, nemlig Ferdi­nand den I. En folke­tel­ling i år 1607 viser at Aachen hadde 14.171 innbyg­gere, hvorav 2.829 borgere. Den første trykte utgaven av Aachens historie, Peter à Beeks «Aquis­granum», distri­bu­eres i år 1620.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachen anno år 1647 i følge et kobber­stikk av Matt­häeus Merian den Eldre. Kilde: Wikipedia.

I år 1656 inntreffer en omfat­tende bybrann som i løpet av 20 timer legger 4664 hus i ruiner. I år 1668 settes det strek for revo­lu­sjons­krigen mellom Spania og Frank­rike gjennom Aachen-freden. I år 1680 åpner byens første post­kontor gjennom Postamt von Thurn und Taxis, en adels­fa­milie som frem­deles er blant Tysk­lands rikeste.

Litt om Aachens tidlige historie

Aachen var befolket av keltere i århund­rene før vår tids­reg­ning. For dem var vannet hellig og Aachen hadde alle forut­set­ninger for å bli en helligdom. I dalsøkket nedenfor dagens by var det sumper og bekker som rant ut i Wurm, en sideelv til Rhinen. Her tilba de den keltiske guden Grannus, som hersket over ilden, lyset og vannet. Det var sann­syn­ligvis en keltisk boset­ning her da Cæsars tropper erobret området rundt 50 år før vår tids­reg­ning. Romernes 6. legion fant stedet inter­es­sant, og etab­lerte rundt Kristi fødsel Aquae Granni som boset­ning på grunn av de mange varme kildene med svovel­holdig vann. Gjennom et par århundrer bygde romerne et omfat­tende Spa med flere bade­an­legg her. Da Romer­riket begynte å gå i oppløs­ning i siste halvdel av 400-tallet, forsvant solda­tene og Agua Granni ble redu­sert til en liten landsby. Man vet lite om byen før fran­ker­kongen Pippin den Lille, Karl den Stores far, besøkte stedet i år 765 – vi snakker om tidlig middel­alder. Han feiret julen her, badet i de gamle romerske badene og feiret også påske her det etter­føl­gende året. Karl den Stores bestefar, Karl Martell ble for øvrig folke­helt etter slaget ved Poitiers i år 732, der musli­menes felttog ble slått tilbake. Hans sønn Pippin den Lille ble valgt til konge, og overtok etter mero­vin­ger­slekten, som hadde sittet på tronen siden rundt år 450.

Aachen arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Markt­platz med Karls­brunnen og det gotiske rådhuset fra første del av 1300-tallet, bygd på grunn­mu­rene til Karl den Stores keiser­pa­lass fra 790-årene. Foto: © Bernd Schröder / ats.

Aachen, Körbergasse, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det histo­riske smuget Körbergasse leder mot Müns­ter­platz, Dom og Pfal­z­ka­pelle. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Det er livlig på Hof, en av de mange plas­sene i Aachens histo­riske bydel. Foto: © A. Steindl / ats.

Aachen, Hof, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra plassen Hof med den rekon­strerte porti­coen, slik den sto under romer­tiden. Dom og Pfal­z­ka­pelle i bakgrunnen. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Pontstrasse, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pont­strasse leder ut til Markt­plats – middel­al­der­huset Löwen­stein Haus med hjørne­spir i bakgrunnen – ferdig­stilt i år 1344. Foto: © Bernd Schröder / ats.

Aachen, Löwenstein Haus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Löwen­stein Haus, opprin­nelig fra år 1344, ligger ved Markt­platz på nord­siden av det gotiske rådhuset fra samme periode. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fra Markt­platz foran rådhuset med Karls­brunnen – fontenen med skulp­turen av Karl den Store. Löwen­stein Haus fra middel­al­deren i bakgrunnen. Foto: Wolf Meusel / Wikipedia.

Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens Markt­platz med Rathaus – rådhuset – slik det så ut cirka 1840. Kilde: Wikipedia.

Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Rådhuset fra 1300-tallet slik det frem­står i dag, sett fra Markt­platz. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Rose am Dom Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Kneipa Rose am Dom ligger et stein­kast fra Dom og Pfal­z­ka­pelle – rett ned smuget, så ligger kirken på venstre hånd. Bygningen er opprin­nelig fra 1340-årene.

Aachen, Granumsturm, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Granums­turm i den ene enden av rådhuset var Karls den Stores bolig og ble bygget i 790-årene. Bak husrekken finner du Karlsplatz.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachen Dom sett fra Rathaus med Pfal­z­ka­pelle i midten, vakkert opplyst i skum­ringen. Foto: © Bernd Schröder / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachener Dom med det okton­go­nale (åtte­kan­tede) kronings­ka­pellet Pfal­z­ka­pelle til høyre. Legg merke til gang­broen fra vest­verket til Pfalzkapelle.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pfal­z­ka­pelles oktogon med side­skip eller tribune i andre atasje, og Barba­rossa-lyskronen i bronse fra år 1165. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Tverr­snitt av Pfal­z­ka­pelle – illust­ra­sjon fra 1800-tallet. Kilde: Wikipedia.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Pfal­z­ka­pelle forfalt etter den siste kroningen i år 1531 og ble reno­vert av den vene­ti­anske Salviati i år 1882 i bysan­tinsk stil med gull­mo­sa­ikker. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

De antikke søylene som ble fraktet hit fra Ravenna og Roma er godt synlige fra både side­skipet og midt­skipet i det åtte­kan­tede Pfal­z­ka­pelle. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Hele arkade-rund­gangen på grunn­planet i Pfal­z­ka­pelle er deko­rert med takmo­sa­ikker – her ett av de av de 16 kryss­hvel­vene. Foto: Mattana / Wikipedia.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karl den Store avbildet med sin sønn Pippin den Pukkel­ryg­gede og en skriver under. Fra Fulda-anna­lene peri­oden år 828 til 836. Kilde: Wikipedia.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Lothar­kreuz fra cirka år 1.000 med portrettet av Augustus i krysset, de mange edel­ste­nene og det flotte fili­grans­ar­beidet. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

 Aachen, Lothars-krusifikset, Domschatz, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Detaljer fra det 1.000 år gamle Lothars-krusi­fikset. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karls-bysten antas å være produ­sert i år 1349, samme år som Europa ble herjet av Svarte­dauen. Legg merke til både den tyske ørnen på kappemn og den franske liljen nederst. Foto: Beck­stet / Wikipedia.

  Aachen, Heinrichskanzel, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Preke­stolen Hein­rich­skanzel fra peri­oden år 1.002 til 1.014 ble gitt i gave av kong Hein­rich den II, som ble kronet her. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

 Aachen, Suermondt Ludwig Museum, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Suer­mondt Ludwig Museum har en meget viktig samling middel­al­der­skulp­turer. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

 Aachen, Couven-Museum, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Inte­ri­øret til det gamle Adler-apoteket er ustilt i Couven-Museum. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Rathaus, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Aachens gotiske rådhus – Rathaus – inne­holdet et flott museum. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

 Aachen, Rathaus, Granumsturm, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

I den ene enden av Rathaus ligger Granums­turm fra 790-årene, hvor Karl den Store bodde. Foto: Alexo­strov, Wikipedia.

 Aachen, Ludwig Forum for Inter­na­tional Art, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Ludwig Forum for Inter­na­tional Art kan by på mye inter­es­sant og lærerik moderne kunst. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Utsikt over Müns­ter­platz, som ligger foran Aachens Dom og Pfal­z­ka­pelle. Foto: © Andreas Herr­mann / ats.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Renes­sanse­kunst­neren Albrect Dürer besøkte Aachen i år 1520. Kilde: Wikipedia.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

…og i samme slengen tegnet han rådhuset. Kilde: Wikipedia.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karo­lin­gernes stam­tavle med Karl den Store som nummer fem ovenfra. Kilde: Wikipedia.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Denne bibelen med 280 perga­ment­sider ble skrevet og illust­rert ved Karl den Stores hoff­skole. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Fran­ker­riket fra år 481 til Karl den Stores død i år 814. Kilde: Wikipedia.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Karl den Store avbildet på reli­kvie­skrinet, som står i Pfal­z­ka­pelle. Foto: © Pit Siebigs / www.domverein-aachen.de.

 Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Skulp­turen av Karl den Store på fontenen på Mark­platz foran rådhuset. Foto: Wolf Meusel / Wikipedia.

Aachen, Marschiertor, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Marschiertor er en av de fire bypor­tene i den ytre bymuren, som stod ferdig i år 1248.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

Slik så Aachen Dom ut cirka år 1900 – hånd­ko­lo­rert foto. Kilde: Wikipedia.

Aachen, Kaiserpfalz, Pfalzkapelle, Karl den Store, pilegrimsmål, karolingisk romansk arkitektur, tidlig middelalder, tidlig kristendom, skattkammeret, klosterhage, Unescos liste over Verdensarven, Vest-Tyskland

En litt gibbal inn- og utkaster på restau­ranten Zur Postwagen, vegg i vegg med Rathaus ved Markt­platz i gamlebyen.